Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre bases reguladores per a la concessió de subvencions al transport per a jóvens que realitzen estudis postobligatoris fora del municipi. - Boletín Oficial de Valencia de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

L'educació és un dels drets reconeguts més importants per al ple desenvolupament de les persones. L'accés a l'educació en igualtat de condicions socials i econòmiques és un principi general d'inclusió i protecció social que es contempla com un dret en la Constitució Espanyola, en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en les diferents lleis relacionades amb el règim local en la legislació vigent.

La formació, dins del sistema educatiu reglat, és l'element més important d'inserció social en l'època infantil i juvenil. Assegurar la igualtat en l'accés al sistema educatiu és, clarament, una acció de caràcter social pròpia de l'Administració local, i el transport amb els seus costos és una ferramenta d'accés que pot produir desigualtats si no es corregeix amb les ajudes pertinents.

L'Ajuntament de Torrent vol contribuir amb aquells que es troben matriculats en l'àmbit dels estudis postobligatoris a través de les ajudes que estableixen les següents bases reguladores.

Primera.- Objecte.

L'objecte de la subvenció és la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, a joves estudiants de Torrent que han de desplaçar-se, en algun mitjà de transport a altres localitats on es troben ubicats els seus centres d'estudis.

La subvenció suposa un finançament parcial dels costos de desplaçament durant el curs acadèmic.

Els estudis inclosos en l'àmbit d'aquesta subvenció són:

a) Estudis universitaris de grau en qualsevol universitat, inclosos els estudis a l'estranger amb beques ERASMUS i figures anàlogues.

b) Estudis de formació professional de grau mitjà i/o superior.

c) Estudis de formació professional bàsica.

d) Estudis d'ensenyances artístiques i/o musicals professionals o superiors.

Segona.- Procediment de concessió.

Aquestes ajudes s'han de tramitar en règim de concurrència competitiva, i s'ha d'iniciar el procediment d'ofici per mitjà de la publicació de la convocatòria aprovada per l'òrgan municipal competent.

La concessió de l'ajuda té caràcter de concurrència competitiva, per la qual cosa, per tal d'obtenir-la, no serà suficient reunir els requisits exigits per la present convocatòria, sinó que estarà supeditada al número d'orde situat dins del límit de la despesa màxima. Es fixa com a límit de despesa la dotació pressupostària especificada en la convocatòria.

Tercera.- Beneficiaris de les ajudes, requisits i obligacions.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els estudiants matriculats durant el curs acadèmic en centres autoritzats que impartisquen els estudis assenyalats en la base primera.

El beneficiari ha de complir els següents requisits i obligacions:

a) Estar matriculat, en la data que es determine en cada convocatòria, en centres autoritzats que impartisquen alguna de les titulacions assenyalades en la base primera i cursar efectivament els estudis durant el curs acadèmic.

b) No tindre més de 30 anys en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

c) No estar sotmés en cap de les circumstàncies establides en l'art. 13.2 de la Llei General de Subvencions.

d) Estar empadronat en el municipi de Torrent amb una antiguitat d'un any de residència continuada, a comptar de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindré lo al llarg del curs escolar.

e) Renda familiar y/o renda per capita, calculada d'acord amb el que preveuen aquestes bases, no superior a l'import que s'establisca en cada convocatòria.

Els requisits anteriorment assenyalats s'han d'acreditar en els termes que s'assenyalen posteriorment a la regulació del procediment de sol·licitud.

Quarta.- Membres computables de la unitat familiar i determinació de la renda familiar i de la renda per capita.

1. Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar:

- El pare i/o la mare o els representants legals.

- L'estudiant.

- Els germans i/o les germanes menors de 26 anys o majors d'aquesta edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que no perceben cap tipus d'ingressos.

En cas de separació o divorci legal dels pares, no són membres computables aquells que no convisquen amb el sol·licitant de les ajudes, però sí, si fóra el cas, el nou cònjuge o la persona unida per anàloga relació, la renda del qual s'ha de tenir en compte en el càlcul de la renda familiar. Açò mateix s'ha d'aplicar en el cas de viudetat d'algun dels pares.

Quan la custòdia siga compartida, són membres computables de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què estiga empadronat l'alumne o l'alumna sol·licitant.

En cas que l'alumne es trobe en situació d'acollida, cal aplicar a la família d'acollida el que disposen els paràgrafs anteriors.

2. Als efectes de les ajudes regulades en la present orde, s'entén per renda familiar anual la suma de les rendes de l'any que es determine en cada convocatòria dels membres que integren la unitat familiar, segons el que disposa aquestes bases, calculada tal com s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de la Persones Físiques.

Amb caràcter general, els serveis municipals han de sol·licitar telemàticament l'acreditació de les dades econòmiques dels sol·licitants a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). El fet de participar en la convocatòria d'aquestes ajudes comporta l'autorització expressa dels interessats en els apartats corresponents de la sol·licitud d'ajuda per tal que aquesta Administració obtinga les dades indicades, segons s'especifica en la base setena.

Addicionalment es pot determinar en la convocatòria anual una altra documentació que cal que les famílies presenten per a l'acreditació dels seus ingressos.

La no presentació davant l'Administració Tributària de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per part d'algun dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats, segons la legislació vigent, és motiu de denegació de l'ajuda.

La declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s'han d'extraure les dades econòmiques és la corresponent al període impositiu i a les caselles de l'imprès de declaració que es determinen en la convocatòria anual.

Quan l'import de la renda, determinat d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior, siga negatiu o '0 € ', l'import que es consigne als efectes del càlcul és '0 € '.

Quan algun o alguns dels membres de la unitat familiar la renda del qual o dels quals és computable perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar declaració, s'ha de tenir en compte la documentació que dispose l'Administració Tributària sobre ingressos, i s'han de descomptar, per analogia, els mínims personals i familiars propis dels supòsits de tributació.

Així mateix, als efectes de renda computen els ingressos no subjectes a IRPF.

Igualment, tant per empitjorament de la situació familiar com per falta de dades en l'Agència Tributària sobre algun membre de la unitat familiar, els interessats poden presentar informe de servicis socials en què es faça constar la situació econòmica desfavorable, certificat d'ingressos anuals de l'exercici o altres documents acreditatius de la situació familiar.

3. La renda per capita familiar és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual, que s'obté d'aplicar els imports indicats anteriorment, entre el nombre de membres de la unitat familiar, definits en aquesta base.

Quinta.- Compatibilitat.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en la seua concurrència, no superen el cost de les despeses de transport com a servici subvencionat.

Sexta.- Convocatòria.

La resolució de la convocatòria, amb el contingut establit en l'art. 23 de la LGS, es publicarà, a través de la base de dades nacionals de subvencions, en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler d'edictes municipal i en la web municipal (www.torrent.es).

Sèptima.- Sol·licituds i documentació.

Poden sol·licitar les ajudes els estudiants, o els seus representants legals, matriculats en el curs acadèmic corresponent, en centres oficials que impartisquen les titulacions assenyalades en la base primera.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en model normalitzat, en la forma i terminis que es determinen en la corresponent convocatòria.

La sol·licitud ha d'estar degudament omplida i signada pel sol·licitant i ha d'incloure una declaració responsable de compliment de les condicions de compatibilitat i de no estar sotmés en causa de prohibició per a obtenir la condició de beneficiari.

L'Ajuntament ha de sol·licitar l'acreditació de les dades econòmiques dels membres de la unitat familiar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de forma electrònica per mitjà de la intermediació de dades, de tal forma que, per mitjà de la signatura de la sol·licitud, els interessats autoritzen expressament que, per part d'aquest Ajuntament, es sol·liciten aquestes dades.

L'Ajuntament també ha de sol·licitar l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració Tributària i la Seguretat Social a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a la Seguretat Social de forma electrònica per mitjà de la intermediació de dades, de tal forma que, per mitjà de la signatura de la sol·licitud, els interessats autoritzen expressament que, per part d'aquest Ajuntament, es sol·liciten aquestes dades.

L'Ajuntament ha de sol·licitar les dades d'empadronament del padró municipal.

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) Còpia autèntica del document que acredite fefaentment l'admissió i/o matriculació en algun dels estudis especificats en la base primera.

b) Fitxa de manteniment de tercers, segons model que s'annexa a sol·licitud.

c) Si és el cas, còpia autèntica del document que acredite que la pàtria potestat o la tutoria d'algun dels menors de la unitat familiar és ostentada per una persona diferent dels pares.

d) Si és el cas, còpia autèntica del certificat de minusvalidesa igual o superior al 33 % dels fills majors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar.

e) Si és el cas, còpia autèntica de la documentació que acredite el divorci o separació dels pares, així com, en el supòsit de custòdia compartida, de l'acord o resolució pel qual s'estableix el règim de custòdia.

f) Qualsevol altra documentació que es determine en la convocatòria corresponent.

En cas de considerar-se convenient, o quan hi haja dubtes raonables sobre les dades aportades, es pot requerir qualsevol altra documentació a fi de justificar les situacions al·legades pels sol·licitants i la seua unitat familiar.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la norma de convocatòria, l'òrgan competent ha de requerir a l'interessat la seua esmena en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, i se li ha d'indicar que, en cas que no ho fera, quedarà desistida la sol·licitud, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Octava.- Comissió de Valoració.

L'examen i valoració de les sol·licituds presentades correspon a la Comissió de Valoració, que ha d'emetre un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada. La Comissió està composta per:

President:

La regidora delegada en matèria de joventut.

Vocals:

La regidora delegada en matèria d'educació.

Un regidor de cadascun dels grups polítics de la corporació.

El cap d'unitat de Joventut.

El secretari general de l'Administració municipal, que actuarà, així mateix, com a secretari de la Comissió.

Novena. Criteris de baremació i quantia de la subvenció.

La Comissió ha d'efectuar la valoració de les sol·licituds presentades i emetre un informe de valoració, tenint en compte allò que s'ha establit en aquestes bases i en cada convocatòria.

L'import de l'ajuda ha de determinar-se en funció d'un únic criteri, la renda per capita familiar, determinada de conformitat amb allò que s'ha previst en aquestes bases.

Queden excloses les sol·licituds d'estudiants la renda familiar dels quals supere el límit establit en cada convocatòria.

La resta de sol·licituds es classifiquen en funció dels trams de tipologia d'estudis i de la seua renda per capita familiar.

L'import total previst en cada convocatòria s'ha de distribuir proporcionalment al nombre d'estudiants que complisquen els requisits, amb els límits individuals màxims que s'establisquen en cada convocatòria.

Cal que en cada convocatòria s'establisquen els imports màxims i mínims d'ajuda per tipus d'estudis.

Desena.- Instrucció del procediment.

La instrucció del procediment correspon a la Unitat de Joventut, que cal que realitze d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució.

Les activitats d'instrucció comprenen les distintes actuacions descrites en l'art. 24 de la LGS.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió de Valoració, ha de formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'ha de publicar en el tauler d'edictes municipal, així com en la web municipal (www.torrent.es) , i s'ha de concedir un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té el caràcter de definitiva.

Examinades les al·legacions adduïdes, si és el cas, pels interessats, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, la qual ha d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua quantia, i s'ha d'especificar la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva s'ha d'elevar a l'òrgan concedent perquè, previs els tràmits oportuns, procedisca a la resolució del procediment.

Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat, enfront de l'Administració, mentre no se li haja notificat la resolució de concessió.

Onzena.- Resolució del procediment.

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva per l'òrgan competent, la regidora delegada de Joventut, en el termini màxim de 15 dies des de l'elevació de la proposta de resolució definitiva, ha de resoldre el procediment, en els termes i condicions establits en l'art. 25 de la LGS, s'ha de publicar l'anunci en el tauler d'edictes municipal i en la web municipal (www.torrent.es) i s'ha de notificar als interessats.

Dotzena.- Pèrdua de la condició de beneficiari.

Són causes específiques per a la pèrdua de la condició de beneficiari:

f) La baixa de l'estudiant del centre educatiu i la no incorporació a un altre al llarg del curs escolar.

g) Incompatibilitat sobrevinguda de l'ajuda al beneficiari, d'acord amb la LGS.

h) Renúncia voluntària realitzada per la persona sol·licitant.

i) Baixa en el padró municipal durant el curs escolar.

Tretzena.- Règim de pagament.

El pagament de l'ajuda concedida es fa efectiu en el compte corrent o en la llibreta d'estalvi que l'interessat assenyale en la sol·licitud, segons calendari següent:

a) 50 % de l'import, una vegada quede resolta la convocatòria.

b) 50 % restant, una vegada haja finalitzat el curs acadèmic i prèvia presentació d'algun document acreditatiu d'assistència o aprofitament durant el curs escolar (expedient acadèmic, certificat de notes, etc.).

No pot efectuar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o la Hisenda municipal, o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.

Catorzena.- Justificació.

Els beneficiaris han de presentar la justificació per mitjà de compte justificatiu simplificat regulat en l'art. 38 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent, en què es continga la documentació acreditativa de l'assistència al centre docent durant el curs escolar, així com de les despeses de transport efectivament realitzades.

El termini de presentació de la justificació és fins al 31 de juliol de l'exercici en què finalitza el curs acadèmic.

La falta de justificació en el termini implica un requeriment al beneficiari perquè procedisca, en el termini improrrogable de 15 dies, a presentar la justificació.

Si no es presenta la justificació, s'ha de reintegrar l'import percebut més la liquidació d'interessos de demora, i es declararà la pèrdua del dret al cobrament del 50 % restant.

Quinzena.- Causes i procediment de reintegrament.

El reintegrament per part del beneficiari i l'exigència de l'interés de demora procedeix des del pagament fins a la data que s'acorde el reintegrament, en els casos previstos en l'art. 37 de la LGS i en el cas d'incompliment de les condicions i obligacions establides en aquestes bases i la convocatòria.

S'han d'aplicar les previsions i el procediment regulat en el títol sisé de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent.

Setzena.- Acceptació de les bases.

La signatura de la sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria implica, amb caràcter general, l'acceptació íntegra de les presents bases, així com de les decisions que, d'acord amb les bases esmentades, puguen prendre la Comissió Avaluadora i la resta d'òrgans competents. Aquesta signatura suposa també la certesa i veracitat de totes les dades consignades en la sol·licitud i en la documentació que l'acompanye. L'Ajuntament de Torrent es reserva les facultats i quantes funcions d'inspecció i control es consideren pertinents, d'acord amb les disposicions vigents, per a allò que s'ha relacionat amb allò que s'ha regulat en aquestes bases.

La comprovació, per qualsevol mitjà, de la no veracitat de les dades incloses en la sol·licitud, així com l'omissió o ocultació deliberada d'aspectes fonamentals en la documentació aportada, comporta la pèrdua del dret a ser beneficiari de l'ajuda.

Dessetena.- Normativa aplicable.

El present procediment subvencional es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament de desplegament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com per l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent, aprovada pel Ple el 29 de desembre del 2011 i publicada en el BOP de 28 de març del 2012, així com per les presents bases i la convocatòria.

Torrent, a 14 de setembre de 2017.-El secretari general de l'Administració Municipal, Jonatan Baena Lundgren.

2017/14962

Estudios
Transporte
Transporte y vehículos
Educación
Juventud
Escuelas
Estudios postobligatorios universitarios
Enseñanza postobligatoria
Infancia
Actividades de servicios sociales
Erasmus
Discapacidad
Familia