Anunci de l'Ajuntament de Xàtiva sobre bases de la convocatòria pública del concurs de pintura 'Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'agost 2018'. BDNS (Identif.): 400933. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Xàtiva sobre bases de la convocatoria pública del concurso de pintura 'Premio Nacional de Pintura Juan Francés Feria de agosto 2018' de Xàtiva. BDNS (Identif.): 400933.

ANUNCI

B A S E S

PRIMERA. Poden participar tots aquells artistes majors de 18 anys, residents en l'Estat espanyol, que ho desitgen.

SEGONA. El concurs està obert a qualsevol temàtica, tècnica i estil. Tant el tema com la tècnica pictòrica a utilitzar seran de lliure elecció. No es podrà fer al·lusió a cap marca comercial i de cap manera el contingut de l'obra podrà ser ofensiu, en el més ampli sentit. De fet, l'organització es reserva el dret a no admetre les candidatures que, segons el seu criteri, no compleixin amb les condicions tècniques, artístiques i/o legals exigides pel certamen, o que fereixin la sensibilitat de les persones, incitant a conductes violentes, discriminatòries o contràries als usos socials.

TERCERA. Les dimensions mínimes del llenç on es plasme l'obra, són 81x60 cm i les màximes de 180 x180 cm.

QUARTA. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres, sense emmarcar, no s'admetran obres protegides per un vidre, però si podran estar protegides per un llistó que no supere els 2 cm d'amplària. Les obres hauran de ser originals i no haver estat premiades en cap altre concurs nacional o internacional.

CINQUENA. La data límit d'inscripció al concurs serà el 30 de juny de 2018.Els participants hauran de realitzar la inscripció online a través de MundoArti per mitjà del següent enllaç: www.mundoarti.com

SISENA. La fotografia de l'obra presentada estarà degudament retallada (és a dir, sense que aparega el marc, cavallet, etc.) en format JPG de màxim 5 MB.

SETENA. El jurat realitzarà una selecció de 25 obres que es comunicarà el 10 de Juliol de 2018 als interessats. Únicament les obres seleccionades hauran de ser enviades personalment o remeses per agència de transports abans del dia 20 de juliol de 2018, degudament identificades a:

AJUNTAMENT DE XÀTIVA € CASA DE CULTURA C/ Montcada, 7 - 46800 XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04correu electrònic: casacultura@ayto-xativa.es

HUITENA. El jurat es reserva la possibilitat d'augmentar o disminuir el nombre d'obres seleccionades atenent a la qualitat d'aquestes, podent declarar desert el premi si així ho considera.

NOVENA. D'entre les obres seleccionades, s'establirà un únic Premi en metàl·lic, de 8.000 € a la millor obra a criteri del Jurat, i aquest import està subjecte a les normatives fiscals vigents. L'obra premiada passarà a ser propietat de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva.

DESENA. Els participants accedeixen voluntàriament a l'ús del seu nom i a la reproducció de les obres seleccionades per al material de difusió relatiu al concurs, en qualsevol mitjà i així mateix per a l'edició del catàleg que s'editarà amb la fi exclusiva de promocionar als artistes seleccionats i sense ànim de lucre, per la qual cosa no generarà cap retribució per drets d'autor. El catàleg recollirà la totalitat d'obres seleccionades.

ONZENA. Aquest any i de forma excepcional, també es concedirà un accèssit valorat en 2.000 euros.

DOTZENA. El premi serà lliurat el dia 15 d'agost de 2018, a les 12.00h. en l'acte públic d'inauguració de l'exposició de les obres seleccionades i de la premiada.

TRETZENA. El Jurat està format per personalitats de reconegut prestigi al món de les arts plàstiques com són:-Ricardo Forriols: Director de l'Area d'Activitats Culturals, Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esports, Universitat Politècnica de València.-Maite Ibáñez Giménez: Doctora en Història de l'Art per la Universitat de València, critica i comisaria d'art.-Rosa Santos: Directora de la Galeria Rosa Santos i Presidenta de l'Associació de Galeries d'Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LaVac)

I la persona del Jurat designat per la família Juan Francés és: -Rosmary Bellod Durá

El jurat serà presidit pel Sr. Alcalde o persona en qui delegue i actuant com a Secretari un funcionari municipal.

Aquest jurat serà designat per la Comissió Informativa de la Regidoría de Fira.

CATORZENA. El període d'exposició de les obres seleccionades serà del 15 d'agost al 14 de setembre de 2018, a la Sala d'Exposicions de les Columnes de la Casa de Cultura de Xàtiva.

QUINZENA. Les despeses de transport, per enviar o recollir les obres, són a càrrec dels participants

SETZENA. L'Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable de les pèrdues o desperfectes de les obres durant el transport.

DESSETENA. Les obres seleccionades podran ser retirades del 17 de setembre a l'11 d'octubre de 2018. Transcorregut aquest termini, les no retirades passaran a ser propietat de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva.

DIHUITENA. Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents Bases, o que no estigués prevista, serà resolta pel Jurat. El seu pronunciament serà inapel·lable.

DISPOSICIÓ FINAL. Participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d'aquestes bases.

Xàtiva, 28 de maig de 2018.-L'alcalde-president, Roger Cerdà Boluda.

ANUNCIO

B A S E S

PRIMERA. Pueden participar todos aquellos artistas mayores de 18 años, residentes en el Estado español, que lo desean.

SEGUNDA. El concurso está abierto a cualquier temática, técnica y estilo. Tanto el tema como la técnica pictórica a utilizar serán de libre elección. No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ninguna forma el contenido de la obra podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. De hecho, la organización se reserva el derecho a no admitir las candidaturas que, según su criterio, no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el certamen, o que hieran la sensibilidad de las personas, incitando a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales.

TERCERA. Las dimensiones mínimas del lienzo donde se plasme la obra, son de 81x60 cm y las máximas de 180 x180 cm.

CUARTA. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras, sin enmarcar, no se admitirán obras protegidas por un vidrio, pero si podrán estar protegidas por un listón que no supere los 2 cm de anchura. Las obras tendrán que ser originales y no haber sido premiadas en ningun otro concurso nacional o internacional.

QUINTA. La fecha tope de inscripción al concurso será el 30 de junio de 2018.

Los participantes tendrán que realizar la inscripción online a través de MundoArti por medio del siguiente enlace: www.mundoarti.com

SEXTA. La fotografía de la obra presentada estará debidamente recortada (es decir, sin que aparezca el marco, caballete, etc.) en formato JPG de máximo 5 MB.

SÉPTIMA. El jurado realizará una selección de 25 obras que se comunicará el 10 de julio de 2018 a los interesados. Únicamente las obras seleccionadas tendrán que ser enviadas personalmente o remitidas por agencia de transportes antes del día 20 de julio de 2018, debidamente identificadas a:

AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA - CASA DE CULTURA

C/ Montcada, 7 - 46800 XÀTIVA. Teléfono: 96 228 23 04

correo electrónico: casacultura@ayto-xativa.es

OCTAVA. El jurado se reserva la posibilidad de aumentar o disminuir el número de obras seleccionadas atendiendo a la calidad de estas, pudiendo declarar desierto el premio si así lo considera.

NOVENA. De entre las obras seleccionadas, se establecerá un único Premio en metálico, de 8.000,00€ a la mejor obra a criterio del Jurado, y este importe está sujeto a las normativas fiscales vigentes. La obra premiada pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva.

DÉCIMA. Los participantes acceden voluntariamente al uso de su nombre y a la reproducción de las obras seleccionadas para el material de difusión relativo al concurso, en cualquier medio y así mismo para la edición del catálogo que se editará con el fin exclusivo de promocionar a los artistas seleccionados y sin ánimo de lucro, por lo que no generará ninguna retribución por derechos de autor. El catálogo recogerá la totalidad de obras seleccionadas.

UNDÉCIMA. Este año y de forma excepcional, también se concederá un accèssit valorado en 2.000,00€ .

DUODÉCIMA. El premio será entregado el día 15 de agosto de 2018, a las 12.00h. en el acto público de inauguración de la exposición de las obras seleccionadas y de la premiada.

DECIMOTERCERA. El Jurado está formado por personalidades de reconocido prestigio en el mundo de las artes plásticas cómo son:

-Ricardo Forriols: Director del Área de Actividades Culturales, Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deportes, Universitat Politècnica de València.

-Maite Ibáñez Giménez: Doctora en Historia del Arte por la Universitat de València, crítica y comisaria de arte.

-Rosa Santos: Directora de la Galería Rosa Santos y Presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LaVac).

Y la persona del Jurado designado por la familia Juan Francés es:

-Rosmary Bellod Durá

El jurado será presidido por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue y actuando como Secretario un funcionario municipal.

Este jurado será designado por la Comisión Informativa de la Regidoría de Feria.

DECIMOCUARTA. El periodo de exposición de las obras seleccionadas será del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2018, a la Sala de Exposiciones de las Columnas de la Casa de Cultura de Xàtiva.

DECIMOQUINTA. Los gastos de transporte, para enviar o recoger las obras, son a cargo de los participantes.

DECIMOSEXTA. El Ayuntamiento de Xàtiva no se hará responsable de las pérdidas o desperfectos de las obras durante el transporte.

DESSETENA. Las obras seleccionadas podrán ser retiradas del 17 de septiembre al 11 de octubre de 2018. Transcurrido este plazo, las no retiradas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva.

DIHUITENA. Cualquier discrepancia respecto a la interpretación de las presentes Bases, o que no estuviera prevista, será resuelta por el Jurado. Su pronunciamiento será inapelable.

DISPOSICIÓN FINAL. Participar en el presente concurso presupone la total aceptación de estas bases.

Xàtiva, 28 de mayo de 2018.-El alcalde-presidente, Roger Cerdà Boluda.

2018/8285

Cultura
Pintura
Transporte
Francés
Comercio y marketing
Certámenes
Transporte y vehículos
Ferias
Artes
Familia
Exposiciones
Deporte
Actividad cultural
Alumnado
Deporte