Anunci de l'Ajuntament de Carcaixent sobre subvencions a clubes i entitats esportives 2017. BDNS (Identif.): 364549. - Boletín Oficial de Valencia de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Carcaixent sobre subvenciones a clubes y entidades deportivas 2017. BDNS (Identif.): 364549.

ANUNCI

OBJECTE I FINALITAT DE LES SUBVENCIONS:

La present convocatòria i bases reguladores tenen per objecte regular i fixar els criteris de concessió, gestió, justificació i, si escau, reintegrament, control financer i infraccions administratives de les subvencions que s'atorguen per part de l'Ajuntament de Carcaixent a les entitats esportives locals que realitzen actes de promoció esportiva.

QUANTÍA DE LES SUBVENCIONS:

La quantitat econòmica destinada a aquestes subvencions es de 9555 euros amb càrrec al pressupost municipal de l'any 2017

BENEFICIARIS

Totes les entitats esportives locals tant clubs com agrupacions esportives recreatives

LLOC I PERÍODE DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES:

La instància, amb tota la documentació necessària, deurà presentar-se al Registre General de l'Ajuntament de Carcaixent, adreçada a la Sr. Alcalde.

Les sol·licituds, enquadernades formant un únic document, hauran d'incloure tota la documentació que es demana en el punt 5.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir del dia següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia (BOP), si l'últim dia del termini és inhàbil, s'entendrà prorrogat el termini de presentació de sol·licituds al primer dia hàbil següent

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ACCEDIR AL PROGRAMA DE SUBVENCIONS:

APARTAT A: DADES GENERALS DE L'ENTITAT (requisits modificats en relació a la convocatòria anterior)

Fotocòpia de la targeta amb el número d'identificació fiscal (NIF) i denominació de l'entitat esportiva.

Fitxa d'alta de tercers (dades entitat i número compter bancari amb codi IBAN) (ANNEX1)

Relació dels membres directius de l'entitat (junta directiva, càrrecs...) especificant les següents dades:

Nom i cognoms / Adreça / Telèfon / Edat / Càrrec directiu

Relació numerada dels membres de l'entitat:

Segons l'estructura i organització, poden agrupar-se per funcions, categories, equips... (socis, entrenadors, esportistes...) amb les següents dades:

Nom i cognoms / Telèfon

En el cas dels esports col·lectius a banda de la relació numerada individual també cal aportar relació numerada de número d'equips especificant si son masculins, femenins o mixtes i la categoria en la que participen:

Nom de l'equip/Categoria de joc

Antiguitat de l'entitat, anys des de la seua fundació fins el moment.

Si existeix, relació de personal tècnic al seu càrrec i titulació esportiva relacionada amb la seua tasca. Exemple:

4 entrenadors amb títol nivell 1

1 llicenciat en ciències de l'activitat fisica i l'esport.

1 TAFAD.

APARTAT B: CALENDARIS I ACTIVITATS

Calendari de totes les activitats/competicions en les que la entitat té previst participar al llarg de la temporada, tant a nivell intern (únicament per als membres de l'associació), com obertes (jornades de promoció de l'activitat esportiva en qüestió):

Si hi ha activitats continuades (excursions, eixides, partits, entrenaments...), cal especificar dies, llocs i horaris.

Els clubs esportius han d'incloure els calendaris de competició de tots els equips.

Descripció de totes les activitats especificades en el punt anterior, explicant en què consisteixen. La descripció de les activitats pot anar acompanyada de materials procedents de les edicions anteriors (fotos, cartells, tríptics...)(segons annex 2 que s'adjunta amb esta documentació).

APARTAT C: PRESSUPOST ECONÒMIC DE L'ENTITAT(segons annex 3 que s'adjunta amb esta documentació)

Ingressos per tots els conceptes:

Aportacions de membres del club (quotes). Si hi ha alguna variació en les quantitats, cal especificar les quotes de cada membre segons categories, nivells, edats...

Per subvencions d'altres entitats públiques o privades (Diputació, Conselleria, bancs, caixes...).

Per altres ingressos (loteries, entrades, publicitat, bar...)

Despeses per tots els conceptes:

Per llicències federatives, arbitratges, desplaçaments...

Per material esportiu, equipaments...

Per despeses d'impremta i publicitat, megafonia, trofeus,...

Altres despeses no descrites anteriorment

APARTAT D: DECLARACIÓ DE VERACITAT

En la seua part final, la documentació inclourà una declaració escrita i signada pel secretari, tresorer i president de l'entitat, en la qual es farà constar que totes les dades presentades són reals i d'acord amb els registres oficials de l'entitat (a redactar per la pròpia entitat). (ANNEX 4. DECLARACIÓ DE VERACITAT)

APARTAT E. NIVELL ESPORTIU

Cal especificar els nivells o categories en les quals participen equips o membres de la vostra entitat, classificacions finals de la temporada anterior, participació en campionats o tornejos, reconeixements oficials, ascens de categoria i tota aquella informació que puga ser indicadora del nivell i mèrits esportius de l'associació.

Els esportistes o equips més destacats poden optar a ajudes en concepte d'esportista local d'elit.

-Al llarg de la temporada, les entitats comunicaran a l'Ajuntament, a través de l'Àrea d'Esports, aquells èxits esportius aconseguits pels seus membres (guanyadors de lliga, campionats, èxits esportius rellevants...) a efectes d'homenatge o reconeixement institucional, que podrà ser proposat per la pròpia entitat.

APARTAT F. DECLARACIÓ D'ESTAR AL CORRENT EN LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL I HISENDA (segons ANNEX 5 que s'adjunta amb esta documentació)

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza per la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir-hi una prelació.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

L'import total de la subvenció es distribuirà entre aquelles sol·licituds que hagin estat acceptades, considerant el següent criteri de valoració.

Entre totes les sol·licituds acceptades, es sumarà la puntuació total acreditada per la suma de totes les sol·licituds. Una vegada s'haja obtingut la puntuació total, es dividirà la quantia total de subvenció entre el nombre de punts, per tal d'obtindre el valor econòmic d'un punt.

Posteriorment, es multiplicarà per a cada candidat, el valor econòmic d'un punt pel nombre de punts que hagen quedat acreditats en la sol·licitud.

La baremació es farà de la següent forma:

Apartat 1. Nivell de competició (màxim 25 punts) Categoria del primer equip o mitja dels 5 primers esportistes individuals de l'entitat.

Nivell

puntuació

Internacional

25p.

Nacional

20p.

Autonómica

15p

Provincial

10p

Local

5p

Apartat 2. Antiguitat del club (màxim 10 punts):

Antiguitat

puntuació

fins 10 anys

5p.

més de 10 anys

10p.

Apartat 3. Valor o repercussió social i esportiva, tenint en compte el número d'esportistes de l'entitat (màxim 35 punts):

0 a 50 esportistes=5p./51 a 100 esportistes=10p./101a150 esportistes=15p./151a 200 esportistes=20p./a partir de 201 esportista =35p.

Apartat 4. Titulació del personal tècnic de l'entitat (màxim 35 punts):

5 punts per cada persona amb titulació esportiva (entrenador, TAFAD,TAFAE, FCAFE, fisioterapeuta)

Apartat 5. Col·laboració amb l'ajuntament en actes locals (màxim 25 punts):

5 punts per cada acte en el que es col·labore.

Apartat 6. Promoció de l'esport femení i/o adaptat(màxim 10 punts):

2 punts per cada equip o grup de 5 esportistes de categoria femenina i/o adaptada

Apartat 7. Autofinançament (10 punts) sempre i quan el balanç entre ingressos i despeses siga 0.

L'Ajuntament subvencionarà una part del total sol·licitat i espera de les entitats locals la necessària responsabilitat per fer el millor ús dels recursos públics i el necessari esforç conjunt per a poder dur a terme les activitats de la millor forma possible dins les possibilitats pressupostàries.

En aquest aspecte cal considerar que el suport municipal no sols s'ofereix amb aportacions econòmiques sinó en l'ús d'instal·lacions i altres recursos públics (llum, gas, aigua, operaris, neteja, manteniment...) que suposen un gran esforç a tots els ciutadans i que cal gestionar amb la màxima responsabilitat.

En aquest sentit, es comunica a totes les entitats que l'Ajuntament podrà detraure de les subvencions concedides als clubs aquelles quantitats corresponents a desperfectes o despeses innecessàries provocades per negligència o mal ús de les instal·lacions municipals, un fet que es podrà considerar a efectes de concessió de futures ajudes.

Les ajudes s'establiran en funció del nombre de membres actius de l'entitat, la quantitat i qualitat de les activitats, els antecedents de col·laboració amb el Departament d'Esports en l'organització i participació en activitats esportives municipals i el seu interès social, així com la qualitat de la documentació presentada i la seua correspondència amb la realitat, amb un recolzament particular per a les modalitats i grups esportius dirigits a dones, esport adaptat, indicacions del Àrea de Serveis Socials i totes les modalitats esportives autòctones.

INSTRUCCIO DEL PROCEDIMENT:

Rebudes les sol·licitud de les subvencions, l'examen i la comprovació d'estes es durà a terme per una comissió de valoració, que estarà formada per:

Alcalde/essa o regidor/a delegat/ada de l'àrea corresponent.

Tècnics municipals, preferentment dos tècnics de l'àrea corresponent

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de valoració podrà requerir a la persona interessada que rectifique en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, i indicar-li que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la seua sol·licitud, després de resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques.

Examinades les sol·licituds presentades, i conclòs el termini d'esmena d'errors si escau, la comissió de valoració haurà d'emetre informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada. De conformitat amb este, es formularà proposta de resolució.

La resolució farà constar de forma expressa:

El sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció

La seua quantia

La seua avaluació

Els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 3 mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que esta pospose els seus efectes a una data posterior.

La resolució del procediment es notificarà a les persones o entitats interessades preferentment per via telemàtica a la direcció de correu electrònic que indique l'interessat. En cas contrari es realitzarà a la direcció o domicili que l'entitat tinga per a rebre notificacions. A més es publicarà en el Tauló d' Anuncis de l'Ajuntament de Carcaixent i a la sede electrònica de l'ajuntament. La resolució posarà fi a la via administrativa.

Es donarà publicitat de les subvencions concedides, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 18 de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que es desenvolupa la citada llei.

PAGAMENT:

Es podran fer pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació de la subvenció, com a financiació necessària per a poder portar a terme les actuacions inherents a l'ajuda, sent com a límit el 60% del total de les despeses previstes, en el cas de subvencions que superen els 500 euros.

DOCUMENTACIÓ PER A JUSTIFICAR I REBRE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA:

APARTAT H. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

La documentació que cal presentar per a justificar i en conseqüència poder rebre la subvenció serà la següent:

Calendari d'activitats realitzades per a comparar amb les que en un principi estaven previstes (annex 2)

Declaració de veracitat redactada per la entitat o omplir el model que es facilita (annex 4).

Declaració jurada dels representants de l'entitat, segons model que facilitarà l'Ajuntament, com que està al corrent de les seues obligacions tributaries i amb la Seguretat Social (annex 5).

Relació de factures fotocopiades per import mínim de la subvenció concedida.

Descripció de les factures presentades per a justificar la subvenció concedida, segons model facilitat per l'Ajuntament (annex 6).

Les justificacions de les subvencions podran fer-se efectives fins al 15 de novembre de l'any en curs o en el seu defecte el següent dia hàbil. Transcorregut este període, s'entendrà que es renuncia a la subvenció concedida.

INFRACCIONS, SANCIONS I REINTEGRAMENT:

Tot allò referent a la comissió d'infraccions i la imposició de sancions es regirà per les previsions de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Carcaixent, aprovada en sessió plenària el 27 d'abril de 2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de València de data 30 de juny de 2016.

El procediment i les causes de reintegrament seran les previstes en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Carcaixent.

REGIM JURÍDIC:

En tot allò no previst en la present convocatòria serà aplicable l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Carcaixent.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Carcaixent, a 2 d'octubre de 2017.-L'alcalde, Francesc Salom Salom.

ANUNCIO

OBJETO Y FINALIDAD DE LAS SUBVENCIONES:

La presente convocatoria y bases reguladoras tienen por objeto regular y fijar los criterios de concesión, gestión, justificación y, si procede, reintegro, control financiero e infracciones administrativas de las subvenciones que se otorgan por parte del Ayuntamiento de Carcaixent a las entidades deportivas locales que realizan actas de promoción deportiva.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES:

La cantidad económica destinada a estas subvenciones se de 9555 euros con cargo al presupuesto municipal del año 2017

BENEFICIARIOS

Todas las entidades deportivas locales tanto clubes como agrupaciones deportivas recreativas

LUGAR Y PERIODO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS:

La instancia, con toda la documentación necesaria, deberá de presentarse al Registro General del Ayuntamiento de Carcaixent, dirigida a la Sr. Alcalde.

Las solicitudes, encuadernadas formando un único documento, tendrán que incluir toda la documentación que se pide en el punto 5.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado el plazo de presentación de solicitudes al primer día habilidoso siguiente

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ACCEDER En EL PROGRAMA DE SUBVENCIONES:

APARTADO A: DATOS GENERALES DE La ENTIDAD (requisitos modificados en relación a la convocatoria anterior)

Fotocopia de la tarjeta con el número de identificación fiscal (NIF) y denominación de la entidad deportiva.

Ficha de alta de terceros (datos entidad y número cuenta bancaria con código IBAN) (ANEXO1)

Relación de los miembros directivos de la entidad (junta directiva, cargos...) especificando los siguientes datos:

Nombre y apellidos / Dirige / Teléfono / Edad / Cargo directivo

Relación numerada de los miembros de la entidad:

Según la estructura y organización, pueden agruparse por funciones, categorías, equipos... (socios, entrenadores, deportistas...) con los siguientes datos:

Nombre y apellidos / Teléfono

En el caso de los deportes colectivos además de la relación numerada individual también hay que aportar relación numerada de número de equipos especificando si sueño masculinos, femeninos o mixtas y la categoría en la que participan:

Nombre del equipo/Categoría de juego

Antigüedad de la entidad, años desde su fundación hasta el momento.

Si existe, relación de personal técnico a su cargo y titulación deportiva relacionada con su tarea. Ejemplo:

4 entrenadores con título nivel 1

1 licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte.

1 TAFAD.

APARTADO B: CALENDARIOS Y ACTIVIDADES

Calendario de todas las actividades/competiciones en las que la entidad tiene previsto participar a lo largo de la temporada, tanto a nivel interno (únicamente para los miembros de la asociación), como abiertas (jornadas de promoción de la actividad deportiva en cuestión):

Si hay actividades continuadas (excursiones, salidas, partidos, entrenamientos...), hay que especificar días, lugares y horarios.

Los clubes deportivos tienen que incluir los calendarios de competición de todos los equipos.

Descripción de todas las actividades especificadas en el punto anterior, explicando en que consisten. La descripción de las actividades puede ir acompañada de materiales procedentes de las ediciones anteriores (fotos, carteles, trípticos€ ) (según anexo 2 que se adjunta con esta documentación).

APARTADO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO DE La ENTIDAD (según anexo 3 que se adjunta con esta documentación)

Ingresos por todos los conceptos:

Aportaciones de miembros del club (cuotas). Si hay alguna variación en las cantidades, hay que especificar las cuotas de cada miembro según categorías, niveles, edades...

Por subvenciones otras entidades públicas o privadas (Diputación, Consejería, bancos, cajas...).

Por otros ingresos (loterías, entradas, publicidad, bar...)

Gastos por todos los conceptos:

Por licencias federativas, arbitrajes, desplazamientos...

Por material deportivo, equipamientos...

Por gastos de imprenta y publicidad, megafonía, trofeos,...

Otros gastos no descritos anteriormente

APARTADO D: DECLARACIÓN DE VERACIDAD

En su parte final, la documentación incluirá una declaración escrita y firmada por el secretario, tesorero y presidente de la entidad, en la cual se hará constar que todos los datos presentados son reales y de acuerdo con los registros oficiales de la entidad (a redactar por la propia entidad). (ANEXO 4. DECLARACIÓN DE VERACIDAD)

APARTADO E. NIVEL DEPORTIVO

Hay que especificar los niveles o categorías en las cuales participan equipos o miembros de vuestra entidad, clasificaciones finales de la temporada anterior, participación en campeonatos o torneos, reconocimientos oficiales, ascenso de categoría y toda aquella información que pueda ser indicadora del nivel y méritos deportivos de la asociación.

Los deportistas o equipos más destacados pueden optar a ayudas en concepto de deportista local de élite.

-A lo largo de la temporada, las entidades comunicarán en el Ayuntamiento, a través del área de Deportes, aquellos éxitos deportivos conseguidos por sus miembros (ganadores ligueros, campeonatos, éxitos deportivos relevantes...) a efectos de homenaje o reconocimiento institucional, que podrá ser propuesto por la propia entidad.

APARTADO F. DECLARACIÓN De ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA (según ANEXO 5 que se adjunta con esta documentación)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza por la comparación de las solicitudes presentadas con objeto de establecer una prelación.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

El importe total de la subvención se distribuirá entre aquellas solicitudes que hayan sido aceptadas, considerando el siguiente criterio de valoración.

Entre todas las solicitudes aceptadas, se sumará la puntuación total acreditada por la suma de todas las solicitudes. Una vez se haya obtenido la puntuación total, se dividirá la cuantía total de subvención entre el número de puntos, para obtener el valor económico de un punto.

Posteriormente, se multiplicará para cada candidato, el valor económico de un punto por el número de puntos que hayan quedado acreditados en la solicitud.

La baremación se hará de la siguiente forma:

Apartado 1. Nivel de competición (máximo 25 puntos) Categoría del primer equipo o media de los 5 primeros deportistas individuales de la entidad.

Nivel

puntuación

Internacional

25p.

Nacional

20p.

Autonómica

15p

Provincial

10p

Local

5p

Apartado 2. Antigüedad del club (máximo 10 puntos):

Antigüedad

puntuación

hasta 10 años

5p.

más de 10 años

10p.

Apartado 3. Valor o repercusión social y deportiva, teniendo en cuenta el número de deportistas de la entidad (máximo 35 puntos):

0 a 50 deportistas==5p./51 a 100 deportistas==10p./101a150 deportistas==15p./151a 200 deportistas==20p./a partir de 201 deportista ==35p.

Apartado 4. Titulación del personal técnico de la entidad (máximo 35 puntos):

5 puntos por cada persona con titulación deportiva (entrenador, TAFAD,*TAFAE, FCAFE, fisioterapeuta)

Apartado 5. Colaboración con el ayuntamiento en actas locales (máximo 25 puntos):

5 puntos por cada acto en el que se colaboro.

Apartado 6. Promoción del deporte femenino y/o adaptado(máximo 10 puntos):

2 puntos por cada equipo o grupo de 5 deportistas de categoría femenina y/o adaptada

Apartado 7. Autofinanciación (10 puntos) siempre y cuando el balance entre ingresos y gastos sea 0.

El Ayuntamiento subvencionará una parte del total solicitado y espera de las entidades locales la necesaria responsabilidad para hacer el mejor uso de los recursos públicos y el necesario esfuerzo conjunto para poder llevar a cabo las actividades de la mejor forma posible dentro de las posibilidades presupuestarias.

En este aspecto hay que considerar que el apoyo municipal no sólo se ofrece con aportaciones económicas sino en el uso de instalaciones y otros recursos públicos (luz, gas, agua, operarios, limpieza, mantenimiento...) que suponen un gran esfuerzo a todos los ciudadanos y que hay que gestionar con la máxima responsabilidad.

En este sentido, se comunica a todas las entidades que el Ayuntamiento podrá detraer de las subvenciones concedidas a los clubes aquellas cantidades correspondientes a desperfectos o gastos innecesarios provocados por negligencia o mal uso de las instalaciones municipales, un hecho que se podrá considerar a efectos de concesión de futuras ayudas.

Las ayudas se establecerán en función del número de miembros activos de la entidad, la cantidad y calidad de las actividades, los antecedentes de colaboración con el Departamento de Deportes en la organización y participación en actividades deportivas municipales y su interés social, así como la calidad de la documentación presentada y su correspondencia con la realidad, con un espaldarazo particular para las modalidades y grupos deportivos dirigidos a mujeres, deporte adaptado, indicaciones del Área de Servicios Sociales y todas las modalidades deportivas autóctonas.

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Recibidas las solicitud de las subvenciones, el examen y la comprobación de estas se llevará a cabo por una comisión de valoración, que estará formada por:

Alcalde/ese o regidor/a delegado/ada del área correspondiente.

Técnicos municipales, preferentemente dos técnicos del área correspondiente

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la comisión de valoración podrá requerir a la persona interesada que rectifico en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, e indicarle que, si no lo hace, se la tendrá por desistida de su solicitud, después de resolución previa que tendrá que ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas.

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de enmienda de errores si procede, la comisión de valoración tendrá que emitir informe en el cual se concreto el resultado de la evaluación efectuada. En conformidad con este, se formulará propuesta de resolución.

La resolución hará constar de forma expresa:

El solicitante o la relación de solicitantes para los cuales se propone la concesión de la subvención

Su cuantía

Su evaluación

Los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 3 meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que esta pospongo sus efectos a una fecha posterior.

La resolución del procedimiento se notificará a las personas o entidades interesadas preferentemente por vía telemática a la dirección de correo electrónico que indico el interesado. En caso contrario se realizará a la dirección o domicilio que la entidad tenga para recibir notificaciones. Además se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Carcaixent y a la sede electrónica del ayuntamiento. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Se dará publicidad de las subvenciones concedidas, en conformidad con lo dispuesto en el arte. 18 de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, y el arte. 30 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla la citada ley.

PAGO:

Se podrán hacer pagos anticipados con carácter previo a la justificación de la subvención, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la ayuda, siendo como límite el 60% del total de los gastos previstos, en el caso de subvenciones que superan los 500 euros.

DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR Y RECIBIR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA:

APARTADO H. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:

La documentación que hay que presentar para justificar y en consecuencia poder recibir la subvención será la siguiente:

Calendario de actividades realizadas para comparar con las que en un principio estaban previstas (anexo 2)

Declaración de veracidad redactada por la entidad o llenar el modelo que se facilita (anexo 4).

Declaración jurada de los representantes de la entidad, según modelo que facilitará el Ayuntamiento, como que está al corriente de sus obligaciones tributarías y con la Seguridad Social (anexo 5).

Relación de facturas fotocopiadas por importe mínimo de la subvención concedida.

Descripción de las facturas presentadas para justificar la subvención concedida, según modelo facilitado por el Ayuntamiento (anexo 6).

Las justificaciones de las subvenciones podrán hacerse efectivas hasta el 15 de noviembre del año en curso o en su defecto el siguiente día habilidoso. Transcurrido este periodo, se entenderá que se renuncia a la subvención concedida.

INFRACCIONES, SANCIONES Y REINTEGRO:

Todo aquello en lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se regirá por las previsiones del Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Carcaixent, aprobada en sesión plenaria el 27 de abril de 2016 y publicada al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 30 de junio de 2016.

El procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en el Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Carcaixent.

REGIMOS JURÍDICO:

En todo aquello no previsto en la presente convocatoria será aplicable el Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Carcaixent.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Carcaixent, a 2 de octubre de 2017.-El salcalde, Francesc Salom Salom

2017/14817

Deporte
Clubes y entidades deportivas
Deporte
Actividades de servicios sociales
Deportistas y técnicos
Actividades deportivas
Deportistas individuales
Promoción deportiva
Movimiento asociativo
Servicios Sociales
Ciencia
Seguridad Social
Artes
Material deportivo
Deporte autóctono
Deporte adaptado