Anunci de l'Ajuntament de Picanya sobre bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la instal·lació d'ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques. - Boletín Oficial de Valencia de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Picanya sobre bases reguladoras para la concesión de ayudas a la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas.

ANUNCI

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL MUNICIPI DE PICANYA.

L'Ajuntament de Picanya, dintre l'estratègia per al foment de les mesures per a possibilitar l'accès i gaudi de l'habitatge així com en el marc de les competèncias establertes a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que al seu article 25.2 assenyala la conservació i rehabilitació d'edificis, considera adient articular ajudes per a diferents actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques. En aquest contexte, s'atorga la present subvenció per a afavorir el gaudi d'un habitatge digne i adient en condicions de conservació.

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes Bases reguladores tenen per objecte articular ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques als edificis del municipi de Picanya.

Es pretén la modernització del parc edificat a tota la població, millorant la funcionalitat de les edificacions més antigues.

Garantir l'accessibilitat a les edificacions, tant per a persones amb mobilitat reduïda, com per a persones majors, millorant aquesta a l'eliminar les barreres arquitectòniques, tant per a les persones residents com per a les visitants.

Ajustar les edificacions ja existents a la normativa en vigència, HD-91 i d'Eliminació de Barreres Arquitectòniques.

2. FINANÇAMENT I LÍMIT DE LES AJUDES

L'Ajuntament de Picanya afectarà crèdit suficient al pressupost anual, per a atendre el Programa d'ajudes , aquest es determinarà a la corresponent convocatòria anual .

L'import de les ajudes no excedirà d'un 20% del cost subvencionable total de l'actuació corresponent, amb els límits màxims per a cada tipus d'actuació que es determinen a la convocatòria.

3. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES.

Es consideraran actuacions subvencionables en matèria d'accessibilitat (eliminació de barreres arquitectòniques) les que adecuen els edificis, i els accessos als habitatges, a la normativa en vigència. En particular:

a. La instal·lació d'ascensors, salva-escales, o altres dispositius d'accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial.

b. La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com ara senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors.

c. La intervenció en instal·lacions existents per a adequar-les als actuals criteris d'eliminació de barrers, i la seua adequació a la situació física de les persones residents.

Totes les actuacions subvencionables anteriors, podran incloure, als efectes de la determinació del cost total de les obres, honoraris de les persones professionals intervinents, costos de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals semblants, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. No s'inclouran impostos, taxes o tributs.

4. REQUISIOS DELS EDIFICIS I ACTUACIONS.

1. Els edificis, per al present programa d'ajudes, hauran d'acomplir els següents requisits:

a. Tractar-se d'edificis de tipologia residencial col·lectiva, excloent-se per tant els habitatges unifamiliars, que es troben al municipi de Picanya.

b. Que al menys el 70% de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial d'habitatge.

c. Que al menys el 70% dels habitatges constituesquen el domicili habitual de les persones propietàries o usuàries.

d.Tenen que sumar com a mínim, vuit habitatges, aquesta xifra podrà ser menor quan a l'immoble viuen persones amb discapacitat i/o majors de 65 anys.

2. Excepcionalment, s'admetran en aquest programa, edificis que, sense acomplir les condicions anteriors, es troben habitats per un percentatge no inferior al 50% de persones majors de 65 anys o incloguen alguna persona amb discapacitat severa.

3. Seran objecte d'aquesta subvenció l'eliminació de barreres arquitectòniques, als espaïs comuns de la Comunitat.

5. CONDICIONS PARTICULARS DE LES ACTUACIONS OBJECTE DE LES AJUDES.

1. Per a l'obtenció de les ajudes es requereix:

a. L'edifici ha de comptar amb el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici, amb el contingut determinat sobre aquesta qüestió per la Conselleria d'Infrastructura, acomplimentat, subscrit i presentat telemàticament a la Generalitat per la persona técnica competent.

b. Les actuacions deuen d'haver sigut aprovades per la Comunitat de propietàries i propietaris de l'edifici (d'ací endavant, Comunitat).

c. Es tindrà que aportar Projecte o Memòria de l'actuació a realitzar subscrita per la persona tècnica competent, a la què es tindrà que justificar l'adequació de l'actuació al còdi tècnic de l'edificació.

2. El cost subvencionable de l'actuació, incloent les despeses esmentades anteriorment com despeses subvencionables, no podrà excedir de 20.000,00€ per habitatge.

3. El termini per a executar les obres subvencionables no podrà excedir de 20 mesos, comptats des del dia següent a la data de notificació, excepte justificació motivada presentada davant l'Ajuntament, abans d'esgotar-se l'esmentat termini.

6. PERSONES BENEFICIÀRIES.

1. Podran ser beneficiàries de les ajudes, les Comunitats radicades al municipi de Picanya.

2. Les persones beneficiàries destinaran l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les corresponents actuacions.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

El procediment de sol·licitud davant l'Ajuntament de Picanya, es determinarà a la corresponent convocatòria, atenent-se les sol·licituds presentades segons el procediment establert per les presents Bases i la seua Convocatòria, en el termini que aquesta darrera determine per a l'any en curs i fins a esgotar el crèdit disponible.

8. PROCEDIMENT D'INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ.

La tramitació dels expedients correspón a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya.

Rebuda la sol·licitud, es comprobarà la seua adequació al procediment establert, i de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015 es requerirà a la persona que ostente la representació per a que esmene les faltes o aporte els documents preceptius en un termini no superior a déu dies hàbils, amb la indicació què si així no ho fera, es considerarà desistida la seua petició i es dictarà resolució en aquest sentit.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que posarà fí al procediment serà de 3 mesos comptats a partir de la data en que l'expedient de petició de subvenció es trobe complet. El venciment del termini sense haver-se notificat resolució, legitimarà a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.

Al llarg de la instrucció, l'Ajuntament de Picanya, podrà realitzar quantes actuacions estime oportunes per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals haurà de formular-se la proposta de resolució.

Tota sol·licitud rebuda serà resolta de manera expressa i notificada en lels terminis previstos a l'article 40, 41, 42, 43 i 44 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on constarà també l'import de l'ajuda concedida.

Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, es tindrà en compte la data en què l'expedient s'ha completat per la persona interessada, si aquesta data és distinta de la de sol·licitud.

Les sol·licituds s'atendran per ordre de presentació al registre mentre hi haja crèdit disponible.

9. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES.

Per a l'abonament de la subvenció a la persona beneficiària, aquesta haurà d'aportar la següent documentació justificativa d'haver realitzat l'acció objecte de subvenció:

-Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada.

-Certificat acreditatiu de la completa execució de la instal·lació signat per l'empresa instal·ladora i la comunitat o, si procedeix, certificat tècnic de final d'obra.

La subvenció s'abonarà al compter de la Comunitat facilitat en el moment de la sol·licitud, en el termini màxim de 4 mesos des de la justificació, si s'informa favorablement per part de l'Oficina Municipal d'Habitatge i la Intervenció Municipal.

10. CONTROL I REVOCACIÓ DE LES AJUDES.

L'Ajuntament podrà comprovar pels mitjans que estime més adients, l'acompliment de les obligacions inherentes a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions, donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quantitats atorgades.

11. NORMATIVA APLICABLE.

Per a allò no previst a les presents bases, serà d'aplicació el que disposa la legislació de règim local al respect, Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de la convocatòria, Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Picanya, Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei, així com a la pròpia Convocatòria anual.

Picanya, a 29 de setembre de 2017.-L'alcalde-president, Josep Almenar Navarro.

ANUNCIO

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL MUNICIPIO DE PICANYA.

El Ayuntamiento de Picanya, dentro de su estrategia para el fomento de las medidas para posibilitar el acceso y goce de la vivienda así como en el marco de las competencias establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 25.2 señala la conservación y rehabilitación de edificios, considera adecuado articular ayudas para diferentes actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas. En este contexto, se otorga la presente subvención para favorecer el goce de una vivienda digna y adecuada en condiciones de conservación.

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas Bases reguladoras tienen por objeto articular ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios del municipio de Picanya.

Se pretende la modernización del parque edificado a toda la población, mejorando la funcionalidad de las edificaciones más antiguas.

Garantizar la accesibilidad a las edificaciones, tanto para personas con movilidad reducida, como para personas mayores, mejorando ésta al eliminar las barreras arquitectónicas, tanto para las personas residentes como para las visitantes.

Ajustar las edificaciones ya existentes a la normativa vigente, HD-91 y de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

2. FINANCIACIÓN Y LÍMITE DE LAS AYUDAS

El Ayuntamiento de Picanya afectará crédito suficiente en el presupuesto anual, para atender el Programa de ayudas , éste se determinará en la correspondiente convocatoria anual .

La cuantía de las ayudas no excederá de un 20% del coste subvencionable total de la actuación correspondiente, con los límites máximos para cada tipo de actuación que se determinan en la convocatoria.

3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

Se considerarán actuaciones subvencionables en materia de accesibilidad (eliminación de barreras arquitectónicas) las que adecuen los edificios, y los accesos a las viviendas, a la normativa vigente. En particular:

a. La instalación de ascensores, salva escaleras, u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial.

b. La instalación de elementos de información o de aviso, tales como señales luminosas o sonoras que permiten la orientación en el uso de escaleras y ascensores.

c. La intervención en instalaciones existentes para adecuarlas a los actuales criterios de eliminación de barreras, y su adecuación a la situación física de las personas residentes.

Todas las actuaciones subvencionables anteriores, podrán incluir, a efectos de la determinación del coste total de las obras, honorarios de las personas profesionales intervinientes, costes de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se incluirán impuestos, tasas o tributos.

4. REQUISITOS DE LOS EDIFICIOS Y ACTUACIONES.

1. Los edificios, para el presente programa de ayudas, habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a. Tratarse de edificios de tipología residencial colectiva, excluyéndose por lo tanto las viviendas unifamiliares, que se encuentran en el municipio de Picanya.

b. Que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda.

c. Que al menos el 70% de las viviendas constituya el domicilio habitual de las personas propietarias o usuarias.

d.Tienen que sumar como mínimo, ocho viviendas, esta cifra podrá ser menor cuando en el inmueble habiten personas con discapacitadad y/o mayores de 65 años.

2. Excepcionalmente, se admitirán en este programa, edificios que, sin cumplir las condiciones anteriores, se encuentran habitados por un porcentaje no inferior al 50% de personas mayores de 65 años o incluyan alguna persona con discapacidad severa.

3. Serán objeto de esta subvención la eliminación de barreras arquitectónicas, en los espacios comunes de la Comunidad.

5. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE LAS AYUDAS.

1. Para la obtención de las ayudas se requiere:

a. El edificio tiene que contar con el correspondiente Informe de Evaluación del Edificio, con el contenido determinado sobre este tema por la Consellería de Infraestructura, cumplimentado, subscrito y presentado telemáticamente a la Generalitat por la persona técnica competente.

b. Las actuaciones deben de haber sido aprobadas por la comunidad de propietarias y propietarios del edificio (en adelante, Comunidad).

c. Se tendrá que aportar Proyecto o Memoria de la actuación a realizar subscrita por la persona técnica competente, en la cual se tendrá que justificar la adecuación de la actuación al código técnico de la edificación.

2. El coste subvencionable de la actuación, incluyendo los gastos mencionados anteriormente como gastos subvencionables, no podrá exceder de 20.000,00€ por vivienda.

3. El plazo para ejecutar las obras subvencionables no podrá exceder de 20 meses, contados desde el día siguiente a la fecha de notificación, salvo justificación motivada presentada ante el Ayuntamiento, antes de agotarse el mencionado plazo.

6. PERSONAS BENEFICIARIAS.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las Comunidades radicadas en el municipio de Picanya.

2. Las personas beneficiarias destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones.

7. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El procedimiento de solicitud ante el Ayuntamiento de Picanya, se determinará en la correspondiente convocatoria, atendiéndose las solicitudes presentadas según el procedimiento establecido por las presentes Bases y su Convocatoria, en el plazo que ésta última determine para el año en curso y hasta agotar el crédito disponible.

8. PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN.

La tramitación de los expedientes corresponde a la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Picanya.

Recibida la solicitud, se comprobará su adecuación al procedimiento establecido, y de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015 se requerirá a la persona que ostente la representación para que subsane las faltas o aporte los documentos preceptivos en un plazo no superior a diez días hábiles, con la indicación de que si así no lo hiciera, se considerará desistida su petición y se dictará resolución en este sentido.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que pondrá fin al procedimiento será de 3 meses contados a partir de la fecha en que el expediente de petición de subvención se halle completo. El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución, legitimará a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención.

Durante la instrucción el Ayuntamiento de Picanya, podrá realizar cuantas actuaciones estime oportunas para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales habrá de formularse la propuesta de resolución.

Toda solicitud recibida será resuelta de manera expresa y notificada en los plazos previstos en el artículo 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde constará también el importe de la ayuda concedida.

Para determinar la prioridad de las solicitudes, se tendrá en cuenta la fecha en que el expediente se ha completado por la persona interesada, si esta fecha es distinta de la de solicitud.

Las solicitudes se atendrán por orden de presentación en registro mientras haya crédito disponible.

9. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS AYUDAS.

Para el abono de la subvención a la persona beneficiaria, ésta tendrá que aportar la siguiente documentación justificativa de haber realizado la acción objeto de subvención:

-Facturas acreditativas del gasto o inversión realizada.

-Certificado acreditativo de la completa ejecución de la instalación firmado por la empresa instaladora y la comunidad o, si procede, certificado técnico de final de obra.

La subvención se abonará en la cuenta de la Comunidad facilitada en el momento de la solicitud, en el plazo máximo de 4 meses desde la justificación, si se informa favorablemente por parte de la Oficina Municipal de Vivienda y la Intervención Municipal.

10. CONTROL Y REVOCACIÓN DE LAS AYUDAS.

El Ayuntamiento podrá comprobar por los medios que estime más adecuados, el cumplimiento de las obligaciones inherentes al otorgamiento de las ayudas. El incumplimiento de estas obligaciones, dará lugar a la revocación de la subvención concedida y a la devolución de las cuantías otorgadas.

11. NORMATIVA APLICABLE.

Para lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación lo dispuesto en la legislación de régimen local al respecto, Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio de la convocatoria, Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Picanya, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, así como en la propia Convocatoria anual.

Picanya, a 29 de septiembre de 2017.-El alcalde-presidente, Josep Almenar Navarro.

2017/14874

Eliminación de barreras arquitectónicas
Vivienda
Instalación de ascensores
Discapacidad
Vivienda e hipotecas
Tercera edad
Fomento de vivienda digna
Obras de rehabilitación
Rehabilitación de vivienda
Empresa