Anunci de l'aprovació de les bases específiques que han de regir el procediment de concessió de subvenció a les explotacions ramaderes de boví de les comarques gironines, per genotipar la cabanya de Girona - Boletín Oficial de Girona de 13-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 13/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

El Consell d'Administració de Serveis de millora i expansió ramadera i genètica aplicada (Semega), entitat pública i empresarial de la Diputació de Girona, en sessió de 12 de setembre de 2017, va aprovar les bases específiques que han de regular les subvencions a les explotacions ramaderes de boví de les comarques gironines, per genotipar la cabanya de Girona, amb el text literal següent:

'Bases específiques que han de regir el procediment de concessió de subvenció a les explotacions ramaderes de boví de les comarques gironines, per genotipar la cabanya de Girona.

1. Objecte.

L' objecte d'aquestes bases, és regular el procediment de concessió de subvenció a les explotacions ramaderes Gironines, per poder portar a terme un programa de genòmica del bestiar boví.

2. Naturalesa i procediment de concessió.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es consideren despeses subvencionables, les relacionades directament amb la realització de proves de genòmica als caps de bestiar, segons la sol·licitud presentada i que es realitzin dins el període comprès entre l'1 de novembre 2016 i el 31 d'octubre de l'any següent.

Són despeses subvencionables les proves de genotipar les vaques per la Confederació de Associacions de Frisona Espanyola.

No es consideren despeses subvencionables:

· Els honoraris dels tècnics que intervinguin en el procés. · Els imports satisfets en concepte d'IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció. 4. Destinataris.

Poden ser sol·licitants de les subvencions les Explotacions Ramaderes que compleixin els següents requisits:

a) Que es tracti d'una explotació ramadera establerta a les comarques gironines.

b) Tenir els animals inscrits al Llibre Geneaològic.

c) Que les vaques, subjecte de la subvenció, estiguin per sobre els 2.000 de l'Índex de pedigrí d'ICO - índex compost.

d) Que les vaques no disposin de proves de genòmica realitzades en altres programes i que no hagin gaudit d'aquesta subvenció en la convocatòria anterior.

e) Que les vaques subjectes de la subvenció tinguin menys de 13 mesos de vida.

No podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les empreses afectades per les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

5. Import de la subvenció

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S'avaluarà cada sol·licitud, d'acord amb els criteris establerts al punt 7, i atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació econòmica establerta en la convocatòria, es determinarà l'import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l'activitat o projecte. L'import de la subvenció per cada mostra de vaca per genotipar serà com a màxim del 50%, no superant el màxim de 15 euros per prova. Es subvencionaran les proves de les vaques que acompleixin els requisits i que obtinguin major puntuació en l'aplicació dels criteris determinats a l'apartat 7 següent i fins a exhaurir la dotació econòmica prevista.

6. Sol·licituds i terminis de presentació.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d'estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l'entitat.

Les sol·licituds, que s'han de presentar mitjançant el model normalitzat que s'adjunta a les presents bases, i que romandrà disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a les oficines de Semega: Finca Camps i Armet s/n, Codi Postal 17121 de Monells.

Es presentarà una sola sol·licitud per explotació, on es farà constar el nombre de vaques objecte de realització de la prova.

Al formulari de la sol.licitud caldrà adjuntar-hi:

· Fotocòpia del D.N.I. de la persona física sol·licitant o de l'administrador de l'empresa agrària. · Índex de pedigrí ICO dels animals sol·licitats. · Certificació d'inscripció dels animals al llibre genealògic. · Full del llibre d'explotació ramadera. L'esmena de defectes en la sol·licitud s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat cap defecte o s'ha aportat, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases.

7. Criteris de valoració.

Les sol·licituds s'avaluen mitjançant la documentació presentada per les empreses ramaderes gironines, d'acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres següents:

a) Nombre de caps de bestiar de l'explotació. (màxim 10 punts) - Menys de 50 vaques ......................... 10 punts - De 51 a 100 vaques ........................ 8 punts - De 100 a 250 vaques ........................ 6 punts - Més de 250 vaques ........................ 4 punts b) Número d' Índex de pedigrí ICO ( Índex compost) de cada animal - 3001 ICO i més ................................ 6 punts - De 2501 ICO a 3000 ICO .................. 8 punts - de 2000 ICO a 2500 ICO ................... 10 punts Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s'ordenaran les sol·licituds de major a menor puntuació obtinguda. En cas d'empat, es resoldrà prioritzant les sol·licituds per ordre del número de registre d'entrada de la sol·licitud. Es podrà atorgar una subvenció per un import menor del sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l'objectiu de repartir proporcionalment la dotació establerta entre actuacions subvencionables. Si el repartiment del pressupost disponible entre actuacions subvencionables representés una disminució de l'import per atorgar que donés com a resultat menys del 80% del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà no atendre les actuacions que obtinguin menor puntuació.

8. Instrucció de l'expedient.

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per l'atorgament de de les subvencions previstes en aquestes bases es realitzarà per la Gerència de Semega.

L'examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Qualificadora que, d'acord amb els criteris fixats, ha d'examinar les sol.licituds presentades dins de termini i estendre una acta amb la proposta de resolució. La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

En cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Qualificadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb algun/es dels/de les sol.licitants.

Comissió Qualificadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels següents membres:

President: El president de Semega, o el membre del Consell d'Administració en qui delegui

Vocals:

· 3 vocals del Consell d'Administració, designats pel president · 1 vocal del Consell d'Administració representant del sector ramader, designat pel president · El gerent de Semega · 1 veterinari, designat pel col·legi oficial o pels serveis territorials a Girona del Departament d'Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya Secretari: El secretari o altre funcionari en qui delegui.

9. Resolució i notificació de les sol.licituds.

La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Qualificadora, serà sotmesa a consideració de la Presidència de Semega, que és l'òrgan que resoldrà definitivament, en un o diversos actes, l' atorgament de les subvencions, d'acord amb el que preveu l'article 9.2,i) del estatuts de l'entitat.

La subvenció serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris als quals hagi estat desestimada la sol·licitud.

La resolució de concessió de les subvencions esmentarà obligatòriament les dades següents:

· Identificació del beneficiari (Nom i CIF) · Import de la subvenció atorgada. · Import a justificar. · Termini de justificació. L'acord també indicarà la desestimació expressa de la resta de sol·licituds i podrà incloure una relació de les sol·licituds que, complint les condicions establertes a la bases, no s'han pogut atendre per insuficiència de crèdit. Aquestes peticions restaran en llista d'espera i es podran atorgar, per estricte ordre de puntuació, sempre que hi hagi renúncies de les entitats beneficiàries

10 . Acceptació.

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d'un mes no es manifesta el contrari, aquesta s'entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per la fixades per la seva aplicació.

11. Justificació i graduació d'incompliments.

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 30 de novembre de l'any d'aprovació de la convocatòria.

Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat. L'import de la despesa subvencionable que s'ha de justificar serà el que es determini com a tal en l'acord d'atorgament de la subvenció.

A l'efecte de la justificació es podran presentar com a justificades totes les despeses imputables a l'activitat subvencionada que, conforme a dret, s'hagin meritat abans d'acabar el període de justificació de l'activitat, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o completar-los en el termini de 15 dies.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, s'efectuïn, Semega podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'han tingut en compte en la concessió, especialment el de l'import de la despesa subvencionable.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13, superin la despesa efectiva.

Si un cop finalitzat el termini de presentació no s'hagués presentat la documentació justificativa, es requerirà al beneficiari a presentar-la en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació formal, amb l'advertiment que en cas que no ho faci es procedirà a revocar la subvenció.

12. Pagament

Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, Semega procedirà a efectuar els pagaments totals o parcials de l'import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada siguin subvencions i no sobrepassi aquell cost.

14. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions

Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament.

Semega podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.

c) D'altres, que preveu la normativa reguladora de subvencions.

Semega tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Semega serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents acords.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades.

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de Semega.

Tampoc no es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

19.Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Semega s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar Semega i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de Semega en qualsevol acte, publicitat o difusió de l'explotació ramadera o dels animals subvencionats que es realitzi per qualsevol mitjà, escrit, electrònic (pàgina web), etc.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció

b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el seu compliment en els termes establerts, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció, amb l'advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 21. Altres obligacions del beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció

c) Comunicar a Semega, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció

h) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 22. Principis ètics i de conducta

Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 23. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

f) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

24. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en Semega, i correspondrà a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i execució de les bases, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25.Informació pública de les bases i al·legacions

Aquestes bases se sotmetran a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i a les oficines de Semega, a efectes de presentació d'al·legacions.

Si no es presenten al.legacions les bases restaran aprovades definitivament.

La presentació d'al·legacions comportarà la suspensió de la tramitació de la convocatòria en el cas que questa hagi estat aprovada abans de la finalització del tràmit d'exposició pública.

La resolució de les al·legacions correspondrà a la Presidència de Semega.

26. Vigència.

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre-les, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà la Presidència de Semega. D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte al Consell d'Administració en la primera sessió que celebri.

Disposició addicional segona

L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l'article 17-3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

En acompliment de la resolució aprovatòria indicada del Consell d'Administració (paràgraf Segon), les bases aprovades s'exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a efectes de presentació d'al·legacions, si s'escau.

En el supòsit que, en el termini d'exposició pública, no es formulin al·legacions, les bases restaran definitivament aprovades.

Girona, 10 d'octubre de 2017

Carles Salgas i Padrosa

President delegat de Semega

Explotaciones ganaderas
Genotipado de ganado
Pesca