Anunci de l'Ajuntament de La Font de la Figuera sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern de data 07/05/2018, pel qual es convoquen beques per al foment de l'ocupació-primera ocupació estudiants i titulats de cicles formatius i estudis universitaris per a l'any 2018. BDNS (Identif.): 399454. - Boletín Oficial de Valencia de 28-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 28/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de La Font de la Figuera sobre extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 07/05/2018, por el que se convocan becas para el fomento de la ocupación-primera ocupación estudiantes y titulados de ciclos formativos y estudios universitarios para el año 2018. BDNS (Identif.): 399454.

ANUNCI

CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ DE BEQUES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ-PRIMERA OCUPACIÓ D'ESTUDIANTS I TITULATS DE CICLES FORMATIUS I ESTUDIS UNIVERSITARIS A L'AJUNTAMENT DE LA FONT DE LA FIGUERA

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l'article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

Les bases reguladores de les presents beques estan aprovades per Junta de Govern en data set de maig de 2018.

1.OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de tres beques a estudiants majors de 16 anys que cursen alguns dels estudis oficials que s'indiquen en la base tercera, establint aquest Ajuntament com a prioritàries les següents àrees d'activitat.

-1 Beca en l'àrea d'Administració i Gestió

-1 Beca en l'àrea Sociosanitària

-1 Beca en l'àrea de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Les condicions per a la sol€ licitud, tramitació, resolució i notificació seran les establertes en les referides bases reguladores.

2.AJUDES I FINANÇAMENT

Per a l'exercici 2018, aquestes ajudes es finançaran amb càrrec a la línia pressupostària següent i amb l'import global màxim establert en pressupost per al present exercici.

Aplicació pressupostària: 241.47000, per un import màxim de 10.000€

3.BENEFICIARIS

Podran acollir-se a aquestes ajudes que es convoquen les persones físiques previstes en les bases reguladores, sempre que complisquen els requisits establerts en la base tercera de les mateixes.

4.SOL€ LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

a)D'acord amb el que estableix la base quarta de les bases reguladores, es presentarà una sol€ licitud per becari. La presentació de la sol€ licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

b)Les sol€ licituds, en model normalitzat, junt amb la documentació establerta en la base quarta de les bases reguladores, es presentaran preferentment per vía telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (https://lafontdelafiguera.sedelectronica.es),

5.TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL€ LICITUDS

El termini de presentació de sol€ licituds serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatoria en el BOP, fins a com a màxim el 12 de juny de cada any.

La Font de la Figuera, a 7 de maig de 2018.-L'alcalde-president, Vicent Muñoz i Jordà.

ANUNCIO

CONVOCATORIA CONCESIÓN DE BECAS PARA EL FOMENTO DE LA OCUPACIÓN-PRIMERA OCUPACIÓN DE ESTUDIANTES Y TITULADOS DE CICLOS FORMATIVOS Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LA FONT DE LA FIGUERA

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece, en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Las bases reguladoras de las presentes ayudas están aprobadas por Junta de Gobierno en fecha veintiséis de febrero de 2018.

1.OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de tres becas a estudiantes mayores de 16 años que cursen algunos de los estudios oficiales que se indican en la base tercera, estableciendo este Ayuntamiento como prioritarias las siguientes áreas de actividad.

-1 Beca en el área de Administración y Gestión

-1 Beca en el área Sociosanitaria

-1 Beca en el área de Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Las condiciones para la solicitud, tramitación, resolución y notificación serán las establecidas en las referidas bases reguladoras.

2.AYUDAS Y FINANCIACIÓN

Para el ejercicio 2018, estas ayudas se financiarán con cargo a la línea presupuestaria siguiente y con el importe global máximo establecido en el presupuesto para el presente ejercicio:

Aplicación presupuestaria: 241.47000, por un importe máximo de 10.000€

3.BENEFICIARIOS

Podrán acogerse a estas ayudas que se convocan las personas físicas previstas en las bases reguladoras, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la base tercera de las mismas.

4.SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

a)De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de las bases reguladoras, se presentará una solicitud por alumno. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases reguladoras.

b)Las solicitudes, en modelo normalizado, junto con la documentación establecida en la base cuarta de las bases reguladoras, se presentarán preferentemente por vía telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://lafontdelafiguera.sedelectronica.es),

5.PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será des de el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, y hasta como máximo el 12 de junio de cada año.

La Font de la Figuera, a 17 de mayo de 2018.-El alcalde-presidente, Vicent Muñoz i Jordà.

2018/7713

Estudios
Alumnado
Estudios Superiores