Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre subvenció a joves esportistes d'Algemesí 2016. BDNS (Identif.): 316442. - Boletín Oficial de Valencia de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

SUBVENCIÓ A JOVES ESPORTISTES D'ALGEMESI 2016

BDNS (Identif.): 316442

PRIMER. Beneficiaris

Persones esportistes, que es troben en situació que legitime la concessió de la subvenció i que a més complisquen un dels requisits següents:

- Ser resident i estar empadronat a Algemesí, almenys un any complet.

- Havent estat empadronat a Algemesí 9 dels últims 10 anys i, si ha estat empadronat en un altre municipi, justificar que el motiu siga la pràctica esportiva d'alt rendiment de la modalitat esportiva que practica.

SEGON. Objecte

Col·laborar econòmicament amb les persones esportistes d'Algemesí, en el finançament dels programes d'entrenament i competició perquè assolisquen els seus objectius esportius.

TERCER. Bases reguladores

Les bases reguladores per a la concessió de la subvenció estaran disponibles en la pàgina web de l'Ajuntament d'Algemesíwww.algemesi.net.

QUART. Quantia

L'ajuda es concedirà per un import màxim de 2.500 euros per esportista, fins al límit màxim de 20.000 euros a què ascendeix el crèdit total consignat en la subvenció.

CINQUÉ. Termini de presentació de sol·licituds

1 mes comptador des de la publicació de la convocatòria en el tauler d'edictes de la Corporació.

SISÉ. Altres senyes

La sol·licitud estarà acompanyada de la presentació d'un historial esportiu i un pla de treball de l'esportista segons els models E2 i E3 de les bases reguladores.

L'import global, així com tots el tràmits dictats fins el moment immediat anterior al de l'acord d'atorgament de la subvenció, estarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida expressada.

Algemesí, 1 de setembre de 2016.-El Regidor d'Esports, Pere Blanco Vega.

2016/13595

Deportistas y técnicos
Deporte
Jóvenes deportistas
Deporte