Anunci de l'Ajuntament d'Oliva sobre aprovació de les bases reguladores de la convocatoria d'ajudes per al programa de foment de la regeneració i renovació urbana de l'area del casc antic (ARRU). - Boletín Oficial de Valencia de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

L'Ajuntament Plenari, en sessio ordinaria cel.lebrada el dia 26 d'abril de 2018 va adoptar, d'entre altres, acord relatiu a l'aprovacio de les Bases Reguladores de la Convocatoria d'Ajudes Economiques per al Programa de Foment de la Regeneracio i Renovacio Urbanes a l'Area de Regeneracio i Renovacio Urbanes (ARRU) del Casc Antic d'Oliva.

El text de les Bases aprovades es el següent:

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER AL PROGRAMA DE FOMENT DE LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES A L'ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES (ARRU) DEL CASC ANTIC D'OLIVA

ÍNDEX

1. Objecte

2. Naturalesa de les ajudes i règim jurídic aplicable

3. Condició de l'Ajuntament d'Oliva

4. Àmbit d'aplicació

5. Dotació econòmica per a les ajudes

6. Actuacions subvencionables

7. Beneficiaris

8. Requisits dels edificis objecte del programa

9. Condicions particulars de les actuacions objecte d'ajudes

10. Cost subvencionable

11. Tipus i quanties de les ajudes econòmiques

12. Obligacions i responsabilitats dels beneficiaris

13. Incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes

14. Qualificació provisional i qualificació definitiva

15. Procediment per a la concessió de les subvencions

16. Forma de presentació de les sol·licituds i terminis

17. Sol·licituds i documentació a aportar per a l'obtenció de la qualificació provisional

18. Comprovació i esmena de la documentació

19. Criteris de valoració de les sol·licituds

20. Instrucció i resolució per a la qualificació provisional

21. Òrgan col·legiat encarregat de l'aprovació de la proposta

22. Avançament parcial de la subvenció

23. Justificació de les subvencions i obtenció de la qualificació definitiva

24. Instrucció per a la qualificació definitiva

25. Resolució i abonament de la subvenció

26. Control i revocació de les ajudes

27. Informació pública

28. Disposició final. Entrada en vigor

ANNEXOS

ANNEX 1: Delimitació territorial de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) del Casc Antic d'Oliva

ANNEX 2: Models normalitzats per a la sol·licitud/qualificació provisional

Model ARRU P 01: Sol·licitud d'ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes 1. Contingut específic: Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària; Sol·licitud de la concessió de les subvencions.

Model ARRU P 02: Sol·licitud d'ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes 2. Contingut específic: Relació de la documentació a aportar, per marcar l'aportada; Termini d'execució de les obres previst; Autorització d'accés a consulta telemàtica de dades personals.

Model ARRU P 03: Relació de les persones propietàries de l'edifici. Contingut específic: Identificació dels habitatges dels locals, i de llurs propietaris.

Model ARRU P 04: Full resum de les actuacions de rehabilitació. Contingut específic: Identificació de les actuacions de rehabilitació, amb resum del pressupost.

Model ARRU P 05: Certificat sobre l'acord de la comunitat de propietaris i comunicat d'altres subvencions rebudes. Contingut específic: Certificat de l'acord de la comunitat de propietaris aprovant les obres de rehabilitació; Comunicació respecte d'altres subvencions (rebudes o no rebudes).

Model ARRU P 06: Relació de reallotjaments. Contingut específic: Identificació de les persones desallotjades a conseqüència de les obres.

ANNEX 3: Models normalitzats per a la sol·licitud de l'avançament parcial de la subvenció

Model ARRU A 01: Sol·licitud d'avançament parcial de la subvenció. Contingut específic: Declaració responsable de no poder desenvolupar l'actuació subvencionada sense l'avançament; Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries; Declaració responsable de presentar còpia de la constitució d'aval.

Model ARRU A 02: Model d'aval. Contingut específic: Dades de l'entitat avalista; Model text aval.

ANNEX 4: Models normalitzats per a la justificació/qualificació definitiva

Model ARRU D 01: Sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes. Contingut específic: Número d'expedient; Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària; Sol·licitud de la qualificació definitiva i de l'abonament de les subvencions.

Model ARRU D 02: Full resum de les actuacions de rehabilitació. Contingut específic: Relació de la documentació a aportar, per marcar l'aportada; Autorització d'accés a consulta telemàtica de dades personals.

Model ARRU D 03: Full resum de les actuacions de rehabilitació. Contingut específic: Identificació de les actuacions de rehabilitació, amb resum del pressupost.

Model ARRU CIO 01: Comunicació d'inici de les obres. Contingut específic: Número d'expedient; Dades de l'empresa rehabilitadora; Documentació aportada (certificat d'inici de les obres de rehabilitació); Comunicació de l'inici de les obres de rehabilitació.

ANNEX 5: Model de cartell per a informació pública

ANNEX 6: Manual per a la restauració de l'arquitectura tradicional d'Oliva (de caràcter complementari, mai substitutori, a les Normes Urbanístiques del PGOU)

1. Objecte

Les presents bases tenen com a objecte la regulació de les d'ajudes econòmiques per a les actuacions del Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes del Casc Antic d'Oliva (ARRU), així declarada per la Generalitat Valenciana en data 14 d'octubre de 2016, dins el marc del Pla Estatal de Foment del lloguer de l'habitatge, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 (RD 233/2013), concretat al conveni de gestió subscrit, en data 27 de setembre de 2017, entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament d'Oliva.

2. Naturalesa de les ajudes i règim jurídic aplicable

1. Les ajudes objecte de les presents bases tenen el caràcter de voluntàries i eventuals, i l'Ajuntament podrà revocar-les o modificar-les en qualsevol moment, de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003 general de subvencions.

2. Les referides ajudes es tramitaran conforme al que estableix la següent normativa:

- Reial Decret 233/2013, pel qual es regula el Pla Estatal de foment de lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016. I el Reial Decret 637/2016, de 9 de desembre, pel qual es prorroga aquest Pla Estatal.

- Resolució de 14 d'octubre de 2014 de la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Valenciana per a l'execució del Pla Estatal de foment de lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 (DOCV 06-11-2014, i BOE 10-12-2014). I la Resolució d'1 d'agost de 2017, d'aquesta mateixa Direcció General, per a l'execució de la pròrroga (BOE 6-9-2017).

- Acord de la Comissió Bilateral celebrada el 21 d'octubre de 2016 relatiu a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes d'Oliva (publicat a la web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori: Habitatge i Qualitat en l'Edificació >Regeneració urbana >Àrees de regeneració i renovació urbana). I la seua addenda signada en data 27 de setembre de 2017, per a la pròrroga.

- Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del territori, i l'Ajuntament d'Oliva, per a la gestió de l'ARRU, signat en data 27 de setembre de 2017.

- Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual se regula el Pla Estatal de l'Habitatge 2018-2021 (disposició transitòria primera).

3. I, supletòriament, conforme al que estableix la normativa i documentació següent:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Decret 189/2009, de 23 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges.

- Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.

- Llei 8/2013, de 26 de juny, de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes.

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- 'Guía de tramitación para ayuntamientos y entes gestores para la gestión de las actuaciones a realizar en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas 2013-2016', [Fitxer informàtic publicat per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració].

3. Condició de l'Ajuntament d'Oliva

L'Ajuntament d'Oliva, d'acord amb el que s'estableix al punt cinqué, apartat 2, de l'Acord de la Comissió Bilateral celebrada en data 21 d'octubre de 2016, actua com a ens gestor.

4. Dotació econòmica per a les ajudes

1. Les subvencions previstes a la present convocatòria es finançaran amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal:

- 15220-4800000-Ajudes programa ARRU (Reallotjaments temporals), amb un import de 10.000€ .

- 15220-7800200 - Transf. Rehabilitació edificació (Rehabilitació), amb un import de 282.000€ .

- i 15220-7800300 - Transf. Reedificiació habitatges (Reedificació), amb un import de 153.000€ .

2. Aquestes quantitats podran ser incrementades mitjançant acord de Ple, en funció dels compromisos d'aportació subscrits amb tercers, fins un import màxim de la disponibilitat de la partida en el moment de l'adopció de l'acord. Per a la qual cosa caldrà l'emissió del corresponent certificat d'existència de crèdit, previ a l'adopció de l'acord d'increment de l'import total màxim d'ajudes.

5. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació es correspon amb l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes del Casc Antic d'Oliva (ARRU), així declarada per la Generalitat Valenciana en data 14 d'octubre de 2016 prèvia sol·licitud de l'Ajuntament d'Oliva de data 11 d'octubre de 2016 (decret de l'alcaldia núm. 2.331/16), als efectes previstos en l'article 27.1.a del RD 233/2013. Delimitació que s'incorpora com Annex 1 d'aquestes bases.

6. Actuacions subvencionables

1. Es consideraran actuacions subvencionables les següents:

a) Obres de Rehabilitació. És a dir, l'execució d'obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, amb finalitat d'adequar-los a la normativa vigent, en la mesura del possible.

b) Obres de Reedificació. És a dir, l'execució d'obres de demolició dels edificis, de construcció dels nous habitatges i de reurbanització necessàries. Els nous edificis hauran de tindre una qualificació energètica mínima B, i complir en tot cas amb les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació.

2. També seran subvencionables:

a) Els honoraris dels tècnics professionals, el cost de redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, així com les despeses derivades de la tramitació administrativa, sempre que tots aquests estiguen degudament justificats (excepte: impostos, taxes i tributs).

b) Els costos dels programes de reallotjament temporal dels ocupants legals dels immobles que hagen de ser desallotjats del seu habitatge habitual, a conseqüència de la corresponent actuació.

7. Beneficiaris

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes: els propietaris d'habitatges i d'edificis d'habitatges, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, així com els consorcis i ens associatius de gestió. A més de les Administracions Públiques, i altres entitats de dret públic, que siguen propietàries d'immobles que tinguen com a destinació el lloguer dels habitatges, i actuen sobre els esmentats immobles.

2. Per als supòsits de comunitats de propietaris, aquestes deuran estar constituïdes conforme a la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat horitzontal. L'acord de sol·licitud de l'actuació s'adoptarà segons allò previst a la citada norma, i es farà constar la quota de participació en les despeses comunes de l'edifici.

3. Quan l'execució de la actuació corresponga a diversos beneficiaris, l'ajuda es distribuirà d'acord al cost assumit per cadascun d'ells.

4. No podran obtindre ajudes aquells que ja hagen estat beneficiaris d'altres ajudes incloses dins del Pla Estatal de Foment del lloguer de l'habitatge, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016.

5. Tampoc podran ser beneficiaris d'estes ajudes quan s'incòrrega en alguna de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

8. Requisits dels edificis objecte del programa

1. Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes compliran els requisits que s'estableixen als arts. 19 i 21.1.a del RD 233/2013, pel qual es regula el Pla Estatal de foment de lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, així com a l'art. 180.2 de la LOTUP:

a) Tractar-se d'edificis predominantment residencials, que tinguen un 70% de la seua superfície construïda sobre rasant destinada a l'ús residencial.

b) Estar finalitzats amb anterioritat a 1981.

c) Tindre l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE.CV) en vigor, i registrat anteriorment a l'inici de les obres.

2. Únicament s'admetrà una sol·licitud de subvenció per referència cadastral de l'edifici.

9. Condicions particulars de les actuacions objecte d'ajudes

1. El termini màxim de finalització de les obres serà el que s'establisca en la resolució de concessió de l'oportuna llicència municipal.

2. El termini màxim per a justificar les obres realitzades serà d'un mes a partir de la data de finalització de les mateixes.

3. En el cas de no complir els terminis fixats en els apartats anteriors, es procedirà a la denegació de les ajudes.

4. D'acord amb la clàusula setena del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Oliva, per a la gestió de l'ARRU, signat en data 27 de setembre de 2017, podran ser finançades les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2017, així com totes aquelles que s'hagen pogut certificar amb càrrec a l'Àrea de Renovació Urbana del Casc Antic de la ciutat d'Oliva, declarada mitjançant Acord de 21 d'octubre de 2016 de la Comissió Bilateral de Seguiment, i que va quedar sense finançament per no haver-se signat encara el conveni de gestió que instrumentara dita subvenció.

5. Les obres iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, per tal de poder-se acollir a les mateixes, deuran haver efectuat la presentació telemàtica (registre) del preceptiu informe d'avaluació de l'edifici (IEE.CV) abans d'aquella sol·licitud. Entenent-se per data d'inici de les obres la que conste en Certificat emés per tècnic competent a aquest efecte.

10. Cost subvencionable

1. Totes les actuacions subvencionables descrites aquetes bases podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable, el cost dels honoraris dels professionals, el cost de redacció de projectes, IEE.CV, informes tècnics i certificats necessaris, així com les despeses derivades de la tramitació administrativa, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. No incloent-se impostos, taxes o tributs.

2. La suma de totes aquestes despeses, separades per tipus d'actuació, constituiran el cost subvencionable de l'obra, en base a la qual es calcularan les ajudes que corresponguen.

3. En els casos de reedificació, per al càlcul del cost de l'actuació es tindrà en compte el Mòdul Bàsic d'Edificació (MBE) vigent, segons l'Institut Valencià de l'Edificació, per a la tipologia comuna en l'àrea delimitada.

4. En cas de dubte sobre els preus mitjans de mercat a la vista del pressupost d'execució material presentat, els tècnics de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'ARRU comprovaran el valor de mercat per algun dels mètodes que s'estableixen a l'article 170 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i ho remetran a la Conselleria competent en matèria d'Habitatge, si s'estima necessari, per tal que adopte la resolució que procedisca. Podent desestimar aquelles valoracions econòmiques desproporcionades, o que incloguen partides no subvencionables.

5. Necessàriament, la intervenció proposada haurà d'incloure aquelles actuacions qualificades com a urgents en l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE.CV), excepte motius excepcionals, degudament justificats, que impedisquen executar alguna d'aquestes actuacions.

6. Quan l'import de la despesa subvencionable en concepte d'execució d'obra supere la quantia de 40.000€ , establida a l'art. 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents constructors, amb caràcter previ a la sol·licitud de les ajudes.

7. Quan l'import de la despesa subvencionable en concepte d'honoraris de redacció de projectes, memòries i/o informes supere la quantia de 15.000€ , establida a l'art. 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents tècnics, amb caràcter previ a la sol·licitud de les ajudes.

8. Les tres ofertes esmentades als punts anteriors hauran d'aportar-se en la sol·licitud de subvenció. L'elecció entre les referides ofertes es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament, en una memòria, l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa (article 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions).

11. Tipus i quanties de les ajudes econòmiques

1. La quantia màxima de les ajudes es determinarà atenent al cost subvencionable de l'actuació, que inclourà, si escau, els costos desglossats segons els tipus d'actuacions subvencionables establits aquestes bases, i no podrà excedir dels percentatges, ni dels límits quantitatius corresponents a cadascuna de les administracions determinats en l'Acord de la Comissió Bilateral de Seguiment celebrada i signada en data 21 d'octubre de 2016, i que seguidament s'indiquen:

a) Rehabilitació d'edificis. Amb un màxim de 26.000€ per habitatge (descomptats impostos, taxes i tributs), d'acord amb el següent desglossament:

- El 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim d'11.000€ per habitatge.

- El 20% del cost subvencionable, amb càrrec a la Generalitat, amb un màxim de 9.000€ per habitatge.

- El 15% del cost subvencionable, amb càrrec a l'Ajuntament d'Oliva, amb un màxim de 6.000€ per habitatge.

b) Construcció d'un edifici en substitució d'un altre demolit. Les ajudes màximes podran aconseguir el 50% del cost subvencionable (descomptats impostos, taxes i tributs), amb un màxim de 45.000€ per edifici, d'acord amb el següent desglossament:

- El 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim de 30.000€ per edifici construït en substitució d'un altre prèviament demolit.

- El 15% del cost subvencionable, amb càrrec a l'Ajuntament d'Oliva, amb un màxim de 15.000€ per edifici construït en substitució d'un altre prèviament demolit.

2. En el supòsit que el cost subvencionable final de l'actuació siga inferior a l'inicialment previst inclòs en la sol·licitud de les ajudes, aquest es recalcularà i minorarà per ajustar-lo al cost real de l'actuació.

3. Per contra, en el supòsit que el cost subvencionable final de l'actuació supere l'inicialment previst inclòs en la sol·licitud de les ajudes, l'import de l'ajuda no s'incrementarà.

4. A les quantitats resultants, previstes en els apartats anteriors, se li afegiran, si procedeix, fins a 5.000€ a l'any (fins a 4.000€ amb càrrec al Ministeri de Foment, i fins a 1.000€ amb càrrec a l'Ajuntament d'Oliva), que es corresponen amb 415 € /mes, per unitat de convivència a reallotjar, durant el temps que duren les obres i fins a un màxim de 24 mesos, per a les actuacions de reallotjament temporal (article 29.2 del RD 233/2013). Per a concretar la quantia a percebre en concepte de reallotjament, s'haurà d'aportar contracte d'arrendament i rebuts originals de cadascun dels pagaments efectuats.

12. Obligacions i responsabilitats dels beneficiaris

1. Els beneficiaris queden obligats a:

a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que l'administració considere necessari per al compliment dels objectius previstos.

b) Comunicar a l'Ajuntament la modificació de qualsevol circumstància, tant objectiva com subjectiva, que haguera sigut tinguda en compte per a la concessió de la subvenció.

c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.

d) Autoritzar a l'administració competent per tal que, d'acord amb allò que disposa l'article 5 del Decret 165/2010 del Consell, puga obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, fiscals o patrimonials del beneficat, així com també les de caràcter personal. En cas contrari, acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució, el compliment de les seues obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i la Hisenda local.

e) Realitzar la intervenció en l'habitatge o edifici, o en la seua façana i/o coberta, com s'especifica a la preceptiva llicència municipal d'obres. I, en la mesura del possible, recuperant els elements arquitectònics propis de la zona (sobretot en les actuacions en façanes).

f) Executar les actuacions declarades com a urgents en l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE.CV), excepte motius excepcionals, degudament justificats, que impedisquen executar alguna d'aquestes actuacions.

g) Destinar l'import de la subvenció a les finalitats per a les quals va ser sol·licitada.

h) Concloure la totalitat de les obres objecte de llicència o declaració responsable d'execució d'obres en el termini que figure en la documentació presentada per a la seua obtenció. En supòsits excepcionals, el termini d'execució podrà ser ampliat, però caldrà presentar una sol·licitud prèvia, on la demanda quede degudament raonada i justificada.

i) Permetre la realització de les inspeccions oportunes pels Servicis Tècnics encarregats de la gestió de les bases reguladores, amb la finalitat de comprovar la concordança entre la documentació presentada i l'execució de les obres incloses en les accions sol·licitades.

j) Esmenar les deficiències en la documentació i les obres que, a criteri dels Serveis Tècnics, s'advertiren en la seua execució.

k) Els habitatges rehabilitats per als quals s'hagen percebut ajudes econòmiques no podran ser objecte de transmissió de domini inter vivos, total o parcialment, per cap títol, durant el termini de deu anys a partir de la data de qualificació definitiva, llevat que es reintegre la totalitat de l'import percebut incrementat en els interessos legals, excepte en els supòsits arreplegats en la normativa relativa a adquisició d'habitatges de protecció pública (article 11 del Decret 189/2009, de 23 d'octubre del Consell, en relació amb l'article 10 del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, modificat pel Decret 105/2010, de 25 de juny).

En qualsevol cas, el canvi de destinació, alienació i gravamen dels habitatges que s'hagen acollit a les ajudes de rehabilitació, contemplades en aquestes bases, haurà de ser autoritzat per la Conselleria competent en matèria d'habitatge. L'adquirent assumirà l'obligació de destinació de l'habitatge pel període que reste, i en cas d'incompliment de la mateixa, del reintegrament de la subvenció. La transmissió haurà de realitzar-se mitjançant escriptura pública, fent-se constar aquesta circumstància, l'import de la subvenció concedida, havent de ser objecte, aquests extrems, d'inscripció en el registre públic corresponent (article 31.4.a de la llei 38/2003 general de subvencions).

2. A més del que es disposa en els apartats anteriors, els beneficiaris hauran de reunir els requisits exigits en l'article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions per a obtindre aquesta condició; i complir amb les obligacions que, amb caràcter general, s'arrepleguen en l'article 14 de la referida Llei general de subvencions.

13. Incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes

De conformitat amb els articles 22.4 i 38 del Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 regulat pel RD 233/2013, les ajudes seran incompatibles amb les corresponents als Programes de foment de la rehabilitació edificatòria i de foment de ciutats sostenibles i competitives, del referit Pla Estatal.

14. Qualificació provisional i qualificació definitiva

1. La qualificació provisional de les actuacions subjectes a les ajudes que es regulen en aquestes bases, correspon al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de València, i es regula per allò previst a l'article 25 del Decret 189/2009 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges.

2. La qualificació definitiva de les actuacions subjectes a les ajudes que es regulen en aquestes bases, corresponen al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de València, i es regula per allò previst a l'article 28 del referit Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges.

15. Procediment per a la concessió de les subvencions

El procediment per a l'atorgament d'aquestes ajudes serà el de concurrència competitiva, conforme a la tramitació regulada en aquestes bases, d'acord als principis de publicitat, objectivitat, transparència, igualtat i no discriminació.

16. Forma de presentació de les sol·licituds i terminis

1. Els interessats que reunisquen els requisits previstos en aquestes bases podran presentar les seues sol·licituds de subvenció, amb la documentació a què fa referència la base següent, en el Registre general de l'Ajuntament d'Oliva. Per a la qual cosa hauran d'emplenar els models normalitzats que figuren a l'Annex 2 de les presents bases, i que podran descarregar-se a la web de l'Ajuntament, o sol·licitar-se a les corresponents dependències municipals.

2. També podran presentar-se les sol·licituds i la documentació corresponent per qualsevol altre dels mitjans previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La forma de presentació de la documentació serà: una còpia en format paper, i una còpia en format digital (CD-ROM).

4. El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 DIES NATURALS, a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria (extracte d'aquestes bases) en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), al qual serà remés a través de la Base Nacional de Dades de Subvencions (BDNS).

5. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació que s'indica en les presents bases, i serviran, a la vegada, per a la tramitació de la qualificació provisional.

17. Sol·licituds i documentació a aportar per a l'obtenció de la qualificació provisional

1. Les sol·licituds i documentació a presentar per tal d'obtindre la qualificació provisional que defineix l'article 25 del Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges (Decret 189/2009 del Consell), serà la que seguidament s'exposa (per a major comoditat, consulteu els models normalitzats que figuren a l'Annex 2 de les presents bases):

a) Si el sol·licitant és una persona física, DNI de la persona sol·licitant; en el cas que siga estranger, número d'identitat d'estranger i el permís de residència en vigor.

b) Si el sol·licitant és una comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris, haurà d'aportar còpia del CIF i de l'acta, o qualsevol altre document, on conste el nomenament del representat d'aquesta.

c) Si el sol·licitant és una persona jurídica, haurà d'aportar fotocòpia de l'escriptura de constitució d'aquesta, i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

d) Document acreditatiu de les dades de l'edifici o immoble a rehabilitar: domicili i referència cadastral.

e) Nombre d'habitatges a rehabilitar, i nombre d'altures de l'edifici, inclosa la planta baixa.

f) Llistat de tots els propietaris dels habitatges o locals, indicant cognoms i nom o raó social, NIF o CIF, domicili i quota de participació en les despeses comunes de l'edifici.

g) Dades de l'habitatge i dels propietaris.

h) Autorització perquè l'administració competent, d'acord amb allò que disposa l'article 5 del Decret 165/2010 del Consell, puga obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, fiscals o patrimonials del beneficat, així com també les de caràcter personal. Amb constància que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la utilització de dites dades no podrà servir a un fi diferent del procés de selecció d'adjudicataris d'ajudes.

En el cas de no presentar l'esmentada autorització: acreditar el compliment de les obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i la Hisenda local.

i) La sol·licitud de les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises, en el seu cas, per a la realització de les obres de rehabilitació o reedificació. O la resolució de les mateixes, en el cas que ja hagen estat concedides.

j) Còpia de l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE-CV) i del resguard acreditatiu de la seua inscripció en el registre electrònic establert a l'efecte. De conformitat amb el que disposa l'article 180 de la LOTUP, l'edificació ha de comptar amb el corresponent informe d'avaluació de l'edifici (IEE.CV), amb el contingut determinat per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, degudament emplenat i subscrit per tècnic competent i registrat en el Registre autonòmic corresponent.

k) Llevat que es tracte de casos d'edificis de propietari únic: Acord de la comunitat d'aprovació de l'execució de les obres i el seu pressupost, i relació de les persones propietàries d'habitatges i locals que participen en l'actuació, incloent-hi cognoms i nom o raó social, NIF i coeficient de participació.

l) Projecte bàsic i d'execució, subscrit per tècnic competent (i visat, si escau), en el qual es justifiquen les actuacions a realitzar, i s'aporte un pressupost detallat de les obres, desglossat per cada tipus d'actuació.

En el cas que, d'acord amb les normatives urbanístiques del vigent Pla General d'Ordenació Urbana, la simplicitat de les actuacions no exigisca la redacció d'un projecte, s'aportarà memòria descriptiva de les obres, convenientment justificades i valorades amb l'amidament i pressupost complet, on figuraran capítols i totes les unitats d'obra, amb els preus unitaris i l'import total, plànols a escala i acotats de l'estat actual i del reformat (si s'escau), i fotografies descriptives de les zones on es pretén actuar, fent una breu descripció del que es veu i del que es pretén fer. Igualment figurarà el corresponent estudi de gestió de residus de construcció i enderrocs d'acord amb l'article 4 del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderrocs. I el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut segons Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

m) Full resum de pressupost, segons models normalitzats que figuren a l'Annex 2 de les presents bases.

n) Si el cost de les obres és superior a 40.000€ hauran d'aportar-se tres ofertes, acreditant que s'ha optat per la més econòmica, excepte motius degudament justificats.

o) Sol·licitud de la qualificació provisional segons models normalitzats que figuren a l'Annex 2 de les presents bases.

p) Còpia de l'escriptura o acreditació de la titularitat de l'habitatge sobre el qual es va a actuar.

q) Relació de reallotjaments temporals previstos.

r) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats a realitzar, i que justifique la coherència de les obres amb l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE.CV). Memòria que haurà d'estar signada per tècnic competent.

s) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades seguint la estructura dels models normalitzats que figuren a l'Annex 2 de les presents bases, signada per tècnic competent.

t) Reportatge fotogràfic de l'immoble original i dels elements objecte de l'actuació.

u) En cas de sol·licitar avançament parcial de l'import de subvenció: sol·licitud de l'interessat d'acord amb el model normalitzat de l'Annex 3, acompanyada del corresponent justificant de dipòsit d'aval en la Tresoreria municipal per import igual al 110% de l'import de l'avançament.

2. En els casos de renovació edificatòria preexistent, a més de l'anterior, s'acompanyaran les següents dades i documents:

a) Dades de l'immoble original, d'acord amb la informació cadastral, la descripció del registre de la propietat, i documentació gràfica realitzada (plànols). A l'efecte de poder identificar els habitatges existents.

b) Acreditació de la titularitat del terreny sobre el qual es va a edificar.

c) Projecte d'enderrocament de l'edifici existent en què conste el nombre d'habitatges a enderrocar.

d) Projecte bàsic i d'execució, subscrit per tècnic competent (i visat, si escau), en el qual es justifique que l'edifici projectat té una qualificació energètica 'B', i en el qual s'incloga l'estat d'amidaments de les obres desglossat, per tipus d'actuacions.

18. Comprovació i esmena de la documentació

1. A mesura que es presenten les sol·licituds, els tècnics de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'ARRU, junt amb els serveis tècnics municipals, revisaran la documentació aportada, per tal de determinar si està completa i correcta.

2. Si la instància presentara deficiències, els tècnics de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'ARRU, junt amb els serveis tècnics municipals, requeriran a l'interessat per tal que esmene la documentació necessària en un termini màxim de deu dies, comptats des de la data de notificació del requeriment. Indicant que, si no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. En el cas que el nombre de sol·licituds excedisca del nombre d'actuacions previst en l'Acord de la comissió Bilateral, s'estableix en les presents bases un procediment de selecció en el qual s'aplicarà el barem detallat a continuació.

2. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el nombre més baix de registre d'entrada en l'Ajuntament d'Oliva. Tal criteri s'aplicarà, únicament, quan la instància vaja acompanyada de tota la documentació requerida en aquestes bases, i no siga necessari requerir a l'interessat esmena alguna.

3. L'ordre de prelació de les sol·licituds de rehabilitació que complisquen els requisits s'establirà en funció de la puntuació obtinguda respecte als criteris que s'exposen seguidament. Tenint en compte que, si bé se sumaran les puntuacions obtingudes en els diferents apartats de cada secció, no es podran sumar punts per l'execució de diferents actuacions que s'engloben en un mateix apartat:

4. Per a determinar la prioritat de les sol·licituds de rehabilitació edificatòria, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació.

a) Actuacions d'integració i millora estètiques:

Millora i/o adaptació de façanes, cobertes i altres elements exteriors a la normativa de protecció singular 4 punts

Millora i/o adaptació de façanes, cobertes i altres elements exteriors a la normativa de protecció tipològica 3 punts

Millora i/o adaptació de façanes, cobertes i altres elements exteriors a la normativa de protecció ambiental 1 punt

Eliminació d'elements impropis: aparells d'aire condicionat, portes i/o finestres d'alumini, rètols, sòcols, antenes... 1 punt

En aquest apartat es tindrà en compte el grau d'adequació als criteris fixats al ' Manual per a la restauració de l'arquitectura tradicional d'Oliva', que pot consultar-se a l'Annex 5 de les presents bases.

b) Actuacions de conservació:

Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en la fonamentació, estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen una intervenció urgent, conforme a l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE.CV) 4 punts

Resta d'actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en elements de fonamentació, estructura, façanes, mitgeres o coberta 2 punts

Actuacions que afecten a instal·lacions d'electricitat, lampisteria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d'adaptar-les a la normativa vigent 1 punt

c) Actuacions de millora de l'accessibilitat:

Instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor 4 punts

Renovació d'ascensors existents, instal·lació d'elevadors o salvaescales, o la creació d'itineraris accessibles 2 punts

Reste d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici 1 punt

d) Actuacions de millora de l'eficiència energètica:

Actuacions de millora en l'envolupant tèrmica dels edificis: Estalvi energètic superior al 20% 3 punts

Actuacions de millora en l'envolupant tèrmica dels edificis: Estalvi energètic inferior al 20% 0,5 punts

Instal·lació de sistemes o equips que reduïsquen consum o que utilitzen energies renovables: Estalvi energètic superior al 20% 2 punts

Instal·lació de sistemes o equips que reduïsquen consum o que utilitzen energies renovables: Estalvi energètic inferior al 20% 0,5 punts

La qualificació d'aquest apartat únicament s'efectuarà si consta informe de facultatiu competent, en el qual es descriguen les actuacions a realitzar i l'estalvi energètic que les mateixes van a suposar una vegada executades.

e) Coherència de l'actuació:

Grau de coherència de l'actuació proposada en relació amb el IEE.CV i la claredat de la documentació aportada 2 punts

Açò es justificarà mitjançant criteri tècnic.

f) Nivell d'ingressos dels propietaris dels habitatges:

En les actuacions en edificis en els quals, almenys, el 60% dels propietaris dels habitatges tinguen uns ingressos ponderats inferiors a 2,5 vegades l'IPREM 6 punts

En les actuacions en edificis en els quals, almenys, el 60% dels propietaris dels habitatges tinguen uns ingressos ponderats inferiors a 3,5 vegades l'IPREM 3 punts

En les actuacions en edificis en els quals, almenys, el 60% dels propietaris dels habitatges tinguen uns ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades l'IPREM 1 punt

g) Altres criteris:

Actuacions en edificis en els quals, almenys, residisca una o més persones majors de 65 anys, o amb diversitat funcional 1 punt

5. Per a determinar la prioritat de les sol·licituds de reedificació, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació.

a) Integració estètica. S'atorgaran entre 1 i 2 punts (a valorar per l'Oficina Tècnica de Gestió) en funció del grau d'integració d'edifici resultant en el seu entorn de protecció, d'acord amb els criteris fixats al 'Manual per a la restauració de l'arquitectura tradicional d'Oliva', que pot consultar-se a l'Annex 5 de les presents bases.

b) Superfície dels habitatges renovats. S'atorgarà 1 punt per cada habitatge renovat de superfície útil superior a 75 m2.

c) Qualificació energètica dels nous habitatges. S'atorgarà 1 punt si l'edifici aconsegueix la qualificació energètica tipus 'A'.

d) En relació a la protecció patrimonial. S'atorgarà 1 punt si l'edifici està inclòs dins dels nivells de protecció singular o tipològic.

20. Instrucció i resolució per a la qualificació provisional

1. Una vegada la documentació siga correcta, i fetes, si escau, les comprovacions oportunes, els tècnics de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'ARRU, junt amb els serveis tècnics municipals, ordenaran sol·licituds i expedients d'acord amb els criteris establerts en les presents bases.

2. El termini màxim per a elevar la proposta de resolució a l'òrgan col·legiat serà de 20 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, o, per al cas que s'haguera realitzat requeriment d'esmena, des de la conclusió de l'últim termini de 10 dies concedit. Transcorregut el termini establit sense resoldre, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

3. L'òrgan col·legiat estimarà la proposta, i la remetrà al Ple de l'Ajuntament per tal que resolga inicialment sobre la proposta d'atorgament o denegació de les ajudes sol·licitades, per tal que, posteriorment, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori resolga definitivament sobre la qualificació provisional.

Aquesta Resolució contemplarà sol·licitants, objecte i quantia de les subvencions, cost subvencionable de les actuacions, així com els terminis previstos d'inici i finalització de les obres. I en el cas les sol·licituds desestimades, indicació succinta de les causes de la desestimació.

L'admissió de la sol·licitud no crea cap dret en favor del beneficiari proposat davant de l'Ajuntament d'Oliva, mentre no s'haja notificat la qualificació definitiva pel Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació.

4. La publicació de la resolució d'admissió/denegació de sol·licituds, que serà substitutòria de la notificació personal, es realitzarà en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament d'Oliva, i en l'apartat de l'ARRU de la pàgina web de l'Ajuntament d'Oliva, conforme al que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Amb el contingut de la referida resolució, per part dels tècnics de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'ARRU, junt amb els serveis tècnics municipals, s'emetran els pertinents informes a l'efecte de la qualificació provisional de les actuacions, en els termes previstos als models establits per la Conselleria d'Habitatge, que es remetran a la Secretària General de la Corporació, per a la seua certificació.

6. Una vegada comprovada i certificada la documentació, aquesta es remetrà al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de València, sol·licitant la seua qualificació.

21. Òrgan col·legiat encarregat de l'estimació de la proposta

L'òrgan col·legiat encarregat de l'estimació de la proposta estarà format pels membres de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori.

22. Avançament parcial de la subvenció

1. Una vegada obtinguda la qualificació provisional i aportada la llicència o autorització municipal, el certificat d'inici de les obres i el full de tercers, l'Ajuntament d'Oliva tramitarà el pagament avançat del 25% del cost subvencionable provisional, mitjançant transferència bancària, en concepte de previsió de fons per a l'inici de les actuacions previstes. Amb un màxim de 6.000€ per a rehabilitació, i de 15.000€ per a reedificació.

2. L'avançament es realitzarà prèvia sol·licitud de l'interessat (vegeu model normalitzat), acompanyada del corresponent justificant de dipòsit d'aval en la Tresoreria municipal per import igual al 110% de l'import de l'avançament. Aval que respondrà de la quantitat anticipada i dels interessos de demora que pogueren correspondre des que es realitze el pagament de l'avançament fins al moment del reintegrament.

3. L'aval haurà d'estar intervingut per fedatari públic si el seu import és igual o superior a 6.000 euros.

4. En cas de devolució del beneficiari (o reintegrament total o parcial) l'ingrés haurà d'efectuar-se amb els interessos de demora corresponents en el compte de l'Ajuntament d'Oliva ES75 2100 1470 3602 000 5184.

5. En qualsevol cas, s'estarà al que disposen l'article 34 de la Llei 38/2003 general de subvencions, i l'article 171 de la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

23. Justificació de les subvencions i obtenció de la qualificació definitiva

1. Per a sol·licitar la qualificació definitiva que defineix l'article 28 del Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges (Decret 189/2009 del Consell), el beneficiari haurà de justificar la completa finalització de les obres en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'expedició del certificat final d'obres, emés pel tècnic competent; i, en tot cas, amb anterioritat a l'1 de novembre de 2018 (sense perjudici de possibles pròrrogues i/o ampliacions d'aquesta data límit, en virtut de la disposició transitòria primera del Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual se regula el Pla Estatal de l'Habitatge 2018-2021).

2. En el cas que, mitjançant les corresponents addendes, s'ampliara el període de duració de les actuacions de l'Acord de 21 d'octubre de 2016 de la Comissió Bilateral de Seguiment, el termini màxim establit al punt anterior quedaria automàticament prorrogat fins l'1 d'octubre de 2019. Nou termini que seria notificat per l'Ajuntament d'Oliva a tots els beneficiaris que hagueren obtingut la qualificació provisional.

3. Per a la justificació de les subvencions, i l'obtenció de la qualificació definitiva, caldrà aportar la documentació següent (per a major comoditat, consulteu els models normalitzats que figuren a l'Annex 3 de les presents bases):

a) Sol·licitud de la qualificació definitiva segons models normalitzats que figuren a l'Annex 3 de les presents bases.

b) Modificacions de les memòries inicials (la d'actuació i l'econòmica) adequant-les a l'actuació realment executada, així com la modificació, si escau, del model normalitzat 'ARRU D 02: Full resum de les activitats de rehabilitació', que figura a l'Annex 3 de les presents bases.

c) Contracte a l'efecte amb l'empresa que ha executat les obres. Quan el cost total de les obres siga superior a 40.000€ , deuran aportar-se les tres ofertes que, com a mínim, s'hagen sol·licitat per a la realització de les obres, acreditant que s'ha optat per la més econòmica, excepte motius degudament justificats.

d) Les llicències o autoritzacions municipals que siguen precises, en el seu cas, per a la realització de les obres de rehabilitació o reedificació.

e) Comunicació d'inici de les obres de rehabilitació o reedificació, segons models normalitzats que figuren a l'Annex 3 de les presents bases.

f) Certificació de finalització de les obres de rehabilitació o reedificació.

g) Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada.

h) Compte justificatiu amb la relació de despeses efectuades, segons models normalitzats que figuren a l'Annex 3 de les presents bases.

i) Declaració de l'interessat sobre l'obtenció d'altres subvencions, segons models normalitzats que figuren a l'Annex 3 de les presents bases.

j) Certificats d'estar al corrent de pagaments davant l'Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Local, llevat que s'haja autoritzat a l'Ajuntament perquè ho faça en el seu nom.

k) Factures originals acreditatives de la despesa o inversió realitzada. Les factures hauran d'estar pagades totalment, aportant el justificant del pagament de les mateixes mitjançant l'acreditació bancària de la transferència de l'ingrés. Les factures hauran de cobrir la totalitat del pressupost aprovat en el seu moment. No s'acceptaran justificants consistents en pagaments en mà al comptat, ni talons bancaris.

Les factures hauran de complir els següents requisits:

- Ser originals

-Estar datades i pagades dins del període establit per a la justificació.

- Contindre el document d'identificació fiscal del perceptor.

- Ajustar-se al pressupost presentat en formular la sol·licitud o, si escau, en la reformulació de la mateixa.

- I tots aquells altres requisits establits al Reial Decret 1619/2012 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació.

l) En el cas que no s'haja presentat anteriorment: model de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en el qual es realitzarà l'ingrés de les ajudes.

m) Nota simple registral on conste inscrit que l'habitatge rehabilitat amb les ajudes econòmiques regulades en aquestes bases no podrà ser objecte de transmissió de domini inter vivos, total o parcialment, per cap títol, durant el termini de deu anys a partir de la data de qualificació definitiva, llevat que es reintegre la totalitat de l'import percebut incrementat en els interessos legals, excepte en els supòsits arreplegats en la normativa relativa a adquisició d'habitatges de protecció pública (article 11 del Decret 189/2009, de 23 d'octubre del Consell, en relació amb l'article 10 del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, modificat pel Decret 105/2010, de 25 de juny).

4. En els casos de renovació edificatòria preexistent, a més de l'anterior, s'acompanyarà un certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat, on s'acredite el compliment de la qualificació mínima 'B', i acreditació de la seua inscripció en el registre electrònic corresponent (reedificació).

5. En els casos de reallotjaments temporals, s'acompanyarà també una còpia del contracte de lloguer i justificants dels rebuts mensuals abonats en concepte de lloguer.

6. L'import del Pressupost protegit de l'actuació haurà de coincidir en tots els documents en què aquest aparega: tant als projectes i memòries, com als models normalitzats.

7. En el supòsit que el cost subvencionable final de l'actuació siga inferior a l'inicialment previst inclòs en la sol·licitud de les ajudes, aquest es recalcularà i minorarà per ajustar-lo al cost real de l'actuació.

8. Per contra, en el supòsit que el cost subvencionable final de l'actuació supere l'inicialment previst inclòs en la sol·licitud de les ajudes, l'import de l'ajuda no s'incrementarà.

24. Instrucció per a la qualificació definitiva

1. Una vegada que la documentació per a la justificació siga revisada i estiga correcta, i fetes, si escau, les comprovacions oportunes, els tècnics de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'ARRU, junt amb els serveis tècnics municipals, informaran sobre la finalització de les obres i sobre les factures que, estant en poder de l'entitat local, justifiquen les despeses realment executades i la resta de documentació necessària per tal d'obtindre la qualificació definitiva que defineix l'article 28 del Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges (Decret 189/2009 del Consell).

2. L'òrgan col·legiat estimarà la proposta, i la remetrà al Ple de l'Ajuntament per tal que resolga inicialment sobre la justificació de les obres realitzades, per tal que, posteriorment, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori resolga definitivament sobre la qualificació definitiva.

3. Amb el contingut de la referida resolució, per part dels tècnics de l'Oficina Tècnica de Gestió de l'ARRU, junt amb els serveis tècnics municipals, s'emetran els pertinents informes a l'efecte de la qualificació definitiva de les actuacions, en els termes previstos als models establits per la Conselleria d'Habitatge, que es remetran a la Secretària General de la Corporació, per a la seua certificació.

4. Una vegada comprovada i certificada la documentació, aquesta es remetrà al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de València, sol·licitant la seua qualificació.

25. Resolució i abonament de la subvenció

1. L'abonament de les ajudes (o del percentatge restant per als casos que hagen sol·licitat l'avançament de les mateixes) es realitzarà per l'Ajuntament d'Oliva mitjançant transferència bancària, una vegada s'atorgue la qualificació definitiva per part del Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de València, i siguen transferits els fons corresponents per part de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

2. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció fins que el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

3. En qualsevol cas, s'estarà al que disposen l'article 34 de la Llei 38/2003 general de subvencions, i l'article 171 de la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

26. Control i revocació de les ajudes

1. L'administració podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes.

2. Si una vegada reconeguda o ja concedida parcial o totalment la subvenció, s'observara l'incompliment d'algun dels requisits, obligacions o condicions assenyalats, que pogueren comportar la denegació de la mateixa, es procedirà a la resolució o, si és el cas, la revocació de la mateixa, previ expedient amb audiència als beneficiaris. I de la mateixa manera es procedirà en cas de falsedat d'algun dels documents aportats.

3. Si l'incompliment o la falsedat a què fan referència els paràgrafs anteriors, no tingueren entitat suficient per a suposar la denegació de la subvenció, sinó només la minoració de la mateixa, es procedirà a la reducció corresponent.

4. En tots aquests supòsits, el beneficiari haurà de tornar la totalitat o, si és el cas, l'excés de les quantitats percebudes, els seus interessos legals i els danys i perjudicis que se li hagueren irrogat a la hisenda municipal. En qualsevol cas, serà aplicable el que disposen en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives la Llei 38/2003 general de subvencions, i la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

27. Informació pública

Els beneficiaris es comprometen a incloure en els cartells descriptius exteriors de les obres, en la zona d'actuació i de forma visible, la participació del Ministeri de Foment, acompanyat de la llegenda 'Govern d'Espanya', al costat de la participació de la Generalitat Valenciana i de l'Ajuntament d'Oliva. En aquests cartells figuraran, a més, els imports de la subvenció aportats pel Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Oliva, tots ells amb la mateixa tipografia i grandària, tal i com figura a l'annex 4 de les presents bases.

28. Disposició final. Entrada en vigor

Las presentes bases entraran en vigor al dia següent de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província de València.

ANNEX 1: Delimitació territorial de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) del Casc Antic d'Oliva

La delimitació territorial de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) del Casc Antic d'Oliva, així declarada per la Generalitat Valenciana en data 14 d'octubre de 2016, als efectes previstos en l'article 27.1.a del RD 233/2013, es correspon amb la delimitació del Casc Antic grafiat als plànols P-4 i P-11 del Pla General d'Ordenació Urbana d'Oliva (tenint en compte el que disposa l'art. 115 de les NNUU del PGOU en relació a l'articulació Eixample), aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de València en la sessió celebrada el 30 de novembre de 1982.

Delimitació a la qual, a més, se li afegeixen bona part dels immobles del carrer Cervantes, i els dos immobles del carrer Puríssima, tots ells amb un grau de protecció tipològica, segons la modificació puntual del PGOU aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València en sessió celebrada el 24 d'abril de 1996 (BOP 31-07-1996).

D'aquesta forma, l'àmbit per al qual se sol·licita la declaració d'Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes es troba definida pel perímetre que queda delimitat pels següents carrers:

C/ García Ordóñez

Part posterior cases C/ Verge del Rebollet (en la seua confluència amb ZE Sant Vicent)

C/ Cantereria

Part posterior cases tram final C/ Sant Blai

Avinguda Font d'en Carròs (ambdós costats)

Part posterior cases Avda. Font d'en Carròs fins final C/ Sant Marc

CPC El Pinet

Part posterior Residència d'ancians Germanetes Ancians Desemparats

Part posterior cases C/ Alta

Part posterior cases plaça Frai Humilde Sòria

C/ Rausell

C/ Sant Felip

Connexió fins C/ Covatelles (per l'aigüera)

C/ Covatelles

Camí Collado

Carrer Senda dels Lladres

C/ Francisco Ferrando

C/ Carrasca

C/ Comte d'Oliva (*)

Ctra. de Dénia (*)

Raconada de les Ermites (*)

C/ Carretera Gabriel Ciscar (*)

C/ Carretera Poeta Querol (*)

C/ Carretera del Convent (*)

C/ Carretera Alejandro Cardona (*)

C/ Carretera de Gandia (*)

C/ Arquebisbe Reig, fins arribar a C/ García Ordóñez

(*) Atenció al que disposa l'art. 115 de les Normes Urbanístiques del PGOU, en relació a l'articulació Eixample.

A més del xicotet perímetre conformat pels immobles de nivell de protecció tipològic dels carrers Cervantes i Puríssima (números 7 i 9) que va incorporar la modificació puntual del PGOU aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València en sessió celebrada el 24 d'abril de 1996 (BOP 31-07-1996).

És a dir, la delimitació que es grafia seguidament sobre plànol:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Els models normalitzats relacionats en els ANEXES 2, 3, 4 i 5, així com el manual per a la restauracio de l'arquitectura tradicional d'Oliva a que fa referencia l'ANEX 6 es trobaran a l'abast dels interesats en el Departament d'Ordenacio del Territori (Edifici l'Almassera. C/Major d'Oliva i a la pagina WEB de l'Ajuntament d'Oliva.

Oliva, a 14 de maig de 2018.-L'alcalde, David Gonzàlez Martínez.

2018/8011

Vivienda
Alquiler de vivienda
Regeneración urbana
Energía
Rehabilitación de vivienda
Salud
Instalación de ascensores
Medio Ambiente