Anunci de l'Ajuntament de Albal sobre concessió de 12 beques de formació en el marc del programa de practiques formatives per a jovens de la Diputació de València 2017. BDNS (Identif.): 348038. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre concesión de 12 becas de formación en el marco del programa de practicas formativas para jóvenes de la Diputación Provincial de Valencia 2017.BDNS (Identif.): 348038.

ANUNCI

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de les quals es pot consultar a la base de dades Nacional de Subvencions. (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer.- Beneficiaris.

Tindran la condició de persones beneficiàries, les majors de 18 anys que poseisquen veïnat administratiu en algun municipi de la província de València amb anterioritat al dia 16 de maig de 2017, es troben cursant els estudis oficials, entenent€ se com a tals, als efectes de la present convocatòria, els que complisquen amb allò que s'ha indicat en l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV número 7805, de 14 de juny del 2016) i les ensenyances oficials de Cicles Formatius de Formació Professional relacionades amb les beques que són objecte de la convocatòria i complisquen la resta de requisits establerts en la base tercera de les bases reguladores.

Segon.- Finalitat i objecte de les ajudes.

Formació dels estudiants en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic mitjançant la concessió de 12 beques, dotades cadascuna d'elles, amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent cofinançats per la Diputació de València en un 80% corrent l'Ajuntament d'Albal amb l'import restant.

Tercer.- Bases reguladores.

Aprovades per resolució de l'alcaldia número 2017/1089, de 24 de maig de 2017 i publicades en la pàgina web de l'Ajuntament d'Albal,http://www.albal.es

Quart.- Dotació pressupostària.

Dotze mil Euros (12.000'00 Euros) més el cost corresponent a la cotització a la seguretat social a càrrec de l'empresa.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.

Des del dia següent a la publicació de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i/o en la pàgina web municipal fins al dia 15 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Albal, 24 de maig de 2017.-L'alcalde, Ramón Marí Vila.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios

Tendrán la consideración de personas beneficiarias, las mayores de 18 años que posean vecindad administrativa en algún municipio de la provincia de Valencia con anterioridad al día 16 de mayo de 2017, se encuentren cursando los estudios oficiales, entendiéndose como tales, los que cumplan con lo establecido en el artículo 2 de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes (DOCV número 7805, de 14 de junio de 2016) y las enseñanzas oficiales en Ciclos Formativos de Formación Profesional, relacionadas con las becas que son objeto de la convocatoria, y cumplan el resto de requisitos establecidos en la base tercera de las bases reguladoras.

Segundo.- Finalidad y objeto de las ayudas.

Formación de los estudiantes en el ámbito local mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso académico mediante la concesión de hasta un máximo de 12 becas dotadas, cada una de ellas, con un importe de 500 euros brutos mensuales a abonar en períodos vencidos, siendo cofinanciados por la Diputación de Valencia en un 80%, corriendo el Ayuntamiento de Albal con el importe restante.

Tercero.- Bases reguladoras.

Aprobadas por resolución de la alcaldía número 2017/1089 de 24 de mayo de 2017 y publicadas en la página web del Ayuntamiento de Albalhttp://www.albal.es.

Cuarto.- Dotación presupuestaria.

Doce mil Euros (12.000'00 Euros) más el coste correspondiente a la cotización a la seguridad social a cargo de la empresa.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y/o en la página web municipal hasta el día 15 de junio de 2017, ambos incluidos.

Albal, 24 de mayo de 2017.-El alcalde, Ramón Marí Vila.

2017/8153

Formación
Estudios
Juventud
Cultura
Deporte
Deporte
Educación
Investigación
Formación profesional
Alumnado
Seguridad Social
Empresa