Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2017, pel qual es convoca el XXIX Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira 2017. BDNS (Identif.): 348375. - Boletín Oficial de Valencia de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de mayo de 2017, por el que se convoca el XXIX Premio de Novela Ciudad de Alzira 2017. BDNS (Identif.): 348375.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte:

L'objecte d'este premi és refermar la nostra identitat cultural i potenciar la creació literària i científica en la nostra llengua. Els Premis Literaris Ciutat d'Alzira tenen vocació de ser un element de dinamització cultural que impliquen no solament els escriptors, sinó també el públic lector.

Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat d'aquesta llengua, amb una extensió màxima de 350 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira 2017».

Segon. Beneficiaris:

Podran sol·licitar este premi qualsevol persona.

Tercer. Bases reguladores:

Les bases reguladores del XXIX Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira 2017, han sigut aprovades per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació dels originals serà a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al 12 de setembre de 2017.

Cinqué.- Quantia total màxima de la subvenció convocada:

La quantia total màxima d'esta subvenció convocada serà de 16.000 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3340 22606 Premis Literaris i jornades culturals, del Pressupost de l'Ajuntament d'Alzira per a l'any 2017.

Sisé.- Documentació:

1. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s'hauran de presentar per quintuplicat i caldrà fer constar en la coberta, a més del títol corresponent i del nom del premi a què es presenta, el nom de l'autor, l'adreça i el telèfon. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim; en aquest cas, s'hi haurà d'adjuntar la plica corresponent. En el seu cas, les pliques han de contenir a l'interior el nom, l'adreça, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del document nacional d'identitat de l'autor.

3. Les obres que opten als premis s'hauran de trametre a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira, sítia en el carrer de Sant Roc, núm. 6 o en el carrer Rambla, s/n, 46600 Alzira (telèfon 962 459 250, extensions 317 i 318).

Seté. Resolució:

L'òrgan competent per a la resolució serà la Junta de Govern Local. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

Alzira, a 11 de maig de 2017.-L'alcalde, P.D. (Decret nº 31/2015), Aida Ginestar Pau.

ANUNCIO

De conformidad con lo que prevén los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacionales de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Objeto:

El objeto de este premio es afianzar nuestra identidad cultural y potenciar la creación literaria y científica en nuestra lengua. Los Premios Literarios Ciudad de Alzira tienen vocación de ser un elemento de dinamización cultural que implican no solamente a los escritores, sino también el público lector.

Pueden optar a este premio las novelas escritas en valenciano, o en cualquier otra variedad de esta lengua, con una extensión máxima de 350 hojas DIN A4, mecanografiados a dos espacios. Hay que especificar en la portada la leyenda «Opta al Premio de Novela Ciudad de Alzira 2017».

Segundo. Beneficiarios:

Podrán solicitar este premio cualquier persona.

Tercero. Bases reguladoras:

Las bases reguladoras del XXIX Premio de Novela Ciudad de Alzira 2017 han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 11 de mayo de 2017.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de los originales será a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 12 de septiembre de 2017.

Quinto. Cuantía total máxima de la subvención convocada:

La cuantía total máxima de esta subvención convocada será de 16.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 3340 22606 Premios Literarios y jornadas culturales, del Presupuesto del Ayuntamiento de Alzira para el año 2017.

Sexto. Documentación:

1. Las obras participantes deben ser originales e inéditas.

2. Los originales, mecanografiados y perfectamente legibles, se deberán presentar por quintuplicado y habrá que hacer constar en la cubierta, además del título correspondiente y del nombre del premio al que se presenta, el nombre del autor, la dirección y el teléfono. Las obras también pueden presentarse bajo seudónimo; en este caso, se deberá adjuntar la plica correspondiente. En su caso, las plicas deben contener en el interior el nombre, la dirección, el correo electrónico, el teléfono y una fotocopia del documento nacional de identidad del autor.

3. Las obras que optan a los premios se deberán enviar en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alzira, sita en la calle de Sant Roc, núm. 6 o en la calle Rambla, s/n, 46600 Alzira (teléfono 962 459 250, extensiones 317 y 318).

Séptimo. Resolución:

El órgano competente para la resolución será la Junta de Gobierno Local. El plazo máximo para resolver será de seis meses desde la publicación de la convocatoria.

Alzira, a 11 de mayo de 2017.-El alcalde, P.D. (Decreto nº 31/2015), Aida Ginestar Pau.

2017/8325

Cultura
Cultura e idiomas
Literatura
Ciencia
Valenciano