Anunci de l'Ajuntament de Bocairent sobre ajudes rehabilitació d'immobles en Barri Medieval de Bocairent exercici 2017. BDNS (Identif.): 371641. - Boletín Oficial de Valencia de 01-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Bocairent sobre ayudas rehabilitación de inmuebles en Barrio Medieval de Bocairent ejercicio 2017 BDNS (Identif.): 371641.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet dels quals pot consultar-se en la pàgina web de l'Ajuntament de Bocairent : www.bocairent.es i en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Objecte

1. Les presents bases tenen com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització de treballs de rehabilitació d'immobles del barri medieval de Bocairent, en la zona delimitada com bé d'interés cultural en l'Inventari general del Patrimoni cultural valencià de la Generalitat Valenciana.

2. Els treballs subvencionables seran els següents:

Reparació o execució de revestiments de façanes en la via pública (esquerdejats, guarnits i semblants, etc).

Col·locació o substitució de fusteries exteriors a la via pública.

Pintura de façanes i els seus elements de fusteria i de reixes.

Eliminació d'elements impropis (rètols, sòcols, aparells d'aire condicionat, antenes, instal·lacions aparents, etc).

Enfoscats, pintura, impermeabilitzacions i protecció de mitgeres.

Impermeabilització de façanes, de mitgeres i de cobertes.

Aïllaments de façanes, de mitgeres i de cobertes.

Enderrocs d'edificacions, sempre i quan l'estat actual impedisca la seua conservació i es presente el projecte d'execució d'un nou immoble de nova construcció, amb compromís de la seua execució i terminació en els quatre anys següents, a comptats des de la concessió de la llicència.

Adequació interior de locals per l'obertura de nous establiments sempre que no supose primera utilització.

Eliminació de barreres arquitectòniques tant interiors com exteriors.

Reparació o substitució de cobertes, de canals i de baixants exteriors que donen a la via pública (*).

Reforços de forjats o consolidacions de cimentació i d'estructures (*).

(*) En aquest cas, caldrà aportar l'informe d'avaluació de l'edifici que inclourà l'anàlisi de les condicions d'accessibilitat, d'eficiència energètica i de l'estat de conservació de l'immoble.

També seran subvencionables els honoraris derivats de la redacció de projectes, direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut, i memòries tècniques, si és el cas, de les obres que s'han de subvencionar, amb el límit màxim per este concepte del 10% del cost de l'obra subvencionable, segons cada projecte (IVA no inclòs), corresponent a l'execució d'obra realment executada i certificada. També serà subvencionable la redacció de l'informe d'avaluació de l'edifici amb una quantia fixa de 100 euros. Tots els documents a subvencionar deuran d'estar visats / registrats pel col·legi oficial corresponent.

3. Podran ser objecte de subvenció les actuacions realitzades dins de l'any natural de la convocatòria (2017).

4. Estes ajudes són compatibles amb qualsevol altra sempre que l'import global de les mateixes no supere el cost de l'actuació.

Segon. Beneficiaris

Podran obtindre la condició de beneficiari les persones o les entitats que siguen propietaris i les comunitats de propietaris.

No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o les entitats anteriors en que concórrega alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tercer: Lloc, forma i termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament de Bocairent o en qualsevol altra de les formes previstes en l'Article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, d'acord amb el model de sol·licitud establit aquest efecte.

El termini per a presentar sol·licituds serà fins a les 14:00 hores del dia 21 de desembre de 2017.

Quart: Quantia

La concessió de les ajudes previstes en esta convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 1.1522.21209 'Reparació vivendes Barri Medieval', pressupost municipal de 2017, fins a un import màxim de 25.000,00 euros

L'import de la subvenció es calcularà, en el moment de la concessió, com un 50% del pressupost total de l'actuació (IVA no inclòs). La subvenció màxima serà de 8.000,00 euros, inclosos honoraris tècnics.

Quint: Altres dades

El text de les Bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament el 28 de setembre de 2017, Decret de l'Alcaldia aprovant la convocatòria per a 2017 de data 20 de novembre de 2017 i el model de sol·licitud estan disponibles en la pàgina web de l'Ajuntament: www.bocairent.es

Bocairent, a 21 de novembre de 2017.-L'alcalde-president, Josep V. Ferre Domínguez.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Bocairent: www.bocairent.es y en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Objeto

1. Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión de ayudas económicas con destino a la realización de trabajos de rehabilitación de inmuebles del barrio medieval de Bocairent, en la zona delimitada como bien de interés cultural en el Inventario general del Patrimonio cultural valenciano de la Generalitat Valenciana.

2. Los trabajos subvencionables serán los siguientes:

Reparación o ejecución de revestimientos de fachadas en la vía pública (enfoscados, guarnecidos y semejantes, etc).

Colocación o sustitución de carpinterías exteriores a la vía pública.

Pintura de fachadas y sus elementos de carpintería y de rejas.

Eliminación de elementos impropios (rótulos, zócalos, aparatos de aire acondicionado, antenas, instalaciones aparentes, etc).

Enfoscados, pintura, impermeabilizaciones y protección de medianeras.

Impermeabilización de fachadas, de medianeras y de cubiertas.

Aislamientos de fachadas, de medianeras y de cubiertas.

Escombros de edificaciones, siempre y cuando el estado actual impida su conservación y se presente el proyecto de ejecución de un nuevo inmueble de nueva construcción, con compromiso de su ejecución y terminación en los cuatro años siguientes, a contar desde la concesión de la licencia.

Adecuación interior de locales por la apertura de nuevos establecimientos siempre que no supongo primera utilización.

Eliminación de barreras arquitectónicas tanto interiores como exteriores.

Reparación o sustitución de cubiertas, de canales y de canalones exteriores que dan a la vía pública (*).

Refuerzos de forjados o consolidaciones de cimentación y de estructuras (*).

(*) En este caso, habrá que aportar el informe de evaluación del edificio que incluirá la análisis de las condiciones de accesibilidad, de eficiencia energética y del estado de conservación del inmueble.

También serán subvencionables los honorarios derivados de la redacción de proyectos, dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud, y memorias técnicas, en su caso, de las obras que se deben subvencionar, con el límite máximo por este concepto del 10% del coste de la obra subvencionable, según cada proyecto (IVA no incluido), correspondiente a la ejecución de obra realmente ejecutada y certificada. También será subvencionable la redacción del informe de evaluación del edificio con una cuantía fija de 100 euros. Todos los documentos a subvencionar deberán de estar visados / registrados por el colegio oficial correspondiente.

3. Podrán ser objeto de subvención las actuaciones realizadas dentro del año natural de la convocatoria (2017).

4. Estas ayudas son compatibles con cualquier otra siempre y cuando el importe global de las mismas no supere el coste de la actuación.

Segundo. Beneficiarios

Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o las entidades que sean propietarios y las comunidades de propietarios.

No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o las entidades anteriores en que concurra alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero: Lugar, forma y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se pesentarán en el Registro general del Ayuntamiento de Bocairen o en cualquiera otra de las formas previstas en el Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, de acuerdo con el modelo de solicitud establecido a este efecto.

El plazo para presentar solicitudes será hasta las 14:00 horas del día 21 de diciembre de 2017.

Cuarto: Cuantía

La concesión de las ayudasprevistas en esta convocatoria se financiará con cargo a la partida presupuestaria 1.1522.21209 'Reparación viviendas Barrio Medieval', presupuesto municipal de 2017, hast un importe máximo de 25.000,00 euros.

El importe de la subvención se calculará, en el momento de la concesión, como un 50% del presupuesto total de la actuación (IVA no incluido). La subvención máxima será de 8.000,00 euros, incluidos honorarios técnicos.

Quinto: Otros datos

El texto de las Bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de septiembre de 2017, Decreto de la Alcaldía aprobadno la convocatoria para 2017 de fecha 20 de noviembre de 2017 y el modelo de solicitud estçan disponibles en la página web del Ayuntamiento: www.bocairent.es.

Bocairent, a 21 de noviembre de 2017.-El alcalde-presidente, Josep V. Ferre Domínguez.

2017/17530

Cultura
Cultura e idiomas
Pintura
Obras de rehabilitación
Mejora de inmuebles
Eliminación de barreras arquitectónicas
Salud
Rehabilitación de vivienda
Patrimonio cultural
Valenciano
Rótulos
Equipos de climatización
Ahorro y eficiencia energética
Seguridad
Vivienda
Vivienda e hipotecas