Anunci d'aprovació definitiva de la derogació d'un reglament - Boletín Oficial de Girona de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 1 de març de 2018, va adoptar l'acord de derogar inicialment el 'Reglament per valorar els ajuts socials municipals destinats a famílies amb problemàtica socioeconòmica relacionada amb habitatge' i sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies.

L'anunci de la derogació inicial de reglament ha restat exposat a informació pública en la porteria de la Casa de la Vila per un termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes de la presentació d'al·legacions i suggeriments. Els butlletins oficials en els quals ha estat publicat l'anunci d'aquest reglament són el Butlletí Oficial de la Província de Girona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el termini establert no s'ha presentat cap reclamació, al·legació ni suggeriment, i en conseqüència el Reglament ha esdevingut derogat definitivament sense necessitat d'adoptar un acord exprés en tal sentit.

El butlletí oficial en els qual es publicarà aquest anunci és el Butlletí Oficial de la Província de Girona .

Figueres, 18 de maig de 2018

Marta Felip Torres

Alcaldessa

Vivienda