Anunci d'exposició pública de les bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador, curs 2015-2016. - Boletín Oficial de Lleida de 07-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 07/04/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple del Consell Comarcal de les Garrigues va aprovar inicialment, en la sessió de 26 de març de 2015, les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per raons socials i geogràfiques destinats a alumnes d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca de les Garrigues, per al curs 2015-2016.

Se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant els quals poden examinar-

se a la seu d'aquest Consell Comarcal, situat a les Borges Blanques, avinguda Francesc Macià, 54, i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes. En cas que no es presenti cap reclamació, quedaran definitivament aprovades, i no serà necessari un nou acord.

Les Borges Blanques, 30 de març de 2015

El president, Juli Muro Manso

------

Infancia