Anunci d'aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l'arranjament i millora d'espais de titularitat privada d'ús públic de la ciutat de Figueres - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Ple de l'ajuntament en la seva sessió del dia, 5 d'abril de 2018 ha aprovat inicialment les 'Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a propietaris o representants de la propietat per a l'arranjament i millora d'espais de titularitat privada d'ús públic de la ciutat de Figueres'.

De conformitat amb el citat acord es van publicar les esmentades bases al Butlletí Oficial de la Província núm. 77, de 20 d'abril de 2018, pàgina 80, durant el termini de vint dies hàbils, des del dia 11 d'abril fins el dia 14 de maig de 2018 es va exposar el mateix anunci al tauler d'edictes de l'Ajuntament i s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7611, de data 3 de maig de 2018, una referència de l'esmentat anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, sense que s'hagin presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, per la qual cosa queden aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, en base al que estableix l'article 65.1 del ROas.

Les esmentades bases entraran en vigor als quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anuncia al butlletí Oficial de la Província de Girona.

De conformitat amb allò que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es publica el text íntegre de les esmentades bases.

El text íntegre de les bases és el següent:

'Bases reguladores per a La CONCessIÓ De suBVeNCIONs destinades a propietaris o RePReseNTaNTs De La PROPI-

eTaT PeR a l'arranjament i millora d'espais de titularitat privada d'ús públic de la ciutat de Figueres

article 1.- Objecte

És objecte de les presents Bases la regulació per a la concessió de subvencions per a fomentar l'arranjament i la millora general d'espais de titularitat privada quan estan sotmesos a l'ús públic general, i que per tant, el seu estat contribueix a la qualitat urbana de la ciutat. L'àmbit d'actuació serà delimitat per a cada convocatòria per part de l'ajuntament de Figueres.

article 2.- Naturalesa i forma de concessió

Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i re-

duïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria única.

article 3.- Àmbit d'aplicació

són susceptibles de gaudir dels ajuts aquelles actuacions a executar per part de la propietat en aquells espais que, per una banda, afrontin amb l'espai públic- i per una altra banda, siguin objecte d'ús públic indiscriminat per part de la ciutadania- destinades a la rehabilitació i millora d'aquests espais.

Aquests espais no poden estar gravats amb servituds en el subsòl que puguin dificultar drenatge, instal·lacions,.. a l'ús públic.

aquests espais han de ser espais privats segons el planejament vigent, i no estar en cap dels supòsits d'expropiació o sòl urbà no consolidat inclòs en polígon d'actuació, que contempla el text refós de la llei d'urbanisme Decret legislatiu 1/2010.

L'ajuntament determinarà, mitjançant la corresponent convocatòria de subvenció, l'àmbit territorial i funcional objecte dels ajuts, en funció de les seves prioritats i de la disponibilitat pressupostària.

article 4.- actuacions subvencionables

són objecte d'ajut les actuacions següents, en funció de la convocatòria que es determini:

- 4.1. Entre les actuacions subvencionables s'inclou:

reparació i adequació del paviment, escales i elements d'accés a l'espai, reparació de patologies dels elements constructius existents

reparació i adequació de l'enjardinament existent o bé de nova creació

reparació, adequació o nova implantació d'enllumenat

millora dels acabats d'arrebossat o pintat.

- 4.2. El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material, els honoraris facultatius, les despeses generals i el benefici industrial, i, si escau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l'elaboració del projecte. No formen part del pressupost protegible els impostos i taxes derivats de la obtenció de la llicència municipal d'obres.

- 4.3. El pressupost subvencionable per a l'execució material de les obres és, com a màxim, el previst en les llicencies municipals. Les actuacions proposades hauran de donar compliment a la normativa d'accessibilitat i a la normativa sectorial tècnica que resulti d'aplicació.

Article 5.- Sol·licitud d'ajuts

5.1 L'Ajuntament de Figueres aprovarà la convocatòria per a la sol·licitud dels ajuts, que establirà la data inicial i final per a la presentació de les sol·licituds. La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que estableix la corresponent convocatòria.

5.2 Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud a la convocatòria corresponent. Aquesta sol·licitud pot incloure un o més conceptes subvencionables (veure l'article 6, que fixa la quantitat màxima per immoble així com la quantitat màxima per immoble).

En cas que es rebi més d'una sol·licitud d'un mateix peticionari, únicament es considerarà la primera que consti inscrita en el Registre General de l'ajuntament de Figueres.

5.3 Les sol·licituds d'ajuts econòmics es formularan davant l'Ajuntament, a partir de la seva presentació a l'OMAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà, Av. Salvador Dalí, 107 de Figueres), amb independència o en paral·lel a la sol·licitud de llicència d'obra que s'escaigui, per a qualsevol dels tres apartats de l'article 6 d'aquestes Bases. Per a formular la pertinent sol·licitud caldrà presentar:

- Instància de sol·licitud de subvenció amb expressió de les dades de la finca i del sol·licitant, inclòs el número de compte corrent als efectes de posteriors liquidacions. - Justificació documental de la propietat de l'espai a reformar (document d'escriptura de la propietat o de la comunitat de propietaris, o bé certificació registral completa). - Acord de la representativitat de la propietat de sol·licitar l'ajut i procedir a la realització dels treballs d'acord amb les normes i ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, si s'escau. - Memòria amb el contingut mínim següent:

o Descripció de l'estat actual de l'àmbit d'actuació acompanyat de fotograies o Descripció del tipus d'actuació a realitzar i materials a emprar o Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadascuna de les partides i oficis i aplicació de preus unitaris. o Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI del/s titular/s (o dels seus representants en el cas de comunitats de propietaris i/o societats mercantils). 5.4 L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de documentació requerida s'ha de realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la seva notificació, tal i com estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'oc-

tubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Els terminis expressats en dies es compten a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la notificació de l'acte de què es tracti. No es consideren dies hàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i la convocatòria corresponent.

5.6. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilita-

des seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de l'Ajuntament de Figueres.

article 6.- Tipus i ajuts públics

els ajuts tindran la consideració de subvencions, en les condicions regulades per les presents Bases, i el seu import serà del 80% del cost de l'actuació o actuacions, IVA exclòs.

en tot cas, els imports de les actuacions subjectes a subvenció no superaran els topalls establerts:

6.1 Per a espais de superfície inferior a 400m²sòl:

Import màxim d'obra subvencionable: 100/m²sòl de l'actuació

Import màxim subvencionable: 20.000

6.2 Per a espais de superfície superior a 400m²sòl:

Import màxim d'obra subvencionable: 100/m²sòl de l'actuació

Import màxim subvencionable: 50.000

Per les actuacions que el seu cost no superi el topall anterior les subvencions seran del 90% del cost.

Per les actuacions que el seu cost superi el topall anterior les subvencions seran del 90% dels imports del topall.

el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material, els hono-

raris facultatius, les despeses generals i el benefici industrial, i, si escau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l'elaboració del projecte.

No formen part del pressupost protegible els impostos i taxes derivats de la obtenció de la llicència municipal d'obres.

El pressupost subvencionable per a l'execució material de les obres és, com a màxim, el previst en les llicencies municipals.

6.3 Bestreta

La convocatòria podrà determinar la la concessió de bestreta per al percentatge que es determini en aquesta. els fons lliurats restaran pendents de justificació.

article 7.- Recursos econòmics

7.1 Els recursos totals aplicables al conjunt d'ajuts econòmics previstos en aquestes Bases seran els que figurin en els pressu-

postos municipals de l'any corresponent.

article 8.- Condicions generals

8.1 Podran ser objecte dels ajuts les obres referides a l'article 3 sempre que reuneixin els requisits establerts en les presents Bases i prèvia comprovació que els titulars estan al corrent d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Figueres (o acreditació d'estar-ne exempts).

8.2 Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici així com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat o estètica de l'edifici i l'adequació o supressió de parts o elements impropis de l'immoble.

8.3 L'Ajuntament fixarà prèviament, mitjançant un informe dels serveis tècnics municipals, les actuacions necessàries per a una correcta intervenció.

Els treballs de rehabilitació s'han d'ajustar a les directrius establertes a l'esmentat informe tècnic, quina finalitat serà tant la de determinar els elements sobre els que cal actuar com la de validar la solució constructiva que es vol portar a terme, inclosos els aspectes relatius als materials proposats i al pressupost aportat.

La no realització de les actuacions qualificades per l'informe tècnic com a indispensables comportarà la pèrdua de la subven-

ció (i el seu reingrés immediat si ja se n'hagués gaudit), sens perjudici de les mesures sancionadores que siguin procedents.

8.4 La sol·licitud de la subvenció la realitzarà la propietat de l'immoble, tant si es tracta d'una o més persones físiques, d'una societat mercantil com d'una comunitat de propietaris. en aquest darrer supòsit caldrà, per tant, que la comunitat estigui legalment constituïda. Les subvencions s'atorgaran a la propietat en el seu conjunt, mai a títol individual.

8.5. Cal obtenir la pertinent comunicació prèvia o llicència municipal d'obres per a l'execució dels treballs.

8.6. els pressupostos presentats han de ser pressupostos tancats.

article 9.- Instrucció de l'expedient

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Àrea de Gestió 3, serveis al territori, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes.

Una comissió qualificadora valorarà les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució.

La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a la resolució del procediment d'atorgament de les subvencions i és com-

petent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases. es prendrà un sol acord per resoldre la convocatòria.

L'inici de l'expedient s'efectuarà per mitjà de l'aprovació de la convocatòria corresponent. L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i forma que es detallen en aquestes bases suposa la inadmissió de la sol·licitud. La no presentació de qualsevol dels documents que preveu l'article 5.3 en el termini corresponent i amb el reque-

riment previ d'esmena, comporta el desistiment de la sol·licitud.

Article 10.- Composició de la Comissió Qualificadora

President:

Director àrea de servis urbans

Vocals:

arquitecte

L'aparellador municipal.

Cap dels serveis jurídics i administratius.

Article 11.- Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern Local ha d'adoptar la corresponent resolució en el termini màxim que estableix la corresponent convoca-

tòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre

desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució.

article 12.- acceptació

Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari l'accepti, sense reserves, amb les condicions amb les quals s'ha con-

cedit. A aquests efectes, la signatura del justificant de recepció de la comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d'un mes. La no acceptació comporta la revocació de la subvenció.

Article 13.- Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts econòmics contemplats en les presents Bases s'obligaran a complir les següents condicions:

13.1 Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant-ne les dades i documents que els siguin sol·licitats.

13.2 Començar i acabar les obres en els terminis previstos a la llicència, llevat que en el acord de concessió de l'ajut s'especii-

qui altra cosa. L'incompliment injustificat d'aquests terminis comportarà la pèrdua de la subvenció.

13.3 Exhibir en la forma i lloc que determini l'Ajuntament, si s'escau, el distintiu que s'acordi, essent a càrrec del beneficiari el seu cost.

13.4 Permetre que l'Ajuntament de Figueres pugui fer referència a les obres i utilitzar imatges de la mateixa amb la finalitat de fer promoció dels ajuts objecte d'aquesta subvenció.

article 14.- Causes de reintegrament

Les subvencions poden ser anul·lades o revocades per causes previstes a la Llei General de Subvencions.

L'ajuntament pot revisar la resolució d'atorgament de subvencions en els següents supòsits:

-el tancament de l'espai a l'ús públic general

-Reforma integral que representi la supressió de la totalitat de les actuacions objecte de subvenció.

Article 15.- Justificació de la subvenció

En el termini màxim de dos mesos des de la finalització de les obres objecte de la subvenció, es sol·licitarà a l'Ajuntament el pagament de l'ajut prèviament concedit, per la qual cosa caldrà presentar:

a) Instància sol·licitant el pagament de l'ajut que correspongui amb expressió de les dades de la finca i del sol·licitant, inclòs el número de compte corrent als efectes de liquidació. b) Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la proposta tècnica presentada en el seu dia, i d'acord amb la llicència d'obres municipal (número i data). c) acreditació de la despesa mitjançant les factures dels industrials en correspondència amb el pressupost presentat i justificació del seu pagament. d) Fotografies de l'espai en l'estat final de la rehabilitació. Article 16.- Criteri de priorització de les sol·licituds

Si l'import total dels ajuts a concedir supera l'assignació pressupostària de la convocatòria es prioritzaran les sol·licituds segons els següents criteris:

Major nombre d'habitatges amb que compti l'edifici

Major nombre d'habitatges ocupats amb que compti l'edifici

major nombre de persones empadronades en l'immoble

major superfície d'intervenció

article 17.- Règim Jurídic

en tot allò no previst expressament en aquestes bases són d'aplicació les Bases d'execució del Pressupost municipal 2016, aprovat definitivament sessió extraordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Figueres de data 3 de març de 2016; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el re-

glament de la llei general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de normativa d'aplicació.

article 18.- Vigència

Aquestes bases restaran vigents mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposicions addicionals Primera

els ajuts obtinguts en aplicació de les presents Bases són incompatibles amb els obtinguts per al mateix concepte (o sigui, per les actuacions subvencionables de l'article 4 d'aquestes bases) en aplicació d'altres programes de foment de la rehabilitació de l'ajuntament de Figueres. aquests ajuts no són incompatibles amb altres ajuts derivats d'altres convocatòries de subvencions promogudes per l'ajuntament de Figueres.

El/s sol·licitant/s informaran en tot moment de les sol·licituds efectuades a altres organismes per aquest mateix concepte ja que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Disposició final

Les presents Bases reguladores entren en vigor al dia següent de la data en que quedin aprovades definitivament, ja sigui perquè ha passat el període d'informació pública i no s'han presentat al·legacions o perquè havent-se presentat al·legacions, aquestes s'han resolt i s'ha procedit a l'aprovació definitiva de les presents bases.'

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa i a la via administrativa, es podran interposar els recursos se-

güents:

- el de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. s'entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'hagi produït l'acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu. - el contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués interposat. - Qualsevol altre que estimi procedent.

Figueres, 29 de maig de 2018

marta Felip Torres

alcaldessa

Industrialización
Estudios