Anunci d'informació pública de les bases reguladores per a l'atorgament d'uns ajuts - Boletín Oficial de Girona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Codi: s-2017/10

el Consell Comarcal del Ripollès, per acord plenari del dia 21 de març de 2017, ha aprovat provisionalment les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del Ripollès per al curs 2017-2018 i ha delegat expressament a la presidència la facultat d'obrir la convocatòria d'ajuts.

aquestes bases se sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que es considerin adients.

en el cas que no es presentin reclamacions, l'acord de l'aprovació provisional es considerarà definitiu sense necessitat d'adoptar-ne cap altre.

es podrà consultar aquest expedient (núm.154/2017) i les bases, a la secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, carrer Progrés número 22, 2n planta, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dimarts de 16 a 19 hores.

Ripoll, 22 de març de 2017

Joan manso i Bosoms

President

Infancia