Anunci de l'Ajuntament de Quart de Poblet sobre convocatoria concurs XXIII Certamen de Poesía Mare de Déu de la Llum, BDNS (Identif.): 400269. - Boletín Oficial de Valencia de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre convocatoria concurso XIII Certamen de Poesia Mare de Déu de la Llum, BDNS (Identif.): 400269.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria del següent concurs, el text complet del qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), convocatòria aprovada, amb les seues respectives bases, per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en sessió de 15 de maig 2018.

XXIII CERTAMEN DE POESÍA MARE DE DÉU DE LA LLUM 2018

1.- Beneficiaris: Persones nascudes o residents a la Comunidat Valenciana.

2.- Objecte: Concurs de composicions poètiques amb el tema 'La Mare de Déu de la Llum'

3.- Bases reguladores: Consultar bases en http://cultura.quartdepoblet.es/

4.- Quantia:

Primer Premi, atorgat per l'Ajuntament de Quart de Poblet, dotat amb 300 € .

Premi Infantil (alumnat de 3r a 6é curs de primària), atorgat per la Clavaria Mare de Déu de la Llum i consistent en un xec regal valorat en 250 € .

5.- Termini de presentació d'obres: fins al 15 de juny de 2018 per al Premi Infantil i fins al 27 de juliol de 2018 per al Primer Premi.

El que es publica per a general coneixement i amb compliment del previst en l'article 17.3.b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Quart de Poblet, 23 de maig de 2018.-La regidora de Cultura, Cristina Mora Luján.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del siguiente concurso, cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), convocatoria aprobada, con sus respectivas bases, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en sesión de 15 de mayo de 2018.

XXIII CERTAMEN DE POESÍA MARE DE DÉU DE LA LLUM 2018

1.- Beneficiarios: Personas nacidas o residentes en la Comunidad Valenciana.

2.- Objeto: Concurso de composiciones poéticas con el tema 'La Mare de Déu de la Llum'

3.- Bases reguladoras: Consultar bases en http://cultura.quartdepoblet.es/

4.- Cuantía:

Primer Premio, otorgado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, dotado con 300 € .

Premio Infantil (alumnado de 3º a 6º de primaria) otorgado por la Clavaria Mare de Déu de la Llum y consistente en un cheque-regalo valorado en 250 euros.

5.- Plazo de presentación de obras: hasta el 15 de junio de 2018 para el Premio Infantil y hasta el 27 de julio de 2018 para el Primer Premio.

Lo cual se publica para general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Quart de Poblet, 23 de mayo de 2018.-La concejala de Cultura, Cristina Mora Luján.

2018/8126

Certámenes
Infancia
Cultura
Alumnado