Anunci de l'Ajuntamient de Sedaví sobre bases per a l'adjudicació de 8 beques dins del programa de practiques formatives de la Diputació de València (La Dipu Et Beca). - Boletín Oficial de Valencia de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

L'objetiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels estudiants en l'ambit local mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirts al llarg del curs acadèmic. En aquest sentit i amb la finalitat de beneficiar als estudiants l'Ajuntament de Sedaví s'ha adherit al programa de la Diputació de Valencia 'PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES 2018'

BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES.

L'objecte de la present convocatoria ès la concessió de fins a un máxim de 8 beques a les següents àrees d'activitat:

Área jurídica

Àrea económica

Àrea de cultura

Àrea Serveis Socials

Agéncia de Desenvolupament Local

Ârea d'urbanisme

Àrea d'Esports

Àrea d'Informática

Àrea de Recursos Humans

Àrea de Secretaria

Àrea de d'Educació

Àrea de Registre i Padró

Área de Seguretat Ciutadana

Àrea de Joventut

Àrea d'Obres i Serveis

La concesió del nombre concret en cadascuna de las àrees queda supeditat al perfil dels sol.licitants d'aquesta convocatoria.

BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURADA DE LES BEQUES.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent confinançats per la Diputació de València en un 80%, corrent l'Ajuntament amb l'mport restant. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, será la part proporcional corresponent.

El período de durada de les beques comença l'1 de juliol de 2018 i finalitzarà com a màxim el 31 de d'agost de 2018, sent la durada inicial de dos mesos, sent aquest termini de carácter improrrogable.

Si en aquest període es produira la baixa d'algun becari, podrá ser substituït per un altre, amb el límit temporal improrrogable del 31 d'agost de 2018.

El període de gaudi de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost, no podent per causa alguna perllongar la durada de les beques més enllà del mes d'agost. La dedicació dels becaris será de 20 hores setmanals.

BASE. TERCERA REQUISITS

Les beques objecte d'aquesta convocatoria s'adjudicaran mitjançant concurrencia competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisqueu els següents requisits abans de finalització del termini de presentación de sol.licituds i ho acredite documentalment:

1.- Posseir veïnatge administratiu en algún municipi de la provincia de València; requisit aquest que deu cumplir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases.

2.- Tenir 18 anys complits.

3.- Trobar-se cursant alguna dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professional, corresponents a les famílies que es relacionen en l'anex II (s'acompanya a aquestes bases), o ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyaments Universitaris, haurà de cumplir el requisit establer en l'Artícle Segon, punt 2 de la Convocatòria de la Diputació de València, l'extracte de la qual va ser publicat en el BOP número 89, de 10 de maig de 2018.

4.- No trobar-se culpable en cap de les circunstàncies recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions.

5.-Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, la qual cosa acreditarà mitjançant declaració responsable.

6.-No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ A APORTAR AL COSTAT DE LES MATEIXES.

El términi de presentació de sol.licituds será des de la publicació de l'extracte d'aquestes bases en el BOP fins al dia 18 de juny, inclusivament, en horari de10:30 a 14:30 hores.

Les sol.licituds, presentades en el model de sol.licitud que s'inclou com a annex I a les presents bases, es presentaran en el registre d'aquest ajuntament situat en Plaza Jaume I, 5 (Sedaví) o mitjançant la plataforma telemática de l'Ajuntament. A les sol.licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats a la base quint i els mèrits que s'al.leguen.

En el cas que una sol.licitud no aporte els documents justificatius dels requisits, o que segons el parer de l'organ avaluador, els documents aportats foren insuficuents se li donarà al sol.licitant un termini de 3 dies hàbils per millorar la seua sol.licitud. Transcorregut aquest termini sense haver-los aportat o com a conseqüencia que els aportats no foren suficientement justificatius segons el parer de l'organ avaluador, s'entendrà desestimada la sol.licitud.

L'Ajuntament de Sedaví comprovarà, de manera previa a l'admissió definitiva, la validessa de la documentació lliurada per part dels candidats admesos com a becaris del programa. Aquest procediment será extensiu a aquells candidats que pogueren entrar com a suplents, en cas de substitució d'algun becari que causara baixa al programa.

BASE CINQUENA. MÈRITS VALORABLES (Puntuació máxima total de 100 punts)

Els mèrits que es baremen a l'efecte d'aquesta convocatoria s`n els següents:

1.- Empadronament a Sedaví. 20 punts.

2.-Nota mitjana de l'expedient acadèmia aportat . La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 15 punts. . La puntuació s'atorgarà conforme al següent criteri:

a) Nota mitjana del curs immediatament anterior a l'actual. Fins a 5 punts, en funció del següent barem:

-Mitjana acadèmica entre 5 i 6: 1 punts

-Mitjana acadèmica entre 6,1 i 7: 2 punts

-Mitjana acadèmica entre 7,1 i 8: 3 punts

-Mitjana acadèmica entre 8,1 i 9: 4 punts

-Mitjana acadèmica entre 9,1 i 10:5 punts.

b) Curs acadèmic que es trova cursant el candidat. Fins a 10 punts, en funció del següent barem:

b.1) Estudis Universitaris:

-ESTUDIS DE LLICENCIATURA: Posgrau.10 punts;, 3º,4º i 5º curs- 7,5 punts; 1er. I 2º curs-5 punts

-ESTUDIS DE GRAU: Posgraus-10 punts, 3º i 4º curs- 7,5 punts; 1er i 2º curs- 5 punts.

b.2) Estudis de Cicles Formatiuis; Pràctiques- 10 punts; 2º curs- 7,5 punts; 1er curs -5 punts.

3.- Valencià, certificat per la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià o homologat, es valora com segueix. Fins a 10 Punts:

a) Nivell Elemental o homologat: 3 punts

b) Nivell Mitjà o homologat: 7 punts

c) Nivell Mitjà o homologat: 10 punts

Només es tindrà en compte la puntuació del curs de nivel més elevat, de tots aquells documents que es presenten relatius a aquest apartat.

4.- Formació Complementaria. Cursos relacionats amb els perfil sol.licitats en la convocatoria, idiomas comunitaris, coneixements d'informàtica, etc.. Es podrá valorar fins a 5 punts, en funció dels següents criteris.

4.1.- Idiomes comunitaris: Acreditat mitjançant certificat emés per l'Escola Oficial d'Idiomes correspondent o homologat (am un limit d'1 punt):

a) Nivell elemental o homologat: 0.33 punts

b) Nivell Mitjatà o homologat: 0,66 punts

c) Nivell Superior o: 1.00 punts

4.2.- Curs relacionats amb els perfils sol.licitats, incloent curs de formació ocupacional de L'INEM/SERVEF, o bè diplomes emesos per IVAP, organisme oficial, col.leg profesional o homologats, exclosos crèdit de la carrera que s'ha cursat, conformement a la següent escala:

(Màxima puntuació d'aquest apartat 3 punts):

a) Durada del curs 100 o més hores: 1 punt

b) Durada del curs 75 a 99 hores: 0.75 punts

c) Durada del curs 50 a 74 hores: 0,50 punts

d) Durada del curs 25 a 49 hores: 0,25 punts

e) Durada del curs 15 a 24 hores: 0,10 punts

4.3- Trebals de recerca, o similars, tots ells relacionats amb el perfil de la beca, es valoraran amb 0,5 punts per cadascun d'ells, amb un lìmit d'1 punt.

5.- Situació socioeconòmica de la unitat familiar, entenent com a tal el sol.licitant,, i les persones amb situación de parentiu o asimilable que convisquen amb el mateix segons acrediti el certificat de conviència. Màxima puntuació d'aquest apartat 30 punts.

a) Certificat oficial de discapacitat del sol.licitant, amb un mínim del 33%: 10 punts.

b) Situació econòmica de la unitat familiar, (fins a 15 punts) segons el criteri d' unitat familiar establert més amunts. Els ingresos s'establiran sumant la totalitat d'ingressos dels membres de la unitat familiar en edat de treballar, dividint-los pel nombre dels totals de la unitat familiar. A la xifra així obtinguda se li aplicarà el següent barem, referenciat al IPREM (indicador Públic de Redes d'Efectes Múltiples), que per a l'any 2018 esà valorat en 7.519, 59 Euros:

- Inferior al IPREM: 15punts.

-Entre el IPREM i 1.5 vegades el IPREM; 10 punts.

-Entre 1.5 i 2 vegades el IPREM: 5 punts.

-Superior a 2 vegades el IPREM: 0 punts

c) Situació laboral dels membres de la unitat familiar. fins a 5 punts, conforme al següent barem:

-Tots els membres en edat de treballar de la unitat familiar es troben en desocupació; 5 punts.

-Algú membre de la unitat familiar es troba aturat: 2,5 punts.

L'òrgan avaluador podrá tenir en compte alguna situación socioeconòmica sobrevinguda, degudament justificada amb la documentació oportuna.

Aquest punts s'acreditarà mitjançant la presentación dels corresponents DARDE (Document oficial acreditatio de la situación de desocupació), havent-se aquests trobar-se en vigencia i amb data d'alta en desocupació prèvia a la publicaciò de aquestes bases.

6.- No haver estat destinatari/a amb anterioritat d'aquest mateix programa de beques. 15 punts.

7.- Adecuació de la formació reglada del candidat/a a el perfil de les beques ofertes per l'Ajuntament. 5 punts.

L'acreditació de tots els mèrits esmentats en aquesta base CINQUENA, s'efectuarà mitjançant la presentació dels següents documents:

-D.N.I. o document identificatiu.

-Certificat de conviència del municipi proceència del candidat/a. No serà necessari aquest document quan el/la cantidata/a sigui de Sedaví.

-Certificat acreditatiu de trovar-se realitzant, en aquest curs acadèmic, ensenyaments universitaris o de cicle formatiu.

-Certificat acreditatiu de les cualificacions acadèmiques del curs immediatament anterior..

-Documents que acrediten els mèrits formatius i/o acadèmics.

-Certificat official de discapacitat del sol.licitant.

-Modelo oficial de l'Ajuntament de Sedaví, otorgant autorització, per part de tots els membres de la unitat familiar en edad de treballar (16 anys o mès), per revisar les dades tributàries.

-Qualsevol altre document que el/la candidata/a considere oportú, a l'efecte de valoració.

-DARDE, (document acreditatiu de la condició d'aturat) del membres de la unitar familiar, inclós el becari.

BASE SISENA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES BEQUES.

Per a l'examen de les sol.licituds de beques es constiturà una comissió avaluadora que estarà integrada pels següent membres:

-President: Maria Filomena Baixauli i Chornet (Regidora d'Educació)

Vocal:

€ Francisca Rabanal Miguel (Departament de Educació)

€ Francisco Román Rojas (Agente de Desenvolupament Local)

- Secretaria: Amparo Gascó Blanch (Departament de Educació)

- La comisió avaluadora té facultats per realizar, per mitjà dels seus membres, quantes comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.

Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la comissió avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques, perquè les dictamne i s'aprove, si escau, per resolució de Junta de Govern Local o decret d'Alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca corresponent a alguna de les àrees d'activitat, si el perfil dels sol.licitants no s'adequa a les característiques concretes necessàries per al correcte desenvolupament de la mateixa.

L'entitat local nomenarà un o diversos tutors/tutores que realitzen el seguiment i coordinació a aquestes activitats.

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES.

1. Aquestes bequest són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de similar o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d'aquesta regla autoritza a la corporació municipal a cancel.lar el gaudi de la beca.

2. La participació dels becaris en aquest programa de formació té carácter formatiu, sense que aquesta activitat constituisca en cap moment una relació laboral entre els becaris i aquesta entitat local.

3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d'aplicació les obligacions recollides en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, així com el que es disposa en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre.

4. Són obligacions dels becaris:

1.- Desenvolupar les seues activitats en les depenències municipals que li siguin indicades pel seu tutor.

2.- Siguen la dedicació que s'establei a les bases d'aquestes beques, que hauran de ser realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.

3.-Realitzar les activitats i cumplir els objectius marcats pel tutor.

4.-Elaborar memòria d'activitats que haurà de ser aprobada pel tutor.

5.- Els tutor o tutores ordenaran les activitats de formació del personal becari i organitzaran el temps de dedicació a aquest activitats, que será de 20 hores setmanals, que hauran de realizar-se atenent al règim de funcionament del centre on es realitze la beca.

6.- L' incompliment sense causa justificada de les condicions establertes en la present convocatoria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, havent de procedir al reintegrament, si escau, de les quantitats percebudes fins al moment.

7.- Davant les renúncies, baixes o finalització del periode de vigència, es procedirà a cobrir la beca pel temps restant, segons l'ordre de puntuació que haja resultat del procès de selecció.

BASE VUITENA. PRESSUPOST

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida 3230-48010 del pressupost de despeses de la corporació del l'any 2018.

L'import total pressupostat per a aquesta convocatoria ascendeix a 8.696.00 € .

En cas d'empat de puntuacions, es valorarà amb caràcter preferent, l'acreditació, per part del sol.licitant, de la situación de discapacitat, així com el fet de no haver gaudit d'una beca a l'estudi durant l'últim curs acadèmic.

En Sedaví, a 25 de maig de 2018.-L'alcalde-president, En Josep Ferran Baixauli i Chornet.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANNEX II. ENSENYANCES OBJECTE DE LES BEQUES

Estudis Universitaris Oficials

Tots els estudis, de conformitat amb l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Màsters Universitaris Oficials

Tots els màsters oficials, de conformitat amb l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Cicles Formatius

Famílies que s'indiquen a continuació:

-Activitats Físiques i Esportives

-Administració i Gestió

-Agrària

-Arts Gràfiques

-Arts i Artesania

-Comerç i Màrqueting

-Electricitat i Electrònica

-Fabricació Mecànica

-Hostaleria i Turisme

-Imatge i So

-Informàtica i Comunicacions

-Instal·lació i Manteniment

-Fusta, Moble i Suro

-Marítim Pesquer

-Sanitat

-Seguretat i Medi Ambient

-Serveis Socioculturals i a la Comunitat

-Transport i Manteniment de Vehicles

-Energia i Aigua

2018/8170

Estudios
Desarrollo Local y Rural
Cultura
Juventud
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Discapacidad
Idiomas
Educación
Deporte
Energía
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Actividad artesanal
Artesanía
Medio Ambiente
Hostelería y hoteles
Transporte y vehículos
Comercio
Transporte
Hostelería