Anunci de l'Ajuntament de Xàtiva sobre las bases reguladores per a la concessió d'ajudes en materia de comerç a les asociacions comerciales del municipi, Exercici 2018. BDNS (Identif.): 399253 - Boletín Oficial de Valencia de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Xàtiva sobre las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de comercio a las asociaciones comerciales del municipio, Ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 399253.

ANUNCI

Article 1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Atorgament de subvencions destinades a:

Foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Xàtiva, com a objectiu d'interés econòmic i social general de la ciutat.

Article 2.- DESTINATARIS

Associacions de comerciants de Xàtiva sense ànim de lucre, en la qual almenys el 60% dels membres que desenvolupen activitat empresarial desenvolupen accions de dinamització comercial. i d'hosteleria.

Article 3.- ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió social de la zona d'àmbit de l'associació de comerciants o de la ciutat durant l'any 2018

Article 4.- TIPUS DE SUBVENCIÓ

Aportació econòmica en funció dels criteris que s'especifiquen en les presents bases.

Article 5.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS

1. Estar legalment constituïts.

2. Estar inscrits en el Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament i tener la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació d'aquesta any, així com el corresponent pressupost anual d'ingressos i despeses). En cas de que aquesta documentació encara no haja estat lliurada al Registre, es presentarà juntament amb la sol·licitud de subvenció.

3. Tenir el seu domicili social i fiscal en el municipi de Xàtiva.

4. No estar en situació en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvecions.

Article 6. FINANÇAMENT DE LES AJUDES

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria, estarà condicionada a l'existència de fons adequats i suficients en la AT: Associacions Comercials, partida pressupostària 1D1/4330/48900 Desenvolupament Local, dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici 2018.

Existeix una Retenció de Crèdit amb nombre d'operació 9398 per al finançament d'aquestes ajudes per un import global de 30.000,00€

Article 7.- CONVOCATÒRIA

El procediment de concessió de les ajudes s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública.

La informació de la convocatòria i els impresos normalitzats de sol·licitud estaran disponibles en la pàgina web de l'Ajuntament de Xàtiva (www.xativa.es), en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Xàtiva i en el Departament de Comerç de l'Ajuntament de Xàtiva.

Article 8.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds hauran de presentar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva i dirigir-se a l'Oficina Afic o per qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes serà fins al 30 de juny de l'any en curs, prorrogant-se aquest termini fins al primer dia hàbil següent, quan l'últim dia siga dissabte o festiu.

S'acompanyarà a les sol·licituds la següent documentació:

1.- Annex I: Sol·licitud de subvenció per a les associacions comercials i d'hosteleria del municipi de Xàtiva.

2.- Fotocòpia compulsada del CIF de l'Associació sol·licitant, llevat que aquesta documentació ja obre en poder d'aquesta Administració.

3.- Fotocòpia compulsada del Estatuts de l'Associació sol·licitant, llevat que aquesta documentació ja obre en poder d'aquesta Administració.

4.- Certificat d'Inscripció en el Registre Oficial corresponent.

5.- Certificat del secretari de l'Associació en el qual conste, la identificació dels comerços i empreses associats a la mateixa.

6.- Annex II: Memòria valorada de les actuacions a realitzar desglossada per partides i preus unitaris

7.- Annex III: Dades de domiciliació bancària: Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquest Ajuntament s'aportarà el model de domiciliació bancària vigent degudament emplenat i en un altre cas, s'indicarà el nombre del compte anteriorment utilitzat i donada d'alta a aquests efectes.

8.- Annex IV: Autorització a l'Ajuntament de Xàtiva perquè aquesta obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i a l'Ajuntament de Xàtiva, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Si el sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar fotocòpia del document nacional d'identitat.

9.- Annex V: Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està en situació de les prohibicions per a obtenir la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantenir el seu compliment fins a la finalització del procediment.

10.- Annex VI: Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si escau, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si escau i normativa en què s'empara.

Si escau, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable del representant de l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció, i/o documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

L'Ajuntament de Xàtiva es reserva el dret de requerir al sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

No obstant açò, el sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, havent d'aportar llavors les certificacions que a continuació es relacionen, i que tindran un període de validesa de sis mesos a explicar des de la data de la seua expedició:

€ De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.

€ De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

€ Dels serveis economicofinancers de l'ajuntament de Xàtiva, el certificat acreditatiu que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la dit Ajuntament.

En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries, per la Seguretat Social i per l'Ajuntament de Xàtiva tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb l'establit en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Amb independència de la documentació assenyalada, es podrà requerir en tot moment la documentació o informació complementària que en funció de les característiques del projecte o dades facilitades que estime necessària.

D'acord amb el previst en l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, l'Ajuntament de Xàtiva, comprovarà les sol·licituds, dades i documentació presentada, així com el compliment dels requisits i viabilitat de la sol·licitud, i si la mateixa no reunira aquests requisits l'òrgan competent requerirà als interessats, si escau, perquè en el termini de deu dies s'esmenen els defectes o s'acompanyen els documents preceptius, amb indicació que si així no ho feren se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud, prèvia la resolució que caldrà dictar-se

Article 9. TERMINI DE PRESENTACIO DE LES SOL·LICITUDS I ACTIVITATS

El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes serà fins al 30 de juny de l'any en curs, prorrogant-se aquest termini fins al primer dia hàbil següent, quan l'últim dia siga dissabte o festiu.

Posteriorment s'aniran presentant per la seu electrònica de l'Ajuntament les activitats individualitzades que es realitzen per part de cada associació incloent una memòria descriptiva de la campanya/actuació realitzada susceptible de ser subvencionada amb les despeses derivades de les mateixa.

La presentació de les memòries individualitzades per campanyes, actuacions o fires comercials adjuntant dues mostres gràfiques de les mateixes en el qual conste la col·laboració l'Ajuntament de Xàtiva, Regidoria de Comerç, així com de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el de l'Agència AFIC.

Article 10. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

S'estableix un sistema de puntuació amb els criteris següents:

CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

PUNTUACIÓ

NOMBRE D'ASSOCIATS

1 punt cada 5 associats (màxim 5 punts)

NOMBRE D'ACCIONS PROPOSADES EN LA MEMÒRIA

1 punt per acció (màxim 5 punts)

PROFESSIONALITZACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ I SERVEIS DE QUALITAT

-Personal dedicat exclusivament a l'associació.

- Material difusió.

-Pàgina Web.

-Foment associacionisme

-Altres

1 punt per acció (màxim 5 punts)

PARTICIPACIÓ ACTIVA I INVOLUCRACIÓ EN LES ACCIONS QUE ES REALITZEN A LA CIUTAT DURANT TOT L'ANY

- Nadal.

- Mercat de la Terra

- Fires.

- Dinamització comercial en els dies de mercat ambulant.

- Activitats en el Mercat Municipal.

- Activitats educatives per un consum responsable.

- Altres

1 punt per acció (màxim 5 punts)

CAMPANYES INNOVADORES D'ANIMACIÓ I DECORACIÓ DE CARRERS

2 punts per cada ació (màxim 10 punts)

ACCIONS DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL EN MUNICIPIS QUE ESTIGUEN DINS DE L'ÀREA D'INFLUÈNCIA COMERCIAL DE LA CIUTAT.

1 punt per cada acció (màxim 5 punts)

La quantia de la subvenció s'aplicarà en funció de la proporció de la puntuació total obtinguda.

L'aportació màxima per atendre la totalitat de les sol·licituds objecte d'aquesta convocatòria serà de 30.000 euros.

Article 11. COMISSIÓ QUALIFICADORA

La comissió qualificadora estarà formada per la Direcció d'Àrea de Règim Interior, per la persona Responsable de la Secció de Promoció Soci-Econòmica i l'Agent de Desenvolupament Local de Promoció Econòmica.

Article 12. INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

La instrucció de l'expedient serà realitzada per la Secció de Promoció Soci-Econòmica, per l'Agència AFIC.

L'Agència AFIC, podrà recaptar del sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la comissió de valoració que elaborarà les corresponents propostes de concessió de les ajudes i determinació de les seues quanties.

L'Òrgan competent per a la Resolució de les ajudes sol·licitades de forma individualitzada per cada acció realitzada per cadascuna de les associacions comercials sol·licitants serà la Junta de Govern Local previ informe de la comissió de valoració, en base a l'article l'art. 22.1 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

La resolució, d'acord amb el que es disposa en l'art. 63.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juny pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, contindrà una relació ordenada de totes les sol·licituds, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d'elles que, complint amb totes les condicions administratives i tècniques establides en les presents bases per a adquirir la condició de beneficiaris, no hagen sigut estimades per sobrepassar el crèdit fixat en la convocatòria, a fi de que, si algun dels beneficiaris renunciaren a la subvenció concedida i s'haguera alliberat el crèdit suficient, s'acordara una subvenció als sol·licitants seguint l'ordre de puntuació obtinguda per cadascun d'ells

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es realitzarà mitjançant comparació de les sol·licituds presentades, amb l'objectiu d'establir una prelació entre les mateixes, que pot donar lloc a la gradació del percentatge de subvenció a aplicar, d'acord amb els criteris de valoració. En el cas que el crèdit consignat en la convocatòria fóra suficient, atenent al nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, no serà necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits establits en les convocatòries.

El termini màxim per a resoldre i notificar serà de sis mesos. Transcorregut el mateix s'entendrà desestimades per silenci administratiu les sol·licituds de concessió de la subvenció.

La notificació de la resolució es realitzarà de conformitat amb els disposat en els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la seua publicació en la BDNS, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Xàtiva.

Les resolucions al fet que es refereixen els paràgrafs anteriors esgoten la via administrativa i contra elles podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà al de la notificació de la resolució corresponent o recurs contenciós-administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà al de la notificació de la resolució corresponent.

Article 13.- ACEPTACIÓ I RENÚNICA A L'AJUDA

Si en el termini de deu dies a partir de la notificació de la resolució no s'haguera presentat renúncia per escrit, s'entendrà acceptada pel beneficiari la subvenció, així com les condicions derivades de la mateixa

Totes aquelles entitats beneficiàries que per raons justificades no puguen executar les actuacions en el termini establit hauran de notificar-ho per escrit, abans que finalitze el termini de justificació, manifestant les causes que ocasionen tal renúncia

Article 14.- CONTROL DE LES ACCIONS I PUBLICITAT

1. L'Ajuntament de Xàtiva realitzarà el control i seguiment de les accions a través de les comprovacions que considere necessàries.

2. La imatge que es vaja a utilitzar en mitjans publicitaris, serà facilitada per part de l'Ajuntament de Xàtiva (cartelleria, díptics, tríptics, periòdics,...) associats a les campanyes promocionals susceptibles de subvenció, hauran de presentar-se en l'Ajuntament abans de la seua publicació per a l'aprovació per part del Departament de Promoció Econòmica.

En tota la publicitat que es derive de les ajudes concedides, el beneficiari farà constar la col·laboració de l'Ajuntament de Xàtiva, Regidoria de Comerç, així com de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el de l'Agència AFIC

Article 15.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Seran obligacions dels beneficiaris en la present convocatòria:

- Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o executar el comportament que fonamenta la concessió de subvencions.

- Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de la inversió i el compliment de la finalitat que determine la concessió i gaudi de la subvenció.

- Les activitats hauran d'estar finalitzades el 31 de desembre de 2018.

- Comunicar a l'Ajuntament de Xàtiva l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol Administracions o Ens Públics, dins dels quinze dies següents a la seua concessió, podent-se revocar o cancel·lar l'ajuda si no es compleix aquesta obligació.

Article 16. PLAÇ DE JUSTIFICACIÓ

L'associació anirà justificant les actuacions realitzades durant l'exercici 2018 de forma individualitzada en el temps i no de forma anual.

El termini per a la justificació de la subvenció finalitzarà el dia 1 de febrer de 2019 i es realitzarà en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva

Article 17. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES

A efecte de justificar la subvenció concedida hauran de presentar la següent documentació:

1.- Instància de sol·licitud d'abonament, subscrita pel beneficiari, dirigida a l'Ajuntament de Xàtiva, Departament de comerç, sol·licitant el pagament de la subvenció, indicant el nombre del compte corrent en la qual s'haja d'efectuar la transferència juntament amb el certificat de titularitat bancària

2.- Memòria justificativa signada de les activitats desenvolupades incloent les despeses justificades presentades i realitzats. Així mateix, s'haurà de presentar dues mostres de tota la documentació gràfica que justifique les activitats objecte de subvenció.

3.- Factures justificatives de la despesa. La factura haurà de ser: original, en el cas que se subvencione el 100% de la despesa efectuada o compulsada per Organisme Oficial en el cas que no se subvencione el 100% de la despesa efectuada. Si es tracta d'una factura compulsada, prèviament en l'original de la factura es farà constar 'subvencionada per l'Ajuntament de Xàtiva' de manera que ja figure en la còpia presentada davant l'Ajuntament

4.- Relació detallada de les actuacions realitzades, recolzades per la subvenció, amb indicació de cadascun de les despeses incorregudes (amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament), manifestant expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció i que els béns o millores s'han destinat a les finalitats concretes per als quals es va concedir la subvenció.

Totes les factures que es presenten hauran de contenir les dades que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, per i que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

- Nombre i si escau, sèrie.

- Data de la seua expedició.

- Nom, cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir la factura com del destinatari de les operacions.

- Nombre d'identificació fiscal.

- Domicili, tant de l'obligat a expedir la factura com del destinatari de les operacions.

- Descripció de les operacions.

- Tipus impositiu aplicat a les operacions.

- Quota tributària.

- Data en la qual s'hagen efectuat les operacions que es documenten, o en la qual si escau s'haja rebut el pagament anticipat sempre que es tracte d'una data diferent de l'expedició de la factura.

5.- Comprovants de pagament: Si la forma de pagament és una transferència bancària, aquesta es justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec de la mateixa, havent de figurar ordenant, el beneficiari i en el concepte de la transferència el nombre de la factura o, a falta d'aquesta, el concepte abonat; per als pagaments que es justifiquen mitjançant pagaments en metàl·lic el document justificatiu consistirà en:

Un vaig rebre signat i segellat pel proveïdor, en el qual ha d'especificar-se:La factura o documentació justificativa de la despesa al fet que correspon el pagament i la seua data;

Sota la signatura ha d'aparèixer el nom i nombre del NIF de la persona que signa.

En els pagaments en efectiu sempre que no contravinga el disposat en la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, sobre prevenció del frau fiscal en l'article 7, limitacions als pagaments en efectiu, per tant, no podran acreditar-se pagaments en efectiu, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

Per a la percepció de la subvenció haurà de quedar acreditat en l'expedient que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (Art. 13 i 34.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions).

Tota aquella documentació que l'Ajuntament de Xàtiva estime oportuna per a verificar que s'ha realitzat l'actuació.

El pagament de la subvenció serà únic, prèvia acreditació de la justificació.

Es consideren despeses subvencionables els efectivament realitzats dins del termini de justificació i que estiguen pagats.

Si la justificació es realitza per import inferior a la quantitat subvencionada, s'abonarà la part proporcional que corresponga.

Article 18. MINORACIÓ, RESOLUCIÓ I REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA

1. L'alteració d'alguna de les característiques no substancials de l'actuació aprovada, l'incompliment d'alguna de les condicions establides en la resolució, l'execució inadequada de part de la despesa aprovada, l'execució parcial o per menor import, la insuficient justificació d'algun de les despeses efectivament realitzades o la concessió d'altres ajudes públiques o privades, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, si en el seu conjunt excedeixen dels límits establits podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida.

2. L'incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, l'estar iniciat el projecte a la data de presentació de la sol·licitud si així es determina en la

convocatòria, així com l'incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, l'incompliment en l'adopció de les mesures de difusió del finançament públic rebut, la variació de la finalitat de l'actuació o la falta de justificació de la realització de la mateixa en els terminis establits a aquest efecte, donarà lloc a la resolució de la subvenció. Quan figuren en l'expedient o siguen tinguts en compte en aquesta resolució altres fets o altres al·legacions que les adduïdes per l'interessat se li garantirà el dret a l'audiència en els termes i amb els efectes, fixats en l'article 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. La constatació de l'incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, així com l'incompliment de les obligacions imposades al beneficiari o dels compromisos assumits pel mateix, una vegada autoritzat el deslliurament de la subvenció o aquesta estiga efectivament abonada donarà lloc a la incoació per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del corresponent expedient que podrà finalitzar si escau, amb la resolució de la subvenció i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de l'interessat a l'audiència.

ARTICLE 19.- PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES.

Complint l'article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, esta corporació informarà que les dades personals de les sol·licituds podràn ser incorporades als fitxers automatizats de dades, es presta consentiment exprés perquè l'Ajuntament de Xàiva puga dur a terme el tractament d'estes, sempre per al compliment de les finalitats indicades anteriorment. Així mateix, els beneficairis podran, si ho desitgen, exercitar el dret d'acces, rectificació, cancelació i oposició dirigint-se l'Ajuntament de Xàtiva.

La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes en la citada sol·licitud, així com a la de les relatives a l'ajuda si és el cas concedida, a l'Ajuntament de Xàtiva i a la resta d'organismes públics amb fins d'estadistica, avaluació i seguiment , i per a la comunicació als sol·licitants dels difrents programes i acutacions per a la formació, ocupació i promoció empresarial.

20.- IMPUGNACIÓ I ACORD DE CONCESSIÓ

Contra l'acord d'aprovació d'aquestes Bases i els de concessió d'ajudes o resolució de reintegrament de les mateixes per incompliment podrà interposar-se pels interessats recurs potestatiu de reposició davant l'Ajuntament de Xàtiva en el termini d'un mes a explicar des de la publicació de l'acord d'aprovació o concessió de les mateixes o resolució de reintegrament o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós de València en el termini de dos mesos.

DISPOSICIÓ FINAL.- Sense perjudici del contingut de les Bases de la Convocatòria, serà aplicable el que es disposa per:

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- L'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, de l'Ajuntament de Xàtiva, publicada en el BOP, de 30 de gener de 2017.

Xàtiva, a 9 de maig de 2018.-L'alcalde, Roger Cerdà Boluda.

ANUNCIO

Artículo 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Otorgamiento de subvenciones destinadas a:

Fomento de la dinamización y promoción del comercio integrado en el tejido urbano de Xàtiva, como objetivo de interés económico y social general de la ciudad.

Artículo 2.- DESTINATARIOS.

Asociaciones de comerciantes de Xàtiva sin ánimo de lucro, en la cual al menos el 60% de los miembros que desarrollan actividad empresarial desarrollan acciones de dinamización comercial. y de hosteleria.

Artículo 3.- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

Acciones destinadas a la promoción comercial y dinamización y cohesión social de la zona de ámbito de la asociación de comerciantes o de la ciudad durante el año 2018.

Artículo 4.- TIPO DE SUBVENCIÓN.

Aportación económica en función de los criterios que se especifican en las presentes bases.

Artículo 5.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

1. Estar legalmente constituidos.

2. Estar inscritos en el Registro de Entidades de este Ayuntamiento y tener la documentación actualizada (memoria del año anterior y programación de esta año, así como el correspondiente presupuesto anual de ingresos y gastos). En caso de que esta documentación todavía no haya sido entregada al Registro, se presentará junto con la solicitud de subvención.

3. Tener su domicilio social y fiscal en el municipio de Xàtiva.

4. No estar en situación en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvecions.

Artículo 6. FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS.

La concesión de las ayudas previstas en esta convocatoria, estará condicionada a la existencia de fondos adecuados y suficientes en la AT: Asociaciones Comerciales, partida presupuestaria 1D1/4330/48900 Desarrollo Local, de los presupuestos del Ayuntamiento de Xàtiva para el ejercicio 2018.

Existe una Retención de Crédito con número de operación 9398 para la financiación de estas ayudas por un importe global de 30.000,00 € .

Artículo 7.- CONVOCATORIA.

El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública.

La información de la convocatoria y los impresos normalizados de solicitud estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de Xàtiva (www.xativa.es), en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Xàtiva y en el Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Xàtiva.

Artículo 8.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes tendrán que presentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva y dirigirse a la Oficina Afic o por cualquier de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será hasta el 30 de junio del año en curso, prorrogándose este plazo hasta el primer día habilidoso siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Se acompañará a las solicitudes la siguiente documentación:

1.- Anexo I: Solicitud de subvención para las asociaciones comerciales y de hosteleria del municipio de Xàtiva.

2.- Fotocopia compulsada del CIF de la Asociación solicitante, salvo que esta documentación ya obre en poder de esta Administración.

3.- Fotocopia compulsada del Estatutos de la Asociación solicitante, salvo que esta documentación ya obre en poder de esta Administración.

4.- Certificado de Inscripción en el Registro Oficial correspondiente.

5.- Certificado del secretario de la Asociación en el cual consto, la identificación de los comercios y empresas asociados a la misma.

6.- Anexo II: Memoria valorada de las actuaciones a realizar desglosada por partidas y precios unitarios

7.- Anexo III: Datos de domiciliación bancaria: Si la cuenta bancaria no ha sido utilizada en las relaciones con este Ayuntamiento se aportará el modelo de domiciliación bancaria vigente debidamente rellenado y en otro caso, se indicará el número de la cuenta anteriormente utilizada y dada de alta a estos efectos.8.- Anexo IV: Autorización en el Ayuntamiento de Xàtiva porque esta obtenga de forma directa a través de certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Xàtiva, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Si el solicitante no presta su consentimiento, tendrá que aportar fotocopia del documento nacional de identidad.

9.- Anexo V: Declaración responsable que acredite que el solicitante no está en situación de las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones, cumple con los requisitos exigidos en la normativa reguladora, dispone de la documentación que así lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización del procedimiento.10.- Anexo VI: Declaración responsable de no haber recibido ni solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad o, si procede, relación de entidades a las cuales se hayan solicitado o de las cuales se hayan obtenido, con indicación de la cantidad solicitada o concedida, fecha de concesión si procede y normativa en que se ampara.

Si procede, documentación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de la exención o no sujeción al IVA, que tendrá que acompañarse de una declaración responsable del representante de la entidad sobre la subsistencia de los requisitos que, según la normativa del impuesto, fundamentan la exención o no sujeción, y/o documentación acreditativa que el IVA soportado en los gastos necesarios para la realización de la actuación subvencionada no es susceptible de recuperación o compensación.

El Ayuntamiento de Xàtiva se reserva el derecho de requerir al solicitante si la información obtenida presenta alguna incidencia.

Sin embargo, el solicitante podrá denegar expresamente esta autorización, teniendo que aportar entonces las certificaciones que a continuación se relacionan, y que tendrán un periodo de validez de seis meses a explicar desde la fecha de su expedición:

- De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el certificado que acredito que el solicitante se encuentra al correinte de sus obligaciones tributarias.

- De la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado acreditativo que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- De los servicios económico-financieros del ayuntamiento de Xàtiva, el certificado acreditativo que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con dicho Ayuntamiento.

En este sentido, las certificaciones expedidas por las administraciones tributarias, por la Seguridad Social y por el Ayuntamiento de Xàtiva tendrán una validez de seis meses desde la fecha de su expedición, de acuerdo con el establecido en el artículo 23.3 del Real decreto 887/2006, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento la documentación o información complementaria que en función de las características del proyecto o datos facilitados que estimo necesaria.

De acuerdo con el previsto en el arte. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el Ayuntamiento de Xàtiva, comprobará las solicitudes, datos y documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos y viabilidad de la solicitud, y si la misma no reuniera estos requisitos el órgano competente requerirá a los interesados, si procede, para que en el plazo de diez días se enmienden los defectos o se acompañan los documentos preceptivos, con indicación que si así no lo hicieron se los tendrá por desistidos de su solicitud, previa la resolución que habrá que dictarse

Artículo 9. PLAZO DE PRESENTACIO DE LAS SOLICITUDES Y ACTIVIDADES.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será hasta el 30 de junio del año en curso, prorrogándose este plazo hasta el primer día habilidoso siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Posteriormente se irán presentando por la sede electrónica del Ayuntamiento las actividades individualizadas que se realizan por parte de cada asociación incluyendo una memoria descriptiva de la campaña/actuación realizada susceptible de ser subvencionada con los gastos derivados de las misma.

La presentación de las memorias individualizadas por campañas, actuaciones o ferias comerciales adjuntando dos muestras gráficas de las mismas en el cual conste la colaboración el Ayuntamiento de Xàtiva, Concejalía de Comercio, así como de la Generalitat Valenciana, Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y el de la Agencia AFIC.

Artículo 10. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Se establece un sistema de puntuación con los criterios siguientes:

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

NUMERO DE ASOCIADOS

1 punto cada 5 asociados (màximo) 5 puntos)

NUMERO DE ACCIONES PROPUESTAS EN LA MEMÓRIA

1 punto por acción (máximo 5 puntos)

PROFESIONALIZACIÓN DE L A ASOCIACIÓN Y SERVICIOS DE CALIDAD

-Personal dedicado exclusivamente a la asociación.

- Material de difusión.

-Página Web.

-Fomento del asociacionismo

-Otros

1 punto por acción (máximo 5 puntos)

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y INVOLUCRACIÓN EN LES ACCIONS QUE ES REALITZEN A LA CIUDAD DURANTE TODO EL AÑO

- Navidad.

- Mercado de la Tierra

- Feria.

- Dinamización comercial en los dias de mercado ambulante.

- Actividades en el Mercado Municipal.

- Actividades educativas para un consumo responsable.

- Otros.

1 punto por acción (màximo 5 puntos)

CAMPAÑIAS INNOVADORAS DE ANIMACIÓN Y DECORACIÓN DE CALLES

2 puntos por cada acción (màximo 10 puntos)

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL EN MUNICIPIOS QUE ESTÉN DENTRO DE LA ÁREA DE INFLUÉNCIA COMERCIAL DE LA CIUDAD.

1 punto por cada acción (màximo 5 puntos)

La cuantía de la subvención se aplicará en función de la proporción de la puntuación total obtenida.

La aportación máxima para atender la totalidad de las solicitudes objeto de esta convocatoria será de 30.000 euros.

Artículo 11. COMISIÓN CALIFICADORA.

La comisión calificadora estará formada por la Dirección de Área de Régimen Interior, por la persona Responsable de la Sección de Promoción Socio-Económica y el Agente de Desarrollo Local de Promoción Económica.

Artículo 12. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

La instrucción del expediente será realizada por la Sección de Promoción Socio-Económica, por la Agencia AFIC.

La Agencia AFIC, podrá recaudar del solicitante la aportación adicional otros documentos o datos aclaratorios que estimo necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.

Examinadas las solicitudes, aquellas que cumplan y acreditan los requisitos de esta orden serán evaluadas por la comisión de valoración que elaborará las correspondientes propuestas de concesión de las ayudas y determinación de sus cuantías.

El Órgano competente para la Resolución de las ayudas solicitadas de forma individualizada por cada acción realizada por cada una de las asociaciones comerciales solicitantes será la Junta de Gobierno Local previo informe de la comisión de valoración, en base al artículo el arte. 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

La resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el arte. 63.3 del Real decreto 887/2006, de 21 de junio por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contendrá una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido estimadas para sobrepasar el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de los beneficiarios renunciaron a la subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, se acordara una subvención a los solicitantes siguiendo la orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, que se realizará mediante comparación de las solicitudes presentadas, con el objetivo de establecer una prelación entre las mismas, que puede dar lugar a la gradación del porcentaje de subvención a aplicar, de acuerdo con los criterios de valoración. En el supuesto de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación, no será necesario fijar orden de prelación entre las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en las convocatorias.El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. Transcurrido el mismo se entenderá desestimadas por silencio administrativo las solicitudes de concesión de la subvención.

La notificación de la resolución se realizará en conformidad con los dispuesto en los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su publicación en la BDNS, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Xàtiva.

Las resoluciones al hecho que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a explicar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a explicar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.

Artículo 13.- ACEPTACIÓ Y RENÚNICA A LA AYUDA.

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado renuncia por escrito, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención, así como las condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas no puedan ejecutar las actuaciones en el plazo establecido tendrán que notificarlo por escrito, antes de que finalizo el plazo de justificación, manifestando las causas que ocasionan tal renuncia

Artículo 14.- CONTROL DE LAS ACCIONES Y PUBLICIDAD.

1. El Ayuntamiento de Xàtiva realizará el control y seguimiento de las acciones a través de las comprobaciones que considero necesarias.

2. La imagen que se vaya a utilizar en medios publicitarios, será facilitada por parte del Ayuntamiento de Xàtiva (cartelería, dípticos, trípticos, periódicos,...) asociados a las campañas promocionales susceptibles de subvención, tendrán que presentarse en el Ayuntamiento antes de su publicación para la aprobación por parte del Departamento de Promoción Económica.

En toda la publicidad que se derivo de las ayudas concedidas, el beneficiario hará constar la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, Concejalía de Comercio, así como de la Generalitat Valenciana, Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y el de la Agencia AFIC

Artículo 15.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Serán obligaciones de los beneficiarios en la presente convocatoria:

- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones.

- Justificar ante el órgano concedent el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que determino la concesión y goce de la subvención.

- Las actividades tendrán que estar finalizadas el 31 de diciembre de 2018.- Comunicar en el Ayuntamiento de Xàtiva la obtención otras ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquier Administraciones o Entes Públicos, dentro de los quince días siguientes a su concesión, pudiéndose revocar o cancelar la ayuda si no se cumple esta obligación.

Artículo 16. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.

La asociación irá justificando las actuaciones realizadas durante el ejercicio 2018 de forma individualizada en el tiempo y no de forma anual.

El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 1 de febrero de 2019 y se realizará en la sede electrónica del Ayuntamiento de XàtivaArtículo 17. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS AYUDAS.

A efecto de justificar la subvención concedida tendrán que presentar la siguiente documentación:1.- Instancia de solicitud de abono, subscrita por el beneficiario, dirigida al Ayuntamiento de Xàtiva, Departamento de comercio, solicitando el pago de la subvención, indicando el número de la cuenta corriente en la cual se tenga que efectuar la transferencia junto con el certificado de titularidad bancaria2.- Memoria justificativa firmada de las actividades desarrolladas incluyendo los gastos justificados presentados y realizados. Así mismo, se tendrá que presentar dos muestras de toda la documentación gráfica que justifico las actividades objeto de subvención.

3.- Facturas justificativas del gasto. La factura tendrá que ser: original, en el supuesto de que se subvenciono el 100% del gasto efectuado o compulsada por Organismo Oficial en el supuesto de que no se subvenciono el 100% del gasto efectuado. Si se trata de una factura compulsada, previamente en el original de la factura se hará constar 'subvencionada por el Ayuntamiento de Xàtiva' de forma que ya figuro en la copia presentada ante el Ayuntamiento.

4.- Relación detallada de las actuaciones realizadas, apoyadas por la subvención, con indicación de cada uno de los gastos incurridos (con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago), manifestando expresamente que se ha cumplido el objeto de la subvención y que los bienes o mejoras se han destinado a las finalidades concretas para los cuals se concedió la subvención.Todas las facturas que se presentan tendrán que contener los datos que exige el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por y que se aprueba el Reglamento por el cual se regulan las obligaciones de facturación:

- Número y si procede, serie.

- Fecha de su expedición.

- Nombre, apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.- Número de identificación fiscal.

- Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.- Descripción de las operaciones.

- Tipo impositivo aplicado a las operaciones,

- Cuota tributaria.

- Fecha en la cual se hayan efectuado las operaciones que se documentan, o en la cual si procede se haya recibido el pago anticipado siempre que se trato de una fecha diferente de la expedición de la factura.5.- Comprobantes de pago: Si la forma de pago es una transferencia bancaria, esta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, teniendo que figurar ordenando, el beneficiario y en el concepto de la transferencia el número de la factura o, a falta de esta, el concepto abonado; para los pagos que se justifican mediante pagos en metálico el documento justificativo consistirá en:

Un recibí firmado y sellado por el proveedor, en el cual tiene que especificarse:

La factura o documentación justificativa del gasto al hecho que corresponde el pago y su fecha;

Bajo la firma tiene que aparecer el nombre y número del NIF de la persona que firma.En los pagos en efectivo siempre que no contravenga el dispuesto en la Ley 7/2012 de 29 de octubre, sobre prevención del fraude fiscal en el artículo 7, limitaciones a los pagos en efectivo, por lo tanto, no podrán acreditarse pagos en efectivo, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Para la percepción de la subvención tendrá que quedar acreditado en el expediente que el beneficiario se encuentra al cabo de la calle de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (Arte. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones).

Toda aquella documentación que el Ayuntamiento de Xàtiva estimo oportuna para verificar que se ha realizado la actuación.

El pago de la subvención será único, previa acreditación de la justificación.

Se consideran gastos subvencionables los efectivamente realizados dentro del plazo de justificación y que estén pagados.

Si la justificación se realiza por importe inferior a la cantidad subvencionada, se abonará la parte proporcional que corresponda.

Artículo 18. MINORACIÓN, RESOLUCIÓN Y REINTEGRO DE La AYUDA CONCEDIDA.

1. La alteración de alguna de las características no sustanciales de la actuación aprobada, el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la resolución, la ejecución inadecuada de parte del gasto aprobado, la ejecución parcial o por menor importe, la insuficiente justificación de alguno de los gastos efectivamente realizados o la concesión otras ayudas públicas o privadas, con posterioridad a la presentación de la solicitud, si en su conjunto exceden de los límites establecidos podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.

2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquier de los requisitos, condiciones y otras circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la estar iniciado el proyecto a la fecha de presentación de la solicitud si así se determina enla convocatoria, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, el incumplimiento en la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibo, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización de la misma en los plazos establecidos a tal efecto, dará lugar a la resolución de la subvención. Cuando figuran en el expediente o sean tenidos en cuenta en esta resolución otras hechos u otras alegaciones que las aducidas por el interesado se le garantizará el derecho a la audiencia en los términos y con los efectos, fijados en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de unode octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. La constatación del incumplimiento por el beneficiario de cualquier de los requisitos, condiciones y otras circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario o de los compromisos asumidos por el mismo, una vez autorizado el libramiento de la subvención o esta esté efectivamente abonada dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar si procede, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

ARTÍCULO 19.- PROTECCIÓN Y CESIÓN DE DATOS.

Cumpliendo el artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta corporación informará que los datos personales de las solicitudes podràn ser incorporadas a los ficheros automatizats de datos, se presta consentimiento expreso porque el Ayuntamiento de Xàiva pueda llevar a cabo el tratamiento de estas, siempre para el cumplimiento de las finalidades indicadas anteriormente. Así mismo, los beneficairis podrán, si lo desean, ejercitar el derecho de acces, rectificación, cancelació y oposición dirigiéndose el Ayuntamiento de Xàtiva.

La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la citada solicitud, así como a la de las relativas a la ayuda si es el caso concedida, en el Ayuntamiento de Xàtiva y al resto de organismos públicos con fines de estadistica, evaluación y seguimiento , y para la comunicación a los solicitantes de los difrents programas y acutacions para la formación, ocupación y promoción empresarial.

20.- IMPUGNACIÓN Y ACUERDO DE CONCESIÓN.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión de ayudas o resolución de reintegro de las mismas por incumplimiento podrá interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Xàtiva en el plazo de un mes a explicar desde la publicación del acuerdo de aprobación o concesión de las mismas o resolución de reintegro o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado del Contencioso de Valencia en el plazo de dos meses.

DISPOSICIÓN FINAL.- Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será aplicable lo dispuesto por:

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- La Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones, del Ayuntamiento de Xàtiva, publicada en el BOP, de 30 de enero de 2017

Xàtiva, a 9 de mayo de 2018.-El alcalde, Roger Cerdà Boluda.

2018/7620

Comercio
Dinamización comercial
Ferias
Movimiento asociativo
Comercio y marketing
Desarrollo económico
Desarrollo Local y Rural
Asociacionismo comercial
Actividad empresarial
Seguridad Social
Innovación
Justicia
Artes
Hostelería y hoteles
Hostelería
Educación
Desarrollo local
Empleo y contratación
Empleo
Promoción comercial
Empresa
Actividades educativas
Consumo responsable
Fomento del asociacionismo
Fiestas Populares
Mercados municipales
Comercio minorista
Comercio ambulante
Prensa
Formación
Estadísticas