Anunci de l'Ajuntament de Montserrat sobre extracte de la convocatòria para la concessió d'ajudes per al suport a l'esport d'elit. BDNS (Identif.): 397518. - Boletín Oficial de Valencia de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Montserrat sobre extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas para el apoyo al deporte de élite. BDNS (Identif.): 397518.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes a l'esport d'elit per a l'any 2018, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans).Primer. Beneficiaris.Podrà accedir-hi tot aquell jovent menor 30 anys considerats com a esportistes d'elit per la Generalitat Valenciana, i que complisca els requisits de la Base 2 a data de finalització del període de sol·licitud.Segon. ObjecteAquestes ajudes tenen per objecte donar suport a que mantinguen la pràctica esportiva els esportistes d'elit empadronats a Montserrat.Tercer. Bases reguladoresLes bases aprovades per Decret d'Alcadia núm. 686 de 04/05/18, es poden consultar al lloc web www.montserrat.es.Quart.Termini de presentació de sol·licituds.Les sol·licituds es formularan en el model que figura a les bases. Es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals des de la publicació d'aquest extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Montserrat, a 7 de maig de 2018.-L'alcalde, Josep M. Mas i Garcia.

ANUNCIO

En conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de ayudas al deporte de élite para el año 2018, el texto completo de la cual puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans).Primero. Beneficiarios.Podrá acceder toda aquella juventud menor 30 años considerados como deportistas de élite por la Generalitat Valenciana, y que cumpla los requisitos de la Base 2 a fecha de fin del periodo de solicitud.Segundo. ObjetoEstas ayudas tienen por objeto apoyar a que mantengan la práctica deportiva los deportistas de élite empadronados en Montserrat.Tercero. Bases reguladorasLas bases aprobadas por Decreto de Alcadia núm. 686 de 04/05/18, se pueden consultar al lugar web www.montserrat.es.Quart.Plazo de presentación de solicitudes.Las solicitudes se formularán en el modelo que figura en las bases. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquier de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales desde la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Montserrat, a 7 de mayo de 2018.-El alcalde, Josep M. Mas i Garcia.

2018/7724

Deporte
Deporte
Promoción deportiva
Deportistas y técnicos
Juventud