Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre convocatoria Premis Literaris Ciutat de Torrent 2018, BDNS (Identif.): 400474. - Boletín Oficial de Valencia de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent sobre convocatoria Premis Literaris Ciutat de Torrent 2018, BDNS (Identif.): 400474.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Contingut:

a) Bases reguladores dels Premis Literaris Ciutat de Torrent 2018

b) La quantia total del crèdit pressupostari que es destina al XVI Premi de Narrativa és de 12.000 euros.

c) L'Ajuntament de Torrent es fa càrrec del pagament d'una part de la dotació del primer Premi de Narrativa Juvenil amb un import de 9.000 sobre el total de 12.000€ previst en l'aplicació pressupostària 3340.48032 'Subvencions corrents del pressupost prorrogat per a l'exercici 2018. La resta de la dotació del premi l'aporta el patrocini de Caixa Rural amb 3.000 euros.

d) El IX Premi de Poesia Ciutat de Torrent, té una dotació econòmica per al guanyador de 3000€ a càrrec de l'Editorial Tabarca.

e) La concessió s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.

f) Beneficiaris. Tots els participants que dins del termini i d'acord amb els requisitis assenyalats en els bases corresponents presenten les seues obres.

g) Requisits. Obres originals, escrites en valencià en les modalitats de narrativa i poesia.

h) La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a aprovar les bases reguladores dels premis.

i) El termini de presentació de les obres aspirants serà a partir de l'endemà a la seua aprovació per la Junta de Govern Local i publicació en el BOP fins al dia 20 de setembre del 2018.

j) Les obres aspirants s'han de presentar a l'Ajuntament de Torrent, c/ Ramón y Cajal, 7-1, 46900 Torrent o també a l'editorial Tabarca, av/Ausiàs March, 184, 46026, València. Per a les que s'hagen enviat a través de Correus, compta la data del mata-segells.

Torrent, a 24 de maig de 2018.-La regidora delegada de l`Àrea d`Educació i Dinamització Lingüística.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Contenido:

a) Bases reguladoras de los Premios Literarios Ciutat de Torrent 2018

b) La cuantía total del crédito presupuestario que se destina al XVI Premio de Narrativa es de 12.000 euros.

c) El Ayuntamiento de Torrent se hace cargo del pago de una parte de la dotación del primer Premio de Narrativa Juvenil con un importe de 9.000€ sobre el total de 12.000€ previsto en la aplicación presupuestaria 3340.48032 ?Subvenciones corrientes del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2018. El resto de la dotación del premio lo aporta el patrocinio de la Caja Rural con 3.000 euros.

d) El IX Premio de Poesía Ciutat de Torrent, tiene una dotación económica para el ganador de 3000€ a cargo de la Editorial Tabarca.

e) La concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

f) Beneficiarios. Todos los participantes que dentro del plazo y de acuerdo con los requisitos señalados en las correspondientes bases presenten sus obras.

g) Requisitos. Obras originales, escritas en valenciano en las modalidades de narrativa y poesía.

h) La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para aprobar las bases reguladoras de los premios.

y) El plazo de presentación de las obras aspirantes será a partir del día siguiente a su aprobación por la Junta de Gobierno Local y publicación en el BOP hasta el día 20 de septiembre del 2018.

j) Las obras aspirantes se presentarán en el Ayuntamiento de Torrent, c/ Ramón y Cajal, 7-1, 46900 Torrent o también en la editorial Tabarca, av/Ausiàs March, 184, 46026, Valencia. Para las que se hayan enviado a través de Correos, se tendrá en cuenta la fecha del mata-sellos.

Torrent, a 24 de mayo de 2018.-La regidora delegada del Área de Educación y Dinamización Lingüística.

2018/8133

Juventud
Literatura
Valenciano
Educación