Anunci de l'Ajuntament de Canals sobre convocatòria i bases reguladores de la concessió de subvencions esportives locals per a l'any 2018. BDNS (Identif.): 388011. - Boletín Oficial de Valencia de 13-03-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 13/03/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Canals sobre convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones deportivas locales para el año 2018. BDNS (Identif.): 388011.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria del/els següent/s subvenciones esportives locals, el text complet de les quals pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), convocatòria aprovada, amb les seues respectives bases, per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canals, en sessió de 27 de febrer de 2018.

1º Beneciaris: Els clubs i associacions esportives de Canals, legalment constituïts i inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i Associacions Esportives de la Comunitat Valenciana, així com en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Canals.

2º Objecte: Promoure i fomentar el desenvolupament de l'esport.

3º Bases reguladores: Consultar bases completes en:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions

4º Quantia: 108.000€

5º Termini de presentació d'originals: 30 dies naturals des de la seua publicació.

El que es publica per a general coneixement i amb compliment del previst en l'article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de la Llei General de Subvencions.

Canals, a 28 de febrer de 2018.-El regidor d'Esports, Jose Ramón Garrido Centelles.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del/los siguiente/s subvenciones deportivas locales, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), convocatoria aprobada, con sus respectivas bases, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canals, en sesión de 27 de febrero de 2018.

1º Beneciarios: Los clubes y asociaciones deportivas de Canals, legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Clubes, Federaciones y Asociaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana, así como en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Canals.

2º Objeto: Promover y fomentar el desarrollo del deporte.

3º Bases reguladoras: Consultar bases completas en:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions

4º Cuantía: 108.000€

5º Plazo de presentación de originales: 30 días naturales desde su publicación.

Lo que se publica para general conocimiento y con cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de la Ley General de Subvenciones.

Canals, a 28 de febrer de 2018.-El concejal de Deportes, José Ramón Garrido Centelles.

2018/3589

Deporte
Movimiento asociativo
Clubes y entidades deportivas
Deporte
Promoción deportiva