Anunci de l'Ajuntament d'Agullent sobre extracte de les bases reguladores de les ajudes municipals a l'ensenyament musical de l'escola de música Amanci Amorós Sirvent, corresponents al curs escolar 2017/2018, BDNS (Identif.): 400325. - Boletín Oficial de Valencia de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Agullent sobre extracto de las bases reguladoras de las ayudas municipales a la enseñanza musical de la escuela de música Amancio Amorós Sirvent, correspondientes al curso escolar 2017/2018, BDNS (Identif.): 400325.

ANUNCI

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la mateixa es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

La persona escolaritzada.

Segon. Objecte:

La convocatòria té per objecte ajudar a sufragar les despeses derivades de l'ensenyament musical de l'Escola de Música Amanci Amorós Sirvent d'Agullent.

Tercer. Bases reguladores:

Les bases per a la concessió d'ajudes a l'ensenyament musical de l'escola de música Amanci Amorós Sirvent d'Agullent van ser aprovades per Resolució d'Alcaldia núm. 153, de 18 de maig de 2018 i es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en la pàgina web municipal (http://www.agullent.es/sites/default/files/u55/bases_ajudes_musica_valn.pdf), als tauler d'edictes de l'Ajuntament, la Casa de la Cultura i a les instal·lacions de l'Escola de Música Amanci Amorós d'Agullent.

Quart. Quantia:

L'assignació pressupostària per a les ajudes regulades en les presents bases serà a càrrec de l'aplicació pressupostària 334.48000 del vigent Pressupost, per un import màxim de 3.000,00 € .

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de sol·licituds d'ajudes serà de 15 dies hàbils comptadors des del dia següent a la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Agullent, 24 de maig de 2018.-L'alcalde, Jesús Pla Herrero.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo de la misma se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

La persona escolarizada.

Segundo. Objeto:

La convocatoria tiene por objeto ayudar a sufragar los gastos derivados de la enseñanza musical de la Escuela de Música Amancio Amorós Sirvent de Agullent.

Tercero. Bases reguladores:

Las bases para la concesión de ayudas a la enseñanza musical de la escuela de música Amancio Amorós Sirvent de Agullent fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 153, de 18 de mayo de 2018 y se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la página web municipal (http://www.agullent.es/sites/default/files/u55/bases_ajudes_musica_valn.pdf), en los tablones de edictos del Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y en las instalaciones de la Escuela de Música Amancio Amorós de Agullent.

Cuarto. Cuantía:

La asignación presupuestaria para las ayudas reguladas en las presentes bases será a cargo de la aplicación presupuestaria 334.48000 del vigente Presupuesto, por un importe máximo de 3.000,00 € .

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de solicitudes de ayudas será de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Agullent, 24 de mayo de 2018.-El alcalde, Jesús Pla Herrero.

2018/8129

Música
Escuelas
Enseñanza
Cultura