Anunci de l'Ajuntament de Xàtiva sobre extracte de la convocatòria de l'acord de data 07/05/2018 de la Junta de Govern Local, pel qual es convoquen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes d'emergència social. BDNS (Identif.): 398120. - Boletín Oficial de Valencia de 21-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 21/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Xátiva sobre extracto de la convocatoria del acuerdo de fecha 7/05/2018 de la Junta de Gobierno Local, por la cual se convocan las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social. BDNS (Identif.): 398120.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Objecte:

L'objecte de la present convocatòria és regular les normes per a definir les condiciones i el procediment a seguir en la sol·licitud, en la concessió i en el pagament d'ajudes d'emergència social que atorgue l'Ajuntament de Xàtiva dins del marc de les seues previsions pressupostàries i de conformitat amb la línia S0228 de la Conselleria «Finançament entitats locals. Serveis socials', per a les entitats que siguen beneficiàries de subvencions destinades a programes d'emergència social.

Segon. Requisits:

És un requisit d'accés a aquestes ajudes no disposar d'ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la documentació que s'establix en aquestes bases per a aquests casos.

Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones que, a més de trobar-se en situació de necessitat greu, reunixen els requisits següents:

1. Que la persona beneficiària no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència.

2. Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a què pertanga la persona sol·licitant no excedisca el 100 % de l'IPREM vigent, en còmput anual amb dotze pagues.

3. Que la persona sol·licitant de l'ajuda, no dispose de més béns que l'habitatge habitual.

4. Que dispose de l'informe tècnic en què es determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faça constar que els serveis tècnics municipals han esgotat tots els recursos que hi ha encaminats a resoldre la necessitat.

5. Estar empadronats al municipi de Xàtiva amb una anterioritat de 6 mesos a la presentació de sol·licitud.

En el supòsit d'incompliment d'aquests requisits per part dels sol·licitants, pels tècnics de l'equip social base es procedirà, previ informe proposta, a la no admissió a tràmit.

Tercer. Import:

Les ajudes previstes en la present convocatòria se finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4E1.2310.22609 del pressupost municipal per a l'ejercici 2018.

Quart. Bases reguladores:

Aprovades per acord 07/05/2018 de la Junta de Govern Local de l'ajuntament de Xàtiva i publicades en la web http://www.xativa.es/va/home i en BDNS.

Cinquè. Presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de les sol·licituds i del seu registre corresponent serà de gener a desembre de l'any corresponent.

Xàtiva, a 7 de maig de 2018.-L'alcalde-president, Roger Cerdà Boluda.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones . (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Objeto:

El objecto de la presente convocatoria es regular las normas para definir las condiciones y el procedimiento a seguir en la solicitud, en la concesión y en el pago de ayudas de emergencia social que otorga el Ayuntamiento de Xàtiva dentro del marco de sus previsiones presupuestarias y de conformidad con la línea S0228 de la Consellería «Financiación entidades locales. Servicios Sociales», para las entidades que sean beneficiarias de subvenciones destinadas a programas de emergencia social.

Segundo. Requisitos:

Es un requisito de acceso a estas ayudas no disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de emergencia, lo cual se tiene que acreditar por medio de la documentación que se establece en estas bases para estos casos. Pueden solicitar estas ayudas las personas que, además de encontrarse en situación de necesidad grave, reúnen los requisitos siguientes:

1. Que la persona beneficiaria no disponga de recursos o ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de emergencia.

2. Que la renta por cápita anual de los miembros de la unidad familiar o de convivencia a que pertenezca la persona solicitante no exceda el 100% del IPREM vigente, en cómputo anual con doce pagas.

3. Que la persona solicitante de la ayuda, no dispone de más bienes que la vivienda habitual.

4. Que dispone del informe técnico en que se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda y se haga constar que los servicios técnicos municipales han agotado todos los recursos que hay encaminados a resolver la necesidad.

5. Estar empadronados en el municipio de Xàtiva con una anterioridad de 6 meses a la presentación de la solicitud.

En el supuesto de incumplimiento de estos requisitos por parte de los solicitantes, por los técnicos del equipo social base se procederá, previo informe propuesta, a la no admisión a trámite.

Tercero. Importe:

Las ayudas previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 4E1.2310.22609 del presupuesto municipal para el ejercicio 2018.

Cuarto. Bases reguladoras:

Aprobadas por acuerdo de fecha 07/05/2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xátiva y publicadas en la web http://www.xativa.es/va/home y en BDNS.

Quinto. Presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes y de su registro correspondiente será de enero a diciembre del año correspondiente.

Xàtiva, a 7 de mayo de 2018.-El alcalde-presidente, Roger Cerdà Boluda.

2018/7214

Emergencia social
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Vivienda