Anunci de l'Ajuntament de Carcaixent sobre extracte de la convocatòria de concessió de subvencions associacions mares i pares d'alumnes centres educatius exercici 2018, BDNS (Identif.): 400381. - Boletín Oficial de Valencia de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Carcaixent sobre extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones asociaciones madres y padres de alumnos centros educativos ejercicio 2018, BDNS (Identif.): 400381.

ANUNCI

De conformitat amb els previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris:

Sempre que complisquen estes bases i les condicions previstes en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Carcaixent, podran ser entitats beneficiàries d'esta subvenció:

Les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària i l'Escola Infantil Municipal La Vieta de Carcaixent.

Segon. Objecte.

L'objecte d'estes bases és establir les normes que han de regir la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvenciones destinades a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària del municipi i de l'Escola Infantil Municipal la Vieta durant l'exercici 2018.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària i l'Escola Infantil Municipal La Vieta per al desenvolupament d'activitats en benefici de la comunitat educativa durant el exercici 2018, han sigut aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2018 i publicades en la pàgina municipal http://www.carcaixent.es.

Quart. Quantia.

L'Ajuntament de Carcaixent està treballant en pressupost prorrogat. En este cas l'import global màxim d'esta subvenció ascendeix a 2025 euros. I estarà finançat amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3231.48004 'Altres subvencions AMPA col·legis i instituts' del pressupost general, prorrogat per a l'exercici 2018.

No obstant, s'ha aprovat provisionalment el pressupost de 2018, i en l'aplicació pressupostària 3231.48004 'Altres subvencions AMPA col·legis i instituts l'import és de 3500 euros, però esta quantia quedarà condicionada a l'aprovació definitiva i entrada en vigor del nou pressupost.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Carcaixent, 24 de maig de 2018.-L'alcalde, Francesc Salom Salom.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo el cual puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:

Siempre que cumplan estas bases y las condiciones previstas en el Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Carcaixent, podrán ser entidades beneficiarias de esta subvención:

Las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y la Escuela Infantil Municipal La Vieta de Carcaixent.

Segundo. Objeto.

El objeto de estas bases es establecer las normas que tienen que regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del municipio y de la Escuela Infantil Municipal la Vieta durante el ejercicio 2018.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y la Escuela Infantil Municipal La Vieta, para el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad educativa durante el ejercicio 2018, han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de mayo de 2018 y publicadas en la página municipal http://www.carcaixent.es.

Cuarto. Cuantía.

El Ayuntamiento de Carcaixent está trabajando en el presupuesto prorrogado. En este caso el importe global máximo de esta subvención asciende a 2025 euros. Y estará financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 3231.48004 'Otras subvenciones AMPA colegios e institutos' del presupuesto general, prorrogado para el ejercicio 2018.

No obstante, se ha aprobado provisionalmente el presupuesto de 2018, i en la aplicación presupuestaria 3231. 48004 'Otras subvenciones AMPA colegios e institutos' el importe es 3500 euros, pero esta cuantía quedará condicionada a la aprobación definitiva y entrada en vigor del nuevo presupuesto.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Carcaixent, 24 de mayo de 2018.-El alcalde, Francesc Salom Salom.

2018/8130

Infancia
Ampas
Educación
Movimiento asociativo
Alumnado
Escuelas
Escuelas Infantiles