Anunci d'aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'activitats culturals per a l'any 2015 - Boletín Oficial de Girona de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local del dia 4 de març de 2015, ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'activitats culturals, per a l'any 2015, corresponent a la modalitat de subvenció ordinària, d'acord amb les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions contingudes en l'ordenança específica per a la concessió de subvencions en matèria d' activitats culturals, aprovada en data 28 de gener de 2008, i publicada en el BOP núm. 45, de data 4 de març de 2008.

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a annex a les bases generals.

Es dirigiran al Sr. Alcalde- President de l'Ajuntament, i es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Caldes de Malavella, 6 de març de 2015

Salvador Balliu i Torroella

Alcalde

Cultura
Actividad cultural