Anunci de l'Excel·lentísima Diputació Provincial de València sobre admissió de les obres presentades al Premi València 2018 en la modalitat de Novel·la Gràfica. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre admisión de las obras presentadas al Premio Valencia 2018 en la modalidad de Novela Gráfica.

ANUNCI

Per decret del diputat de Cultura de la Diputació de València número 04447 de 22-5-2018 ha sigut aprovat el llistat d'obres admeses per a participar en el concurs per a l'adjudicació del Premi Valpencia 2018 en la modalitat de Novel·la Gràfica, convocat per la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI que literlament diu el següent:

Donat compte de l'expedient número 006/2018, que tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valenciá d'Estudis i d'Investigació, corresponent a la convocatòria dels Premis València en la modalitat de novel·la gràfica.

Atés que la convocatoria dels esmentats premis va ser aprobada per decret del President de la Diputació número 01673 de 21-2-2018, finalitzant el termini de presentació d'obres el passat dia 27 d'abril de 2018.

RESOLC:

Primer.- Admetre com a participants en la convocatòria del Premi València de Novel·la Gràfica, els següents treballs:

NI Obra Seudónimo

48 Escala de color JotaEfe

72 Cantos por teléfono Marina

95 Laura es mi amiga El pincel cariñoso

127 El fin del mundo Una aventura de Titú

157 El Contes immorals Loquaç Llibertí

170 La Exploración Amanda D. Segafredi

189 La Bellas y la(s) Bestia(s) Jeanne-Marie Leprince

209 Autarca Buye

262 Bechus Zirta

282 Defectes oculars Gabha

304 Fragmentos/Guión L'esquerda

358 Caminantes Javier

374 Lágrimas Hamlet

400 Dos monedas Baobab

441 Lobomalo El Tuerto

446 Nino, veu i cor Gos perfecte

Segon.- No admetre els treballs següents per no haver complit el requisit establit en la clàusula sisena de la convocatòria al no remetre la plica.

NI Obra Seudónimo

12 Fragmentos L'esqueda

Ho fem públic per mitjà del present anunci, donada la impossibilitat de notificar individualment als interessats a causa de l'anonimat en la presentació dels treballs i d'acord amb la legislació vigent.

València, 23 de maig de 2018.-El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputat de Cultura, Xavier Rius Torres.

ANUNCIO

Por decreto del diputado de Cultura de la Diputación de València número 04447 de fecha 22-5-2018 ha sido aprobado el listado de obras admitidas para participar en el concurso para la adjudicación del Premio València 2018 en la modalidad de Novela Gráfica, convocado por la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI que literalmente dice lo siguiente:

Dada cuenta del expediente número 006/2018, tramitado en la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, correspondiente a la convocatoria de los Premios València en la modalidad de novela gráfica.

Atendido que la convocatoria de los mencionados premios fue aprobada por decreto del presidente de la Diputación número 01673 de 21-2-2018, finalizando el plazo de presentación de obras el pasado día 27 de abril de 2018.

RESUELVO

Primero.- Admitir como participantes en la convocatoria del Premio València de Novela Gráfica, los trabajos siguientes:

NI Obra Seudónimo

48 Escala de color JotaEfe

72 Cantos por teléfono Marina

95 Laura es mi amiga El pincel cariñoso

127 El fin del mundo Una aventura de Titú

157 El Contes immorals Loquaç Llibertí

170 La Exploración Amanda D. Segafredi

189 La Bellas y la(s) Bestia(s) Jeanne-Marie Leprince

209 Autarca Buye

262 Bechus Zirta

282 Defectes oculars Gabha

304 Fragmentos/Guión L'esquerda

358 Caminantes Javier

374 Lágrimas Hamlet

400 Dos monedas Baobab

441 Lobomalo El Tuerto

446 Nino, veu i cor Gos perfecte

Segundo. No admitir los trabajos siguientes por no haber cumplido el requisito establecido en la cláusula sexta de la convocatoria al no remitir la plica,

NI Obra Seudónimo

12 Fragmentos L'esqueda

Lo que se hace público mediante el presente anuncio, dada la imposibilidad de notificar individualmente a los interesados debido al anonimato en la presentación de los trabajos y de acuerdo con la legislación vigente.

Valencia, 23 de mayo de 2018.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputado de Cultura, Xavier Rius Torres.

2018/8424

Cultura