Anunci de l'Ajuntament de Godella sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 16-11-2017, en què es van aprovar les bases del concurs de disfresses de la Cavalcada de Reis 2018, per a activitats artístiques i d'entreteniment. BDNS (Identif.): 372625. - Boletín Oficial de Valencia de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Godella sobre extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 16-11-2017, en la que se aprobaron las bases del concurso de disfraces de la Cabalgata de Reyes 2018, para actividades artísticas y de entretenimiento. BDNS (Identif.): 372625.

ANUNCI

De conformitat amb l'establit en els articles 17.3. b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) i en l'enllaç de l'Ajuntament de Godella (http://www.godella.es/va/holidays/page/nadal)

Primer. Beneficiaris:

Falles, clavaries, penyes i/o associacions que formen part de la Junta Local Fallera i de la Junta Local de Festes de Godella.

Segon. Finalitat

Premiar a la millor disfressa de la desfilada durant la cavalcada dels Reis Mags.

Tercer. Import

L'import serà de 300 € , subjecte a les retencions legals vigents

Quart. Termini de presentació de sol·licituds:

A partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, fins el 29-12-2017

Godella, a 23 de novembre de 2017.-L'alcadessa, Eva Pilar Sanchis i Bargues.

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3. b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) y en el enlace del Ayuntamiento de Godella (http://www.godella.es/va/holidays/page/nadal)

Primero. Beneficiarios:

Fallas, clavarias, peñas y/o asociaciones que forman parte de la Junta Local Fallera y de la Junta Local de Fiestas de Godella.

Segundo. Finalidad

Premiar al mejor disfraz del desfile durante la cabalgata de los Reyes Magos

Tercero. Importe

El importe será de 300 € , sujeto a las retenciones legales vigentes

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes:

A partir del dia siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, hasta el 29-12-2017

Godella, a 23 de noviembre de 2017.-La alcaldesa, Eva Pilar Sanchis i Bargues.

2017/17767

Cabalgatas
Fiestas Populares
Artes
Movimiento asociativo