Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord pel qual es convoquen les subvencions de la regidoria de Joventut. BDNS (Identif.): 338339. - Boletín Oficial de Valencia de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 31/03/2017 hasta 29/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre extracto de convocatoria de las subvenciones de la concejalía de Juventud. BDNS (Identif.): 338339.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte:

L'objecte d'esta convocatòria és regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a associacions i entitats sense ànim de lucre, en matèria de joventut, dins dels límits del pressupost municipal a càrrec de l'aplicació Subvencions de Joventut (3307_48610) de l'any 2017.

Les activitats a subvencionar es realitzaran dins de l'any 2017.

Segon. Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries d'estes subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils de la Generalitat Valenciana i en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament d'Alzira.

Tercer. Bases reguladores:

Les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Regidoria de Joventut han sigut aprovades en el marc de les Bases d'Execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alzira per a l'exercici 2017, publicades en la pàgina municipal www.alzira.es, i anunciades en el Butlletí Oficial de la Província del dia 19-01-2017.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Quint. Quantia total màxima de les subvencions convocades:

La quantia total màxima de les subvencions convocades serà de 8.000 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària '3307 48610 Subvenció Joventut', del Pressupost de l'Ajuntament d'Alzira per a l'any 2017.

Sext. Documentació:

Les sol·licituds de subvenció contindran la documentació següent:

1. Sol·licitud subscrita pel president de l'associació juvenil o entitat prestadora de servicis a la joventut, segons el model oficial de subvencions de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alzira. ANNEX I.

2. Acreditació de la representació legal que posseïsca el firmant de la sol·licitud, acompanyada d'una còpia del seu DNI.

3. Còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'associació.

4. Projecte d'activitats i pressupost de l'any 2017, que inclourà necessàriament els apartats següents: finalitat, objectius, activitats i calendari d'estes, jóvens a qui es dirigixen les activitats, pressupost de gastos per conceptes, així com dels ingressos, amb menció de les diverses fonts de finançament complementari a la subvenció (aportacions de l'associació i altres ajudes sol·licitades).

5. En cas de sol·licitar ajuda per a equipament es fonamentarà la seua necessitat.

6. Memòria de les activitats realitzades durant l'any 2016 (no necessària si s'ha presentat per a fer efectiva la subvenció de l'any 2016). Este requisit no serà necessari en el cas d'associacions de nova creació que no hagen realitzat cap activitat l'any 2016.

7. Fotocòpia compulsada de la resolució d'inscripció en el cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut de la Generalitat Valenciana.

8. Dades generals de l'entitat (domicili social, telèfon, fax, adreça electrònica, membres de la junta directiva, número de registre, número d'identificació fiscal, nombre de socis residents a Alzira). ANNEX II.

Sèptim. Resolució:

L'òrgan competent per a la resolució serà la Junta de Govern Local. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

Alzira, a 7 de març de 2017.-L'alcalde, P.D. (decret nº 31/2015), Albert Furió Pérez.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Objeto:

El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en materia de juventud, dentro de los límites del presupuesto municipal con cargo a la aplicación Subvenciones de Juventud (3307_48610) del año 2017.

Las actividades a subvencionar se realizarán dentro del año 2017.

Segundo. Beneficiarios:

Podrán ser entidades beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud inscritas en el censo de asociaciones juveniles de la Generalitat Valenciana y en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Alzira.

Tercero. Bases reguladoras:

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la concejalía de Juventud, han sido aprobadas en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Alzira para el ejercicio 2017, publicadas en la página municipal www.alzira.es, y anunciadas en el Boletín Oficial de la Provincia del día 19-01-2017.

Cuarto. Pazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Quinto.- Cuantía total máxima de las subvenciones convocadas:

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas será de 8.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria '3307 48610 Subvención Juventud', del Presupuesto del Ayuntamiento de Alzira para el año 2017.

Sexto.- Documentación:

Las solicitudes de subvención contendrán la siguiente documentación:

1. Solicitud suscrita por el presidente de la asociación juvenil o entidad prestadora de servicios a la juventud, según el modelo oficial de subvenciones de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alzira.

ANEXO I.

2. Acreditación de la representación legal que posea el firmante de la solicitud, acompañada de copia de su DNI.

3. Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la asociación.

4. Proyecto de actividades y presupuesto del año 2017, que incluirá necesariamente los siguientes apartados: finalidad, objetivos, actividades y calendario de las mismas, jóvenes a quien se dirigen las actividades, presupuesto de gastos por conceptos, así como de los ingresos, con mención de las diversas fuentes de financiación complementaria a la subvención (aportaciones de la asociación y otras ayudas solicitadas).

5. Caso de solicitar ayuda para equipamiento se fundamentará su necesidad.

6. Memoria de las actividades realizadas durante el año 2016 (no necesaria si se ha presentado para hacer efectiva la subvención del año 2016). Este requisito no será necesario en el caso de asociaciones de nueva creación que no hayan realizada ninguna actividad el año 2016.

7. Fotocopia compulsada de la resolución de inscripción en el censo de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de la Generalitat Valenciana.

8. Datos generales de la entidad (domicilio social, teléfono, fax, dirección electrónica, miembros de la junta directiva, número de registro, número de identificación fiscal, número de socios residentes en Alzira). ANEXO II.

Séptimo. Resolución:

El órgano competente para la resolución será la Junta de Gobierno Local. El plazo máximo para resolver será de seis meses desde la publicación de la convocatoria.

Alzira, a 7 de marzo de 2017.-El alcalde, P.D. (decreto nº 31/2015), Albert Furió Pérez.

2017/4343

Juventud
Creación de entidades juveniles