Anunci d'aprovació de la modificació d'unes bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions - Boletín Oficial de Girona de 06-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 06/05/2015 hasta 06/11/2015
  • Documento en formato PDF

Número d'expedient: SIDO2015000733

Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses de persones en situació d'atur residents i empadronades a Figueres participants en el projecte 'Figueres Forma't' adherit al programa Salut i Crisi 2014-2015 Dipsalut

Les bases inicialment aprovades es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 42 de data 3 de març de 2015.

La Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica en sessió de 13 d'abril de 2015 ha proposat a la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l'Ajuntament de Figueres, adopti els acords continguts en el següent dictamen:

'L' Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) com a mesura per fer front a l'impacte que la crisi té en la salut de les persones i amb la voluntat d'identificar i donar suport a totes les iniciatives i/o dispositius (accions, estratègies, programes, etc.) del territori que donin resposta coordinada a la situació que s'està patint, publicà (BOP núm. 200 - 20 d'octubre de 2014) un edicte per aprovar les bases específiques reguladores del suport econòmic per al finançament d'accions lligades a l'ocupació remunerada de persones en el marc del Programa 'Salut i Crisi' (PM10). Els destinataris d'aquests dispositius són persones aturades, de llarga durada, especialment aquelles afectades per l'impacte de la crisi. Es posa especial èmfasi en persones majors de 30 anys amb fills a càrrec i que la unitat de convivència no percebi ingressos o que aquests siguin inferiors al salari mínim interprofessional (SMI).

Es presentà una sol·licitud de subvenció de 31.435 a la Diputació de Girona per finançar la formació i els ajuts a la contractació inclosos en el projecte. El Consell Rector de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprovà aquesta sol·licitud en la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2014 (registre d'entrada núm.20.916 de 23/12/2014).

El Projecte 'Figueres Forma't' s'inicià el passat mes de desembre amb la fase de derivació d'usuaris des de Benestar social i altres organismes dedicats a l'atenció a persones en situació d'atur de llarga durada. En aquests moments s'està atenent a 20 persones desocupades d'aquest col·lectiu, les quals també segueixen un procés d'orientació, formació en competències transversals aplicables a diversitats d'àmbits que comportin tasques d'atenció al client (80h), pràctiques reals optatives (màxim 15 dies) en empreses. I d'altra banda es preveuen ajuts a la contractació per a les empreses que realitzin contractacions d'aquest participants (mínima de 3 mesos a jornada completa). Aquests ajuts es regulen per mitjà de les Bases aprovades en sessió de la Junta de Govern Local de data 09/02/2015 per delegació del Ple i d'acord a la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 23/02/ 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 42 de data 03/03/15. D'acord amb l'informe tècnic adjunt iniciat el projecte i en concret la prospecció d'empreses, es veu necessari ampliar els possibles beneficiaris d'aquesta subvenció per tal de donar cabuda a empreses de la comarca de l'Alt Empordà en general. Atès allò previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvenciones, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei 38/2003. I, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Comissió Informativa de Serveis Generals i de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple de l'Ajuntament de Figueres, adopti els següents acords:

1r.- Aprovar la modificació de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses de persones en situació d'atur residents i empadronades a Figueres participants en el projecte 'Figueres forma't' de l'Ajuntament de Figueres finançat dins el programa Salut i crisi 2014-2015 de la Diputació de Girona d'acord a les especificacions següents:

- A la pàgina 1 apartat 2 sobre la finalitat: on diu 'empreses ubicades a la ciutat de igueres o en municipis de l'àrea urbana' ha de dir 'empreses ubicades a la comarca de l'Alt Empordà'. - A la pàgina 2 apartat 5 sobre els/les sol·licitants: on diu 'empreses amb domicili social, delegació o centre de treball a Figueres a a l'àrea urbana de Figueres: Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanes, El Far d'Empordà, Fortià, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont de Molins, Santa Llogaia d'Alguema, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilanant i Vila-sacra.' ha de dir ' empreses amb domicili social, delegació o centre de treball a la comarca de l'Alt Empordà.' - A la pàgina 3 apartat 6.2 sobre col·lectius de treballadors beneficiaris on diu 'ajuts a banda les empreses tinddran la possibilitat d'acollir els candidats en pràctiques en fase inicial durant un màxim de 15 dies' s'ha d'afegir a continuació ' i de 40 hores' - A la pàgina 4 apartat 7.1 sobre el procediment a seguir on diu ' Selecció de candidats tal com s'ha indicat en la introducció d'aquest apartat ' s'ha d'afegir a continuació 'sempre que hi hagi participants disponibles per al lloc de treball sol·licitat'. - A la pàgina 5 apartat 8 sobre la quantia de la subvenció i al final de l'apartat s'ha d'afegir el paràgraf següent: ' Més enllà del que determini la resolució d'atorgament la tramitació de la subvenció restarà condicionada a la disponibilitat de participants del programa igual com el pagament final a la contractació efectiva pel termini en que finalment es faci realitat i que posteriorment es justifiqui' 2n.- Publicar aquestes modificacions de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses de persones en situació d'atur residents i empadronades a Figueres participants en el projecte 'Figueres forma't' finançat dins el programa Salut i crisi 2014-2015 de la Diputació de Girona, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que per termini de 20 dies hàbils puguin ser consultats i es puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament, sense necessitat de nou acord plenari.

3r.- Autoritzar a l'Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquest acord adoptat.'

La Junta de Govern Local aprovà els acords anteriors en la sessió de data 20 d'abril de 2015.

Figueres, 28 d'abril de 2015

Marta Felip Torres

Alcaldessa

Salud
Contratación de desempleados
Desarrollo económico
Bienestar social