Anunci d'aprovació definitiva de la normativa de subvencions - Boletín Oficial de Lleida de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Havent estat exposades al públic el règim general de subvencions, ajuts, beques i altres prestacions, així com la normativa reguladora de subvencions nominatives i excepcionals de l'Ajuntament de Llobera, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 37 de data 22 de febrer de 2017, de conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica el text íntegre de la normativa aprovada:

Règim general de les subvencions, ajuts, beques i altres prestacions Règim general

L'Ajuntament de Llobera pot atorgar subvencions, ajuts i beques a entitats públiques i privades, així com a

particulars, les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la corporació i siguin d'interès per al municipi.

El seu atorgament s'ha d'ajustar a allò que preveuen els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i el reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. L'Ajuntament aprovarà de manera complementària a aquestes bases d'execució del pressupost, unes bases reguladores generals per a l'atorgament de subvencions.

Forma d'atorgament de les subvencions

Segons l'article 125.2 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les subvencions podran atorgar-se directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost de l'ajuntament.

També es pot atorgar subvencions mitjançant convocatòries, per a les quals s'ha de realitzar la redacció, la tramitació i l'aprovació de les corresponents bases d'atorgament, d'acord amb allò que disposa l'apartat 1 de l'esmentat article 125 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Igualment, es poden atorgar subvencions mitjançant la signatura de convenis o contractes amb entitats públiques i privades, així com a particulars, o bé mitjançant un acte administratiu dictat per l'òrgan competent per raó de la quantia, segons l'apartat 2 c) de l'article 125 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Termini i forma de la justificació de les subvencions

Si no hi ha regulació expressa, les subvencions s'han de justificar durant l'exercici en què s'atorguen. En cas que no es puguin justificar dins d'aquest termini, el beneficiari pot demanar una pròrroga de justificació fins al darrer dia hàbil de l'exercici següent al de l'atorgament. Aquesta pròrroga és automàtica en cas que la subvenció s'hagi atorgat dins del quart trimestre de l'exercici i no s'hagi justificat.

Les bases preveuran la forma de justificació d'entre aquelles que s'estableixen reglamentàriament.

Si es realitza mitjançant la presentació de factures o minuta d'honoraris, expedits d'acord amb allò que preveu la normativa, els justificants han de ser documents originals.

Si la subvenció ha estat atorgada en funció d'un projecte d'obres o instal'lacions, la justificació ha de ser, en tot cas, mitjançant un certificat detallat de les obres, expedit pel tècnic competent, aprovat per l'òrgan corresponent de l'entitat beneficiària i al qual s'ha d'adjuntar l'acta de recepció provisional de l'obra i la factura corresponent, que podrà ser original o còpia autenticada.

Si la subvenció està destinada a finançar l'atorgament de premis en un concurs, la justificació s'ha de fer mitjançant la presentació d'una còpia de l'acta del jurat i els rebuts dels premiats, on han de constar totes les dades que identifiquin el perceptor. En cas de premis atorgats per entitats locals, la justificació es podrà realitzar mitjançant el certificat expedit per l'interventor de l'entitat, que acrediti el compliment de les bases del premi i del resultat que hagi acordat el jurat corresponent, així com del pagament dels premis als beneficiaris.

Pagament de les subvencions singularitzades

Les subvencions singulars que estiguin previstes en el pressupost es lliuraran directament en virtut d'una resolució de la presidència de la corporació, la qual disposarà el pagament total o parcial de l'import consignat.

Pagament de beques i premis

Les beques i premis que anualment convoqui i adjudiqui la corporació en resolució dels concursos, es lliuraran una sola vegada contra la consignació que tingui el pressupost de l'exercici en què es produeixi la resolució.

Renúncia a una subvenció

En el supòsit que un peticionari de subvenció, una vegada s'hagi dictat l'acte administratiu d'atorgament o s'hagi signat el conveni o contracte corresponent, no estigui d'acord amb les condicions que se li imposen o decideixi no dur a terme l'actuació, pot presentar la renúncia, ja que en cap cas no es podrà autoritzar un canvi de finalitat o de condicions de la subvenció.

Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de l'Ajuntament de Llobera Article 1. Objecte

Aquestes normes regulen la concessió de les subvencions i ajuts que figuren nominativament al pressupost

de la l'Ajuntament de Llobera i les destinades a col'laborar en el desenvolupament d'actuacions que siguin d'interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social, turístic, de joventut i solidaritat i cooperació, sempre que existeixin circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria pública.

Article 2. Determinació del crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions

Les subvencions atorgades d'acord amb aquestes normes s'han d'imputar a la corresponent partida del pressupost en funció del tipus de despesa.

Les subvencions previstes nominativament al pressupost hauran d'identificar la seva naturalesa, dotació pressupostària i beneficiari a l'estat de despeses del pressupost. Tot això, serà necessari, en cada cas, el corresponent acord de concessió o la redacció i aprovació d'un conveni per establir el règim de col'laboració en els termes previstos en aquestes normes.

Article 3. Procediment d'atorgament

Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquestes normes ho seran de forma directa. Article 4. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris dels ajuts o subvencions regulades per aquestes normes, les persones físiques, les associacions, entitats sense ànim de lucre i entitats mercantils que promoguin i realitzin activitats en l'àmbit de l'objecte d'aquestes normes i que no es trobin en cap dels supòsits de prohibició establerts per l'article

13.2 i 3 de la Llei general de subvencions.

També poden ser beneficiaris d'aquests ajuts o subvencions les administracions públiques i en especial les entitats locals o els seus organismes autònoms. En el supòsit que les administracions peticionaries encarreguin la gestió de la contractació i execució de les actuacions a ens instrumentals caldrà fer-ho constar de manera expressa en la memòria justificativa de l'actuació.

Article 5. Òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions

Els òrgans de l'ajuntament competents per concedir les subvencions i els ajuts segons aquestes normes són els següents:

a) L'Alcalde per a les subvencions d'import fins a 3.000 ¬.

b) El Ple de la Corporació per a les subvencions d'import superior a 3.000 ¬ o plurianuals amb independència de la seva quantia.

Article 6. Termini de presentació de les sol'licituds

Les sol'licituds d'ajut o subvenció es poden presentar durant tot l'exercici econòmic en el qual es realitzin les activitats objecte de la petició.

Article 7. Documentació

Les sol'licituds dels ajuts es farà per mitjà d'un escrit, adreçat a l'Il'lm. Sr. Alcalde, que caldrà trametre al registre general de la Corporació d'acord amb el model que es troba disponible a les oficines de l'ajuntament i a la seva pàgina web.

Les sol'licituds aniran signades per la persona física peticionària o pel president de l'associació o l'entitat i inclouran la documentació següent:

a) Document genèric de realització de l'acció per a la qual es sol'licita l'ajut, en base a un formulari determinat per l'ajuntament, en què es farà constar:

1. La previsió de finançament de l'acció.

2. La previsió temporal de la seva execució.

3. La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.

4. La declaració que accepta les presents normes, la subvenció que se li pugui atorgar, així com les condicions que se'n derivin, en cas de ser-li concedida.

5. Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

6. L'autorització a l'ajuntament per a poder sol'licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

b) Documentació tècnica específica en funció de l'actuació a realitzar i de la seva quantia en cas que sigui necessari pel tipus d'actuació (memòria valorada, projecte tècnic, pressupost etc.).

c) Memòria de les circumstàncies justificatives de l'interès o utilitat pública que justifiquen la sol'licitud.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, se sol'licitarà que s'esmeni o completi durant un termini de 10 dies, bo i advertint que, d'incomplir-se el termini establert, s'arxivarà d'ofici l'expedient sense cap tràmit posterior.

Article 8. Criteris de l'atorgament dels ajuts

Per poder ser beneficiari d'una subvenció excepcional caldrà que el peticionari, mitjançant memòria justificativa, acrediti les circumstàncies l'existència d'una causa que justifiqui que l'actuació que es vol realitzar, és d'interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social, turístic, de joventut i solidaritat i cooperació.

Article 9. Import dels ajuts

Com a regla general l'import de la subvenció atorgada esdevindrà l'import cert consignat en el pressupost vigent.

Article 10. Compatibilitat amb altres subvencions

Aquests ajuts són compatibles amb l'obtenció de qualsevol altre ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per altres administracions públiques o entitats privades.

En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l'actuació.

Article 11. Termini d'execució i justificació de les actuacions

Les actuacions per a les quals s'hagi obtingut ajut s'executaran durant l'any natural en què s'hagin sol'licitat i es justificaran en el termini màxim del dia 31 de març de l'any següent.

En cas de defectes en la justificació, es requerirà al beneficiari per a què ho esmeni. Transcorregut els terminis sense que s'hagi justificat l'ajut o no s'hagi donat compliment al requeriment d'esmena de la documentació justificativa, el servei gestor tramitarà l'inici de l'expedient de revocació de l'ajut.

Article 12. Tramitació de la concessió dels ajuts

L'ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme pel servei gestor en funció de la matèria i sota les directrius fixades per l'alcaldia.

Finalitzada la instrucció, l'expedient es resoldrà per l'òrgan competent, en funció de la quantia o de la durada de l'activitat objecte de l'ajut.

Article 13. Reformulació de sol'licituds

La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial referència al pressupost de l'activitat que es preveu realitzar.

Abans de formular la proposta de l'acord d'atorgament i sempre que la subvenció que es preveu atorgar sigui inferior a la sol'licitada el beneficiari, per iniciativa pròpia o a proposta del servei gestor, podrà demanar la reformulació de la sol'licitud.

Article 14. Termini de resolució i notificació de les sol'licituds

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment d'atorgament d'ajuts serà de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol'licitud.

El venciment del termini sense notificació de la resolució produeix efectes desestimatoris.

Article 15. Contingut necessari de l'acord de concessió

L'acord d'atorgament esmentarà obligatòriament les dades següents:

- Identificació del beneficiari.

- Determinació de l'actuació que es vol dur a terme.

- Pressupost de l'actuació que es preveu executar

- Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa.

- Import de la subvenció atorgada.

- Termini d'execució de l'actuació.

- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l'aplicació dels fons rebuts.

Article 16. Aspectes complementaris de l'acord de concessió

També es podran fixar en l'acord d'atorgament indicacions en relació, entre d'altres, als aspectes següents:

- Lliurament de bestretes.

- Garanties que, en el seu cas, hagi d'aportar el beneficiari.

- Compromisos específics de publicitat de la col'laboració de l'ajuntament en l'execució de l'actuació.

- Necessitat d'acreditar l'execució de l'actuació i el seu pagament, amb caràcter previ al lliurament de la subvenció.

Article 17. Formalització de conveni

Quan es consideri convenient, els termes específics de col'laboració entre l'ajuntament i el beneficiari es podran establir mitjançant l'aprovació del corresponent conveni, que contindrà les dades necessàries establertes a la Llei General de Subvencions.

Els convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar les subvenciones previstes nominativament als pressupostos generals de l'entitat, sens perjudici del que al respecte estableixi la seva normativa reguladora.

Article 18. Publicació dels acords de concessió

Les subvencions concedides seran trameses per l'ajuntament a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb indicació en cada cas, de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció amb expressió dels programes o projectes subvencionats. Igualment s'haurà d'informar, quan correspongui, sobre el compromís assumit pels membres contemplats a l'apartat 2 i en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei General del Subvencions i en cas de subvencions plurianuals, sobre la distribució per anualitats. No seran publicades les subvencions concedides quan la publicació de les dades del beneficiari per raó de l'objecte de la subvenció pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut de l'establert a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i s'hagi previst en la seva normativa reguladora.

Article 19. Obligacions dels beneficiaris del ajuts

En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s'atorguen, els beneficiaris assumeixen les obligacions següents:

1. Executar les activitats objecte de l'ajut concedit.

2. Justificar la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat prevista en l'acord d'atorgament.

3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer de l'Ajuntament i altres entitats de control competents amb el compromís d'aportar la documentació que sigui requerida.

4. Disposar, si s'escau, dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevol altra documentació en funció de la legislació sectorial que li sigui d'aplicació.

5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació i control.

6. Fer constar la participació econòmica de l'ajuntament, si s'escau, en les accions de publicitat de les actuacions objecte d'ajut en els termes previstos en les presents normes i els acords d'atorgament.

7. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l'obtenció d'altres ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.

8. Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

9. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l'article 37 de la Llei general de Subvencions.

Article 20. Informació sobre les retribucions dels òrgans de direcció o administració de les persones jurídiques beneficiàries de les subvencions

Els beneficiaris de les subvencions que s'atorguin superiors a 10.000,00 ¬, si són persones jurídiques, hauran de facilitar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració a efectes de fer-les públiques, en aplicació de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A aquesta obligació se li donarà compliment amb la presentació de la 'Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat beneficiària', segons model facilitat per l'ajuntament

Article 21. Justificació de l'execució de l'actuació: import a justificar

L'import de la despesa subvencionable que s'ha de justificar serà el que es determini com a pressupost de l'actuació en l'acord d'atorgament.

Prèvia avaluació del compliment de la finalitat de la subvenció, l'ajuntament podrà reduir l'import del pressupost mitjançant resolució expressa que podrà ser simultània amb l'acord d'aprovació de la justificació. En cas contrari es procedirà a l'inici del procediment de revocació parcial o total de la subvenció.

Les despeses de les diferents actuacions s'entendran executades amb la tramesa dels documents acreditatius. La justificació per part del beneficiari del pagament a tercers de les despeses de l'actuació podrà requerir-se per l'ajuntament en l'exercici de les facultats de comprovació i control financer.

Si ho disposa l'acord d'atorgament, el beneficiari haurà d'acreditar l'execució de la despesa i el seu pagament, amb caràcter previ al lliurament de la subvenció.

Article 22. Justificació de l'execució de l'actuació: compte justificatiu

1. Els documents que caldrà presentar per a la justificació seran els següents:

1.1 Memòria explicativa de l'actuació realitzada i, en els seu cas, del compliment dels compromisos de publicitat de la col'laboració indicats a l'acord d'atorgament

1.2 Memòria econòmica que tindrà la forma d'una declaració responsable o certificació del beneficiari que inclourà els aspectes següents:

a) Cost total de l'actuació.

b) Finançament de l'actuació amb indicació dels recursos propis i diferents ajuts obtinguts.

c) Presentació dels justificants per a la percepció d'altres ajuts de l'Ajuntament o d'altres administracions públiques.

Les factures (originals o bé fotocòpies compulsades) que hauran d'anar a nom del beneficiari de la subvenció i en el seu cas la certificació i/o relació valorada degudament signada pel contractista i el tècnic responsable; l'IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se'l pot deduir.

Els documents acreditatius de l'execució de l'actuació hauran de tenir una data d'expedició posterior a la data d'atorgament de l'ajut, admetent-se també despeses executades durant l'any natural de la presentació de la sol'licitud i, si ho disposa l'acord d'atorgament, es podran justificar despeses ja executades en el moment de l'aprovació de l'ajut.

Article 23. Justificació de l'actuació. Compte justificatiu simplificat

Si es preveu a l'acord d'atorgament en les subvencions que s'atorguin per una quantia igual o inferior a 18.000,00 ¬, serà d'aplicació el compte justificatiu simplificat.

En aquests casos es substituirà la presentació de factures o documents equivalents per una relació detallada de les mateixes i en el cas de les despeses realitzades per administració per una relació detallada de la valoració i imputació de costos directes i indirectes.

El servei gestor comprovarà, mitjançant tècniques de mostreig, els justificants dels expedients que consideri oportuns per obtenir l'evidència raonable de la correcta aplicació de la subvenció.

Article 24. Acreditació de la contractació de l'actuació

En els casos en què el pressupost de l'actuació sigui superior a les quanties establertes pel RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari haurà d'acreditar documentalment que abans de contractar l'obra, la prestació dels servei o el lliurament del bé, ha sol'licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors.

S'exceptuen de l'obligació indicada els casos en què, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existeixin en el mercat entitats suficients per atendre aquest requeriment o que la despesa s'hagi efectuat abans de l'atorgament de la subvenció.

Si l'elecció no ha recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa, caldrà motivar-ho amb una memòria justificativa.

Per a les administracions públiques l'acreditació de la contractació es farà efectiva mitjançant informe model. Article 25. Bestretes

El lliurament de l'ajut abans de l'execució de l'actuació (bestreta), només es podrà fer efectiu si està

expressament previst a l'acord d'atorgament. La proposta de bestreta es formularà en cada cas pel servei gestor.

Article 26. Comprovació i pagament

Presentada la justificació per part del beneficiari si el servei gestor o la Intervenció ho considerin oportú podran sol'licitar, dels Serveis tècnics de la Corporació, la comprovació, pels procediments que considerin oportuns, l'adequada aplicació dels ajuts concedits a les finalitats per les quals es van atorgat.

Una vegada s'hagi comprovat, en el seu cas, la correcta execució de l'actuació i s'hagi completat la justificació necessària, es procedirà al reconeixement de l'obligació i posterior pagament a favor del beneficiari, en els termes que es derivin de l'acord d'atorgament.

Article 27. Modificació i revocació de subvencions

Els beneficiaris de les subvencions tenen l'obligació de dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa aprovat i de notificar per escrit a l'ajuntament qualsevol incidència en el compliment de les obligacions establertes en aquestes normes.

L'acord d'aprovació d'una subvenció es podrà modificar en el cas d'alteració de les condicions que varen fonamentar el seu atorgament o de l'obtenció amb posterioritat d'altres ajuts concurrents en la realització de l'actuació. Aquesta petició s'haurà de formalitzar en tot cas abans de la finalització del termini d'execució de l'actuació.

En cap cas s'admetran els canvis de destinació d'acord amb el caràcter nominatiu o excepcional d'aquests ajuts.

L'ajuntament podrà revocar total o parcial una subvenció en cas d'incompliment de les obligacions establertes en aquestes normes especialment en els supòsits següents:

- retard en l'execució de l'actuació.

- manca de justificació de la despesa subvencionable que es determini com a pressupost de l'actuació en l'acord d'atorgament.

- incompliment de les obligacions especifiques de publicitat de les actuacions subvencionades.

Article 28. Normativa supletòria

En tot el que no es preveu en les presents normes, seran d'aplicació les bases generals d'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Llobera, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la llei abans indicada.

Disposició final

Per acreditar la justificació de les subvencions atorgades d'acord amb aquestes normes, l'alcaldia aprovarà diferents models de documentació que seran d'aplicació obligatòria per part dels beneficiari.

Llobera, 22 de març de 2017 L'Alcalde

Cultura e idiomas
Cultura
Deporte
Deporte
Consumidores y usuarios