Anunci de l'Ajuntament de Montserrat sobre extracte de la convocatòria per a la concessió del premi 'Montserrat Territori'. BDNS (Identif.): 401426. - Boletín Oficial de Valencia de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Montserrat sobre extracto de la convocatoria para la concesión del premio 'Montserrat Territori'. BDNS (Identif.): 401426.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria del premi 'Montserrat Territori', el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris.

Pot prendre part en aquest concurs qualsevol persona a nivell individual o en equip que presenten treballs, originals i inèdits sobre els temes establerts.

Segon. Objecte.

L'objecte és convocar un premi en concurrència competitiva per a incentivar, potenciar i promoure estudis i projectes encaminats a posar en valor el nostre territori.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases aprovades per Decret d'Alcadia núm. 838 de 29/05/18, es poden consultar al lloc web www.montserrat.es.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es formularan amb el model d'instància general. Es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 30 dies naturals a partir del següent de la publicació d'aquest extracte al Butlletí Oficial de la Província de València.

Montserrat, 30 de maig de 2018.-L'alcalde, Josep M. Mas i Garcia.

ANUNCIO

En conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del premio 'Montserrat Territori', el texto completo de la cual puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.

Puede tomar parte en este concurso cualquier persona a nivel individual o en equipo que presentan trabajos, originales e inéditos sobre los temas establecidos.

Segundo. Objeto.

El objeto es convocar un premio en concurrencia competitiva para incentivar, potenciar y promover estudios y proyectos encaminados a posar en valor nuestro territorio.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases aprobadas por Decreto de Alcadia n.º 838 de 29/05/18, se pueden consultar al sitio web www.montserrat.es.

Quart. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se formularán con el modelo de instancia general. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquier de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 30 días naturales a partir del siguiente de la publicación de este extracto al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Montserrat, 30 de mayo de 2018.-El alcalde, Josep M. Mas i Garcia.

2018/8469

Estudios