Anunci de l'Ajuntament de Carcaixent sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2017 pel que es convoquen subvencions per esportistes locals d'èlit 2017. BDNS (Identif.): 364612. - Boletín Oficial de Valencia de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Carcaixent sobre extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de septiembre de 2017 por el que se convocan subvenciones para deportistas locales de élite 2017. BDNS (Identif.): 364612.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte: La present convocatòria i bases tenen per objecte regular i fixar els criteris de concessió, gestió, justificació i, si escau, reintegrament, control financer i infraccions administratives de les subvencions que s'atorguen per part de l'Ajuntament de Carcaixent a esportistes locals d'elit de Carcaixent.

Segon. Quantia de les subvencions: La quantitat econòmica destinada a aquestes subvencions serà d'1.500 euros amb càrrec al pressupost municipal de l'any 2017.

Tercer. Beneficiaris: En el cas de ser majors d'edat el propi esportista i en el cas de menors de 18 anys, els pares o tutors dels esportistes. Han d'estar empadronats o nascuts a Carcaixent perquè puguin potenciar la seva disciplina i aconseguir millors resultats competitius.

Quart. Lloc i període de presentació dels projectes: La instància, amb tota la documentació necessària, tant per al projecte com per a la justificació, deurà presentar-se al Registre General de l'Ajuntament de Carcaixent, dirigida a la Sr. Alcalde.

Les sol·licituds tant de projecte com de justificació, enquadernades en formant un únic document.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), si l'últim dia del termini és inhàbil, s'entendrà prorrogat el termini de presentació de sol·licituds al primer dia hàbil següent.

Cinquè. Pagament: Un únic esportista podrà percebre com a màxim el 50% del total de la partida destinada a aquestes subvencions.

Sisè. Bases reguladores: Bases de subvencions per a esportistes locals d'elit 2017, que es poden consultar a l'ajuntament i a la seu electrònica www.carcaixent.es.

Es podran fer pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a l'ajuda, sent com a límit el 60% del total de les despeses previstes, en el cas de subvencions que superen els 500 euros.

Carcaixent, a 20 de setembre de 2017.-L'alcalde, Francesc Salom Salom.

ANUNCIo

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Objeto: La presente convocatoria y bases tienen por objeto regular y fijar los criterios de concesión, gestión, justificación y, si procede, reintegro, control financiero e infracciones administrativas de las subvenciones que se otorgan por parte del Ayuntamiento de Carcaixent a deportistas locales de élite de Carcaixent.

Segundo. Cuantía de las subvenciones: La cantidad económica destinada a estas subvenciones será de 1.500 euros con cargo al presupuesto municipal del año 2017.

Tercero. Beneficiarios: En el caso de ser mayores de edad el propio deportista y en el caso de menores de 18 años, los padres o tutores de los deportistas. Tienen que estar empadronados o nacidos en Carcaixent para que puedan potenciar su disciplina y conseguir mejores resultados competitivos.

Cuarto. Lugar y periodo de presentación de los proyectos: La instancia, con toda la documentación necesaria, tanto para el proyecto como para la justificación, deberá de presentarse al Registro General del Ayuntamiento de Carcaixent, dirigida a la Sr. Alcalde.

Las solicitudes tanto de proyecto como de justificación, encuadernadas en formando un único documento.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado el plazo de presentación de solicitudes al primer día hábil siguiente.

Quinto. Pago: Un único deportista podrá percibir como máximo el 50% del total de la partida destinada a estas subvenciones.

Sexto. Bases reguladoras: Bases de subvenciones para deportistas locales de élite 2017, que se pueden consultar en el ayuntamiento y en la sede electrónica www.carcaixent.es.

Se podrán hacer pagos anticipados con carácter previo a la justificación de la subvención, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la ayuda, siendo como límite el 60% del total de los gastos previstos, en el caso de subvenciones que superan los 500 euros.

Carcaixent, a 20 de septiembre de 2017.-El alcalde, Francesc Salom Salom

2017/14859

Deportistas y técnicos