Anunci de l'Excel·lentísima Diputació Provincial de València sobre admissió de les obres presentades al Premi València i València Nova 2018 en la modalitat de Narrativa en Valencià. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre admisión de las obras presentadas al Premio València y València Nova 2018 en la modalidad de Narrativa en Valenciano.

ANUNCI

Per decret del diputat de Cultura de la Diputació de València número 04445 de 22-5-2018 ha sigut aprovat el llistat d'obres admeses per a participar en el concurs per a l'adjudicació del Premi Valencia i València Nova 2018 en la modalitat de Narrativa en Valencià, convocat per la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI i que literlament diu el següent:

Donat compte de l'expedient número 002/2018, que tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valenciá d'Estudis i d'Investigació, corresponent a la convocatòria dels Premis València i València Nova en la modalitat de narrativa en valencià.

Atés que la convocatoria dels esmentats premis va ser aprobada per decret del President de la Diputació número 01673 de 21-2-2018, finalitzant el termini de presentació d'obres el passat dia 27 d'abril de 2018.

RESOLC:

Primer.- Admetre com a participants en la convocatòria del Premi València de Narrativa en Valencià, els següents treballs:

NI Obra Seudónimo

5 Sense Embuts Diògenes Riutort

29 La iaio novel·la Gaspar Malacara

36 Aurèlia oculta Victòria Dom

102 La canço del mag Merlí Perceval

114 El passat no ho és tot Nico Serallap

117 L'home que era un món de colors Venus

142 Secrets Pierre de la Rochelle

156 La Taverna del Negre Jo, Ismaiel, era un dels qui formava part d'aquella tripulació

165 Carrer de somnis Cervellets de Canari

235 Blau, Verd i Blau Carlota Febril

250 L'Àngel mediocre Ravatxol

273 Russafa-Sarajevo Marga G. Zelle

305 Fam de tu Adalais de Marcabrú

327 Gemma Sicart i Bet Suay (fesomia i mapes mentals) Balma Torres

337 Entre Tenebres. Trilogia de la foscor anònim65

348 El Plànol Cartesià Luc Bataller

350 El meu món als 40 Carpe diem quam minimum credula postero

371 El dibuixant de paràboles Leonard Martí

380 Camins de lluna Indeinenter

410 Una història natural Werner H

440 Infernàlia Johanna Lindgren

454 Temps d'infantesa. Memòries Catxolet

Segon.- Admetre com a participants en la convocatoria del Premi València Nova de Narrativa en Valencià, els següents treballs:

NI Obra Seudónimo

210 violeta i el llop Lily Samuels

335 El senyal Be Alta

423 Per quatre fanecades Abraxas

Ho fem públic per mitjà del present anunci, donada la impossibilitat de notificar individualment als interessats a causa de l'anonimat en la presentació dels treballs i d'acord amb la legislació vigent.

València, 23 de maig de 2018.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputado de Cultura, Xavier Rius Torres.

ANUNCIO

Por decreto del diputado de Cultura de la Diputación de València número 04445 de fecha 22-5-2018 ha sido aprobado el listado de obras admitidas para participar en el concurso para la adjudicación del Premio València y València Nova 2018 en la modalidad de Narrativa en Valencià, convocado por la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI y que literalmente dice lo siguiente:

Dada cuenta del expediente número 002/2018, tramitado en la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, correspondiente a la convocatoria de los Premios València y València Nova, en la modalidad de narrativa en valenciano.

Atendido que la convocatoria de los mencionados premios fue aprobada por decreto del presidente de la Diputación número 01673 de 21-2-2018, finalizando el plazo de presentación de obras el pasado día 27 de abril de 2018.

RESUELVO

Primero.- Admitir como participantes en la convocatoria del Premio València de Narrativa en Valenciano, los trabajos siguientes:

NI Obra Seudónimo

5 Sense Embuts Diògenes Riutort

29 La iaio novel·la Gaspar Malacara

36 Aurèlia oculta Victòria Dom

102 La canço del mag Merlí Perceval

114 El passat no ho és tot Nico Serallap

117 L'home que era un món de colors Venus

142 Secrets Pierre de la Rochelle

156 La Taverna del Negre Jo, Ismaiel, era un dels qui formava part d'aquella tripulació

165 Carrer de somnis Cervellets de Canari

235 Blau, Verd i Blau Carlota Febril

250 L'Àngel mediocre Ravatxol

273 Russafa-Sarajevo Marga G. Zelle

305 Fam de tu Adalais de Marcabrú

327 Gemma Sicart i Bet Suay (fesomia i mapes mentals) Balma Torres

337 Entre Tenebres. Trilogia de la foscor anònim65

348 El Plànol Cartesià Luc Bataller

350 El meu món als 40 Carpe diem quam minimum credula postero

371 El dibuixant de paràboles Leonard Martí

380 Camins de lluna Indeinenter

410 Una història natural Werner H

440 Infernàlia Johanna Lindgren

454 Temps d'infantesa. Memòries Catxolet

Segundo.- Admitir como participantes en la convocatoria del Premio València Nova de Narrativa en Valenciano los trabajos siguientes

NI Obra Seudónimo

210 violeta i el llop Lily Samuels

335 El senyal Be Alta

423 Per quatre fanecades Abraxas

Lo que se hace público mediante el presente anuncio, dada la imposibilidad de notificar individualmente a los interesados debido al anonimato en la presentación de los trabajos y de acuerdo con la legislación vigente.

Valencia, 23 de mayo de 2018.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputado de Cultura, Xavier Rius Torres.

2018/8426

Cultura
Valenciano
Fomento obras públicas