Anunci de l'Ajuntament de Xàtiva sobre extracte de la convocatòria de l'acord de data 07/05/2018 de la Junta de Govern Local, pel qual es convoquen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la millora de l'autonomia personal de les persones majors. BDNS (Identif.): 398125. - Boletín Oficial de Valencia de 21-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 21/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Ayuntamiento de Xátiva sobre extracto de la convocatoria del acuerdo de fecha 7/05/2018 de la Junta de Gobierno Local, por la cual se convocan las bases reguladoras para la concesión de ayudas para le mejora de la autonomía personal de las personas mayores. BDNS (Identif.): 398125.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Objecte:

L'objecte de la present convocatòria és regular les normes per a definir les condiciones i el procediment a seguir en la sol·licitud, en la concessió i en el pagament d'ajudes per a la millora de l'autonomia de persones majors que atorgue l'Ajuntament de Xàtiva dins del marc de les seues previsions pressupostàries i de conformitat amb la línia S0228 de la Conselleria «Finançament entitats locals. Serveis socials', per a les entitats que siguen beneficiàries de subvencions destinades a programes d'emergència social.

Segon. Requisits:

Els requisits que s'han de complir per a accedir a aquest tipus d'ajudes són els següents:

Tindre més de 60 anys.

Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o li dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.

Que la persona sol·licitant de l'ajuda, no dispose de més béns que l'habitatge habitual.

Que la sol·licitud es referisca a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, se n'exclouen els que signifiquen una millora en la llar o l'edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.

Idoneïtat del que s'ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.

En el supòsit d'incompliment d'aquests requisits per part dels sol·licitants, pels tècnics de l'equip social base es procedirà, previ informe proposta, a la no admissió a tràmit.

Tercer. Import:

Les ajudes previstes en la present convocatòria se finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4E1.2310.22609 del pressupost municipal per a l'ejercici 2018.

Quart. Bases reguladores:

Aprovades per acord 07/05/2018 de la Junta de Govern Local de l'ajuntament de Xàtiva i publicades en la web http://www.xativa.es/va/home i en BDNS.

Cinquè. Presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de les sol·licituds i del seu registre corresponent serà de gener a desembre de l'any corresponent.

Xàtiva, a 7 de maig de 2018.-L'alcalde-president, Roger Cerdà Boluda.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones . (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Objeto:

El objecto de la presente convocatoria es regular las normas para definir las condiciones y el procedimiento a seguir en la solicitud, en la concesión y en el pago de ayudas de emergencia social que otorga el Ayuntamiento de Xàtiva dentro del marco de sus previsiones presupuestarias y de conformidad con la línea S0228 de la Consellería «Financiación entidades locales. Servicios Sociales», para las entidades que sean beneficiarias de subvenciones destinadas a programas de mejora de la autonomía de personas mayores.

Segundo. Requisitos:

Los requisitos que se han de cumplir para acceder a este tipo de ayudas son los siguientes:

Tener más de 60 años.

Que la persona solicitante tenga deficiencias de carácter motor o sensorial que le impidan o le dificulten la movilidad a través de medios normales.

Que la persona solicitante de la ayuda, no disponga de más bienes que la vivienda habitual.

Que la solicitud se refiera a elementos relacionados con las necesidades de accesibilidad y comunicación, se excluyen los que signifiquen una mejora en la vivienda o el edificio que no esté directamente relacionada con los impedimentos físicos y/o sensoriales.

Idoneidad de lo que se ha solicitado para cubrir la necesidad que plantea el sujeto.

En el supuesto de incumplimiento de estos requisitos por parte de los solicitantes, por los técnicos del equipo social base se procederá, previo informe propuesta, a la no admisión a trámite.

Tercero. Importe:

Las ayudas previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 4E1.2310.22609 del presupuesto municipal para el ejercicio 2018.

Cuarto. Bases reguladoras:

Aprobadas por acuerdo de fecha 07/05/2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xátiva y publicadas en la web http://www.xativa.es/va/home y en BDNS.

Quinto. Presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes y de su registro correspondiente será de enero a diciembre del año correspondiente.

Xàtiva, a 7 de mayo de 2018.-El alcalde-presidente, Roger Cerdà Boluda.

2018/7215

Tercera edad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Vivienda
Emergencia social