Anunci d'aprovació definitiva de les bases específiques que han de regir la convocatòria per a l'atorgament d'unes beques - Boletín Oficial de Girona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:


no havent-se presentat al.legacions en el període d'informació pública contra les bases específiques que han de regir la convocatòria per a l'atorgament de beques als esportistes individuals de Figueres que participin en competicions i/o activitats esportives d'alt rendiment, aprovades inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 14 de desembre de 2017, publicades al BoP número 48, de data 8 de març de 2018, per referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7603, de data 20 d'abril de 2018 i al Tauler d'Anuncis municipal, aquell acord ha esdevingut definitiu.

Figueres, 24 d'abril de 2018

l'alcaldessa

BOP-2018_0_101_4481

Deportistas individuales
Actividades deportivas