Anunci de l'Ajuntament de Massanassa sobre convocatòria de ajudes als estudis musicals per a residents en el municipi. BDNS (Identif.): 372603. - Boletín Oficial de Valencia de 05-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre convocatoria de ayudas a los estudios musicales para residentes en el municipio. BDNS (Identif.): 372603.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) i en la pàgina web municipal (http://www.massanassa.es)

Primer.- Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els estudiants, residents en el municipi de Massanassa, que cursen estudis musicals en un conservatori oficial o en el Centre d'Estudis Musicals de Massanassa durant el curs 2017-2018.

Segon.- Finalitat i objecte de les ajudes

Les presents bases tenen per objecte regular el procediment en règim de concessió directa per raons d'interès social, d'ajudes als estudis musicals per a residents en el municipi de Massanassa.

Tercer.- Bases reguladores

Resolució de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2017, APROVACIÓ DE LES BASES DE BEQUES DE LA MÚSICA.

Quart.- Dotació pressupostària

L'assignació pressupostària per a les ajudes regulades en les presents bases serà d'un import global màxim de 3.400 € el finançament del qual serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33400-480, Beques Educandos Música, sense perjudici del seu possible increment, en cas de considerar-ho convenient la Corporació.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini de sol·licitud serà de 15 dies naturals des de l'endemà a la publicació de l'extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Massanassa, 21 de novembre de 2017.-El tinent d'alcalde, Francisco A. Comes Monmeneu.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web municipal (http://www.massanassa.es)

Primero.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes, residentes en el municipio de Massanassa, que cursen estudios musicales en un conservatorio oficial o en el Centro de Estudios Musicales de Massanassa durante el curso 2017-2018.

Segundo.- Finalidad y objeto de las ayudas

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de concesión directa por razones de interés social, de ayudas a los estudios musicales para residentes en el municipio de Massanassa.

Tercero.- Bases reguladoras

Resolución de la Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre de 2017, APROBACIÓN DE LAS BASES DE BECAS DE LA MÚSICA.

Cuarto.- Dotación presupuestaria

La asignación presupuestaria para las ayudas reguladas en las presentes bases será de un importe global máximo de 3.400 € cuya financiación será con cargo a la aplicación presupuestaria 33400-480, Becas Educandos Música, sin perjuicio de su posible incremento, en caso de considerarlo conveniente la Corporación.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de solicitud será de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Massanassa, 21 de noviembre de 2017.-El teniente de alcalde, Francisco A. Comes Monmeneu.

2017/17718

Estudios
Música
Alumnado
Actividades de servicios sociales