Anunci de l'Ajuntament de Carcaixent sobre extracte de les Bases del I Concurs de Fotografia per a Joves en Instagram 'Fira Modernista de Carcaixent'. BDNS (Identif.): 399526. - Boletín Oficial de Valencia de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Carcaixent sobre extracto de las Bases del I Concurso de Fotografía para Jóvenes en Instagram 'Feria Modernista de Carcaixent'. BDNS (Identif.): 399526.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://.www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris

Pot participar en el concurs tota aquella persona que tinga edat compresa entre els 16 i 30 anys i participe a la 'Fira Modernista'.

Segon. Objecte.

El concurs té validesa per a totes les fotografies fetes i penjades en el compte de instagram d'una persona participant, etiquetant a la foto el compte @casaljovecarcaixent i utilitzant el hàstag #JovesModernistesCarcaixent entre els dies 8 i 9 de juny (tots dos inclosos).

Tercer. Bases reguladores.

Poden consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Carcaixent, www.carcaixent.es

Quart. Quantia.

350 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

La participació al concurs és gratuïta i no requereix inscripció.

Carcaixent, a 16 de maig de 2018.-L'alcalde, Francesc Salom i Salom.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://.www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Puede participar en el concurso toda aquella persona que tenga edad comprendida entre los 16 y 30 años y participe a la 'Feria Modernista'.

Segundo. Objeto.

El concurso tiene validez para todas las fotografías hechas y colgadas en la cuenta de instagram de una persona participante, etiquetando en la foto la cuenta @casaljovecarcaixent y utilizando el hàstag #JovesModernistesCarcaixent entre los días 8 y 9 de junio (ambos incluidos).

Tercero. Bases reguladoras.

Pueden consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Carcaixent, www.carcaixent.es

Cuarto. Cuantía.

350 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

La participación al concurso es gratuita y no requiere inscripción.

Carcaixent, a 16 de mayo de 2018.-El alcalde, Francesc Salom Salom.

2018/7736

Ferias
Juventud