Anunci d'aprovació provisional de l'ordenança general de subvencions - Boletín Oficial de Lleida de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària, de data 20-3-2017, va aprovar provisionalment la creació de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Sort.

L'acord d'aprovació i el text de l'ordenança se sotmetran a informació pública i audiència de 30 dies, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions i suggeriments que estimin convenients per a la seva resolució en el Ple; així mateix, disposar que en cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional.

El text de l'ordenança es podrà consultar durant el termini d'informació pública en la Secretaria de l'Ajuntament de Sort, tots els dies laborables entre les 10.00 i les 14.00 hores, i a la Pàgina web municipal (www.sort.cat).

Recursos

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d'al'legacions i la possibilitat d'impugnació de l'acte administratiu definitiu, que s'adopti en el seu dia.

No obstant, podeu exercir qualsevol acció o instar qualsevol procediment que considereu procedent. L'alcalde, Raimon Monterde Alberich

No hay voces...