Anunci de l'Ajuntament de Bocairent sobre bases reguladores de les d'ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg, BDNS (Identif.): 401404. - Boletín Oficial de Valencia de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Bocairent sobre bases reguladoras de las ayudas a las comunidades de regantes y otras entidades de riego, BDNS (Identif.): 401404.

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Bocairent, en la sessió ordinària celebrada el 28 de març del 2018, va aprovar l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització de treballs de rehabilitació d'immobles del barri medieval de Bocairent.

D'acord amb el que disposen dites bases reguladores i de conformitat amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria aprovada per Decret.

'Bases reguladores de les d'ajudes a les comunitats de regants

i altres entitats de reg'

1. Objecte

1. Les presents bases tenen com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització de treballs de millora dels sistemes de regadiu de les entitats de reg del terme municipal de Bocairent de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió dels recursos hídrics disponibles, al temps que es promouen formes de cultiu en comú de les explotacions agràries.

2. Els treballs subvencionables seran els següents:

Obres que suposen una reducció significativa de les pèrdues d'aigua (substitució de séquies tradicionals per altres de fàbrica o per canonades, construcció de basses o de dipòsits d'aigua per a reg, etc.).

Actuacions que permeten la reutilització per a reg de les aigües depurades.

Habilitació de nous trams de sèquia. En aquest cas, caldrà aportar les autoritzacions pertinents.

Actuacions d'adequació de la infraestructura actual (adequació de ribes i de marges, millora de distribuïdors, etc.).

Obres a executar per agrupacions d'entitats de reg que unifiquen la gestió dels seus recursos hídrics i introduïsquen pràctiques de cultiu en comú.

Altres actuacions sempre i quan signifiquen un estalvi d'aigua o una millora de l'eficiència del reg.

3. Aquestes actuacions hauran d'anar referides als aprofitaments hidràulics, canals i regadius; n'estan excloses les inversions a l'interior de la parcel·la o les sol·licitades a títol individual.

4. Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra sempre i qual l'import global de les mateixes no supere el cost de l'actuació.

Base 2. Naturalesa de la subvenció i règim jurídic

Les ajudes es concediran en concepte de subvenció de capital i en règim de concurrència competitiva, i se subjectaran a allò que s'ha disposat en aquestes bases reguladores i, supletòriament, a la normativa següent:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS).

Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Servicis de les Corporacions Locals.

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Base 3. Beneficiaris

Podran obtindre la condició de beneficiari les comunitats de regants i altres entitats de reg ubicades en el terme municipal de Bocairent, legalment constituïdes.

No podran obtindre la condició de beneficiari les comunitats o les entitats anteriors en què concòrrega alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 4. Condicions, finalitat i quantia de les ajudes

1. Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria es destinaran a atendre les despeses derivades de la realització de les actuacions que es detallen en el punt 1.2 d'aquestes bases.

2. Una mateixa entitat sols podrà sol·licitar un projecte per convocatòria.

3. L'import de la subvenció es calcularà, en el moment de la concessió, com un 80% del pressupost total de l'actuació (IVA no inclòs); no obstant això, la convocatòria anual podrà establir un percentatge superior fins al 100% (IVA no inclòs). La subvenció màxima serà determinada en la convocatòria corresponent.

4. Podran ser objecte de subvenció les actuacions realitzades a partir de la data de la convocatòria fins la data de justificació establida.

Base 5. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions del beneficiari:

Complir l'objectiu o realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuarà l'òrgan concedent, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguen fer els òrgans de control competents, tan nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de la concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, i dels estats comptables i registres específics que siguen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

Donar adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les activitats que siguen objecte de subvenció i deixar constància en les actes de les sessions assembleàries anterior i posterior a la realització de l'actuació subvencionada.

Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

Base 6. Iniciació del procediment per a la concessió de la subvenció

1. El procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, mitjancant convocatòria aprovada per Decret, de conformitat amb el contingut de l'article 23 de la Llei General de Subvencions.

2. La convocatòria, una vegada aprovada, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal, i en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS).

3. Durant un mateix exercici podran aprovar-se diverses convocatòries successives, sempre que hi haja crèdit pressupostari adequat i suficient a aquest efecte. La convocatòria indicarà l'import màxim que s'ha d'atorgar.

Base 7. Sol·licituds

1. Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament de Bocairent o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, mitjançant instància normalitzada adreçada a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Bocairent. La instància referida es podrà obtenir en el Registre general d'Entrada o en la pàgina web de l'Ajuntament de Bocairent (www.bocairent.es).

2. Les sol·licituds hauran d'estar signades per la persona que ocupa la presidència de l'entitat de reg, per la qual cosa acompanyarà l'acreditació d'aquesta condició en qualsevol de les formes legalment admeses. En tot cas, s'adjuntarà còpia confrontada del NIF del sol·licitant.

3. La sol·licitud s'

haurà d'acompanyar de la documentació següent (original o còpia confrontada):

Fotocòpia confrontada del NIF, del passaport o de la targeta d'estrangeria de la persona sol·licitant.

Documentació acreditativa de la legitimació de la persona sol·licitant per a representar l'entitat (escriptura d'apoderament o document equivalent).

Memòria valorada dels treballs a efectuar especificant ubicació, descripció de l'actuació i import d'execució per contracta (inclou despeses d'execució material, despeses generals, benefici industrial i l'IVA dels treballs que apareixerà com a quantitat diferenciada). Per a la realització de la memòria, l'entitat de reg podrà sol·licitar la col·laboració de l'oficina tècnica municipal.

4. El termini per a presentar les sol·licituds serà el que s'assenyale en la convocatòria corresponent.

Base 8. Instrucció

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es remetran a l'òrgan competent per a la instrucció, tal i com es designe en la convocatòria.

Aquest òrgan comprovarà que les sol·licituds presentades compleixen els requisits establits en les bases i en la convocatòria. Si cap sol·licitud no reuneix els requisits anteriors, es requerirà al sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, tot indicant-li que, si no ho fera, s'entendrà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

L'òrgan instructor, una vegada comprovats els aspectes anteriors, procedirà a valorar les sol·licituds presentades en els termes de la base 10, i farà un informe amb el resultat de la valoració. En aquest informe constarà també que de la informació que es troba en poder de l'òrgan instructor es desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les subvencions.

A continuació, l'òrgan instructor remetrà l'ex

pedient, que inclourà el resultat de l'avaluació, a la Comissió d'avaluació, a fi que formule la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se a les persones interessades en la forma que establisca la convocatòria. Es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Examinades les al·legacions adduïdes, si és el cas, per les persones interessades, la Comissió d'Avaluació, amb un informe previ de l'òrgan instructor, formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia, especificant-ne l'avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

Als beneficiaris inclosos en la proposta de resolució definitiva se'ls requerirà perquè justifiquen, amb caràcter previ a la resolució, que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. La dita acreditació es farà mitjançant la presentació pel sol·licitant davant de l'òrgan concedent de la subvenció de certificació administrativa positiva expedida per l'òrgan competent. La situació fiscal davant de la Hisenda d'aquest Ajuntament es certificarà o comprovarà per recaptació municipal.

La Comissió d'avaluació serà presidida per l'alcalde o regidor en qui delegue. Formaran part d'aquesta comissió com a vocals els que es determinen en la convocatòria. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari de la corporació, determinat, igualment, en la convocatòria.

Base 9. Resolució

1. La resolució, que haurà de ser motivada, l'adoptarà l'Alcaldia i farà constar, de manera expressa, la identitat dels beneficiaris de les subvencions concedides, amb indicació de l'import de l'ajuda que es concedeix i l'import del pressupost protegit, així com la desestimació de la resta de sol·licituds.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis municipal i BDNS. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima les entitats interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

3. L'import de l'ajuda concedida té la condició de màxim, siga quin siga el justificat pel beneficiari. És responsabilitat del beneficiari adoptar totes les mesures que exigisca la normativa vigent per a garantir la seguretat dels que executen els treballs objecte de l'ajuda i la de terceres persones i béns aliens. L'activitat objecte de l'ajuda s'entén, en tot cas, a risc i ventura del beneficiari.

4. La publicitat de les subvencions concedides es realitzarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, i BDNS, en el Butlletí oficial de la província de València es publicarà un extracte de la resolució per la qual s'ordena la publicació, tot indicant els llocs on es troba exposat el seu contingut íntegre.

No obstant això, no serà necessària la publicació en el Butlletí oficial de la província quan l'import de les subvencions concedides, individualment considerades, siguen de quantia inferior a 3.000 euros. En aquests casos, la publicació es substituirà per la publicitat en la pàgina web municipal.

Base 10. Criteris de valoració

Examinats els expedients, la comissió valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris i les prioritats següents:

Característiques de l'actuació fins a 38 punts

Tipus d'actuació segons la base 1.2 de les normes reguladores:

Modalitats A i B: 8,0 punts

Modalitats C i D: 5,0 punts

Modalitats E i F: 2,5 punts

Superfície afectada......................... 15 punts

per al sol·licitant major i la resta adjudicats de forma proporcional

Estalvi d'aigua aconseguit.............. 15 punts

per al sol·licitant major i la resta adjudicats de forma proporcional

Característiques de l'entitat de reg fins a 12 punts

Nombre de membres de l'entitat de reg 4 punts

per al sol·licitant major i la resta adjudicats de forma proporcional

Extensió de superfície regada (en m2) 4 punts

per al sol·licitant major i la resta adjudicats de forma proporcional

Extensió de la xarxa de séquies (en m.) 4 punts

per al sol·licitant major i la resta adjudicats de forma proporcional

En cas d'empat en les valoracions, es prioritzaran les actuacions promogudes per l'entitat de reg que done a servei a una major extensió de superfície. Si continua existint l'empat, es prioritzaran les sol·licituds segons la major extensió del sistema de séquies. Si continua existint l'empat, finalment, el crèdit disponible es repartirà de manera proporcional, en funció del pressupost total de l'actuació, entre les sol·licituds que hagen obtés la mateixa puntuació i no quede suficient crèdit disponible per poder ser ateses en la seua totalitat.

Base 11. Justificació

Abans de la data límit assenyalada en la convocatòria, els beneficiaris hauran de presentar en el Registre general de l'Ajuntament:

La totalitat de les factures de despeses de l'activitat subvencionada, originals i fotocòpies per a confrontar-les l'Ajuntament. Les factures hauran de complir els requisits del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE d'1 de desembre del 2012), amb indicació del número, el lloc i la data d'emissió, el número d'identificació fiscal i el domicili de l'expedidor i del destinatari, la descripció de l'operació realitzada i l'import i la referència a l'IVA aplicat, inclòs o exempt. No es podran substituir per simples rebuts, albarans o altres documents semblants. Sobre l'imprés de la factura es farà constar un 'he rebut' o 'pagat' subscrit pel proveïdor, que podrà ser substituït pel justificant de la transferència efectuada al constructor. Les factures originals, fins a l'import equivalent al de la subvenció concedida, s'estampillaran perquè en quede constància de l'ajuda municipal. Les despeses justificades s'hauran d'haver realitzat a partir de la data de la convocatòria vigent.

Certificats de l'Agència tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que el beneficiari està al corrent de les seues obligacions, en la forma indicada en la base 9. No caldrà presentar aquests certificats si en el moment del pagament estan vigents els aportats amb caràcter previ a la concessió. La situació fiscal davant la hisenda de l'Ajuntament es certificarà per recaptació.

Justificació de la difusió de l'ajuda municipal.

Número, titular i denominació del compte en què es pretenga l'ingrés de l'ajuda.

Relació de totes les subvencions concedides en l'exercici per entitats públiques o privades, amb indicació de l'entitat concedent i l'import.

Qualsevol altre justificant que es requerisca expressament en qualsevol moment del procediment.

L'oficina tècnica municipal haurà d'informar, en tot cas, sobre la correcta execució dels treballs objecte de la subvenció abans del reconeixement de l'obligació de pagament de l'ajuda.

Base 12. Pagament

La subvenció s'abonarà una vegada s'haja presentat adequadament la justificació de l'ajuda concedida en els termes indicats en la base anterior, tenint en compte, si és el cas, el reajustament a què es refereix la base 4.2.

Base 13. Reintegrament, infraccions i sancions

1. El reintegrament de les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases es regirà pel que disposa la Llei General de Subvencions. En concret, són causes de reintegrament de la subvenció concedida les previstes en els articles 36 i 37 d'aquesta Llei.

2. Serà aplicable el règim d'infraccions i sancions regulat en el Títol IV de la Llei General de Subvencions. Contra l'aprovació definitiva de les modificacions d'ordenances es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de 2 mesos davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

SEGON: Publicar les esmentades Bases reguladores en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, per a complir als articles 17.3.b) i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

TERCER: Facultar al Sr. Alcalde-President per tal que dicte les resolucions i subscriga tots els documents que calguen per a l'efectivitat d'estos acords.

Bocairent, a 22 de maig de 2018.-L'alcalde-president, Josep Vicent Ferre i Domínguez.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Bocairent, en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo del 2018, aprobó la Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de las ayudas a las comunidades de regantes y otras entidades de riego.

De acuerdo con lo que disponen dichas bases reguladoras y de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por Decreto.

'Bases reguladoras de las ayudas a las comunidades de regantes y otras entidades de riego'

1. Objeto

1. Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión de ayudas económicas destinadas a la realización de trabajos de mejora de los sistemas de regadío de las entidades de riego del término municipal de Bocairent de manera que se optimizan el uso y la gestión de los recursos hídricos disponibles, al tiempo que se promueven formas de cultivo en común de las explotaciones agrarias.

2. Los trabajos subvencionables serán los siguientes:

Obras que suponen una reducción significativa de las pérdidas de agua (sustitución de acequias tradicionales por otros de fábrica o por cañonazos, construcción de balsas o de depósitos de agua para riego, etc.).

Actuaciones que permiten la reutilización para riego de las aguas depuradas.

Habilitación de nuevos tramos de acequia. En este caso, habrá que aportar las autorizaciones pertinentes.

Actuaciones de adecuación de la infraestructura actual (adecuación de ribazos y de márgenes, mejora de distribuidores, etc.).

Obras a ejecutar por agrupaciones de entidades de riego que unifican la gestión de sus recursos hídricos e introduzcan prácticas de cultivo en común.

Otras actuaciones siempre y cuando signifiquen un ahorro de agua o una mejora de la eficiencia del riego.

3. Estas actuaciones deberán ir referidas a los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; están excluidas las inversiones en el interior de la parcela o las solicitadas a título individual.

4. Estas ayudas son compatibles con cualquiera otra siempre y cuando el importe global de las mismas no supere el coste de la actuación.

Base 2. Naturaleza de la subvención y régimen jurídico

Las ayudas se concederán en concepto de subvención de capital y en régimen de concurrencia competitiva, y se sujetarán a aquello que se ha dispuesto en estas bases reguladoras y, supletoriamente, a la normativa siguiente:

Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (LGS).

Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, mediante el cuál se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS).

Decreto de 17 de Junio de 1955, por el cuál se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, mediante el cuál se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.

Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Base 3. Beneficiarios

Podrán obtener la condición de beneficiario las comunidades de regantes y otras entidades de riego ubicadas en el término municipal de Bocairent, legalmente constituidas.

No podrán obtener la condición de beneficiario las comunidades o las entidades anteriores en las que concurran alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.

Base 4. Condiciones, finalidad y cuantía de las ayudas

1. Las ayuudas objeto de esta convocatoria se destinarán a atender los gastos derivados de la realización de las actuaciones que se detallan en el punto 1.2 de estas bases.

2. Una misma entidad sóolo podrá solicitar un proyecto por convocatoria.

3. El importe de la subvención se calculará, en el momento de la concesión, como un 80% del presupuesto total de la actuación (IVA no incluido); no obstante, la convocatoria anual podrá establecer un porcentaje superior hasta el 100% (IVA no incluido). La subvención máxima será determinada en la convocatoria correspondiente.

4. Podrán ser objeto de subvención las actuaciones realizadas a partir de la fecha de la convocatoria hasta la fecha de justificación establecida.

Base 5. Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones del beneficiario:

Cumplir el objetivo o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o el disfrute de la subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación que efectuará el órgano concedente, así como cualquier otra comprobación y control financiero que puedan hacer los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financian las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada al fondo percibido.

Acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, y de los estados contables y registros específicos que sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

Conservar los documentos justificativos de la aplicación del fondo recibido, incluidos los documentos electrónicos, en tanto que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades que sean objeto de subvención y dejar constancia en las actas de las sesiones asamblearias anterior y posterior a la realización de la actuación subvencionada.

Proceder al reintegro del fondo percibido en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Base 6. Iniciación del procedimiento para la concesión de la subvención

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por Decreto, de conformidad con el contenido del artículo 23 de la Ley General de Subvenciones.

2. La convocatoria, una vez aprobada, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, y en la Base de datos nacionales de subvenciones (BDNS).

3. Durante un mismo ejercicio podrán aprobarse diversas convocatorias sucesivas, siempre que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente a este efecto. La convocatoria indicará el importe máximo que se debe otorgar.

Base 7. Solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento de Bocairent o en cualquier otra de las formas previstas en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, mediante instancia normalizada dirigida a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bocairent. La instancia referida se podrá obtener en el Registro general de Entrada o en la página web del Ayuntamiento de Bocairent (www.bocairent.es).

2. Las solicitudes deberán estar firmadas por la persona que ocupa la presidencia de la entidad de riego, por lo que acompañará la acreditación de esta condición en cualquiera de las formas legalmente admitidas. En todo caso, se adjuntará copia compulsada del NIF del solicitante.

3. La solicitud se deberá acompañar de la documentación siguiente (original o copia compulsada):

Fotocopia compulsada del NIF, del pasaporte o de la tarjeta de extranjería de la persona solicitante.

Documentación acreditativa de la legitimación de la persona solicitante para representar la entidad (escritura de apoderamiento o documento equivalente).

Memoria valorada de los trabajos a efectuar especificando ubicación, descripción de la actuación e importe de ejecución por contrato (incluye gastos de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial y el IVA de los trabajos que aparecerá como cantidad diferenciada). Para la realización de la memoria, la entidad de riego podrá solicitar la colaboración de la oficina técnica municipal.

4. El plazo para presentar las solicitudes será el que se señale en la convocatoria correspondiente.

Base 8. Instrucción

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se remitirán al órgano competente para la instrucción, tal y como se designe en la convocatoria.

Este órgano comprobará que las solicitudes presentadas cumplen los requisitos establecidos en las bases y en la convocatoria. Si alguna solicitud no reúne los requisitos anteriores, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles, enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si no lo hiciera, se entenderá que ha desistido de su solicitud, con la resolución previa que deberá ser dictada en los términos que prevé el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

El órgano instructor, una vez comprobados los aspectos anteriores, procederá a valorar las solicitudes presentadas en los términos de la base 10, y hará un informe con el resultado de la valoración. En este informe constará también que de la información que se encuentra en poder del órgano instructor se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones.

A continuación, el órgano instructor remitirá el expediente, que incluirá el resultado de la evaluación, a la Comisión de evaluación, para que formule la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a las personas interesadas en la forma que establezca la convocatoria. Se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las personas interesadas, la Comisión de Evaluación, con un informe previo del órgano instructor, formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los cuáles se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando la evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

A los beneficiarios incluidos en la propuesta de resolución definitiva se requerirá para que justifiquen, con carácter previo a la resolución, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social. Dicha acreditación se hará mediante la presentación por el solicitante ante el órgano concedente de la subvención de certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente. La situación fiscal ante la Hacienda de este Ayuntamiento se certificará o comprobará por recaudación municipal.

La Comisión de evaluación será presidida por el alcalde o concejal en quien delegue. Formarán parte de esta comisión como vocales los que se determinen en la convocatoria. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la corporación, determinado, igualmente, en la convocatoria.

Base 9. Resolución

1. La resolución, que deberá ser motivada, la adoptará la Alcaldía y hará constar, de manera expresa, la identidad de los beneficiarios de las subvenciones concedidas, con indicación del importe de la ayuda que se concede y el importe del presupuesto protegido, así como la desestimación del resto de solicitudes.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses desde la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios municipal y BDNS. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las entidades interesadas en entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

3. El importe de la ayuda concedida tiene la condición de máximo, sea cual sea lo justificado por el beneficiario. Es responsabilidad del beneficiario adoptar todas las medidas que exija la normativa vigente para garantizar la seguridad de quienes ejecuten los trabajos objeto de la ayuda y la de terceras personas y bienes ajenos. La actividad objeto de la ayuda se entiende, en todo caso, a cuenta y riesgo del beneficiario.

4. La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, y BDNS, en el Boletín oficial de la provincia de Valencia se publicará un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro.

No obstante, no será necesaria la publicación en el Boletín oficial de la provincia cuando el importe de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En estos casos, la publicación se sustituirá por la publicidad en la página web municipal.

Base 10. Criterios de valoración

Examinados los expedientes, la comisión valorará las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios y las siguientes prioridades:

Características de la actuación hasta 38 puntos

Tipo de actuación según la base 1.2 de las normas reguladoras:

Modalidades A y B 8,0 puntos

Modalidades C y D 5,0 puntos

Modalidades E y F 2,5 puntos

Superficie afectada.................... 15 a puntos

para el solicitante mayor y el resto adjudicado de forma proporcional

Ahorro de agua logrado................ 15 puntos

para el solicitante mayor y el resto adjudicado de forma proporcional

Características de la entidad de riego hasta 12 puntos

Número de miembros de la entidad de riego 4 puntos

para el solicitante mayor y el resto adjudicado de forma proporcional

Extensión de superficie regada (en m2) 4 puntos

para el solicitante mayor y el resto adjudicado de forma proporcional

Extensión de la red de acequias (en m.) 4 puntos

para el solicitante mayor y el resto adjudicado de forma proporcional

En caso de empate en las valoraciones, se priorizarán las actuaciones promovidas por la entidad de riego que dé servicio a una mayor extensión de superficie. Si continúa existiendo el empate, se priorizarán las solicitudes según la mayor extensión del sistema de acequias. Si continúa existiendo el empate, finalmente, el crédito disponible se repartirá de manera proporcional, en función del presupuesto total de la actuación, entre las solicitudes que hayan obtenido la misma puntuación y no quede suficiente crédito disponible por poder ser atendidas en su totalidad.

Base 11. Justificación

Antes de la fecha límite señalada en la convocatoria, los beneficiarios deberán presentar en el Registro general del Ayuntamiento:

La totalidad de las facturas de gastos de la actividad subvencionada, originales y fotocopias para compulsarlas el Ayuntamiento. Las facturas deberán cumplir los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre (BOE de 1 de Diciembre de 2012), con indicación del número, el lugar y la fecha de emisión, el número de identificación fiscal y el domicilio del expedidor y del destinatario, la descripción de la operación realizada y el importe y la referencia al IVA aplicado, incluido o exento. No se podrán sustituir por simples recibos, albaranes u otros documentos semejantes. Sobre lo impreso de la factura se hará constar un 'he recibido' o 'pagado' suscrito por el proveedor, que podrá ser sustituido por el justificante de la transferencia efectuada al constructor. Las facturas originales, hasta el importe equivalente al de la subvención concedida, se estampillarán para que quede constancia de la ayuda municipal. Los gastos justificados se deberán haber realizado a partir de la fecha de la convocatoria vigente.

Certificaciones de la Agencia tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social como que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones, en la forma indicada en la base 9. No hará falta presentar estos certificados si en el momento del pago están vigentes los aportados con carácter previo a la concesión. La situación fiscal ante la hacienda del Ayuntamiento se certificará por recaudación.

Justificación de la difusión de la ayuda municipal.

Número, titular y denominación de la cuenta en la que se pretende el ingreso de la ayuda.

Relación de todas las subvenciones concedidas en el ejercicio por entidades públicas o privadas, con indicación de la entidad concedente y el importe.

Cualquier otro justificante que se requiera expresamente en cualquier momento del procedimiento.

La oficina técnica municipal deberá informar, en todo caso, sobre la correcta ejecución de los trabajos objeto de la subvención antes del reconocimiento de la obligación de pago de la ayuda.

Base 12. Pago

La subvención se abonará una vez se haya presentado adecuadamente la justificación de la ayuda concedida, en los términos indicados en la base anterior, teniendo en cuenta, en su caso, el reajuste al que se refiere la base 4.2.

Base 13. Reintegro, infraccions y sanciones

1. El reintegro de las subvenciones concedidas al amparo de estas bases se regirá por lo que dispone la Ley General de Subvenciones. En concreto, son causas de reintegro de la subvención concedida las previstas en los artículos 36 y 37 de esta Ley.

2. Será aplicable el régimen de infraccions y sanciones regulado en el Título IV de la Ley General de Subvenciones. Contra la aprobación definitiva de las modificaciones de ordenanzas se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

SEGUNDO: Publicar dichas Bases reguladoras en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, para dar cumplimiento a los artículos 17.3.b) y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de subvenciones.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que dicte las resoluciones y suscriba cuantos documentos se precisen para la efectividad de estos acuerdos.

Bocairent, a 22 de mayo de 2018.-El alcalde-presidente, Josep Vicent Ferre i Domínguez.

2018/8468

Regadíos
Explotaciones agrarias
Sequía
Industrialización
Seguridad Social
Justicia
Seguridad