Anunci de l´Ajuntament de La Pobla de Vallbona sobre convocatòria per a la concessió de subvencions a explotacions agràries en perfecte estat de cultiu. - Boletín Oficial de Valencia de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 01/04/2017 hasta 29/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona sobre convocatoria para la concesión de subvenciones a explotaciones agrarias en perfecto estado de cultivo.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Primer.BeneficiarisAquells que complisquen els següents requisits:

- Tindre situada l'explotació agrària al terme municipal de la Pobla de Vallbona- Les parcel·les que se sol·liciten hauran de ser de titularitat o llogades per qualsevol membre de la unitat familiar, considerant-se unitat familiar a aquests efectes, el propietari de l'explotació i el seu o la seua cònjuge.

- No trobar-se inclòs en cap de les situacions de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Que el còmput de les explotacions agràries siga igual o superior a 4 fanecades.

- Tindre la condició d'explotació en perfecte estat de cultiu en els termes que descriu la normativa agrària vigent.

Segon.ObjecteLa convocatòria té per objecte regular el procediment per a la concessió de subvencions als propietaris de les explotacions agràries situades al terme municipal de la Pobla de Vallbona, que es troben en perfecte estat de cultiu, per a l'any 2017.

Tercer.Bases reguladores

Les bases reguladores del procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es publicaran en la base nacional de subvencions, en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'ajuntament.

Quart.QuantiaExisteix consignació pressupostària per import màxim de 71.710,00 euros en la partida 419.48001 del pressupost municipal de l'exercici 2017, denominada Subvenció concurrència agricultura i medi ambient.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 fins al 29 d'abril del 2017.

La Pobla de Vallbona, 15 de marzo de 2017.-L´alcalde, Josep Vicent Garcia i Tamarit.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Primero. Beneficiarios

Aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

Tener situada la explotación agraria en el término municipal de la Pobla de Vallbona

Las parcelas que se solicitan habrán de ser de titularidad o arrendadas por algún miembro de la unidad familiar, considerándose unidad familiar a estos efectos, el propietario de la explotación y su cónyuge.

No encontrarse incluido en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Que el cómputo de las explotaciones agrarias sea igual o superior a 4 hanegadas

Tener la condición de explotación en perfecto estado de cultivo en los términos que describe la normativa agraria vigente.

Segundo. Objeto

La convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento para la concesión de subvenciones a los propietarios de las explotaciones agrarias situadas en el término municipal de la Pobla de Vallbona, que se encuentren en perfecto estado de cultivo, para el año 2017.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de estas subvenciones se publicarán en la base nacional de subvenciones, en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento.

Cuarto. Cuantía

Existe consignación presupuestaria por importe máximo de 71.710,00 euros en la partida del presupuesto 419.48001 del presupuesto municipal del ejercicio 2017, denominada Subvención concurrencia agricultura y medio ambiente.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 hasta el 29 de abril de 2017.

La Pobla de Vallbona, a 15 de marzo de 2015.-El alcalde, Josep Vicent Garcia i Tamarit.

2017/4183

Explotaciones agrarias
Medio Ambiente
Sector agrícola
Agricultura