Anunci d'aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori - Boletín Oficial de Girona de 21-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 21/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat al·legacions a les bases reguladores de subvencions per a actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, aprovades inicialment pel Ple d'aquesta Diputació, en sessió de data 20 de febrer de 2018, sotmeses a informació pública durant 20 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 40, de 26 de febrer de 2018, i, per referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7579, de 15 de març de 2018, de conformitat amb el que determina l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'acord adoptat queda elevat a definitiu i es publica a continuació el text íntegre de les bases.

'BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ACTUACIONS, PER PART D'ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES, DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I PER A CUSTÒDIA DEL TERRITORI

1. Definició de l'objecte

Aquestes bases tenen com a finalitat donar suport a projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni natural de la província de Girona promoguts per organitzacions no lucratives.

Les propostes han de tenir per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d'interès de conservació i processos ecològics), ja sigui en actuacions de restauració d'espais o en actuacions destinades a regular l'ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable, i se n'han de justificar els valors naturals que s'han de protegir, millorar o restaurar.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria (que ha d'aprovar la Junta de Govern) i s'establirà una relació d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat. Es podran justificar despeses fetes amb mitjans propis, per un màxim del 20 % de les despeses totals subvencionables.

Conceptes subvencionables:

3.1. Accions de conservació d'hàbitats, tàxons i processos ecològics

Actuacions destinades a la restauració, conservació o millora de l'estat de conservació o la diversitat biològica dels hàbitats, dels processos ecològics que hi tenen lloc i de les espècies silvestres d'interès de conservació, amenaçades o en perill d'extinció. Caldrà justificar l'interès de cadascuna de les accions sol·licitades i exposar el context en què es volen desenvolupar, per tal que puguin avaluar-se degudament.

Es consideren subvencionables les actuacions següents:

· Actuacions destinades a la creació, millora o recuperació d'hàbitats d'interès comunitari (HIC), segons l'annex I de la Directiva 97/62/CE, o bé altres hàbitats d'interès de conservació, l'interès dels quals estigui degudament acreditat en llistes o catàlegs d'espècies o hàbitats protegits o amenaçats o la protecció dels quals estigui ben motivada en la memòria presentada. S'hi inclouen accions com ara el manteniment d'hàbitats oberts per afavorir les espècies d'aquests ambients (pastures, prats de dall, mulladius, closes, etc.); la millora dels espais fluvials, formacions de ribera i zones inundables; la millora de zones litorals; l'erradicació o control d'espècies exòtiques invasores que presentin oportunitats reals de gestió i de les quals es coneguin metodologies de control d'eficàcia contrastada, entre altres possibles accions. · Actuacions destinades a una millora de l'estat de conservació dels tàxons que compleixin algun dels requisits següents:

a) Per a espais dins del PEIN, els tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual BOP-2018_0_97_4455 s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. b) Espècies que figuren en el Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del «Catàleg de flora amenaçada de Catalunya». c) Espècies que figuren en l'annex II i l'annex IV de la directiva sobre hàbitats (Directiva 92/43/CE), o en la directiva sobre aus (Directiva 2009/147/CE). d) Espècies incloses en la «Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial» i el «Catàleg espanyol d'espècies amenaçades» (Reial decret 139/2011, de 4 de febrer). e) Tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats per la Generalitat de Catalunya. f) Altres espècies que es considerin d'especial interès per a l'espai protegit, que no figurin en les relacions anteriors, sempre que el seu interès estigui degudament acreditat en llistes o catàlegs d'espècies o hàbitats protegits o amenaçats. · Aplicació de mesures agroambientals en finques en custòdia, com són l'aplicació de sistemes alternatius a l'ús de biocides químics com ara trampes, segues manuals, conservació de marges vegetats o bé actuacions per incrementar la biodiversitat silvestre i la fauna útil. 3.2. Actuacions per regular l'ús públic preexistent en finques en custòdia

· La instal·lació de nous elements interpretatius o l'arranjament d'elements preexistents com plafons interpretatius, observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors i altres estructures d'observació del patrimoni natural i de divulgació sobre els valors naturals de l'espai. · Actuacions per disminuir la pressió antròpica en espais d'elevat interès de conservació: la millora o creació d'itineraris pedestres, la instal·lació o reposició de banderoles direccionals i punts d'aparcament, la regulació del trànsit, la delimitació de punts sensibles a les pertorbacions humanes o altres elements equivalents que tinguin com a finalitat única evitar la pertorbació humana sobre hàbitats, tàxons i processos ecològics d'interès de conservació. 3.3. Actuacions de millora de la connectivitat ecològica

Accions que permetin augmentar la connectivitat territorial i ecològica a escala de tàxon, d'hàbitat i de processos ecològics. En concret, actuacions en el territori que garanteixin un augment en els moviments de dispersió, migració o colonització d'espècies cap a nous espais i que estiguin degudament justificades. Es consideren accions subvencionables les que compleixen els criteris següents:

· La millora d'espais naturals que actuïn com a connectors ecològics i que suposin un augment de la permeabilitat entre espais naturals (actuacions de naturalització de corredors ecològics). · La instal·lació d'elements que augmentin la permeabilitat i la mobilitat entre espais (passos de fauna, pantalles per reduir pertorbacions acústiques, etc.). · La millora de nous hàbitats receptors, que garanteixin un augment de l'hàbitat per a determinats tàxons (actuacions de naturalització de nous hàbitats receptors). · L'eliminació d'obstacles i de barreres que redueixen la connectivitat entre espais (eliminació d'elements antròpics obsolets i en desús que obstaculitzen la dispersió i el lliure moviment de les espècies, etc.). 3.4. Accions complementàries de formació i/o d'edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors

Accions formatives, així com l'edició de material educatiu i formatiu de reforç de les actuacions de conservació d'hàbitats, tàxons i processos, de regulació de l'ús públic en espais sensibles i de millora de la connectivitat ecològica. Aquestes accions són subvencionables sempre que acompanyin i complementin alguna de les actuacions esmentades anteriorment. Concretament, es consideren subvencionables les accions següents:

· L'edició i/o la divulgació de materials informatius sobre el patrimoni natural que tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar sobre els valors naturals de l'espai o l'acció que els acompanyen (tríptics, fullets, aplicacions mòbils, etc.). · L'organització de jornades formatives i de sensibilització per la conservació del patrimoni natural i en relació amb alguna acció que s'estigui duent a terme. Despeses no subvencionables:

· La pavimentació de camins.

· Les que derivin del compliment obligatori de la normativa.

· Els imports satisfets en concepte d'IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció. En cas que se subvencioni l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables, el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al i concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a 2 anys per a la resta de béns (art. 31.4 de l'LGS).

El període d'execució és de l'1 de gener de l'any de la convocatòria corresponent fins a la data que la convocatòria determini com a límit per executar els treballs i justificar les despeses. La convocatòria pot establir un període d'execució plurianual.

4. Destinataris

Poden concórrer a aquesta convocatòria les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els seus estatuts, tinguin com a objectiu exclusiu o preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient, i cooperatives de treball que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social i que facin treballs de restauració o manteniment del patrimoni natural.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

L'import de les subvencions que es distribuirà entre els sol·licitants no pot superar l'import del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s'escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria.

S'avaluarà cada sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de la subvenció que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s'exposen a continuació:

­ L'import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 10.000 . ­ L'import màxim subvencionable serà del 80 % del total de la despesa prevista. ­ Cada entitat pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud. Les subvencions s'atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir la dotació prevista en la convocatòria.

A i d'atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la disponibilitat pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes subvencionats per sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un cop fet això, si l'import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports atorgats es poden reduir proporcionalment respecte als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal d'atendre més sol·licituds. La Diputació de Girona pot atorgar un import menor del que s'ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l'objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre accions que tinguin la mateixa puntuació. Si el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representa una disminució de l'import per atorgar que dona com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es poden no atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i urgència de les propostes, en funció del grau de protecció i l'estat de conservació de les espècies o hàbitats beneficiats per les accions.

6. Criteris de valoració

Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen a continuació.

Les sol·licituds se seleccionaran seguint l'ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació poden no atendre's en cas de manca de disponibilitat pressupostària. En cap cas no seran subvencionables les sol·licituds que no assoleixin la puntuació mínima que s'especifica en aquesta base.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Per a la valoració de projectes que continguin accions de més d'un dels conceptes, es triarà el concepte de major pes pressupostari i s'establirà la puntuació sobre la base d'aquell.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, que s'han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, han d'estar signades electrònicament per la persona que representi legalment l'entitat, mitjançant el certificat de representant de persona jurídica.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible en la web de la Diputació de Girona [URL que enllaci directament amb el lloc web de la subvenció], acompanyat de la documentació annexa següent:

En tots els casos:

Memòria valorada, que ha d'incloure com a mínim els apartats següents:

1) Justificació dels treballs proposats;

2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme;

3) Amidaments;

4) Pressupost detallat amb costos directes i indirectes;

5) Cartografia de l'estat inicial i de les actuacions que es desenvoluparan;

6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau.

7) Compromís segons el qual, abans d'iniciar els treballs, es disposarà de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents, en cas que siguin necessaris.

En particular, també cal aportar la documentació següent:

· Per a les accions de conservació d'hàbitats, tàxons i processos ecològics i per a les de millora de la connectivitat ecològica que impliquin una intervenció directa en el territori, cal aportar un acord de custòdia amb vigència mínima de cinc anys a partir de la data de la sol·licitud o un acord amb la propietat que permeti realitzar els treballs i es comprometi a mantenir-ne la naturalesa durant un mínim de cinc anys a partir de la data de la sol·licitud. Si es tracta de terrenys públics, caldrà l'autorització de l'autoritat competent. · Per a les accions de regulació de l'ús públic i aplicació de mesures agroambientals en finques en custòdia, caldrà aportar un acord de custòdia amb vigència mínima de cinc anys a partir de la data de la sol·licitud. La documentació complementària s'ha d'adjuntar en format PDF a la sol·licitud.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat del representant de la persona jurídica.

En cas que es presenti més d'una sol·licitud, es tindrà en compte la darrera entrada dins del termini i es consideraran desistides les anteriors.

Els defectes de la sol·licitud s'han d'esmenar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han fet les esmenes oportunes, s'entendrà que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució corresponent, d'acord amb els termes previstos en la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

Les actuacions d'instrucció comprenen:

· La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. · L'avaluació de les sol·licituds, efectuada d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases. · La petició dels informes, la informació o l'assessorament que es considerin necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d'emetre un informe en què s'ha de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

El Servei de Medi Ambient, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la seva quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb la indicació de la causa de l'exclusió.

La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

President:

­ el president de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Vocals:

­ el diputat de Medi Ambient

­ el cap del Servei de Medi Ambient o el tècnic en qui delegui

­ un tècnic del Servei de Medi Ambient

­ un tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

­ interventor: la interventora general de la Diputació o el funcionari en qui delegui

­ secretari: el secretari general de la Diputació o el funcionari en qui delegui.

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

La Comissió Avaluadora s'entendrà vàlidament constituïda amb la presència mínima del president i de dos membres més, un dels quals actuarà com a secretari.

9. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern, la qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l'atorgament de les subvencions.

La Junta de Govern de la Diputació ha d'emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d'entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

La resolució ha de contenir, si s'escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin obtingut la subvenció perquè s'hagi exhaurit la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renuncia a la subvenció, el president de la Diputació de Girona podrà concedir la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d'acord amb l'ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

D'acord amb l'article 63 de l'RLGS, el president de la Comissió Avaluadora ha de comunicar aquesta opció a l'interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. Una vegada l'interessat hagi acceptat la proposta, el president de la Diputació de Girona dictarà l'acte de concessió i el notificarà.

10. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, en el termini d'un mes el beneficiari ha d'acceptar expressament la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació

11.1. Forma de justificació

Els beneficiaris han de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu simplificat normalitzat.

A l'efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l'actuació subvencionada que s'hagin produït, de conformitat amb el dret, abans d'acabar el període d'execució, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

El compte justificatiu ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

· La relació classificada de les despeses de l'activitat o del projecte, amb la identificació del proveïdor, el número de document, l'import, el concepte i la data d'emissió de la factura. A més del model de compte justificatiu normalitzat degudament omplert, la justificació ha d'incloure la documentació següent:

1. La memòria explicativa amb imatges dels treballs i explicació dels resultats. 2. Una còpia dels justificants de despesa. 3. Un document que demostri que s'ha fet constar el suport de la Diputació de Girona en qualsevol acte de publicitat o difusió (còpia de pantalla de pàgina web, còpia de publicacions, fotograia de rètols o altres). Quan sigui el cas, la documentació complementària següent:

· Acord de custòdia signat. En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o de completar-los en el termini de 15 dies hàbils.

Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l'import que calgui justificar, segons el que estableixi l'acord de resolució, es farà el pagament de forma proporcional a la despesa justificada, sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar comporta la renúncia del beneficiari a percebre l'import no justificat. En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que hagi estat justificat correctament.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13 (Compatibilitat de subvencions), superin la despesa efectiva.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l'import de la despesa subvencionable.

11.2 Termini

El termini per executar els treballs i justificar les despeses subvencionades és el que defineix la convocatòria corresponent.

La convocatòria pot determinar un període d'execució de les actuacions que sigui plurianual.

El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La Diputació ha d'atorgar l desestimar la proposta, d'acord amb el que preveu l'Ordenança general de subvencions.

12. Pagament

La convocatòria pot establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas que no ho faci, el pagament s'efectuarà un cop s'hagi presentat la documentació justificativa.

El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable del centre gestor.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

14. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin han d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

15. Reformulació de la sol·licitud

Quan l'import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció atorgable. La reformulació de les sol·licituds ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds.

16. Modificació de les subvencions

Una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar un únic canvi de l'objecte o del destí de la subvenció atorgada per causes justificades i sempre que el nou objecte tingui una puntuació igual o superior que l'original, o sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament per causes justificades. Els canvis de destinació es podran sol·licitar fins a un mes abans del termini de justificació de la subvenció.

La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'Ordenança general de subvencions i en tot cas:

> Quan el beneficiari no justifiqui correctament tot l'import que s'ha de justificar, segons el que estableixi l'acord de resolució. > Quan el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar. En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que hagi estat justificat correctament. El president és l'òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s'hi interposin.

17. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions. En aquest cas, el beneficiari té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que s'estableixen en aquestes bases.

c) En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El Servei de Medi Ambient ha de tramitar, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació és l'òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

18. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització prèvia de l'òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se'n podrà concertar l'execució en els altres supòsits que preveu l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

20. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que se'ls requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.

21. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l'actuació ja s'hagi realitzat. Com a mínim caldrà que es faci constar la subvenció obtinguda mitjançant una notícia inserida a la pàgina web del beneficiari. També caldrà haver senyalitzat les actuacions sobre el territori amb un rètol en què ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. En cas d'edició de material divulgatiu o informatiu, caldrà que també hi consti la col·laboració de la Diputació de Girona.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l'adopció de l'acte corresponent, i se l'ha d'advertir que l'incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 22. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, prèviament a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que puguin portar a terme l'execució, prestació o lliurament requerits, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. h) En compliment del que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 23. Principis ètics i de conducta

Els beneficiaris d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que se'ls sol·liciti per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

24. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 25. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels actes atribuïts expressament a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

26. Vigència

Aquestes bases regeixen des de l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, el president de la Diputació és l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. D'aquestes resolucions del president se n'ha de donar compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.

Disposició addicional segona

L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst en l'article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.'

Contra l'acord que exhaureix la via administrativa es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Alternativament, contra el mateix acord, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 30.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Girona, 16 de maig de 2018

Pere Vila i Fulcarà

President

Protección de la naturaleza
Medio Ambiente
Ecología
Educación
Fomento obras públicas
Inserción laboral
Salud