Anunci de l'Ajuntament de Xàtiva sobre instruccions a seguir en el procediment de sol·licitud i concessió d'Ajudes dirigides a Família i Infància, per les treballadores de l'Equip Social Base. BDNS (Identif.): 348144. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Anunci de l'Ajuntament de Xàtiva sobre instrucciones a seguir en el procedimiento de solicitud y concesión de Ayudas dirigidas a Familia e Infancia, por los trebajadores del Equipo Social Base. BDNS (Identif.): 348144.

ANUNCI

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

1. ÀMBIT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

2. OBJECTE DE LES AJUDES

3. REQUISITS GENERALS

4. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS

A. BEQUES ESCOLES INFANTILS

A.1. Requisits dels sol·licitants

A.2. Criteris de selecció

A.3. Abonament de l'ajuda

B. BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR PERÍODE VACACIONAL

B.1. Requisits dels sol·licitants

B.2. Criteris de selecció

C. BEQUES PER A l'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

C.1. Requisits dels sol·licitants

C.2. Criteris de selecció

C.3. Abonament de l'ajuda

D. BEQUES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I D'OCI

D.1. Requisits dels sol·licitants

D.2. Criteris de selecció

I. BEQUES PER A ACTIVITATS ESCOLARS

I.1. Requisits dels sol·licitants

I.2. Criteris de selecció

5. QÜESTIONS GENERALS DE TRAMITACIÓ

A. Emplenament de sol·licituds.

B. Documentació incompleta

6. INGRESSOS FAMILIARS

7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

8. RESOLUCIÓ

ANNEXOS

ANNEX I. INSTRUMENTS DE VALORACION

Barem econòmic

Aspectes socials

ANNEX II. SUPORTS D'INFORMACION

Informe social

ANNEX III. SOL·LICITUDS MODELS OFICIALS

INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Xàtiva resulta beneficiari de les ajudes que, amb caràcter anual convoca la Conselleria D'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la implantació i el desenvolupament de Serveis Socials Generals de caràcter global i polivalent, per a l'atenció de la problemàtica social dels ciutadans.

Aquesta Corporació, davant la necessitat exposada per la Regidoria de Benestar Social i de l'Equip Social Base, com a responsable de la gestió en matèria de serveis socials, procedeix a establir una normativa d'àmbit local que arreplegue i regule les prestacions a favor de la família i dels menors, així com el procediment de sol·licitud i concessió en les quals s'estructura, a fi de pal·liar en tant que sigui possible les necessitats dels ciutadans d'aquest municipi.

La concessió d'aquestes ajudes es regirà per les normes establides en la present Instrucció i seran revisades amb caràcter anual per la Junta de Govern Local.

1. ÀMBIT DE LES AJUDES A la FAMÍLIA I INFÀNCIA.-

El conjunt d'ajudes que s'arrepleguen en aquesta normativa han de contemplar-se com un instrument de suport a la labor del professional davant una demanda explícita per part de l'usuari. Per tant i des d'aquest punt de vista, es constitueix en un conjunt de drets que, al seu torn, exigeixen una resposta positiva per part dels demandants encaminada a la superació de la seua problemàtica específica.

Es considerarà unitat familiar aquells que convisquen en el domicili familiar, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència expedit per l'Ajuntament.

2. OBJECTE DE LES AJUDES.-

La present norma té per objecte regular les prestacions socials bàsiques que es gestionen des del departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Xàtiva i són les següents:

A.- Beques per a Escoles Infantils.

B.- Beques de Menjador en períodes vacacionals.

C.- Beques per a Llibres de Text i Material Escolar.

D.- Beques per a activitats Esportives i d'Oci.

I.- Beques per a Activitats Escolars.

L'objectiu general és donar resposta a les necessitats socials de convivència i integració social, responent als principis generals de prevenció, promoció i inserció.

3. REQUISITS GENERALS.

La concessió d'aquestes beques estaran destinades a menors pertanyents a famílies o unitats de convivència amb un perfil sociofamiliar, econòmic i educatiu que requereix d'una intervenció, amb la finalitat de potenciar la integració socioeducativa i dinamitzar les seues estructures familiars cap a una major integració.

Famílies en les quals la deterioració econòmica planteja problemes de desajustament familiar que repercutisca en el desenvolupament normalitzat dels menors.

Situacions en les quals s'observa una disfuncionalidad de la dinàmica familiar.

Progenitors amb antecedents de risc i per tant amb dificultats d'atenció als fills/as.

Absència del pare o la mare per diferents motius(viduïtat, privació de llibertat..)

Dificultats d'atenció dels menors per causa de malaltia física o psíquica

Problemàtiques específiques dels menors que aconsellen el suport econòmic com a recurs efectiu en la prevenció de mesures de protecció. En aquest sentit es prioritzaran la concessió d'ajudes en aquells casos en els quals es manté intervenció i seguiment de les famílies per part dels professionals, Equipe base i Seafi.

Per a tenir dret a les prestacions que es regulen en la present norma, serà necessària la presentació de la sol·licitud, segons model oficial, juntament amb la documentació obligatòria i específica en cada cas, en els terminis previst per a açò.

S'estableix el principi general d'incompatibilitat de les ajudes individuals i institucionals, i resultaran compatibles quan presenten diferent naturalesa i atenguen diferent finalitat.

Una mateixa família podrà, durant el present exercici, ser sol·licitant i beneficiària de les diferents ajudes contemplades en la instrucció, a excepció de les persones beneficiàries del Programa de Polítiques Inclusives -PI, que subjectes a les normes del mateix.

En el supòsit d'incompliment d'aquests requisits generals, es procedirà a resoldre la inadmissió a tràmit de la sol·licitud d'ajuda.

4. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS.

S'estableixen els següents tipus d'ajudes, en funció de les necessitats que presente la unitat familiar.

A. BEQUES ESCOLES INFANTILS.

Les ajudes econòmiques destinades a cobrir les despeses d'ensenyament en escoles infantils estan dirigides a aquelles famílies que per determinades circumstàncies d'índole soci-laboral no poden atendre als seus fills i necessiten suport extern per a açò.

Les ajudes se circumscriuen al curs escolar, per un període d'11 mesos, que inclou el mes de juliol, no considerant despeses d'activitats extraescolars, menjador, horaris especials, matrícules, llibres i uns altres d'anàloga índole.

Les ajudes no aconseguiran el total del cost d'ensenyament, a excepció d'aquells menors que siguen objecte de programes de protecció en qualsevol dels nivells d'intervenció sociofamiliar, tant derivats per l'Equip Base, Seafi i/o Secció de menors.

A.1. Requisits dels sol·licitants.

Les beques d'escoles infantils podran ser sol·licitades per les famílies de xiquets/as amb edats entre 0 a 3 anys que reunisquen els següents requisits:

1. Tant el menor com els progenitors o representants legals precisen estar empadronats a Xàtiva almenys 6 mesos anteriors a l'obertura de termini per a formalitzar la sol·licitud de beca.

2. Acreditar sol·licitud de plaça escolar en centres escolars d'educació infantil de Xàtiva.

3. Els pares, mares o representants legals hauran d'acreditar, mitjançant declaració responsable, estar al corrent de les obligacions tributàries, amb l'Ajuntament o enfront de la Seguretat Social.

4. L'escola infantil de la qual és alumne el menor haurà d'estar situada a Xàtiva.

5. Presentar la sol·licitud en el Registre d'Entrada de Documents de l'Ajuntament.

6. Tenir uns ingressos bruts anuals no superior a l'indicat en la 'Tabla d'Ingressos' de l'ANNEX I de la present norma.

7. Aconseguir la puntuació mínima exigida segons el barem establit a tal fi.

A.3. Criteris de selecció.

Una vegada admeses les sol·licituds, amb base al compliment dels requisits que figuren en l'apartat anterior, es procedirà a una priorizacion de les mateixes, tenint en compte el pressupost disponible i la valoració d'aquells factors familiars, socials i laborals que determinen la necessitat de l'ajuda conforme als següents barems:

Barem de situació econòmica.

El barem de situació econòmica que figura en l'Annex I d'aquesta norma arreplega dues variables: ingressos econòmics anuals de la unitat familiar i nombre de membres que componen la mateixa, i determina el percentatge de concessió de l'ajuda o beca.

Per a calcular els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el menor es consideraran tots aquells que pogueren obtenir els sol·licitants per qualsevol concepte, tals com a pensions, nòmines, prestacions institucionals, etc.

L'actualització del barem queda condicionada a la millora de la situació socioeconòmica actual.

En el cas d'ingressos familiars de difícil justificació, aquests s'equipararan al salari mínim interprofessional vigent.

Barem social.

Tenint en compte els principis generals de prevenció, promoció i inserció, es valoraran, a més de les situacions econòmiques, aspectes com pertànyer a família nombrosa, família monoparental; situacions d'incapacitat laboral permanent o no; condició de minusvalidesa del menor o d'algun membre de la unitat familiar; institucionalització per raons de malaltia d'algun membre de la unitat de convivència; situacions d'acolliment familiar; pertinença a famílies amb especials dificultats d'integració per la seua condició d'immigrants, de minories ètniques, de patir problemes de toxicomanies, de reclusos.

El barem de la situació social que figura en l'Annex I arreplega aspectes socials com els assenyalats assignant una puntuació concreta.

La puntuació obtinguda en el barem social podrà modificar els percentatges econòmics de concessió de l'ajuda.

B. BEQUES DE MENJADOR PERÍODE VACACIONAL

L'objectiu d'aquestes ajudes és l'atenció a famílies amb una sèrie de necessitats socials que, encara que apareixen en un primer terme com a econòmiques, estan vinculades en la majoria dels casos a dificultats d'una altra índole. Per tant, aquestes ajudes són un instrument professional que permet abordar situacions més complexes i que es consideren necessàries per a prevenir l'exclusió social, reduir les desigualtats i afavorir la normalització individual i familiar.

B.1. Requisits dels sol·licitants.

Les beques de menjador durant el període vacacional podran ser sol·licitades per les famílies de xiquets/as d'edats compreses entre els 6 i 16 anys que reunisquen els següents requisits:

Ser veí de Xàtiva.

Presentar la sol·licitud en el Registre d'Entrada de Documents de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació exigida.

Tenir uns ingressos nets mensuals no superior a l'indicat en la 'Tabla d'Ingressos' de l'ANNEX I de la present norma.

B.2. Criteris de selecció.

Els menors beneficiaris d'aquest programa, circumscrita a períodes molt concrets i d'implementació puntual, seran proposats pels professionals de Serveis Socials en coordinació, amb els centres escolars i entitats socials del municipi mentre que exerceixen una funció de detecció de situacions familiars de privació material i d'oportunitats. Una vegada admeses les sol·licituds, amb base al compliment dels requisits que figuren en l'apartat anterior, es procedirà a una priorització de les mateixes, tenint en compte el pressupost disponible i la valoració d'aquells factors familiars que determinen la necessitat d'inclusió dels menors en el programa.

També es tindrà en compte el compliment per part de les famílies d'aquells aspectes d'interès per a l'adequat desenvolupament del xiquet.

C. BEQUES PER A l'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR.

Existeix una important demanda social orientada a obtenir algun tipus d'ajuda per a les despeses que el començament de curs ocasiona a les famílies. La regidoria de benestar social, compromesa amb l'intent de pal·liar l'esforç econòmic que suposa a aquelles famílies de la nostra ciutat amb menor poder adquisitiu destina una quantitat variable en funció del pressupost disponible per a aquestes ajudes.

C.1 Requisits dels sol·licitants.

Podran sol·licitar aquestes ajudes alumnes matriculats en centres docents sostinguts amb fons públics, en els nivells d'educació infantil, fins a 6 anys, empadronats en el municipi, la renda anual del qual no siga superior a l'indicat en la 'Tabla d'Ingressos' de l'ANNEX I de la present norma.

C.2. Criteris de selecció.

Una vegada admeses les sol·licituds, amb base al compliment dels requisits que figuren en l'apartat anterior, es procedirà a una priorització de les mateixes, tenint en compte el pressupost disponible i la valoració d'aquells factors familiars, socials i que determinen la necessitat de l'ajuda conforme als barems aplicables a les beques d'escoles infantils.

C.3. Documentació.

A més de Presentar la sol·licitud en el Registre d'Entrada de Documents de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació exigida amb caràcter general, els sol·licitants hauran de presentar un pressupost emès per qualsevol llibreria de la ciutat en el qual figure el cost detallat del total dels llibres necessaris per al curs escolar.

C.4. Termini de Presentació.

El termini de presentació serà d'UN MES des del començament del curs escolar.

C.5. Abonament de l'ajuda.

Valorades les sol·licituds, segons els criteris previstos, es comunicarà tant als sol·licitants com a les llibreries col·laboradores, l'import dels llibres que assumeix l'ajuntament.

Posteriorment, l'ajuntament efectuarà una transferència bancària a les llibreries/papereries col·laboradores.

En cas que siga el col·legi, a través de l'Associació de mares i pares, el que facilite els llibres de text als alumnes, la transferència s'efectuarà al col·legi.

D. BEQUES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I D'OCI.

Les beques per a activitats esportives i d'oci, són un recurs destinat a oferir als escolars pertanyents a famílies menys afavorides, la possibilitat de participar en activitats d'oci i temps lliure que té com a finalitat principal que els xiquets facen un ús personalitzat del temps lliure, un ús actiu i enriquidor. Proporcionant-li oportunitats de relació personal, desenvolupant actituds de cooperació, solidaritat i responsabilitat.

A través d'elles es possibilita l'accés a les escoles esportives municipals i/o la participació en aquelles activitats organitzades des de les entitats que integren el Consell d'Acció Social.

D.1. Requisits dels sol·licitants.

1.- Podran sol·licitar aquestes ajudes les famílies d'alumnes matriculats en centres docents sostinguts amb fons públics, d'edats compreses entre els 3 i 16 anys, empadronats en el municipi, la renda anual del qual no siga superior a l'indicat en la 'Tabla d'Ingressos' de l'ANNEX I de la present norma.

2. Que el Club o Associació a la qual pertanga l'esportista, estiga inscrit en la Coordinadora de clubs i associacions esportives de Xàtiva, tenint el sol·licitant de l'ajuda tinga llicència federativa en vigor, expedida per la Federació esportiva a la qual pertanga el seu club i l'edat del sol·licitant ha de ser de categoria juvenil com a edat màxima i fins a la menor per edat que la Federació a la qual pertanga el seu club de procedència tinga reglada federativament. (menors d'edat) havent de presentar, a part de la documentació general que se sol·licita la següent:

A) Carta del club confirmant la seua filiació en el mateix.

B) Fotocopia llicència federativa en vigor.

C) Escrit del club on s'acredite el cost total a pagar per l'alumne a l'any.

D) Escrit del club, on s'acredite la conducta esportiva adequada i la regular participació de l'esportista federat en entrenaments i partits oficials o no.

D.2. Criteris de selecció.

Una vegada admeses les sol·licituds, amb base al compliment dels requisits que figuren en l'apartat anterior, es procedirà a una priorització de les mateixes, tenint en compte el pressupost disponible i la valoració d'aquells factors familiars, socials que determinen la necessitat de l'ajuda conforme als barems aplicables a les beques d'escoles infantils.

D.3. Terminis de presentació.

Al llarg de tot l'any i preferentment en els períodes d'implantació de les activitats

I. BEQUES PER A ACTIVITATS ESCOLARS.

Les beques per a activitats escolars pretenen afavorir als menors de famílies que requereixen suport econòmic i estan dirigides a elevar el benestar, competències i habilitats personals (relacionals, afectives i socials) d'aquests xiquets/as, a fi de contribuir al seu èxit en l'acompliment escolar i elevar els nivells d'aprenentatge.

I.1. Requisits dels sol·licitants.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les famílies d'alumnes matriculats en centres docents sostinguts amb fons públics, des d'infantil fins a secundària, empadronats en el municipi, la renda anual del qual no siga superior a l'indicat en la 'Tabla d'Ingressos' de l'ANNEX I de la present norma.

I.2. Criteris de selecció.

Una vegada admeses les sol·licituds, amb base al compliment dels requisits que figuren en l'apartat anterior, es procedirà a una priorització de les mateixes, tenint en compte el pressupost disponible i la valoració d'aquells factors familiars, socials que determinen la necessitat de l'ajuda conforme als barems aplicables a les escoles infantils.

I.3. Terminis de presentació

Al llarg del curs escolar.

5. COMPETÈNCIA PER A RESOLDRE

Les Resolucions per a la concessió de les Beques d'escoles infantils, menjador durant període vacacional, adquisició de llibres de text i material escolar, per a activitats esportives i d'oci així com per a activitats escolars, seran competència de la Comissió de Valoració (clàusula vuitena).

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les beques i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

6. QÜESTIONS GENERALS DE TRAMITACIÓ

A. EMPLENAMENT DE SOL·LICITUDS

El document base de l'ajuda ho constitueix la 'SOL·LICITUD SEGUN MODEL OFICIAL SUBSCRITA PER LA PERSONA BENEFICIÀRIA 0 EL SEU REPRESENTANT LEGAL DEGUDAMENT EMPLENADA', segons model oficial que figura en l'annex III de la present Instrucció.

És d'extrema importància que aquesta instància estiga 'degudament emplenada' en tots els seus apartats, per la qual cosa es realitzen les següents observacions al seu emplenament:

- L'apartat de declaració de béns (ingressos familiars) ha d'emplenar-se segons els diferents epígrafs que conté la sol·licitud, i han d'expressar-se tots

els conceptes pels quals és perceptor d'ingressos i la seua quantia. Haurà de tenir-se en compte l'especificat en el punt 'INGRESSOS FAMILIARS' de la present instrucció.

- Ha d'observar-se que la sol·licitud estiga degudament signada per la persona sol·licitant.

-L'Informe Social serà emplenat per l'Equip Base informant de l'ajuda, i imprescindiblement farà relació a dos aspectes:

Ingressos

b) Informe social, d'acord amb el regulat en la present Instrucció, model de l'Annex II, i s'afegiran tots aquells que es consideren oportuns. Tot açò donarà base per a la proposta que (en el cas de ser positiva) especificarà la quantia que s'haja de concedir sobre la base de les indicacions oferides en aquest document.

B. DOCUMENTACIÓ INCOMPLETA

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 70 de la Llei 30/1992 i les seues modificacions: LRJAP i PAC (BOE de 27 de novembre de 1992), o no s'acompanye la documentació exigida, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, declarant-se la caducitat del procediment administratiu i es procedirà a l'arxiu de l'expedient, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'art. 42 de la LRJAP i PAC.

7. INGRESSOS FAMILIARS

Els ingressos familiars es comptabilitzaran d'acord amb l'assenyalat en l'Annex I de la present Instrucció per al corresponent exercici econòmic:

'Es consideraran ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. A tals efectes, es comptabilitzaran tots els ingressos provinents de sous, de rendes, de propietats, d'interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o privades a qualsevol dels membres de la unitat familiar'.

Aquests ingressos seran justificats o acreditats conforme a l'estipulat en la present Instrucció.

Es considerarà unitat familiar aquells que convisquen en el domicili familiar, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència expedit per l'Ajuntament.

Ningú podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps. Aquestes circumstàncies hauran de ser comprovades per l'Ajuntament.

Els ingressos estan referits a imports BRUTS.

8. COMISSIONS DE VALORACIÓ

Per a açò es formarà, en l'àrea de Benestar Social, una Comissió de Valoració de Prestacions Econòmiques Individuals per a cada exercici econòmic. aprovada anualment per resolució de l'Alcaldia.

L'actuació de la citada Comissió s'atindrà als següents punts:

8.1. COMPOSICIÓ:

President: Alcalde o, per delegació, Regidor Benestar Social

Secretari: Director/ra de l'Àrea de Benestar Social o, per delegació, la responsable del departament de Gestió de Benestar Social.

Vocals: Tres (3) tècnics de l'Equipe Base.

8.2. PERIODICITAT DE REUNIONS

Supeditada als terminis de sol·licitud per a cadascuna de les beques:

- Escoles infantils: juny i setembre

- Menjador període vacacional: vacances escolars

- Llibres de text i material escolar: setembre

- Activitats esportives i d'oci: tot l'any

- Activitats escolars: calendari escolar.

Es farà coincidir amb les celebrades per a la concessió de Prestacions Econòmiques Individualitzades.

8.3. ACTA

De cada sessió celebrada es confeccionarà un acta en la qual es faran constar les següents dades:

- Persona beneficiària

- Tipus d'ajuda

- Quantia proposada

- Causas de denegación.

9. DENEGACIÓ

La denegació d'una ajuda, ha de contenir especificació del motiu. Si són varis, s'especificaran tots. Així mateix, la comunicació a la persona interessada ha de fer-se amb justificant de recepció, que s'incorporarà obligatòriament a l'expedient.

10. RESOLUCIÓ

El termini de resolució serà d'un mes explicat a partir de la data de presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

La concessió d'ajudes dirigides a Família i Infància es farà amb càrrec al conveni anual de Serveis Socials Generals podent, en el supòsit de ser insuficient aquesta partida, procedir-se a la modificació de crèdits amb ampliació econòmica de la mateixa.

Xàtiva, 15 de maig de 2017.-La regidora-delegada, Eva Saiz Bolinches.-La directora de l'Àrea Social de Benestar Social, Xelo Angulo Luna.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANUNCIO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. ÁMBITO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS

2. OBJETO DE LAS AYUDAS

3. REQUISITOS GENERALES

4. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES

A. BECAS ESCUELAS INFANTILES

A.1. Requisitos de los solicitantes

A.2. Criterios de selección

A.3. Abono de la ayuda

B. BECAS DE COMEDOR ESCOLAR PERIODO VACACIONAL

B.1. Requisitos de los solicitantes

B.2. Criterios de selección

C. BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

C.1. Requisitos de los solicitantes

C.2. Criterios de selección

C.3. Abono de la ayuda

D. BECAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO

D.1. Requisitos de los solicitantes

D.2. Criterios de selección

E. BECAS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES

E.1. Requisitos de los solicitantes

E.2. Criterios de selección

5. CUESTIONES GENERALES DE TRAMITACIÓN

A. Cumplimentación de solicitudes.

B. Documentación incompleta

6. INGRESOS FAMILIARES

7. COMISIÓN DE VALORACIÓN

8. RESOLUCIÓN

ANEXOS

ANEXO I. INSTRUMENTOS DE VALORACION

Baremo económico

Aspectos sociales

ANEXO II. SOPORTES DE INFORMACION

Informe social

ANEXO III. SOLICITUD MODELO OFICIAL

INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Xàtiva resulta beneficiario de las ayudas que, con carácter anual convoca la Conselleria DE Igualdad y Políticas Inclusivas para la implantación y el desarrollo de Servicios Sociales Generales de carácter global y polivalente, para la atención de la problemática social de los ciudadanos.

Esta Corporación, ante la necesidad expuesta por la Concejalía de Bienestar Social y del Equipo Social Base, como responsable de la gestión en materia de servicios sociales, procede a establecer una normativa de ámbito local que recoja y regule las prestaciones a favor de la familia y de los menores, así como el procedimiento de solicitud y concesión en las que se estructura, al objeto de paliar en lo posible las necesidades de los ciudadanos de este municipio

La concesión de estas ayudas se regirá por las normas establecidas en la presente Instrucción y serán revisadas con carácter anual por la Junta de Gobierno Local.

1. ÁMBITO DE LAS AYUDAS A LA FAMILIA E INFANCIA.-

El conjunto de ayudas que se recogen en esta normativa deben contemplarse como un instrumento de apoyo a la labor del profesional ante una demanda explícita por parte del usuario. Por lo tanto y desde este punto de vista, se constituye en un conjunto de derechos que, a su vez, exigen una respuesta positiva por parte de los demandantes encaminada a la superación de su problemática específica.

Se considerará unidad familiar aquellos que convivan en el domicilio familiar, extremo que se acreditará mediante certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento.

2. OBJETO DE LAS AYUDAS.-

La presente norma tiene por objeto regular las prestaciones sociales básicas que se gestionan desde el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva y son las siguientes:

A.- Becas para Escuelas Infantiles

B.- Becas de Comedor en periodos vacacionales

C.- Becas para Libros de Texto y Material Escolar

D.- Becas para actividades Deportivas y de Ocio

E.- Becas para Actividades Escolares

El objetivo general es dar respuesta a las necesidades sociales de convivencia e integración social, respondiendo a los principios generales de prevención, promoción e inserción.

3. REQUISITOS GENERALES.-

La concesión de estas becas estarán destinadas a menores pertenecientes a familias o unidades de convivencia con un perfil sociofamiliar, económico y educativo que requiere de una intervención, con el fin de potenciar la integración socioeducativa y dinamizar sus estructuras familiares hacia una mayor integración.

Familias en las que el deterioro económico plantea problemas de desajuste familiar que repercuta en el desarrollo normalizado de los menores.

Situaciones en las que se observa una disfuncionalidad de la dinámica familiar.

Progenitores con antecedentes de riesgo y por tanto con dificultades de atención a los hijos/as.

Ausencia del padre o la madre por distintos motivos(viudedad, privación de libertad..)

Dificultades de atención de los menores por causa de enfermedad física o psíquica

Problemáticas específicas de los menores que aconsejen el apoyo económico como recurso efectivo en la prevención de medidas de protección. En este sentido se priorizarán la concesión de ayudas en aquellos casos en los que se mantiene intervención y seguimiento de las familias por parte de los profesionales, Equipo base y Seafi.

Para tener derecho a las prestaciones que se regulan en la presente norma, será necesaria la presentación de la solicitud, según modelo oficial, junto con la documentación obligatoria y específica en cada caso, en los plazos previsto para ello.

Se establece el principio general de incompatibilidad de las ayudas individuales e institucionales, y resultarán compatibles cuando presenten diferente naturaleza y atiendan distinta finalidad.

Una misma familia podrá, durante el presente ejercicio, ser solicitante y beneficiaria de las distintas ayudas contempladas en la instrucción, a excepción de las personas beneficiarias del Programa de Políticas Inclusivas -PI, que sujetas a las normas del mismo.

En el supuesto de incumplimiento de estos requisitos generales, se procederá a resolver la inadmisión a trámite de la solicitud de ayuda.

4. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES

Se establecen los siguientes tipos de ayudas, en función de las necesidades que presente la unidad familiar.

A. BECAS ESCUELAS INFANTILES

Las ayudas económicas destinadas a cubrir los gastos de enseñanza en escuelas infantiles están dirigidas a aquellas familias que por determinadas circunstancias de índole socio-laboral no pueden atender a sus hijos y necesitan apoyo externo para ello.

Las ayudas se circunscriben al curso escolar, por un periodo de 11 meses, que incluye el mes de julio, no considerando gastos de actividades extraescolares, comedor, horarios especiales, matrículas, libros y otros de análoga índole.

Las ayudas no alcanzarán el total del coste de enseñanza, a excepción de aquellos menores que sean objeto de programas de protección en cualquiera de los niveles de intervención sociofamiliar, tanto derivados por el Equipo Base, Seafi y/o Sección de menores.

A.1. Requisitos de los solicitantes.

Las becas de escuelas infantiles podrán ser solicitadas por las familias de niños/as con edades entre 0 a 3 años que reúnan los siguientes requisitos:

Tanto el menor como los progenitores o representantes legales precisan estar empadronados en Xàtiva al menos 6 meses anteriores a la apertura de plazo para formalizar la solicitud de beca.

Acreditar solicitud de plaza escolar en centros escolares de educación infantil de Xàtiva.

Los padres, madres o representantes legales deberán acreditar, mediante declaración responsable, estar al corriente de las obligaciones tributarias, con el Ayuntamiento o frente a la Seguridad Social.

La escuela infantil de la que es alumno el menor deberá estar ubicada en Xàtiva.

Presentar la solicitud en el Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento.

Tener unos ingresos brutos anuales no superior al indicado en la 'Tabla de Ingresos' del ANEXO I de la presente norma.

Alcanzar la puntuación mínima exigida según el baremo establecido a tal fin.

A.3. Criterios de selección.

Una vez admitidas las solicitudes, con base al cumplimiento de los requisitos que figuran en el apartado anterior, se procederá a una priorizacion de las mismas, teniendo en cuenta el presupuesto disponible y la valoración de aquellos factores familiares, sociales y laborales que determinan la necesidad de la ayuda conforme a los siguientes baremos:

Baremo de situación económica.

El baremo de situación económica que figura en el Anexo I de esta norma recoge dos variables: ingresos económicos anuales de la unidad familiar y número de miembros que componen la misma, y determina el porcentaje de concesión de la ayuda o beca.

Para calcular los ingresos de la unidad familiar a la que pertenece el menor se considerarán todos aquellos que pudieran obtener los solicitantes por cualquier concepto, tales como pensiones, nóminas, prestaciones institucionales, etc.

La actualización del baremo queda condicionada a la mejora de la situación socioeconómica actual.

En el caso de ingresos familiares de difícil justificación, éstos se equipararán al salario mínimo interprofesional vigente.

Baremo social.

Teniendo en cuenta los principios generales de prevención, promoción e inserción, se valorarán, además de las situaciones económicas, aspectos como pertenecer a familia numerosa, familia monoparental; situaciones de incapacidad laboral permanente o no; condición de minusvalía del menor o de algún miembro de la unidad familiar; institucionalización por razones de enfermedad de algún miembro de la unidad de convivencia; situaciones de acogimiento familiar; pertenencia a familias con especiales dificultades de integración por su condición de inmigrantes, de minorías étnicas, de sufrir problemas de toxicomanías, de reclusos€ .

El baremo de la situación social que figura en el Anexo I recoge aspectos sociales como los señalados asignando una puntuación concreta.

La puntuación obtenida en el baremo social podrá modificar los porcentajes económicos de concesión de la ayuda.

B. BECAS DE COMEDOR PERIODO VACACIONAL

El objetivo de estas ayudas es la atención a familias con una serie de necesidades sociales que, aunque aparecen en un primer término como económicas, están vinculadas en la mayoría de los casos a dificultades de otra índole. Por lo tanto, estas ayudas son un instrumento profesional que permite abordar situaciones más complejas y que se consideran necesarias para prevenir la exclusión social, reducir las desigualdades y favorecer la normalización individual y familiar.

B.1. Requisitos de los solicitantes.

Las becas de comedor durante el periodo vacacional podrán ser solicitadas por las familias de niños/as de edades comprendidas entre los 6 y 16 años que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser vecino de Xàtiva.

- Presentar la solicitud en el Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento, acompañada de la documentación exigida.

Tener unos ingresos netos mensuales no superior al indicado en la 'Tabla de Ingresos' del ANEXO I de la presente norma.

B.2. Criterios de selección.

Los menores beneficiarios de este programa, circunscrita a periodos muy concretos y de implementación puntual, serán propuestos por los profesionales de Servicios Sociales en coordinación, con los centros escolares y entidades sociales del municipio en tanto que ejercen una función de detección de situaciones familiares de privación material y de oportunidades. Una vez admitidas las solicitudes, con base al cumplimiento de los requisitos que figuran en el apartado anterior, se procederá a una priorización de las mismas, teniendo en cuenta el presupuesto disponible y la valoración de aquellos factores familiares que determinan la necesidad de inclusión de los menores en el programa.

También se tendrá en cuenta el cumplimiento por parte de las familias de aquellos aspectos de interés para el adecuado desarrollo del niño.

C. BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR.

Existe una importante demanda social orientada a obtener algún tipo de ayuda para los gastos que el comienzo de curso ocasiona a las familias. La concejalía de bienestar social, comprometida con el intento de paliar el esfuerzo económico que supone a aquellas familias de nuestra ciudad con menor poder adquisitivo destina una cantidad variable en función del presupuesto disponible para estas ayudas.

C.1 Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar estas ayudas alumnos matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, en los niveles de educación infantil, hasta 6 años, empadronados en el municipio, cuya renta anual no sea superior al indicado en la 'Tabla de Ingresos' del ANEXO I de la presente norma.

C.2. Criterios de selección.

Una vez admitidas las solicitudes, con base al cumplimiento de los requisitos que figuran en el apartado anterior, se procederá a una priorización de las mismas, teniendo en cuenta el presupuesto disponible y la valoración de aquellos factores familiares, sociales y que determinan la necesidad de la ayuda conforme a los baremos aplicables a las becas de escuelas infantiles.

C.3. Documentación.

Además de Presentar la solicitud en el Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento, acompañada de la documentación exigida con carácter general, los solicitantes deberán presentar un presupuesto emitido por cualquier librería de la ciudad en el que figure el coste detallado del total de los libros necesarios para el curso escolar.

C.4. Plazo de Presentación.

El plazo de presentación será de UN MES desde el comienzo del curso escolar.

C.5. Abono de la ayuda.

Valoradas las solicitudes, según los criterios previstos, se comunicará tanto a los solicitantes como a las librerías colaboradoras, el importe de los libros que asume el ayuntamiento.

Posteriormente, el ayuntamiento efectuará una transferencia bancaria a las librerías/papelerías colaboradoras.

En caso de que sea el colegio, a través de la Asociación de madres y padres, el que facilite los libros de texto a los alumnos, la transferencia se efectuará al colegio.

D. BECAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO.

Las becas para actividades deportivas y de ocio, son un recurso destinado a ofrecer a los escolares pertenecientes a familias menos favorecidas, la posibilidad de participar en actividades de ocio y tiempo libre que tiene como finalidad principal que los niños hagan un uso personalizado del tiempo libre, un uso activo y enriquecedor. Proporcionándole oportunidades de relación personal, desarrollando actitudes de cooperación, solidaridad y responsabilidad.

A través de ellas se posibilita el acceso a las escuelas deportivas municipales y/o la participación en aquellas actividades organizadas desde las entidades que integran el Consell d'Acció Social.

D.1. Requisitos de los solicitantes.

1.- Podrán solicitar estas ayudas las familias de alumnos matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, de edades comprendidas entre los 3 y 16 años, empadronados en el municipio, cuya renta anual no sea superior al indicado en la 'Tabla de Ingresos' del ANEXO I de la presente norma.

2. Que el Club o Asociación a la cual pertenezca el deportista, esté inscrito en la Coordinadora de clubes y asociaciones deportivas de Xàtiva, teniendo el solicitante de la ayuda tenga licencia federativa en vigor, expedida por la Federación deportiva a la cual pertenezca su club y la edad del solicitante tiene que ser de categoría juvenil como edad máxima y hasta la menor por edad que la Federación a la cual pertenezca su club de procedencia tenga reglada federativamente. (menores de edad) teniendo que presentar, aparte de la documentación general que se solicita la siguiente:

A) Carta del club confirmando su filiación en el mismo.

B) Fotocopia licencia federativa en vigor.

C) Escrito del club donde se acredito el coste total a pagar por el alumno al año.

D) Escrito del club, donde se acredito la conducta deportiva adecuada y la regular participación del deportista federado en entrenamientos y partidos oficiales o no.

D.2. Criterios de selección.

Una vez admitidas las solicitudes, con base al cumplimiento de los requisitos que figuran en el apartado anterior, se procederá a una priorización de las mismas, teniendo en cuenta el presupuesto disponible y la valoración de aquellos factores familiares, sociales que determinan la necesidad de la ayuda conforme a los baremos aplicables a las becas de escuelas infantiles.

D.3. Plazos de presentación

A lo largo de todo el año y preferentemente en los periodos de implantación de las actividades

E. BECAS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES.

Las becas para actividades escolares pretenden favorecer a los menores de familias que requieren apoyo económico y están dirigidas a elevar el bienestar, competencias y habilidades personales (relacionales, afectivas y sociales) de estos niños/as, a fin de contribuir a su éxito en el desempeño escolar y elevar los niveles de aprendizaje.

E.1. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar estas ayudas las familias de alumnos matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, desde infantil hasta secundaria, empadronados en el municipio, cuya renta anual no sea superior al indicado en la 'Tabla de Ingresos' del ANEXO I de la presente norma.

E.2. Criterios de selección.

Una vez admitidas las solicitudes, con base al cumplimiento de los requisitos que figuran en el apartado anterior, se procederá a una priorización de las mismas, teniendo en cuenta el presupuesto disponible y la valoración de aquellos factores familiares, sociales que determinan la necesidad de la ayuda conforme a los baremos aplicables a las escuelas infantiles.

E.3. Plazos de presentación

A lo largo del curso escolar.

5. COMPETENCIA PARA RESOLVER

Las Resoluciones para la concesión de las Becas de escuelas infantiles, comedor durante periodo vacacional, adquisición de libros de texto y material escolar, para actividades deportivas y de ocio así como para actividades escolares, serán competencia de la Comisión de Valoración (cláusula octava).

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las becas y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

6. CUESTIONES GENERALES DE TRAMITACIÓN

A. CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES

El documento base de la ayuda lo constituye la 'SOLICITUD SEGUN MODELO OFICIAL SUSCRITA POR LA PERSONA BENEFICIARIA 0 SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA', según modelo oficial que figura en el anexo III de la presente Instrucción.

Es de extrema importancia que esta instancia esté 'debidamente cumplimentada' en todos sus apartados, por lo que se realizan las siguientes observaciones a su cumplimentación:

- El apartado de declaración de bienes (ingresos familiares) debe cumplimentarse según los diferentes epígrafes que contiene la solicitud, y deben expresarse todos

los conceptos por los que es perceptor de ingresos y su cuantía. Deberá tenerse en cuenta lo especificado en el punto 'INGRESOS FAMILIARES' de la presente instrucción.

- Debe observarse que la solicitud esté debidamente firmada por la persona solicitante.

-El Informe Social será cumplimentado por el Equipo Base informante de la ayuda, e imprescindiblemente hará relación a dos aspectos:

Ingresos

b) Informe social, de acuerdo con lo regulado en la presente Instrucción, modelo del Anexo II, y se añadirán todos aquellos que se consideren oportunos. Todo ello dará base para la propuesta que (en el caso de ser positiva) especificará la cuantía que se haya de conceder en base a las indicaciones ofrecidas en este documento.

B. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992 y sus modificaciones: LRJAP y PAC (BOE de 27 de noviembre de 1992), o no se acompañe la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, declarándose la caducidad del procedimiento administrativo y se procederá al archivo del expediente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la LRJAP y PAC.

7. INGRESOS FAMILIARES

Los ingresos familiares se contabilizarán de acuerdo con lo señalado en el Anexo I de la presente Instrucción para el correspondiente ejercicio económico:

'Se considerarán ingresos familiares la totalidad de los ingresos brutos procedentes de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. A tales efectos, se contabilizarán todos los ingresos provenientes de sueldos, de rentas, de propiedades, de intereses bancarios y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas a cualquiera de los miembros de la unidad familiar'.

Dichos ingresos serán justificados o acreditados conforme a lo estipulado en la presente Instrucción.

Se considerará unidad familiar aquellos que convivan en el domicilio familiar, extremo que se acreditará mediante certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento.

Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. Estas circunstancias deberán ser comprobadas por el Ayuntamiento.

Los ingresos están referidos a importes BRUTOS.

8. COMISIONES DE VALORACIÓN

Para ello se formará, en el área de Bienestar Social, una Comisión de Valoración de Prestaciones Económicas Individuales para cada ejercicio económico. aprobada anualmente por resolución de la Alcaldía.

La actuación de la citada Comisión se atendrá a los siguientes puntos:

COMPOSICIÓN:

Presidente: Alcalde o, por delegación, Concejal Bienestar Social

Secretario: Director/ra del Área de Bienestar Social o, por delegación, la responsable del departamento de Gestión de Bienestar Social.

Vocales: Tres (3) técnicos del Equipo Base.

2. PERIODICIDAD DE REUNIONES

Supeditada a los plazos de solicitud para cada una de las becas:

- Escuelas infantiles: junio y septiembre

- Comedor periodo vacacional: vacaciones escolares

- Libros de texto y material escolar: septiembre

- Actividades deportivas y de ocio: todo el año

- Actividades escolares: calendario escolar.

Se hará coincidir con las celebradas para la concesión de Prestaciones Económicas Individualizadas.

3. ACTA

De cada sesión celebrada se confeccionará un acta en la que se harán constar los siguientes datos:

- Persona beneficiaria

- Tipo de ayuda

- Cuantía propuesta

- Causas de denegación.

9. DENEGACIÓN

La denegación de una ayuda, debe contener especificación del motivo. Si son varios, se especificarán todos. Así mismo, la comunicación a la persona interesada debe hacerse con acuse de recibo, que se incorporará obligatoriamente al expediente.

10. RESOLUCIÓN

El plazo de resolución será de un mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el registro de entrada del Ayuntamiento.

La concesión de ayudas dirigidas a Familia e Infancia se hará con cargo al convenio anual de Servicios Sociales Generales pudiendo, en el supuesto de ser insuficiente dicha partida, procederse a la modificación de créditos con ampliación económica de la misma.

Xàtiva, 15 de mayo de 2017.-La concejala-delegada, Xelo Angulo Luna.-La directora del Area Social de Bienestar Social, Eva Sáiz Bolinches.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

2017/8182

Familia
Escuelas
Bienestar social
Infancia
Actividades deportivas
Libros de texto
Material escolar
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Escuelas Infantiles
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Ocio y tiempo libre
Comedor escolar
Actividades extraescolares
Actividades escolares
Familia monoparental
Juventud
Alumnado
Escuelas deportivas
Sector del libro
Enseñanza
Inclusión social
Igualdad
Acogida de menores
Familia numerosa
Seguridad Social
Minorías étnicas
Deportistas y técnicos
Educación
Inmigración
Federaciones deportivas
Clubes y entidades deportivas