Anunci de l'Ajuntament de Bocairent sobre ajudes per a la rehabilitació d'immobles al barri Medieval. BDNS (Identif.): 399419. - Boletín Oficial de Valencia de 28-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 28/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Bocairent sobre ayudas para la rehabilitación de inmuebles del barrio Medieval. BDNS (Identif.): 399419.

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Bocairent, en la sessió ordinària celebrada el 28 de setembre del 2017, va aprovar l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització de treballs de rehabilitació d'immobles del barri medieval de Bocairent.

El contingut íntegre de les bases està publicat al Banc de dades nacional de subvencions (ID. 371641 http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/371641).

D'acord amb el que disposen dites bases reguladores i de conformitat amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria aprovada per Decret, pel que RESOLC:

Aprovar la convocatòria corresponent a l'any 2017 per a la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització de treballs de rehabilitació d'immobles del Barri Medieval de Bocairent:

1. Objecte

És objecte d'aquest decret convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per a l'exercici del 2018, destinades a la rehabilitació d'immobles del barri medieval de Bocairent, en la zona delimitada com a bé d'interés cultural en l'Inventari general del Patrimoni cultural valencià de la Generalitat Valenciana.

Seran subvencionables els treballs que es detallen en els punts 1.2 de les bases reguladores que són:

Reparació o execució de revestiments de façanes (esquerdejats, guarnits i semblants, etc.).

Col·locació o substitució de fusteries exteriors a la via pública.

Pintura de façanes i els seus elements de fusteria i de reixes.

Eliminació d'elements impropis (rètols, sòcols, aparells d'aire condicionat, antenes, instal·lacions aparents, etc.).

Enfoscats, pintura, impermeabilitzacions i protecció de mitgeres.

Impermeabilització de façanes, de mitgeres i de cobertes.

Aïllaments de façanes, de mitgeres i de cobertes.

Enderrocs d'edificacions, sempre i quan l'estat actual impedisca la seua conservació i es presente el projecte d'execució d'un nou immoble de nova construcció, amb compromís de la seua execució i terminació en els quatre anys següents, comptadors des de la concessió de la llicència.

Adequació interior de locals per l'obertura de nous establiments sempre que no supose primera utilització.

Eliminació de barreres arquitectòniques tant interiors com exteriors.

Reparació o substitució de cobertes, de canals i de baixants exteriors que donen a la via pública(*).

Reforços de forjats o de consolidacions de cimentació i d'estructures (*).

(*) En aquest cas, caldrà aportar l'informe d'avaluació de l'edifici que inclourà l'anàlisi de les condicions d'accessibilitat, d'eficiència energètica i de l'estat de conservació de l'immoble.

També seran subvencionables els honoraris derivats de la redacció de projectes, de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut, i memòries tècniques, si és el cas, de les obres que s'han de subvencionar, amb el límit màxim per aquest concepte del 10% del cost de l'obra subvencionable, segons cada projecte (IVA no inclòs), corresponent a l'execució d'obra realment executada i certificada. També serà subvencionable la redacció de l'informe d'avaluació de l'edifici amb una quantia fixa de 100 euros. Tots els documents a subvencionar deuran d'estar visats / registrats pel col·legi oficial corresponent.

2. Beneficiaris i requisits

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones o les entitats que siguen propietaris i les comunitats de propietaris.

No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o les entitats anteriors en què concòrrega alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Condicions, finalitat i quantia de la subvenció

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria es destinaran a atendre les despeses derivades de la realització de les obres que es detallen en el punt 1.2 de les bases.

L'import de la subvenció es calcularà, en el moment de la concessió, com un 50% del pressupost total de l'actuació (IVA no inclòs). La subvenció màxima és de 8.000 euros, inclosos honoraris tècnics.

Aquesta quantitat màxima es podrà augmentar en un 25% si el propietari de l'immoble destinat a vivenda unifamiliar justifica la residència en l'immoble com a vivenda habitual. Per a valorar aquest augment caldrà que el propietari de l'immoble hi estiga empadronat amb una antelació mínima d'un any, comptadora des de la convocatòria de les ajudes i es comprometa a continuar vivint en l'habitatge durant un termini mínim de 5 anys des de la justificació de la subvenció.

Seran subvencionables totes les actuacions realitzades durant l'any 2018.

4. Presentació de sol·licituds, documentació i termini

Les sol·licituds es presentaren en el Registre general de l'Ajuntament de Bocairent o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, mitjançant instància normalitzada adreçada a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Bocairent. La instància referida es podrà obtenir en el Registre general d'Entrada o en la pàgina web de l'Ajuntament de Bocairent (www.bocairent.es).

Les sol·licituds hauran d'estar signades pels propietaris dels immobles (persona física o jurídica) o per la presidència de les comunitats de propietaris que acreditaran la seua condició en qualsevol de les formes legalment admeses.

Cada sol·licitud tan sols podrà referir-se a un immoble.

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent (original o còpia confrontada):

a. Fotocòpia confrontada del NIF, del passaport o de la targeta d'estrangeria de la persona sol·licitant.

b. En el cas de persona jurídica o de comunitat de propietaris, documentació acreditativa de la legitimació de la persona sol·licitant per a representar l'entitat (escriptura d'apoderament o document equivalent).

c. Acreditació de la propietat de l'immoble: escriptura pública (per a propietaris).

d. Acord de la junta de propietaris relatiu a la sol·licitud de l'ajuda (per a comunitats de propietaris).

e. Memòria valorada dels treballs, en la qual es farà constar el següent:

Dades relatives a la situació de l'immoble (carrer i número de policia, i referència cadastral).

Fotografia actual de les façanes de l'immoble i dels elements a rehabilitar.

Dimensions de la façana i de la coberta sobre les quals es pretén actuar.

Pressupost d'execució per contracta (inclou despeses d'execució material, despeses generals, benefici industrial i l'IVA dels treballs de rehabilitació que apareixerà com a quantitat diferenciada).

Quan l'import de la despesa que s'haguera de subvencionar supere els 50.000 euros sense IVA, s'hauran de presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, per a la realització de les obres i justificar l'elecció d'acord amb criteris d'eficiència i d'economia.

El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 22 de juny del 2018.

5. Finançament de les ajudes

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 1.1522.48044 Ajudes vivendes barri medieval del pressupost municipal del 2018, fins un import màxim de 50.000 euros.

6. Òrgan competent per a la instrucció i la resolució

L'encarregat de la instrucció del procediment serà l'arquitecte municipal amb el suport de l'arquitecta tècnica vinculada al barri medieval, baix la supervisió de la Secretaria de l'Ajuntament de Bocairent.

La comissió d'avaluació estarà presidida per l'Alcaldia o per la persona en qui delegue i estarà formada per les vocalies següents:

Arquitecte municipal

Arquitecta tècnica vinculada al barri medieval

Les funcions de Secretaria les farà la de l'Ajuntament o la persona en qui delegue

L'òrgan competent per a la resolució és l'Alcaldia. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos des de l'últim dia de presentació d'instàncies. Finalitzat aquest termini sense haver-se notificat la resolució, la sol·licitud de subvenció s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

7. Criteris de valoració de les sol·licituds

Examinats els expedients, la comissió valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris i les prioritats següents:

Característiques de l'immoble:

a) Immobles que constituïsquen vivendes unifamiliars i gaudisquen de protecció patrimonial segons el planejament vigent: 20 punts

b) Immobles que constituïsquen vivendes unifamiliars: 15 punts

c) Immobles que constituïsquen vivendes plurifamiliars: 10 punts

d) Immobles destinats a usos terciaris o a dotacions: 10 punts

e) Immobles que no tinguen la condició de vivenda: 5 punts

Actuació conseqüència d'un requeriment municipal de reparació per a evitar perills que afecten a la via pública (sempre i quan siguen posteriors a l'1 de gener del 2017): 5 punts

Actuacions d'eliminació d'elements impropis segons la normativa vigent: fins a 10 punts

Actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda: 5 punts

Actuacions de millora de l'eficiència energètica en l'edifici: 5 punts

Condició de vivenda habitual segons padró municipal o immoble destinat a activitat econòmica segons el planejament vigent: 5 punts

En cas d'empat en les valoracions, es prioritzaran els immobles que constituïsquen la vivenda habitual del sol·licitant, de manera que s'atorgarà 1 punt per cada persona que residisca en l'immoble, a la data d'aprovació de la present convocatòria, d'acord amb la informació del padró municipal d'habitants. Si continua existint l'empat, es prioritzaran les sol·licituds segons la major superfície de l'immoble sobre el qual es pretén actuar. Si continua existint l'empat, es prioritzaran els immobles protegits d'acord amb el catàleg del Pla especial de protecció i de reforma interior del barri medieval de Bocairent (PEPRI). Si continua existint l'empat, finalment el crèdit disponible es repartirà de manera proporcional, en funció del pressupost total de l'actuació, entre les sol·licituds que hagen obtés la mateixa puntuació i no quede suficient crèdit disponible per poder ser ateses en la seua totalitat.

8. Notificació i publicitat de la resolució

La resolució haurà de ser motivada i farà constar, de manera expressa, la identitat dels beneficiaris de les subvencions concedides, amb indicació de l'import de l'ajuda que es concedeix i de l'import del pressupost protegit, així com la desestimació de la resta de sol·li-cituds.

D'acord amb el punt 9.4 de les bases reguladores La resolució es notificarà individualment a cada interessat. Així mateix, es publicarà la relació de les subvencions concedides en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, i BDNS; en el Butlletí oficial de la província es publicarà un extracte de la resolució.

9. Liquidació de l'ajuda i justificació de les despeses

Els beneficiaris de la subvenció hauran de presentar la sol·licitud d'abonament de l'ajuda econòmica segons model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en el punt 11 de les bases reguladores en el termini de tres mesos des de la finalització de l'activitat subvencionada, o de la data de la resolució de concessió si aquesta fóra posterior.

Aquesta documentació es presentarà en el Registre municipal d'Entrada de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Si el cost total de les obres executades foren inferiors al cost segons el projecte, es recalcularà l'import de la subvenció d'acord amb el cost realment executat.

La liquidació i el pagament de l'ajuda es realitzarà en la forma prevista en el punt 12 de les bases reguladores.

10. Difusió de l'ajuda concedida

Els beneficiaris de les ajudes col·locaran, en un lloc clarament visible, un cartell indicador de que les obres compten amb finançament municipal, d'acord amb el model que s'adjunta, que haurà d'estar exposat durant el període de realització de les obres. S'aportaran fotografies del cartell degudament exposat en la documentació justificativa que s'indica en el punt anterior.

Bocairent, a 9 de maig de 2018.-L'alcalde, Josep Vicent Ferre i Domínguez.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Bocairent, en la sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre del 2017, aprobó la Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de ayudas económicas con destino a la realización de trabajos de rehabilitación de inmuebles del barrio medieval de Bocairent.

El contenido íntegro de las bases está publicado en el Banco de datos nacional de subvenciones (ÍD. 371641 http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/371641).

De acuerdo con lo que disponen dichas bases reguladoras y de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por Decreto, por el que RESUELVO:

Aprobar la convocatoria correspondiente al año 2017 para la concesión de ayudas económicas con destino a la realización de trabajos de rehabilitación de inmuebles del Barrio Medieval de Bocairent:

1. Objeto

Es objeto de este decreto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para el ejercicio del 2018, adscritas a la rehabilitación de inmuebles del barrio medieval de Bocairent, en la zona delimitada como bien de interés cultural en el Inventario general del Patrimonio cultural valenciano de la Generalitat Valenciana.

Serán subvencionables los trabajos que se detallan en los puntos 1.2 de las bases reguladoras que son:

Reparación o ejecución de revestimientos de fachadas (enfoscados, guarnecidos y semejantes, etc.).

Colocación o sustitución de carpinterías exteriores a la vía pública.

Pintura de fachadas y sus elementos de carpintería y de rejas.

Eliminación de elementos impropios (rótulos, zócalos, aparatos de aire acondicionado, antenas, instalaciones aparentes, etc.).

Enfoscados, pintura, impermeabilizaciones y protección de medianeras.

Impermeabilización de fachadas, de medianeras y de cubiertas.

Aislamientos de fachadas, de medianeras y de cubiertas.

Demoler edificaciones, siempre y cuando el estado actual impida su conservación y se presente el proyecto de ejecución de un nuevo inmueble de nueva construcción, con compromiso de su ejecución y terminación en los cuatro años siguientes, a contar desde la concesión de la licencia.

Adecuación interior de locales para la abertura de nuevos establecimientos siempre que no suponga primera utilización.

Eliminación de barreras arquitectónicas tanto interiores como exteriores.

Reparación o sustitución de cubiertas, de canales y de canalones exteriores que dan a la vía pública(*).

Refuezos de forjados o de consolidaciones de cimentación y de estructuras (*).

(*) En este caso, habrá que aportar el informe de evaluación del edificio que incluirá el análisis de las condiciones de accesibilidad, de eficiencia energética y del estado de conservación del inmueble.

También serán subvencionables los honorarios derivados de la redacción de proyectos, de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud, y memorias técnicas, en su caso, de las obras que se deben subvencionar, con el límite máximo por este concepto del 10% del coste de la obra subvencionable, según cada proyecto (IVA no incluido), correspondiente a la ejecución de obra realmente ejecutada y certificada. También será subvencionable la redacción del informe de evaluación del edificio con una cuantía fija de 100 euros. Todos los documentos a subvencionar deberán de estar visados / registrados por el colegio oficial correspondiente.

2. Beneficiarios y requisitos

Podrán solicitar estas ayudas las personas o las entidades que sean propietarios y las comunidades de propietarios.

No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o las entidades anteriores en que concurra alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Condiciones, finalidad y cuantía de la subvención

Las ayudas objeto de esta convocatoria se destinarán a atender las gastos derivadas de la realización de las obras a que se detallan en el punto 1.2 de las bases.

El importe de la subvención se calculará, en el momento de la concesión, como un 50% del presupuesto total de la actuación (IVA no incluido). La subvención máxima es de 8.000 euros, incluidos honorarios técnicos.

Esta cantidad máxima se podrá aumentar en un 25% si el propietario del inmueble destinado a vivienda unifamiliar justifica la residencia en el inmueble como vivienda habitual. Para valorar este aumento será necesario que el propietario del inmueble esté empadronado con una antelación mínima de un año, contador desde la convocatoria de las ayudas y se comprometa a continuar viviendo en la vivienda durante un plazo mínimo de 5 años desde la justificación de la subvención.

Serán subvencionables todas las actuaciones realizadas durante el año 2018.

4. Presentación de solicitudes, documentación y plazo

Las solicitudes se presentaran en el Registro general del Ayuntamiento de Bocairent o en cualquier otra de las formas previstas en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, mediante instancia normalizada dirigida en la Alcaldía del Ayuntamiento de Bocairent. La instancia referida se podrá obtener en el Registro general de Entrada o en la página web del Ayuntamiento de Bocairent (www.bocairent.es).

Las solicitudes deberán estar firmadas por los propietarios de los inmuebles (persona física o jurídica) o por la presidencia de las comunidades de propietarios que acreditarán su condición en cualquiera de las formas legalmente admitidas.

Cada solicitud tan solo podrá referirse a un inmueble.

La solicitud se deberá acompañar de la documentación siguiente (original o copia confrontada):

a. Fotocopia confrontada del NIF, del pasaporte o de la tarjeta de extranjería de la persona solicitante.

b. En el caso de persona jurídica o de comunidad de propietarios, documentación acreditativa de la legitimación de la persona solicitante para representar la entidad (escritura de apoderamiento o documento equivalente).

c. Acreditación de la propiedad del inmueble: escritura pública (para propietarios).

d. Acuerdo de la junta de propietarios relativo a la solicitud de la ayuda (para comunidades de propietarios).

e. Memoria valorada de los trabajos, en la que se hará constar lo siguiente:

Datos relativos a la situación del inmueble (calle y número de policía, y referencia catastral).

Fotografia actual de las fachadas del inmueble y de los elementos a rehabilitar.

Dimensiones de la fachada y de la cubierta sobre las que se pretende actuar.

Presupuesto de ejecución por contrato (incluye gastos de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial y el IVA de los trabajos de rehabilitación que aparecerá como cantidad diferenciada).

Cuando el importe del gasto que se debiere subvencionar supere los 50.000 euros sin IVA, se deberán presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, para la realización de las obras y justificar la elección de acuerdo con criterios de eficiencia y de economía.

El plazo para presentar las solicitudes será hasta el 22 de junio del 2018.

5. Financiación de las ayudas

La concesión de las ayudas previstas en esta convocatoria se financiará con cargo a la partida presupuestaria 1.1522.48044 Ayudas viviendas barrio medieval del presupuesto municipal del 2018, hasta un importe máximo de 50.000 euros.

6. Órgano competente para la instrucción y la resolución

El encargado de la instrucción del procedimiento será el arquitecto municipal con el apoyo de la arquitecta técnica vinculada en el barrio medieval, bajo la supervisión de la Secretaría del Ayuntamiento de Bocairent.

La comisión de evaluación estará presidida por la Alcaldía o por la persona en quien delego y estará formada por las siguientes vocalías:

Arquitecto municipal

Arquitecta técnica vinculada en el barrio medieval

Les funciones de Secretaría las hará la del Ayuntamiento o la persona en quien delegue

El órgano competente para la resolución es la Alcaldía. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses desde el último día de presentación de instancias. Finalizado este plazo sin haberse notificado la resolución, la solicitud de subvención se entenderá desestimada por silencio administrativo.

7. Criterios de valoración de las solicitudes

Examinados los expedientes, la comisión valorará las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios y las siguientes prioridades:

Característiques del inmueble:

a) Inmuebles que constituyan viviendas unifamiliares y gocen de protección patrimonial según el planeamiento vigente: 20 puntos

b) Inmuebles que constituyan viviendas unifamiliares: 15 puntos

c) Inmuebles que constituyan viviendas plurifamiliares: 10 puntos

d) Inmuebles destinados a usos terciarios o a dotaciones: 10 puntos

e) Inmuebles que no tengan la condición de vivienda: 5 puntos

Actuación consecuencia de un requerimiento municipal de reparación para evitar peligros que afectan en la vía pública (siempre y cuando sean posteriores al 1 de enero del 2017): 5 puntos

Actuaciones de eliminación de elementos impropios según la normativa vigente: hasta 10 puntos

Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de la vivienda: 5 puntos

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el edificio: 5 puntos

Condició de vivienda habitual según padrón municipal o inmueble destinado a actividad económica según el planeamiento vigente: 5 puntos

En caso de empate en las valoraciones, se priorizarán los inmuebles que constituyan la vivienda habitual del solicitante, de manera que se otorgará 1 punto por cada persona a que resida en el inmueble, a la fecha de aprobación de la presente convocatoria, de acuerdo con la información del padrón municipal de habitantes. Si continúa existiendo el empate, se priorizarán las solicitudes según la mayor superficie del inmueble sobre el que se pretende actuar. Si continúa existiendo el empate, se priorizarán los inmuebles protegidos de acuerdo con el catálogo del Plan especial de protección y de reforma interior del barrio medieval de Bocairent (PEPRI). Si continúa existiendo el empate, finalmente el crédito disponible se repartirá de manera proporcional, en función del presupuesto total de la actuación, entre las solicitudes que hayan obtenido la misma puntuación y no quede suficiente crédito disponible por poder ser logradas en su totalidad.

8. Notificación y publicidad de la resolución

La resolución deberá ser motivada y hará constar, de manera expresa, la identidad de los beneficiarios de las subvenciones concedidas, con indicación del importe de la ayuda que se concede y del importe del presupuesto protegido, así como la desestimación del resto de solicitudes.

De acuerdo con el punto 9.4 de las bases reguladoras La resolución se notificará individualmente a cada interesado. Asimismo, se publicará la relación de las subvenciones concedidas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y a la página web municipal, y BDNS; en el Boletín oficial de la provincia se publicará un extracto de la resolución.

9. Liquidación de la ayuda y justificación de las gastos

Los beneficiarios de la subvención deberán presentar la solicitud de adeudo de la ayuda económica según modelo normalizado, acompañada de la documentación que se detalla en el punto 11 de las bases reguladoras en el plazo de tres meses desde la finalización de la actividad subvencionada, o de la fecha de la resolución de concesión si esta fuera posterior.

Esta documentación se presentará en el Registro municipal de Entrada del Ayuntamiento o en cualquier otra de las formas previstas en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Si el coste total de las obras ejecutadas fueran inferiores al coste según el proyecto, se recalculará el importe de la subvención de acuerdo con el coste realmente ejecutado.

La liquidación y el pago de la ayuda se realizará en la forma prevista en el punto 12 de las bases reguladoras.

10. Difusión de la ayuda concedida

Los beneficiarios de las ayudas colocarán, en un lugar claramente visible, un cartel indicador de que las obras cuentan con financiación municipal, de acuerdo con el modelo que se adjunta, que deberá estar expuesto durante el período de realización de las obras. Se aportarán fotografías del cartel debidamente expuesto en la documentación justificativa que se indica en el punto anterior.

Bocairent, 9 de mayo de 2018.-El alcalde, Josep Vicent Ferre i Domínguez.

2018/7686

Vivienda
Cultura
Obras de rehabilitación
Cultura e idiomas
Mejora de inmuebles
Pintura
Eliminación de barreras arquitectónicas
Salud
Industrialización
Vivienda e hipotecas
Ahorro y eficiencia energética
Rehabilitación de vivienda
Rótulos
Equipos de climatización
Patrimonio cultural
Valenciano
Seguridad
Actividades económicas