Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre bases reguladores de la concessió de ajudes econòmiques per a cursar estudis d'educació infantil de primer cicle. - Boletín Oficial de Valencia de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

L'educació és un dels drets reconeguts més importants per al ple desenvolupament de les persones. L'accés a l'educació en igualtat de condicions socials i econòmiques és un principi general d'inclusió i protecció social que es contempla com un dret en la Constitució Espanyola, en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en les diferents lleis relacionades amb el règim local en la legislació vigent.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, definix l'educació infantil com una etapa educativa, de caràcter voluntari, que atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d'edat. Així mateix, establix que les Administracions Públiques promouran un increment progressiu de l'oferta de places públiques en el primer cicle de l'Educació Infantil i coordinaran les polítiques de cooperació entre elles i entre les corporacions locals i entitats privades per a assegurar una oferta educativa en este cicle.

Les presents ajudes pretendre coadjuvar a la conciliació de la vida familiar i laboral i avançar en la compensació de les desigualtats, atenent a les característiques socioeconòmiques de l'alumnat.

Primera.- Objecte

L'objecte de la subvenció es la concessió d'ajudes econòmiques a l'escolarització del alumnat de Torrent de 0 a 3 anys, mitjançant el finançament parcial del cost del servici d'ensenyament en les escoles d'Educació Infantil de primer cicle autoritzats.

Segona.- Procediment de concessió

1.Estes ajudes es tramitaran en règim de concurrència competitiva. El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació de la convocatòria aprovada per l'òrgan municipal competent.

2.Estes ajudes es tramitaran en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa, per a obtindre-la no serà suficient reunir els requisits exigits en la convocatòria, sinó que estarà supeditada al nombre d'orde situat dins del límit de gasto màxim en base a la renda de la unitat familiar. Es fixa com a límit de gasto la dotació pressupostària especificada en la convocatòria.

Tercera.- Beneficiaris de les ajudes, requisits i obligacions

1.Pot ser beneficiari d'estes beques tot l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat, per a cada curs escolar, en escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle, autoritzats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que complisquen el que estableixen estes bases reguladores.

El beneficiari haurà de complir amb els requisits i obligacions següents:

a) Estar matriculat, en la data que es determine en cada convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre d'Educació Infantil autoritzat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

b) Estar empadronat a Torrent, juntament amb els membres de la unitat familiar, al menys des de l'1 de setembre de l'any de la convocatòria corresponent.

c) No estar incurs en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

d) Renda familiar i/o renta per càpita, calculada d'acord amb el que preveuen estes bases, no superior a l'import que s'establisca en cada convocatòria.

2. No podrà ser beneficiari d'estes ajudes:

- l'alumnat matriculat en centres on l'ensenyança siga gratuïta o que reben les ensenyances gratuïtament.

- l'alumnat matriculat en centres titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills d'empleats o ocupen per al este fi el 75% de la seua capacitat.

- ells fills o filles del personal del centre o escola d'Educació Infantil que reben els ensenyaments gratuïts, que sí que comptabilitzaran als efectes de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

3. Els requisits anteriorment assenyalats s'acreditaran en els termes que s'assenyalen posteriorment al regular el procediment de sol·licitud.

Quarta.- Membres computables de la unitat familiar i determinació de la renda familiar i de la renda per càpita.

1. Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar:

- El pare i/o la mare o representants legals.

- L'alumne.

- Els germans i/o germanes menors de 26 anys o majors d'esta edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no perceben cap tipus d'ingressos.

En cas de separació o divorci legal dels pares, no serà membre computable el que no convisca amb el sol·licitant de l'ajudes, però sí, si fóra el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda del qual es tindrà en compte en el càlcul de la renda familiar. Açò mateix s'aplicarà en el cas de viudetat d'algun dels pares.

Quan la custòdia siga compartida, seran membres computables de la unitat familiar els que convisquen en el domicili en què estiga empadronat el/l'alumne/a sol·licitant.

En cas que l'alumne o l'alumna es trobe en situació d'acolliment, serà d'aplicació a la família d'acollida allò que es disposa en els paràgrafs anteriors.

2. Als efectes de les ajudes regulades en la present ordre, s'entendrà per renda familiar anual, la suma de les rendes de l'any que es determine en cada convocatòria, dels membres que integren la unitat familiar, segons el que es disposa esta base, calculada segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de la Persones Físiques.

Amb caràcter general, l'acreditació de les dades econòmiques dels sol·licitants es sol·licitarà pels serveis municipals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) de manera telemàtica. El fet de participar la convocatòria d'estes ajudes comporta l'autorització expressa dels interessats en els apartats corresponents de la sol·licitud d'ajuda per a que, per part d'aquesta administració s'obtinguen les dades indicades, segons s'especifica en la base setena.

Addicionalment es podrà determinar en la convocatòria anual, una altra documentació a presentar per les famílies per a l'acreditació dels seus ingressos.

La no-presentació davant de l'Administració Tributària de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per part d'algun dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats, segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l'ajuda.

La declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s'extrauran les dades econòmiques serà la corresponent al període impositiu i les caselles de l'imprès de declaració que es determine en la convocatòria anual.

Quan l'import de la renda, determinat d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior, siga negatiu o «0€ » serà «0€ » l'import que es consigne als efectes del càlcul.

Quan algun o alguns dels membres de la unitat familiar la renda del qual és computable, perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar declaració, s'atendrà a la documentació de què dispose l'Administració Tributària sobre ingressos, descomptant-se, per analogia, els mínims personals i familiars propis dels supòsits de tributació.

Així mateix, computaran als efectes de renda els ingressos no subjectes a IRPF.

Així mateix, tant per empitjorament de la situació familiar, com per falta de dades en l'Agència Tributària sobre algun membre de la unitat familiar, els interessats podran presentar informe de servicis socials en què es faça constar la situació econòmica desfavorable, certificat d'ingressos anuals de l'exercici o altres documents acreditatius de la situació familiar.

3. La renda per capita familiar és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual, que s'obté d'aplicar els imports indicats anteriorment, entre el nombre de membres de la unitat familiar, definits en esta mateixa base.

Cinquena.- Compatibilitat

Estes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència conjunta, no supere el cost de les despeses d'ensenyament com a servei subvencionat.

Sisena.- Convocatòria

La resolució de convocatòria, amb el contingut que estableix l'article 23 de la LGS, es publicarà a través de la Bases de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) , en el Butlletí Oficial de la Província i en el tabló d'edictes municipal i en la web de l'Ajuntament de Torrent (www.torrent.es)

Setena. Sol·licituds i documentació

Poden sol·licitar les ajudes els pares, mares o representants legals de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculats en el curs escolar corresponent en escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle autoritzats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Les sol·licituds es formalitzaran en model normalitzat, en la forma i terminis que es determinen en la corresponent convocatòria.

La sol·licitud haurà d'estar degudament cumplimentada i firmada pel sol·licitant i inclourà una declaració responsable de compliment de les condicions de compatibilitat i de no estar sotmés en causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari.

L'acreditació de les dades econòmiques dels membres de la unitat familiar serà sol·licitada per l'Ajuntament a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de forma electrònica a través de la intermediació de dades, de tal forma que amb la firma de la sol·licitud, els interessats autoritzen expressament que per part d'este Ajuntament se sol·liciten les dades indicades.

L'acreditació d'estar al corrent d'obligacions amb l'Administració Tributària i la Seguretat Social serà sol·licitada per l'Ajuntament a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a la Seguretat Social de forma electrònica per mitjà de la intermediació de dades, de tal forma que per amb la firma de la sol·licitud, els interessats autoritzen expressament que per part d'este Ajuntament se sol·liciten les dites dades.

Les dades d'empadronament seran demanats pel propi Ajuntament del Padró Municipal.

Així mateix, la certificació del centre educatiu en què consta que el beneficiari es troba matriculat en el curs corresponent, serà demanada directament per l'Ajuntament al centre, de tal forma que per mitjà de la firma de la sol·licitud, els interessats autoritzen expressament que per part d'este Ajuntament se sol·liciten les dites dades.

Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la documentació següent:

a) Fitxa de manteniment de tercers, conforme al model que s'annexa a sol·licitud.

b) Si és el cas, còpia autèntica del document que acredite que la pàtria potestat o la tutoria d'algun dels menors de la unitat familiar l'ostente persona diferent dels pares.

c) Si és el cas, còpia autèntica del certificat de minusvalidesa igual o superior al 33% dels fills majors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar.

d) Si és el cas, còpia autèntica de la documentació que acredite el divorci o separació dels pares, així com, en el supòsit de custòdia compartida, de l'acord o resolució pel qual s'establix el dit règim de custòdia.

e) Qualsevol altra documentació que es determine en la convocatòria corresponent.

En cas de considerar-se convenient, o quan hi haja dubtes raonables sobre les dades aportades, es podrà requerir qualsevol altra documentació a fi de justificar les situacions al·legades pels sol·licitants i la seua unitat familiar.

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma de convocatòria, l'òrgan competent requerirà a l'interessat perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Huitena.- Comissió Qualificadora

L'examen i valoració de les sol·licituds presentades correspon a la Comissió Qualificadora, que emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

El regidor delegat o la regidora delegada d'Educació ha de presidir la Comissió Qualificadora i com a secretari ha d'actuar el Secretari de l'Administració Municipal o el funcionari o la funcionària en qui delegue.

La Comissió ha d'estar formada, a més, pels membres següents:

€ El regidor delegat o la regidora delegada d'assumptes socials.

€ Un director o una directora d'un centre d'Educació infantil de primer cicle triat pel Consell Escolar Municipal.

€ Un regidor o una regidora de cada un dels grups polítics de la corporació.

A les deliberacions de la Comissió han d'assistir, a més, la cap de la Unitat d'Educació i un treballador o una treballadora social d'este Ajuntament. Estos dos membres hi tenen veu però no vot.

La Comissió Qualificadora de Beques, a través del president, pot demanar els informes necessaris als departaments d'este Ajuntament.

Així mateix, en casos excepcionals, podrà valorar circumstàncies personals dels sol·licitants (situació socio-econòmica, risc d'exclusió social...).

Novena. Criteris de baremació i quantia de la subvenció

La comissió avaluadora efectuarà la valoració de les sol·licituds presentades i farà la proposta corresponent, tenint en compte el que estableix cada convocatòria, i utilitzarà com a criteri per a la concessió d'ajudes que l'alumnat beneficiari de l'ajuda compleix els requisits requerits.

L'import de les beques es determinarà per la Comissió de valoració de beques en funció de la renta per càpita familiar, que és el quocient resultat de dividir la renda familiar anual, entre el nombre de membres de la unitat familiar, calculat en base a la base tercera d'esta convocatòria.

Seran excloses d'esta convocatòria les sol·licituds de l'alumnat la renta familiar dels quals supere el límit establert en cada convocatòria, calculat de la forma estipulada en el paràgraf anterior.

La resta de sol·licituds es classificaran en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per càpita familiar.

L'import total previst en cada convocatòria es distribuirà proporcionalment al nombre d'estudiants que complisquen els requisits, amb els límits individuals màxims que s'establisquen en cada convocatòria.

En cada convocatòria s'establiran els imports màxims i mínims d'ajuda per edat d'escolarització.

Desena.- Instrucció del procediment

La instrucció del procediment correspondrà a la Unitat d'Educació, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.

Les activitats d'instrucció comprendran les distintes actuacions descrites en l'art. 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Qualificadora, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es publicarà en el Tauler d'Edictes municipal, així com en la web municipal (www.torrent.es) , i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen tinguts en compte altres fet ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En este cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

Examinades les al·legacions adduïdes si és el cas pels interessats, es formularà per l'òrgan instructor la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva s'elevarà a l'òrgan concedent perquè, realitze els tràmits oportuns previs i procedisca a la resolució del procediment.

Les propostes de resolució provisional i definitiva no atorguen cap dret a favor del beneficiari proposat, enfront de l'Administració, mentres no se li haja notificat la resolució de concessió.

Onzena,- Resolució del procediment

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l'òrgan competent per a la resolució, resoldrà el procediment en els terminis i condicions que estableix l'article 25 LGS, en el termini màxim de 15 dies des de l'elevació de la proposta de resolució definitiva, notificant-se als interessats i publicant-se anunci en el tauler d'edictes i en la web municipal.

Dotzena. Pèrdua de la condició de beneficiari

Seran causes específiques per a la pèrdua de la condició de beneficiari:

a) Incompatibilitat sobrevinguda de l'ajuda al beneficiari, d'acord amb la LGS.

b) Renúncia voluntària realitzada per la persona sol·licitant.

c) Baixa en el padró municipal durant el curs escolar.

En cas de baixa en el centre educatiu sense canvi de centre, el beneficiari tindrà dret únicament a la part proporcional de la ajuda corresponent als mesos complets d'assistència efectiva.

Tretzena. Pagament de les ajudes

El pagament de les ajudes concedides, mitjançant pagament anticipat, s'ha de fer, per transferència bancària, en el compte indicat en l'imprès de sol·licitud pels beneficiari, d'acord amb el detall següent:

a) L'import corresponent al 50% de la subvenció, una vegada resolta la convocatòria.

b) El 50% restant, durant el mes de març del curs escolar corresponent.

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o la Hisenda municipal, o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.

Catorzena.- Justificació

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació a través de compte justificatiu simplificat regulada en l'art. 38 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent, en la que es continga documentació acreditativa de l'assistència al centre d'Educació Infantil.

La justificació es presentarà fins al 31 de juliol de l'exercici en què finalitza el curs acadèmic.

La falta de justificació en termini implicarà un requeriment al beneficiari perquè procedisca, en termini improrrogable de 15 dies, a presentar la justificació.

Si no es presenta la justificació, s'haurà de reintegrar l'import percebut més la liquidació d'interessos de demora.

Quinzena. Baixa i canvi de centre

El beneficiari està obligat a comunicar a l'Ajuntament la baixa definitiva en el centre on estava matriculat, en un termini màxim de 15 dies des de la efectivitat de la baixa.

Així mateix, en cas de canvi de centre, el beneficiari comunicarà a l'Ajuntament el canvi de centre, en el qual s'especificarà la data de la baixa en el centre d'origen i d'alta en el nou centre, en document que haurà d'estar firmat per la persona sol·licitant i el centre receptor.

En el cas que l'alumnat beneficiari d'ajuda siga matriculat en un altre centre autoritzat després de la resolució definitiva de la convocatòria, el sol·licitant haurà d'informar el centre de la baixa abans de finalitzar el mes en curs i haurà de comunicar el canvi a l'Ajuntament. Als efectes del pagament d'ajuda els canvis de matrícula es consideraran efectuats a partir del mes següent en què es produïsquen.

Els centres d'Educació Infantil hauran de comunicar a l'Ajuntament de Torrent la tramitació de les baixes dels alumnes beneficiaris d'ajuda, ja siga per canvi de centre, com per baixa definitiva, abans de la finalització del mes en què aquesta es produïsca.

Setzena. Causes i procediment de reintegrament

Procedirà el reintegrament per part del beneficiari i l'exigència de l'interès de demora des del pagament fins a la data en què s'acorde el reintegrament, en els casos previstos en l'art. 37 LGS i en el cas d'incompliment de les condicions i obligacions establides en estes bases i en la convocatòria.

S'aplicaran les previsions i procediment regulat en el Títol Sext de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent.

Dessetena.- Acceptació de les bases

La firma de la sol·licitud per a participar en esta convocatòria implica, amb caràcter general, l'acceptació íntegra de les presents bases, així com de les decisions que d'acord amb les mateixes puguen prendre la Comissió Qualificadora i la resta d'òrgans competents. La firma de la sol·licitud suposa també la certesa i veracitat de totes les dades consignades en la sol·licitud i en la documentació que l'acompanye, reservant-se l'Ajuntament de Torrent les facultats i quantes funcions d'inspecció i control es consideren pertinents, d'acord amb les disposicions vigents, per a allò que guarde relació amb estes bases.

La comprovació, per qualsevol mitjà, de la no veracitat de les dades incloses en la sol·licitud, així com l'omissió o ocultació deliberada d'aspectes fonamentals en la documentació aportada, comportarà la pèrdua del dret a ser beneficiari de l'ajuda.

Dihuitena.- Normativa aplicable

El present procediment subvencional es regix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com per l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent, aprovada pel Ple el 29 de desembre del 2011 i publicada en el BOP de 28 de març del 2012, així com per les presents bases i la convocatòria.

Torrent, a 3 d'octubre de 2017.-El secretari general de l'Administració Municipal, Jonatan Baena Lundgren.

2017/14960

Infancia
Educación
Cultura
Deporte
Escuelas
Nacimiento, adopción y acogimiento
Familia
Discapacidad
Estudios