Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2018 pel qual s'aproven les bases per al programa FORMAPLUS. Ajuda municipal per al suport a la inserció laboral per a l'exercici 2018. BDNS (Identif.): 401343. - Boletín Oficial de Valencia de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de mayo de 2018 por el que se aprueban las bases para el programa FORMAPLUS. Ayuda municipal para el soporte a la inserción laboral para el ejercicio 2018.. BDNS (Identif.): 401343.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en el articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions, es publica el extracte de la convocatòria que el seu text complet pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte:

El objecte d'esta convocatòria és potenciar la inserció laboral dels participants en els programes formatius promoguts per esta entitat:

a) Cursos de formació professional per a l'ocupació.

b) Tallers d'ocupació.

c) Viatge a l'empleabilitat.

d) Qualsevol altre tipus de formació gestionada des de IDEA que des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació s'estime convenient incloure en la present convocatòria.

Segon. Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d'estes subvencions: les empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica; les persones físiques; les entitats privades sense ànim de lucre.

Tercera. Bases reguladores:

Les bases reguladores de la concessió «Formaplus». Programa de suport a la inserció laboral, han estat aprovades per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 22 de maig de 2018.

Quart.- Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins el 15 de novembre de 2017, a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Quint.- Quantia total màxima de les subvencions convocades:

La quantia total màxima de les subvencions convocades serà de 61.750 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2410 47000 Ajudes Municipals Foment de l'Ocupació, del Pressupost de l'Ajuntament d'Alzira per a l'any 2018.

El criteri per al càlcul de l'ajuda es basarà en els següents conceptes:1. Una ajuda per contracte temporal i a jornada completa de 600 € sempre que tinga una durada d' almenys sis mesos. A aquests efectes s'acceptarà la concertació de dos contractes consecutius d'una durada mínima de tres mesos del mateix treballador.

2. Una ajuda per contracte temporal i a jornada completa de 1200 € sempre que tinga una durada d' almenys un any. A estos efectes s'acceptarà la concertació de dos contractes consecutius d'una durada mínima de sis mesos del mateix treballador.

3. Una ajuda per contracte indefinit directe i a jornada completa de 2000 € .

4. En el cas de conversió de contractes temporals subvencionats en indefinits l'import de l'ajuda serà el d'aplicar la diferència entre la subvenció percebuda i els 2000 € per contractació indefinida.

5. Si estes contractacions foren a temps parcial, podran ser objecte de subvenció sempre que el contracte tinga almenys una durada de vint hores setmanals, amb reducció proporcional de l'ajuda prevista.

6. En el cas que es realitze un contracte de formació, la subvenció serà del 50% de les quanties anteriors.

Sext.- Documentació:

Amb caràcter general, la sol·licitud haurà d'acompanyar-se dels següents documents:

a) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si escau, del seu representant legal.

b) Consentiment exprés, per part del beneficiari, autoritzant a l'Ajuntament d'Alzira a consultar la situació d'estar al corrent en les seues obligacions fiscals amb la pròpia Entitat i recaptar davant l'Administració de l'Agència Estatal Tributària la informació relativa al compliment d'obligacions tributàries, i amb la Seguretat Social, de forma directa a través de certificat telemàtic, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 30/2003, General de Subvencions.

c) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al beneficiari durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació de l'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, si escau, declaració de no haver-ne rebut cap.

d) Document nacional d'identitat del treballador contractat.

i) Altes dels treballadors contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

f) Vida laboral de l'empresa actualitzada.

g) Còpia del contracte de treball que dóna lloc a l'ajuda, degudament registrat per l'oficina d'ocupació de la Generalitat Valenciana.

h) 'Compromís per part de l'empresari del compliment del contracte' equivalent com a mínim a la durada objecte de l'ajuda sol·licitada.

i) Declaració responsable de no haver rebut cap ajuda de les mateixes característiques.j) Fotografia en format digital del treballador contractat.

Sèptim. Resolució:

L'òrgan competent per a la resolució serà la Junta de Govern Local. El termini màxim per a comunicar la resolució o acord de concessió o denegació de les ajudes serà de sis mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria. Si transcorregut el dit termini no s'haguera notificat la resolució, la petició s'entendrà desestimada, sense perjuí que amb posterioritat es notifique acord exprés de concessió de les ajudes.

Alzira, a 22 de maig de 2018.-L'alcalde P.D. (Decret núm. 31/2015), Ivan Martínez Araque.

ANUNCI

De conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria que su texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Objeto:

El objeto de esta convocatoria es potenciar la inserción laboral de los participantes en los programas formativos promovidos por esta entidad:

Cursos de formación profesional para la ocupación.

Talleres de ocupación.

Viaje a la empleabilidad.

Cualquier otro tipo de formación gestionada desde IDEA que desde el Servicio de Desarrollo Económico, Trabajo y Proyectos Europeos se considere conveniente incluir en la presente convocatoria.

Segundo. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones: las empresas, cualquier que sea su forma jurídica; las personas físicas; las entidades privadas sin ánimo de lucro.

Tercera. Bases reguladoras:

Las bases reguladoras de la concesión «Formaplus». Programa de soporte a la inserción laboral, han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018.

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 15 de noviembre de 2018, a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOP.

Quinto.- Cuantía total máxima de les subvenciones convocadas:

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas será de 61.750 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 47000 Ayudas Municipales Fomento de la Ocupación, del Presupuesto del Ayuntamiento de Alzira para el año 2018

El criterio para el cálculo de la ayuda se basará en los siguientes conceptos:

Una ayuda por contrato temporal y a jornada completa de 600 € siempre que tenga una duración de al menos seis meses. A estos efectos se aceptará la concertación de dos contratos consecutivos de una duración mínima de tres meses del mismo trabajador.

Una ayuda por contrato temporal y a jornada completa de 1200 € siempre que tenga una duración de al menos un año. A estos efectos se aceptará la concertación de dos contratos consecutivos de una durada mínima de seis meses del mismo trabajador.

Una ayuda por contrato indefinido directo y a jornada completa de 2000 € .

En el caso de conversión de contratos temporales subvencionados en indefinidos el importe de la ayuda será el de aplicar la diferencia entre la subvención percibida y los 2000 € por contratación indefinida.

Si estas contrataciones fueran a tiempo parcial, podrán ser objeto de subvención siempre que el contrato tenga al menos una duración de veinte horas semanales, con reducción proporcional de la ayuda prevista.

En el caso que se realice un contrato de formación, la subvención será del 50% de las cuantías anteriores.

Sexto.- Documentación:

Con carácter general, la solicitud tendrá que acompañarse de los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, si procede, de su representante legal.

b) Consentimiento expreso, por parte del beneficiario, autorizando al Ayuntamiento de Alzira a consultar la situación de estar al corriente en sus obligaciones fiscales con la propia Entidad y recaudar ante la Administración de la Agencia Estatal Tributaria la información relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social, de forma directa a través de certificado telemático, en los plazos previstos en los artículos 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de julio, por lo cual se aprueba el Reglamento de la Ley 30/2003, General de Subvenciones.

c) Declaración responsable de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto al beneficiario durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o si procede, declaración de no haber recibido ninguno.

d) Documento nacional de identidad del trabajador contratado.

i) Altas de los trabajadores contratados en el Régimen General de la Seguridad Social.

f) Vida laboral de la empresa actualizada.

g) Copia del contrato de trabajo que da lugar a la ayuda, debidamente registrado por la oficina de ocupación de la Generalitat Valenciana.

h)'Compromiso por parte del empresario del cumplimiento del contrato' equivalente como mínimo a la duración objeto de la ayuda solicitada.

i) Declaración responsable de no haber recibido ninguna ayuda de las mismas características.

j) Fotografía en formato digital del trabajador contratado.

Séptimo. Resolución:

El órgano competente para la resolución será la Junta de Gobierno Local. El plazo máximo para comunicar la resolución o acuerdo de concesión o denegación de las ayudas será de seis meses, a contar desde la publicación de la convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución, la petición se entenderá desestimada, sin perjuicio que con posterioridad se notifique acuerdo expreso de concesión de las ayudas.

Alzira, a 22 de mayo de 2018.-El alcalde P.D. (Decreto núm. 31/2015), Ivan Martínez Araque.

2018/8420

Inserción laboral
Desarrollo económico
Formación
Empleo
Empleo y contratación
Empresa
Formación profesional
Fomento del empleo
Seguridad Social
Transformación de contratos
Contratación indefinida