Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt sobre acord núm. 10 de la Junta de Govern Local, de data 18 de maig del 2018, sobre convocatòria de subvencions en concurrència competitiva en matèria de promoció de l'ús social del valencià en associacions i en el sector econòmic 2018. BDNS (Identif.): 400582. - Boletín Oficial de Valencia de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre el acuerdo núm. 10 de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de mayo de 2018, sobre convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva en materia de promoción del uso social del valenciano en asociaciones y en el sector económico 2018. BDNS (Identif.): 400582.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

Primer. Beneficiaris

Associacions sense ànim lucratiu i el sector econòmic de la ciutat de Sagunt.

Segon. Finalitat

Destinades a promoure els projectes de promoció social del valencià per part de les associacions del municipi i de l'activitat econòmica local, realitzats en el 2018.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança aprovada en data 29/3/2016 pel Ple de l'Ajuntament, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 103, de data 31/5/2016.

Quart. Import

Línia 1 (associacions): 5.000 € .

Línia 2 (sector econòmic): 5.000 € .

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Trenta dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'este extracte en el BOP de València.

Sagunt, a 22 de maig de 2018.-L'alcalde-president, Josep Francesc Fernández Carrasco.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios

Asociaciones sin ánimo de lucro y el sector económico de la ciudad de Sagunto.

Segundo. Finalidad

Destinadas a promover los proyectos de promoción social del valenciano por parte de las asociaciones del municipio y de la actividad económica local, realizados en el 2018.

Tercero. Bases reguladoras

Ordenanza aprobada en fecha 29/3/2016 por el Pleno del Ayuntamiento, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 103, de fecha 31/5/2016.

Cuarto. Importe

Línea 1 (asociaciones): 5.000 € .

Línea 2 (sector económico): 5.000 € .

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Treinta días naturales a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el BOP de València.

Sagunto, 22 de mayo de 2018.-El alcalde-presidente, Josep Francesc Fernández Carrasco.

2018/8145

Movimiento asociativo
Valenciano
Promoción social
Actividades económicas