Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2018, pel qual es convoquen les Ajudes a la compra de la primera vivenda per a jóvens per a l'any 2018, BDNS (Identif.): 400450. - Boletín Oficial de Valencia de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de mayo de 2018 por el que se convocan las Ayudas a la compra de la primera vivienda para jóvenes para el año 2018, BDNS (Identif.): 400450.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els art. 17.3b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte

Des de fa ja temps, l'Ajuntament d'Alzira oferix als jóvens de la nostra ciutat, una línia d'ajudes destinades a subvencionar part del preu inicial de compra de la seua primera vivenda.

La concessió d'estes ajudes, que té caràcter de subvenció, està limitada anualment per l'import del pressupost aprovat per l'Ajuntament d'Alzira, i s'atorgarà en funció dels ingressos de la unitat familiar, una subvenció entre el 3% i el 4% de l'import màxim protegible a l'efecte de la concessió d'estes ajudes, que seran compatibles amb qualsevol altra prevista per les distintes administracions públiques o entitats privades.

Segon. Beneficiaris

Les ajudes es dirigixen als jóvens menors de 35 anys d'edat, per a l'adquisició de la seua primera vivenda, amb la finalitat de destinar-la al seu domicili habitual i permanent.

Tercer. Bases Reguladores

Les Bases Reguladores actualment vigents van ser les aprovades en el marc de les Bases d'Execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alzira per a l'exercici 2018.

El Ple de l'Ajuntament d'Alzira, en la sessió de 28 de febrer de 2018, a fi d'adequar les Bases a la normativa vigent, va acordar modificar les referides Bases Reguladores de les ajudes a la compra de la primera vivenda per a jóvens. Les Bases han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província 58 (23 de març de 2018) i en el web municipal www.alzira.es

Quart.- Termini de presentació de sol·licituds

Les ajudes seran anuals i podran sol·licitar-se com a màxim fins a un any després de la inscripció registral de la vivenda adquirida i quedaran supeditades que hi haja consignació pressupostària.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i finalitzarà el 31 d'octubre del dit any.

Les sol·licituds hauran de presentar-se durant el termini citat anteriorment en l'Oficina de 'LA CLAU' de l'Ajuntament d'Alzira o telemàticament a través de seu electrònica

Cinqué. Quantia

A.- General: Es concedirà el 3% de l'import màxim protegible de la compra de la vivenda, que resultarà un import de subvenció màxim de 2.550 euros.

B.- Específica 1: S'incrementarà la quantia general en un 0'5%, en el cas que hi haja algun membre de la unitat familiar que siga discapacitat en grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i inferior al 65%.

C.- Específica 2: S'incrementarà la quantia general en un 1%, quan el grau de minusvalidesa siga igual o superior al 65%.

L'import total de la subvenció serà el que resulte de prorratejar l'import de la partida pressupostària establida a este efecte, en proporció al preu de cada vivenda, amb un import màxim per al càlcul del prorrateig de 85.000 euros.

La partida pressupostària per a ajudes a la vivenda jove s'establirà en els pressupostos municipals per a cada anualitat. Per a l'exercici 2018 l'import destinat al pagament de les ajudes és de 30.000 euros i s'efectuarà a càrrec de l'aplicació pressupostària 1521 48940.

Sisé. Documentació

Sol·licitud.

Còpia de l'escriptura pública de la vivenda degudament inscrita en el Registre de la Propietat.

En el cas d'actuar en representació del beneficiari de la subvenció documentació acreditativa de la representació que té.

En el cas de no realitzar declaració d'hisenda s'haurà d'aportar una còpia de l'última nòmina justificativa dels ingressos de l'any en curs.

En cas de no autoritzar

En aquells supòsits en què els sol·licitants, en aplicació del que establix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, manifesten la seua oposició que l'Administració demane electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar a més:

Document nacional d'identitat de la persona sol·licitant; en cas de ser estranger, número d'identitat d'estranger i permís de residència en vigor.

Certificat de minusvalidesa en vigor en els casos en què haja d'acreditar-se.

Còpia de l'última declaració d'hisenda.

Certificats respectos del compliment de les seues obligacions tributàries, fiscals, econòmiques, patrimonials i amb la Seguretat Social.

Seté. Resolució

L'òrgan competent per a la resolució de les ajudes serà el regidor delegat de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Joventut. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos a partir del 31 d'octubre de l'any corresponent.

Alzira, a 9 de maig de 2018.-L'alcalde, PD (Decret 31/2015), Albert Furió Pérez.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los art. 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Objeto

Desde hace ya tiempo, el Ayuntamiento de Alzira viene ofreciendo a los jóvenes de nuestra ciudad, una línea de ayudas destinadas a subvencionar parte del precio inicial de compra de su primera vivienda.

La concesión de estas ayudas, que tiene carácter de subvención, esta limitada anualmente por el importe del presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Alzira, y se otorgará en función de los ingresos de la unidad familiar, una subvención entre el 3% y el 4% del importe máximo protegible a los efectos de la concesión de estas ayudas, que serán compatibles con cualquier otra prevista por las distintas Administraciones Públicas o entidades privadas.

Segundo. Beneficiarios

Las ayudas se dirigen a los jóvenes menores de 35 años de edad, para la adquisición de su primera vivienda, con la finalidad de destinarla a su domicilio habitual y permanente.

Tercero. Bases Reguladoras

Las Bases Reguladoras actualmente vigentes fueron las aprobadas en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Alzira para el ejercicio 2018.

El pleno del Ayuntamiento de Alzira en sesión de 28 de Febrero de 2018, con el fin de adecuar las mismas a la normativa vigente, acordó modificar las referidas Bases reguladoras de las ayudas a la compra de la primera vivienda para jóvenes. Las cuales han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 58 (23 de Marzo de 2018) y en la web municipal www.alzira.es

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes

Las ayudas serán anuales y podrán solicitarse como máximo, hasta un año después de la inscripción registral de la vivienda adquirida y quedarán supeditadas a que haya consignación presupuestaria.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y finalizará el 31 de Octubre de dicho año.

Las solicitudes deberán presentarse durante el plazo citado anteriormente en la Oficina de 'LA CLAU' del Ayuntamiento de Alzira o telemáticamente a través de sede electrónica

Quinto. Cuantía

A.- General: Se concederá el 3% del importe máximo protegible de la compra de la vivienda, resultando un importe de subvención máxima de 2.550 Euros.

B.- Específica 1: Se incrementará la cuantía general en un 0'5%, en el caso de que haya algún miembro de la unidad familiar que sea discapacitado en grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%.

C.- Específica 2: Se incrementará la cuantía general en un 1%, cuando el grado de minusvalía sea igual o superior al 65%.

El importe total de la subvención será el que resulte de prorratear el importe de la partida presupuestaria establecida a tal efecto, en proporción al precio de cada vivienda, siendo el importe máximo para el cálculo del prorrateo el de 85.000 Euros.

La partida presupuestaria para ayudas a la vivienda joven, se establecerá en los presupuestos municipales para cada anualidad. Para el ejercicio 2018 el importe destinado al pago de las ayudas es de 30.000 Euros y se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 1521 48940.

Sexto. Documentación

Solicitud.

Copia de la escritura pública de la vivienda debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

En el caso de actuar en representación del beneficiario de la subvención documentación acreditativa de la representación que ostenta.

En el caso de no realizar declaración de hacienda se deberá aportar copia de la última nómina justificativa de los ingresos del año en curso.

En caso de no autorizar

En aquellos supuestos en los que los solicitantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, manifiesten su oposición a que la Administración recabe electrónicamente la documentación necesaria para la tramitación del expediente, deberán aportar además:

Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante; en caso de ser extranjero, número de identidad de extranjero y permiso de residencia en vigor.

Certificado de minusvalía en vigor en los casos en que haya de acreditarse

Copia de la última declaración de hacienda

Certificados respectos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, fiscales, económicas, patrimoniales y con la Seguridad Social.

Séptimo. Resolución

El órgano competente para la resolución de las ayudas será el Concejal Delegado del Area de Economía, Hacienda y Juventud. El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir del 31 de Octubre del año correspondiente.

Alzira, a 9 de mayo de 2018.-El alcalde, PD (Decreto 31/2015), Albert Furió Pérez.

2018/8132

Vivienda
Vivienda joven
Alquiler para jóvenes
Juventud
Discapacidad
Seguridad Social