Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre aprovació definitiva de l'ordenança específica que contempla les bases reguladores per a la concessió de les subvencions de l'Àrea de Foment Cultural. - Boletín Oficial de Valencia de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca sobre aprobación definitiva de la ordenanza específica que contempla las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones del Área de Fomento Cultural.

ANUNCI

El Ple d'este Ajuntament de data 6 d'abril de 2017 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança que contempla les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions públiques de l'Àrea de Foment Cultural de l'Ajuntament de Sueca.

En virtut del que disposa l'article 49 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases de Règim Local, s'ha publicat l'esmentat acord en el BOP núm. 81 de 28 d'abril de 2017 i en el tauló d'anuncis municipal als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Vist que ha transcorregut el termini de trenta dies d'informació pública sense que s'hagen presentat reclamacions ni suggeriments, s'entén aprovada definitivament esta Ordenança, i es publica el text íntegre per a la seua entrada en vigor, que requerirà el transcurs del termini previst en l'article 65.2 de la Llei anterior, conforme amb el que prescriu l'article 70.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES

DE L'ÀREA DE FOMENT CULTURAL

Preàmbul

Article 1.Objecte i àmbit d'aplicació

Article 2. Modalitats

Article 3. Persones beneficiàries i requisits

Article 4. Procediment de concessió

Article 5. Contingut de les convocatòries

Article 6. Forma i termini de presentació de sol·licituds

Article 7. Instrucció i valoració

Article 8. Resolució

Article 9. Quantia de la subvenció o criteris per a la seua determinació

Article 10. Modificació de la resolució

Article 11. Justificació

Article 12. Despeses subvencionables

Article 13. Pagaments i garanties

Article 14. Concurrència i compatibilitat de subvencions

Article 15. Reintegrament i graduació d'incompliments

Article 16. Infraccions i sancions

Disposició final

PREÀMBUL

L'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, atribueix als municipis competències en matèria d'activitats i instal·lacions culturals i en l'ocupació del temps lliure.

Dins d'aquest marc competencial, un dels principals instruments emprats per les corporacions locals és el de les subvencions públiques. És per això que l'Ajuntament de Sueca, a través de les diverses regidories integrades en l'Àrea de Foment Cultural pretén ajudar, mitjançant la convocatòria d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, a les entitats sense ànim de lucre i persones físiques que realitzen activitats de dinamització, suport, foment o difusió en l'àmbit de la cultura; així mateix, contribuir mitjançant l'atorgament de beques a la participació en activitats d'ocupació del temps lliure de les persones que puguen tindre dificultats de caràcter econòmic, social o familiar.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) disposa en l'article 17 la necessitat d'establir les oportunes bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals que han d'aprovar-se en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diverses modalitats de subvencions.

Tenint en compte que en el BOP de València núm. 136, de 9 de juny de 2004, es va publicar l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sueca, i en compliment de les previsions derivades de la LGS i del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprovà el Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS), resulta necessari aprovar unes bases reguladores de les subvencions a convocar per les regidories integrades en l'Àrea de Foment Cultural de l'Ajuntament de Sueca, a través d'una ordenança específica que contemple les diverses modalitats de subvencions d'aquesta Àrea.

BASES

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Les presents bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris i els procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, que tinguen per objecte activitats d'interés cultural i d'ocupació del temps lliure en l'àmbit competencial de l'Àrea de Foment Cultural de l'Ajuntament de Sueca.

2. Serà d'aplicació la regulació contemplada en les presents bases als premis econòmics concedits per l'Àrea de Foment Cultural, en règim de concurrència competitiva. S'exclouen els premis que s'atorguen sense la prèvia sol·licitud del beneficiari.

Article 2. Modalitats

Les subvencions a concedir a l'empar de les presents bases reguladores seran les següents:

1. Departament de Cultura. Ajudes a activitats d'interés cultural i premis en concursos literaris i artístics:

1.1. Concurs de redacció de sainets de Falles.

1.2. Concursos de fotografia.

2. Departament de Joventut. Ajudes a activitats d'oci juvenil i beques:

2.1. Beques de campaments d'estiu.

2.2. Beques per a programes d'interés juvenil.

3. Departament d'Educació. Ajudes a activitats d'interés cultural/educatiu i beques:

3.1. Beques de transport escolar.

3.2. Subvencions a AMPES.

4. Departament de Festes. Ajudes a activitats ludicofestives i premis en concursos literaris i artístics:

4.1. Concursos de cartells anunciadors de les Festes Majors, Falles i Setmana Santa.

4.2. Concurs de Música Espiga Rock.

4.3. Concurs de Poesia Satírica de Falles.

Article 3. Persones beneficiàries i requisits

3.1. Amb caràcter general per a totes les matèries:

3.1.1. Podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que es troben en la situació que fonamente la concessió de la subvenció o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores i en la convocatòria, i que complisquen els requisits establerts en la LGS, així com en el RLGS.

3.1.2. No podran obtindre la condició de persona beneficiària les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS.

La justificació per part de les persones o entitats beneficiàries de no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària es realitzarà en la forma establida en l'article 13 de la LGS, i en el títol preliminar, capítol III, secció 3a del RLGS. Preferentment, la forma de justificació serà la següent:

Per a les persones jurídiques:

€ Declaració responsable segons el model de l'annex I, en la qual s'acredite que no s'incorre en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

€ Aportació de les certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquestes certificacions s'hauran d'aportar abans de l'aprovació de l'acord concessional i abans del pagament de les subvencions, sempre que les certificacions aportades inicialment no es troben en vigor.

Per a les persones físiques:

€ Declaració responsable segons model de l'annex II, en la qual s'acredite que no s'incorre en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, que es troba al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En ambdós casos, s'haurà d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda municipal, condició que comprovarà d'ofici l'Ajuntament.

3.1.3. Les convocatòries, en atenció a l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, reflectiran les obligacions de la persona o entitat beneficiària a què es refereix l'article 14 de la LGS, i es podran establir obligacions singulars no previstes en aquest. De manera especial establiran les mesures de difusió que ha d'adoptar la persona o entitat beneficiària per a donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'activitat o del projecte i que sempre hauran d'incorporar en els distints suports utilitzats el logotip oficial facilitat per l'Ajuntament, amb les característiques tècniques i la menció específica que es determine en la convocatòria.

3.2. Per a les beques dels campaments d'estiu podran ser beneficiaris els menors participants en els campaments organitzats per les següents entitats:

Juniors M.D. Sant Pere

Juniors M.D. El Carme

Juniors M.D. Fàtima

Club d'Esports de Muntanya i Escalada Sutrail

3.3. Per a les beques de transport escolar podran ser beneficiaris els/les pares/mares/tutors/es legals dels menors d'edat, en representació d'aquests, així com els alumnes majors d'edat, que reunisquen els següents requisits:

a) Estar empadronats i residir en Sueca, tant els sol·licitants de les ajudes com els menors, almenys un any abans de la data de publicació de la convocatòria. En cas de separació o divorci, es tindrà en compte l'empadronament i residència del progenitor que tinga la guàrdia i custòdia.

b) Estar matriculats en el curs que establisca la convocatòria en centres situats fora del terme municipal de Sueca que impartisquen els següents ensenyaments:

Cicles formatius de grau mitjà o superior.

Ensenyaments universitaris oficials adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior que conduïsquen a títols oficials de grau.

Ensenyaments universitaris oficials que conduïsquen als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.

3.4. Per a les subvencions a les AMPES podran ser beneficiàries les associacions inscrites en el cens d'associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'Ordre de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura i Educació. No podran ser-ne beneficiàries les AMPES que pertanyen a centres docents ubicats en l'àmbit territorial competència de les EATIM del Perelló i el Mareny de Barraquetes, ja que les competències en matèria d'Educació estan transferides a aquestes.

Article 4. Procediment de concessió

1. Les subvencions seran concedides d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, per mitjà del procediment de concurrència competitiva, i es podran dur a terme per convocatòria i procediment selectiu únic o per mitjà de convocatòria oberta amb diversos procediments selectius al llarg de l'any per a una mateixa línia de subvencions.

La convocatòria oberta, a més dels requisits generals establits en aquestes bases, haurà d'establir el nombre de resolucions successives, i per a cadascuna d'aquestes concretar els extrems que exigeix l'article 59 del RLGS.

Quan a la finalització d'un període s'hagen concedit subvencions i no s'haja esgotat l'import màxim a atorgar, la quantitat no aplicada es podrà traslladar a resolucions de concessió posteriors i es distribuirà el romanent a parts iguals entre el nombre de períodes restants.

2. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada per l'alcaldessa, que podrà delegar-la en la Junta de Govern Local, i que es publicarà en la BDNS.

3. Els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, segons les matèries, seran els que es contemplen a continuació, sense perjudici que es concrete la puntuació a atorgar en les diverses convocatòries:

3.1. Per a les matèries del Departament de Cultura vindran referits a:

Concursos literaris i artístics: qualitat conceptual i tècnica, correcció ortogràfica, riquesa del vocabulari, originalitat i presentació.

Subvencions per a activitats culturals: qualitat tècnica del projecte, interés cultural, pressupost, nombre de participants i grau de transmissió al públic.

3.2. Per a les matèries del Departament de Joventut (beques per assistència als campaments d'estiu) es tindrà en compte la renda anual de la unitat familiar, nombre de fills i circumstàncies especials i socials.

3.3. Per a les matèries del Departament d'Educació (subvencions a AMPES) es valorarà la qualitat tècnica del projecte i el seu interés cultural i educatiu, el pressupost, el nombre de participants i el grau de transmissió al públic.

3.4. Per a les matèries del Departament de Festes es valoraran els següents criteris:

Concursos literaris: qualitat conceptual i tècnica, caràcter original i innovador del disseny i capacitat de transmetre els valors de les festes.

Concursos musicals: professionalitat i experiència, originalitat i novetat, posada en escena i resposta del públic.

Article 5. Contingut de les convocatòries

En la convocatòria figuraran, sense perjudici que es concreten també altres aspectes previstos en aquestes bases, com a mínim, els punts següents:

a) La referència a aquestes bases reguladores amb indicació del diari oficial en què es publiquen, així com la normativa complementària que poguera ser aplicada.

b) Els crèdits pressupostaris del Pressupost Municipal als quals s'imputen les subvencions convocades i la quantia total màxima d'aquestes dins dels crèdits disponibles o, a falta d'això, quantia estimada de les subvencions.

Excepcionalment, i amb subjecció a les regles de l'article 58.2 del RLGS, la convocatòria podrà fixar, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional l'aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà d'una nova convocatòria.

c) L'objecte, condicions i la finalitat de les subvencions, d'acord amb l'àmbit de competències de l'Àrea de Foment Cultural, i s'hi inclouran les distintes activitats, comportaments o projectes subvencionables, i s'especificaran, si és el cas, les distintes classes o modalitats a què siga aplicable un mateix règim.

d) La determinació que la concessió s'efectua en règim de concurrència competitiva.

e) Model, forma i termini de presentació de sol·licituds i òrgan a què s'han de dirigir. A les sol·licituds els serà aplicable el que preveu l'article 23.3 de la LGS.

Així mateix, podrà establir un nombre màxim d'activitats o projectes a presentar per una mateixa persona sol·licitant.

En la convocatòria es podrà admetre la substitució de la presentació de determinats documents per una declaració responsable de la persona sol·licitant. En aquest supòsit, l'òrgan instructor, amb anterioritat a efectuar la proposta de resolució de concessió de la subvenció, haurà de requerir la presentació de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en l'esmentada declaració en un termini no superior a quinze dies.

f) El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment, especificant el caràcter desestimatori de la falta de resolució en termini.

g) La indicació que la resolució que acorde o denegue la concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa, així com els recursos que procedeixen i l'òrgan davant el qual hauran d'interposar-se.

h) Els criteris de valoració de les sol·licituds que hauran de garantir la publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació en la concessió de les subvencions.

Cada convocatòria de subvencions podrà introduir criteris específics i addicionals per a la ponderació d'entre els previstos amb caràcter general en l'article 4.3.

Quan es prenga en consideració més d'un criteri, s'haurà de precisar la ponderació relativa atribuïda a cada un d'aquestos. En el cas que el procediment de valoració s'articule en diverses fases, s'indicarà igualment en quines d'aquestes s'aplicaran els distints criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit a la persona sol·licitant per a continuar en el procés de valoració. Quan per raons degudament justificades en la pròpia convocatòria no siga possible precisar la ponderació atribuïble a cadascun dels criteris triats, es considerarà que tots aquestos tenen el mateix pes relatiu.

i) Els mitjans de notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

j) Les obligacions que assumeix la persona beneficiària, tant les genèriques com les específiques.

k) Pagament i règim de garanties.

l) Concurrència i compatibilitat de subvencions.

m) Incompliments, criteris de graduació, responsabilitat i règim sancionador.

Article 6. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. Una vegada publicada la convocatòria, les persones interessades que desitgen sol·licitar la subvenció hauran de presentar la sol·licitud corresponent en model normalitzat, així com la documentació requerida en les corresponents convocatòries en el Registre General de l'Ajuntament de Sueca o en qualsevol dels llocs establits en la legislació del Procediment Administratiu Comú.

2. La sol·licitud també es podrà presentar electrònicament, a través de l'Oficina virtual de la web de l'Ajuntament de Sueca.

3. El termini de presentació de sol·licituds serà el que s'establisca en la convocatòria, i no podrà ser inferior a deu dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la respectiva convocatòria en el BOP de la província de València.

4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria o faltara documentació, l'òrgan competent requerirà la persona interessada perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, i se li informarà que si no ho fera se'l tindrà per desistida de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació del Procediment Administratiu Comú.

Article 7. Instrucció i valoració

1. Les convocatòries precisaran l'òrgan d'instrucció del procediment.

2. Les convocatòries respectives podran establir una fase de preavaluació en què l'òrgan instructor verificarà el compliment dels requisits necessaris per a adquirir la condició de persona beneficiària. En tot cas, tal fase només podrà afectar aquells requisits que siguen d'apreciació automàtica i la concurrència dels quals no requerisca de cap valoració.

3. L'avaluació serà duta a terme per una comissió tècnica de valoració. Aquesta comissió variarà en la seua composició en funció de les matèries objecte de subvenció. En tots els casos estarà formada, com a mínim, pel regidor o regidora i la TAG del Departament que corresponga, i en podran formar part altres membres de la Corporació i persones externes a aquesta amb coneixements en la matèria.

4. En allò no previst expressament en aquestes bases o en la convocatòria, el funcionament de la comissió es regirà pel que preveu la legislació del Procediment Administratiu Comú.

5. La comissió de valoració, després de la comparació de les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració fixats en la convocatòria, emetrà un informe en què es concretarà el resultat de l'avaluació i una prelació de les sol·licituds.

6. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió de valoració, efectuarà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que serà notificada a les persones interessades en la forma que determine la convocatòria i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

7. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per les persones interessades, i en aquest cas la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

8. Finalitzat si és el cas el tràmit d'audiència, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva en què s'expressarà la persona sol·licitant o relació de persones sol·licitants per als quals es proposa la concessió de subvencions i la seua quantia, i s'especificarà la seua avaluació d'acord amb els criteris de valoració aplicats.

Article 8. Resolució

1. La competència per a resoldre la concessió de subvencions correspon a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sueca.

El termini per a adoptar l'acord de concessió serà de quinze dies des de la data d'elevació de la proposta d'acord a la Junta de Govern Local.

2. La resolució haurà de ser motivada d'acord amb el que dispose la convocatòria, farà al·lusió als criteris de valoració de les sol·licituds, i determinarà les persones beneficiàries i la quantia de l'ajuda. La resolució acordarà tant l'atorgament de les subvencions com la desestimació i la no concessió, per desistiment, renúncia al dret o impossibilitat material sobrevinguda.

3. La resolució de concessió, a més de contindre les persones sol·licitants a qui es concedeix la subvenció i la desestimació expressa de la resta de sol·licituds, podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establides en les bases reguladores per a adquirir la condició de persona beneficiària, no hagen sigut estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d'elles en funció dels criteris de valoració previstos en aquesta.

En aquest supòsit, si es renunciara a la subvenció per alguna de les persones beneficiàries, o es minoraren aquestes per qualsevol motiu, l'òrgan concedent acordarà, sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona o persones sol·licitants següents a aquell en ordre de la seua puntuació, sempre que amb la renúncia per part d'alguna de les persones beneficiàries, s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

L'òrgan concedent de la subvenció comunicarà aquesta opció a les persones interessades, a fi que accedisquen a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de 10 dies. Una vegada acceptada la proposta per part de la persona o persones sol·licitants, l'òrgan administratiu dictarà l'acte de concessió.

4. La resolució del procediment es dictarà i notificarà en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de València.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

5. La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, el recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant del mateix òrgan que la va dictar, o bé directament, recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació.

6. El règim de publicitat de les subvencions concedides serà l'establit en l'article 18 de la LGS.

Article 9. Quantia de la subvenció o criteris per a la seua determinació

1. Les convocatòries determinaran en cada cas la quantia individualitzada màxima de les subvencions.

2. Quan no resultara possible la seua determinació, la convocatòria establirà els criteris objectius per a la seua concreció i, en el seu cas, la seua ponderació. Aquestos criteris seran adequats a l'objecte de la subvenció.

3. Excepcionalment, les convocatòries podran preveure que, en el cas que la suma dels imports sol·licitats pels qui reunisquen els requisits per accedir a les ajudes siga superior a l'import objecte de la convocatòria, aquest import es prorratege entre els beneficiaris en proporció als pressupostos ajustats dels projectes o als programes acceptats, sempre que no s'alteren les condicions, objecte i finalitat de la subvenció.

4. La normativa reguladora de la subvenció podrà exigir un import de finançament propi per a cobrir l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'aportació de fons propis al projecte o acció subvencionada haurà de ser acreditada en els termes previstos en l'article 30 de la LGS.

El pressupost de l'activitat presentada pel sol·licitant, o les seues modificacions posteriors, serviran de referència per a la determinació de l'import de la subvenció, i es calcularà aquest com un percentatge del cost final de l'activitat. En aquest cas, l'eventual excés de finançament públic es calcularà prenent com a referència la proporció que ha d'assolir l'aportació respecte del cost total, de conformitat amb la normativa reguladora de la subvenció i les condicions de la convocatòria. En aquestos casos procedirà al reintegrament proporcional si el cost efectiu final de l'activitat resulta inferior al pressupostat.

Així mateix, la convocatòria podrà preveure que l'import de la subvenció que s'atorgue siga una quantia certa i sense referència a un percentatge o fracció del cost total, i quedarà a compte del beneficiari la diferència de finançament necessària per a la total execució de l'activitat subvencionada, i haurà de ser reintegrat en tal cas el finançament públic únicament per l'import que sobrepassara el cost total de l'esmentada activitat.

Article 10. Modificació de la resolució

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions i l'obtenció concurrent de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establits en la seua normativa reguladora, d'acord amb el que preveu l'article 19.4 de la LGS.

2. Les persones beneficiàries podran sol·licitar a l'òrgan concedent amb caràcter excepcional la modificació de la resolució de concessió quan apareguen circumstàncies imprevistes que alteren o dificulten l'execució de l'activitat o projecte subvencionable o quan siguen necessàries per al bon fi de l'actuació. La sol·licitud podrà ser autoritzada sempre que no s'altere l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyen drets de tercers i s'haurà de presentar abans que concloga el termini per a la realització de l'activitat.

Article 11. Justificació

1. La persona beneficiària està obligada a presentar la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció.

2. Amb caràcter general la justificació per la persona beneficiària adoptarà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa a què es refereix l'article 72 del RLGS.

El compte estarà format per la memòria d'

actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, i per la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. Aquesta última contindrà, necessàriament, les relacions i els documents que es mencionen en els apartats a), b) i e) de l'article 72.2.

Les despeses es justificaran amb factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada. L'acreditació del pagament es realitzarà per mitjà de l'original o fotocòpia compulsada del document que ho acredite.

4. El termini per a la presentació de la justificació, amb caràcter general, serà d'un mes a comptar des de la notificació de l'acord de concessió de la subvenció i, en tot cas, sempre abans del 31 de març de l'exercici següent. En les convocatòries podran, no obstant, establir-se altres terminis de justificació.

6. Si vençut el termini de justificació no es presenta el corresponent compte justificatiu o aquest és insuficient, s'entendrà incomplida l'obligació de justificar, amb les conseqüències previstes en l'article 37 de la LGS.

Article 12. Despeses subvencionables

1. Les despeses subvencionables es regiran pel que disposa l'article 31 de la LGS.

2. Es considerarà despesa realitzada la que haja sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació. Excepcionalment, per a les despeses de seguretat social corresponents a l'últim mes de l'exercici econòmic anual, es considerarà la despesa realitzada amb el criteri de la meritació.

3. Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i els d'administració específics podran ser subvencionables si estan directament relacionats amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a

l'a

dequa

da preparació i execució d'aquesta.

4. Les convocatòries podran establir com a despesa subvencionable costos indirectes per estar associats a l'exercici de l'activitat. La fracció que s'impute no podrà excedir el 25% de la quantitat subvencionada, i en aquest cas la fracció no requerirà una justificació addicional, i se substituirà per una declaració responsable de la persona beneficiària.

Article 13. Pagament i garanties

1. La convocatòria podrà recollir la possibilitat de realitzar pagaments a compte o anticipats.

2. Quan la convocatòria admeta la realització de pagaments a compte o anticipats o quan es considere necessari per a assegurar el compliment dels compromisos assumits per la persona beneficiària podrà contemplar, si és el cas, l'exigència d'un règim de garanties que es regiran pel que estableix l'article 42 i següents del RLGS.

Article 14. Concurrència i compatibilitat de subvencions

1. La convocatòria podrà admetre la percepció d'altres subvencions procedents de qualsevol Administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que l'import d'aquestes siga de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no supere el cost de l'activitat subvencionada o implique una disminució de l'import del finançament propi exigit, si és el cas, per a cobrir l'activitat subvencionada.

2. Als efectes de control dels límits anteriorment exposats, s'exigirà als participants en el projecte una declaració responsable d'ajudes en què s'indiquen totes les que tinguen concedides o sol·licitades per al mateix projecte.

Article 15. Reintegrament i graduació d'incompliments

1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, en els casos previstos en l'article 37 de la LGS.

2. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici de les especialitats que s'estableixen en la LGS i en el RLGS.

3. Quan el compliment per la persona beneficiària s'aproxime de manera significativa al compliment total i s'acredite per aquest una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar vindrà determinada pel número o grau d'incompliment de l'activitat objecte de subvenció, respectant el principi de proporcionalitat.

Article 16. Infraccions i sancions

1. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establit en el títol IV de la LGS.

2. La imposició de les sancions en matèria de subvencions s'efectuarà per mitjà d'expedient administratiu en què, en tot cas, es donarà audiència a la persona interessada abans de dictar-se l'acord corresponent i que serà tramitat d'acord amb el que disposa la legislació del procediment administratiu comú, amb les especialitats previstes en la LGS i en el RLGS.

Disposició final

Per a tot allò no previst en les presents bases serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol i, supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En Sueca, a 29 de maig de 2017.-L'alcaldessa, Raquel Tamarit Iranzo.

ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms :________________________________________

DNI:___________________

En representació de l'entitat:______________________________

CIF:___________________

En relació amb la subvenció concedida per l'Ajuntament de Sueca

DECLARE

Que en la meua persona i en l'entitat que represente no concorre cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.

Data i firma

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms :_______________________________________

DNI:___________________

En relació amb la subvenció concedida per l'Ajuntament de Sueca

DECLARE

1. Que en la meua persona no concorre cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.

2. Que em trobe al corrent en les meues obligacions amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda de l'Ajuntament de Sueca.

Data i firma

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento de fecha 6 de abril de 2017 adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza que contempla las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones públicas del Área de Fomento Cultural del Ayuntamiento de Sueca.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, se ha publicado el mencionado acuerdo en el BOP nº 81 de 28 de abril de 2017 y en el tablón de anuncios municipal a los efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias.

Visto que ha transcurrido el plazo de treinta días de información pública sin que se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias, se entiende aprobada definitivamente esta Ordenanza, y se publica el texto íntegro para su entrada en vigor, que requerirá el transcurso del plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley anterior, conforme con el que prescribe el artículo 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS

DEL ÁREA DE FOMENTO CULTURAL

Preámbulo

Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 2. Modalidades

Artículo 3. Personas beneficiarias y requisitos

Artículo 4. Procedimiento de concesión

Artículo 5. Contenido de las convocatorias

Artículo 6. Forma y plazo de presentación de solicitudes

Artículo 7. Instrucción y valoración

Artículo 8. Resolución

Artículo 9. Cuantía de la subvención o criterios para su determinación

Artículo 10. Modificación de la resolución

Artículo 11. Justificación

Artículo 12. Gastos subvencionables

Artículo 13. Pagos y garantías

Artículo 14. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones

Artículo 15. Reintegro y graduación de incumplimientos

Artículo 16. Infracciones y sanciones

Disposición final

PREÁMBULO

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Régimen Local atribuye a los municipios competencias en materia de actividades e instalaciones culturales y en la ocupación del tiempo libre.

Dentro de este marco competencial, uno de los principales instrumentos utilizados por las corporaciones locales es el de las subvenciones públicas. Es por eso que el Ayuntamiento de Sueca, a través de las diversas concejalías integradas en el Área de Fomento Cultural pretende ayudar, mediante la convocatoria de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades sin ánimo de lucro y personas físicas que realizan actividades de dinamización, apoyo, fomento o difusión en el ámbito de la cultura; asimismo, contribuir mediante el otorgamiento de becas a la participación en actividades de ocupación del tiempo libre de las personas que puedan tener dificultades de carácter económico, social o familiar.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) dispone en su artículo 17 la necesidad de establecer las oportunas bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales que han de aprobarse en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las diversas modalidades de subvenciones.

Teniendo en cuenta que en el BOP de Valencia núm. 136, de 9 de junio de 2004, se publicó la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sueca, y en cumplimiento de las previsiones derivadas de la LGS y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), resulta necesario aprobar unas bases reguladoras de las subvenciones a convocar por las concejalías integradas en el Área de Fomento Cultural del Ayuntamiento de Sueca, a través de una ordenanza específica que contemple las diversas modalidades de subvenciones de esta Área.

BASES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes bases reguladoras tienen por objeto fijar los criterios y los procedimientos para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que tengan por objeto actividades de interés cultural y de ocupación del tiempo libre en el ámbito competencial del Área de Fomento Cultural del Ayuntamiento de Sueca.

2. Será de aplicación la regulación contemplada en las presentes bases a los premios económicos concedidos por el Área de Fomento Cultural, en régimen de concurrencia competitiva. Se excluyen los premios que se otorgan sin la previa solicitud del beneficiario.

Artículo 2. Modalidades

Las subvenciones a conceder al amparo de las presentes bases reguladoras serán las siguientes:

1. Departamento de Cultura. Ayudas a actividades de interés cultural y premios en concursos literarios y artísticos:

1.1. Concurso de redacción de sainets de Fallas.

1.2. Concursos de fotografía.

2. Departamento de Juventud. Ayudas a actividades de ocio juvenil y becas:

2.1. Becas de campamentos de verano.

2.2. Becas para programas de interés juvenil.

3. Departamento de Educación. Ayudas a actividades de interés cultural/educativo y becas:

3.1. Becas de transporte escolar.

3.2. Subvenciones a AMPAS.

4. Departamento de Fiestas. Ayudas a actividades lúdico-festivas y premios en concursos literarios y artísticos:

4.1. Concursos de carteles anunciadores de las Fiestas Mayores, Fallas y Semana Santa.

4.2. Concurso de música Espiga Rock.

4.3. Concurso de poesía satírica de Fallas.

Artículo 3. Personas beneficiarias y requisitos

3.1. Con carácter general para todas las materias:

3.1.1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamente la concesión de la subvención o en las cuales concurran las circunstancias previstas en estas bases reguladoras y en la convocatoria, y que cumplan los requisitos establecidos en la LGS, así como en el RLGS.

3.1.2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria las personas o entidades en las cuales concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS.

La justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria se realizará en la forma establecida en el artículo 13 de la LGS, y en el título preliminar, capítulo III, sección 3ª del RLGS. Preferentemente, la forma de justificación será la siguiente:

Para las personas jurídicas:

€ Declaración responsable según modelo del anexo I, en el cual se acredite que no se incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

€ Aportación de las certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Estas certificaciones se tendrán que aportar antes de la aprobación del acuerdo concesional y antes del pago de las subvenciones, siempre que las certificaciones aportadas inicialmente no se encuentren en vigor.

Para las personas físicas:

€ Declaración responsable según modelo del anexo II, en la cual se acredite que no se incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

En ambos casos, se tendrá que estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda municipal, condición que comprobará de oficio el Ayuntamiento.

3.1.3. Las convocatorias, en atención al objeto, condiciones y finalidad de la subvención, reflejarán las obligaciones de la persona o entidad beneficiaria a que se refiere el artículo 14 de la LGS, y se podrán establecer obligaciones singulares no previstas en este. De manera especial establecerán las medidas de difusión que ha de adoptar la persona o entidad beneficiaria para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad o del proyecto y que siempre habrán de incorporar en los distintos suportes utilizados el logotipo oficial facilitado por el Ayuntamiento, con las características técnicas y la mención específica que se determine en la convocatoria.

3.2. Para las becas de los campamentos de verano podrán ser beneficiarios los menores participantes en los campamentos organizados por las siguientes entidades:

Juniors M.D. Sant Pere

Juniors M.D. El Carmen

Juniors M.D. Fátima

Club de Deportes de Montaña y Escalada Sutrail

3.3. Para las becas de transporte escolar podrán ser beneficiarios los/las padres/madres/tutores/as legales de los menores de edad, en representación de estos, así como los alumnos mayores de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar empadronados y residir en Sueca, tanto los solicitantes de las ayudas como los menores, al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria. En caso de separación o divorcio, se estará al empadronamiento y residencia del progenitor que tenga la guarda y custodia.

b) Estar matriculados en el curso que establezca la convocatoria en centros situados fuera del término municipal de Sueca que impartan las siguientes enseñanzas:

Ciclos formativos de grado medio o superior.

Enseñanzas universitarias oficiales adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior que conduzcan a títulos oficiales de Grado.

Enseñanzas universitarias oficiales que conduzcan a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.

3.4. Para las subvenciones a las AMPAS podrán ser beneficiarias las asociaciones inscritas en el censo de asociaciones de padres y madres de alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana a que se refiere la Orden de 4 de noviembre de 1996, de la Consejería de Cultura y Educación. No podrán ser beneficiarias las AMPAS que pertenezcan a centros docentes ubicados en el ámbito territorial competencia de las EATIM del Perelló y el Mareny de Barraquetes, ya que las competencias en materia de Educación están transferidas a éstas.

Artículo 4. Procedimiento de concesión

1. Las subvenciones serán concedidas de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, por medio del procedimiento de concurrencia competitiva, y se podrán llevar a término por convocatoria y procedimiento selectivo único o por medio de convocatoria abierta con diversos procedimientos selectivos a lo largo del año para una misma línea de subvenciones.

La convocatoria abierta, además de los requisitos generales establecidos en estas bases, tendrá que establecer el número de resoluciones sucesivas, y por cada una de estas concretar los extremos que exige el artículo 59 del RLGS.

Cuando a la finalización de un período se hayan concedido subvenciones y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, la cantidad no aplicada se podrá trasladar a resoluciones de concesión posteriores y se distribuirá el remanente a partes iguales entre el número de períodos restantes.

2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio por medio de convocatoria pública aprobada por la alcaldesa, que podrá delegarla en la Junta de Gobierno Local, y que se publicará en la BDNS.

3. Los criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones, según las materias, serán los que se contemplan a continuación, sin perjuicio que se concrete la puntuación a otorgar en las diversas convocatorias:

3.1. Para las materias del Departamento de Cultura vendrán referidos a:

Concursos literarios y artísticos: calidad conceptual y técnica, corrección ortográfica, riqueza del vocabulario, originalidad y presentación.

Subvenciones para actividades culturales: calidad técnica del proyecto, interés cultural, presupuesto, nombre de participantes y grado de transmisión al público.

3.2. Para las materias del Departamento de Juventud (becas por asistencia a los campamentos de verano) vendrán referidos a la renta anual de la unidad familiar, número de hijos y circunstancias especiales y sociales.

3.3. Para las materias del Departamento de Educación (subvenciones a AMPAS) se valorará la calidad técnica del proyecto y su interés cultural y educativo, el presupuesto, el número de participantes y el grado de transmisión al público.

3.4. Para las materias del Departamento de Fiestas se valorarán los siguientes criterios:

Concursos literarios: calidad conceptual y técnica, carácter original e innovador del diseño y capacidad de transmitir los valores de las fiestas.

Concursos musicales: profesionalidad y experiencia, originalidad y novedad, puesta en escena y respuesta del público.

Artículo 5. Contenido de las convocatorias

En la convocatoria figurarán, sin perjuicio que se concreten también otros aspectos previstos en estas bases, como mínimo, los puntos siguientes:

a) La referencia a estas bases reguladoras con indicación del diario oficial en que se publiquen, así como la normativa complementaria que pudiera ser aplicada.

b) Los créditos presupuestarios del Presupuesto Municipal a los cuales se imputan las subvenciones convocadas y la cuantía total máxima de estas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

Excepcionalmente, y con sujeción a las reglas del artículo 58.2 del RLGS, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.

c) El objeto, condiciones y la finalidad de las subvenciones, de acuerdo con el ámbito de competencias del Área de Fomento Cultural, y se incluirán las distintas actividades, comportamientos o proyectos subvencionables, y se especificarán, si es el caso, las distintas clases o modalidades a que sea aplicable un mismo régimen.

d) La determinación de que la concesión se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.

e) Modelo, forma y plazo de presentación de solicitudes y órgano al que se han de dirigir. A las solicitudes les será aplicable lo que prevé el artículo 23.3 de la LGS.

Asimismo, podrá establecer un número máximo de actividades o proyectos a presentar por una misma persona solicitante.

En la convocatoria se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable de la persona solicitante. En este supuesto, el órgano instructor, con anterioridad a efectuar la propuesta de resolución de concesión de la subvención, deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en dicha declaración en un plazo no superior a quince días.

f) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento, especificando el carácter desestimatorio de la falta de resolución en plazo.

g) La indicación de que la resolución que acuerde o deniegue la concesión de la subvención pone fin a la vía administrativa, así como los recursos que procedan y el órgano ante el cual habrán de interponerse.

h) Los criterios de valoración de las solicitudes que habrán de garantizar la publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación en la concesión de las subvenciones.

Cada convocatoria de subvenciones podrá introducir criterios específicos y adicionales para la ponderación de entre los previstos con carácter general en el artículo 4.3.

Cuando se tenga en consideración más de un criterio, se tendrá que precisar la ponderación relativa atribuida a cada uno de estos. En el caso de que el procedimiento de valoración se articule en diversas fases, se indicará igualmente en cuales de estas se aplicarán los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido en la persona solicitante para continuar en el proceso de valoración. Cuando por razones debidamente justificadas en la propia convocatoria no sea posible precisar la ponderación atribuible a cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos estos tienen el mismo peso relativo.

i) Los medios de notificación o publicación, de conformidad con lo que prevé la legislación del Procedimiento Administrativo Común.

j) Las obligaciones que asume la persona beneficiaria, tanto las genéricas como las específicas.

k) Pago y régimen de garantías.

l) Concurrencia y compatibilidad de subvenciones.

m) Incumplimientos, criterios de graduación, responsabilidad y régimen sancionador.

Artículo 6. Forma y plazo de presentación de solicitudes

1. Una vez publicada la convocatoria, las personas interesadas que deseen solicitar la subvención tendrán que presentar la solicitud correspondiente en modelo normalizado, así como la documentación requerida en las correspondientes convocatorias en el Registro General del Ayuntamiento de Sueca o en cualquiera de los lugares establecidos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud también se podrá presentar electrónicamente, a través de la Oficina virtual de la web del Ayuntamiento de Sueca.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la convocatoria, y no podrá ser inferior a diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la respectiva convocatoria en el BOP de la provincia de Valencia.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria o faltara documentación, el órgano competente requerirá a la persona interesada para que la aporte en el plazo máximo improrrogable de 10 días, y se le informará de que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que tendrá que ser dictada en los términos que prevé la legislación del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Instrucción y valoración

1. Las convocatorias precisarán el órgano de instrucción del procedimiento.

2. Las convocatorias respectivas podrán establecer una fase de preevaluación en las cuales el órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de persona beneficiaria. En todo caso, tal fase solo podrá afectar aquellos requisitos que sean de apreciación automática y cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración.

3. La evaluación será llevada a cabo por una comisión técnica de valoración. Esta comisión variará en su composición en función de las materias objeto de subvención. En todos los casos estará formada, como mínimo, por el concejal o concejala y la TAG del Departamento que corresponda, y podrán formar parte otros miembros de la Corporación y personas externas a esta con conocimientos en la materia.

4. En lo no previsto expresamente en estas bases o en la convocatoria, el funcionamiento de la comisión se regirá por lo que prevé la legislación del Procedimiento Administrativo Común.

5. La comisión de valoración, después de la comparación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el cual se concretará el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes.

6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a las personas interesadas en la forma que determine la convocatoria y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

7. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas, y en este caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

8. Finalizado si es el caso el plazo de audiencia, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva en la cual se expresará la persona solicitante o relación de personas solicitantes para las cuales se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, y se especificará su evaluación de acuerdo con los criterios de valoración aplicados.

Artículo 8. Resolución

1. La competencia para resolver la concesión de subvenciones corresponde a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sueca.

El plazo para adoptar el acuerdo de concesión será de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta del acuerdo a la Junta de Gobierno Local.

2. La resolución tendrá que ser motivada de acuerdo con lo que dispone la convocatoria, hará alusión a los criterios de valoración de las solicitudes, y determinará las personas beneficiarias y la cuantía de la ayuda. La resolución acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

3. La resolución de concesión, además de contener las personas solicitantes a las que se concede la subvención y la desestimación expresa del resto de solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de persona beneficiaria, no hayan sido estimadas por sobrepasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en esta.

En este supuesto, si se renunciara a la subvención por alguna de las personas beneficiarias, o se minoraran estas por cualquier motivo, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona o personas solicitantes siguientes a aquel en orden a su puntuación, siempre que con la renuncia por parte de alguna de las personas beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las personas interesadas, con la finalidad de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte de la persona o personas solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión.

4. La resolución del procedimiento se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

5. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra esta se podrá interponer, potestativamente, el recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, o bien directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

6. El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en el artículo 18 de la LGS.

Artículo 9. Cuantía de la subvención o criterios para su determinación.

1. Las convocatorias determinarán en cada caso la cuantía individualizada máxima de las subvenciones.

2. Cuando no resultara posible su determinación, la convocatoria establecerá los criterios objetivos para su concreción y, en su caso, su ponderación. Estos criterios serán adecuados al objeto de la subvención.

3. Excepcionalmente, las convocatorias podrán prever que, en el caso de que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, este importe se prorratee entre los beneficiarios en proporción a los presupuestos ajustados de los proyectos o a los programas aceptados, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.

4. La normativa reguladora de la subvención podrá exigir un importe de financiación propio para cubrir la actividad subvencionada. En este caso, la aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada deberá ser acreditada en los términos previstos en el artículo 30 de la LGS.

El presupuesto de la actividad presentada por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia para la determinación del importe de la subvención, y se calculará éste como un porcentaje del coste final de la actividad. En este caso, el eventual exceso de financiación público se calculará tomando como referencia la proporción que ha de alcanzar la aportación respecto del coste total, de conformidad con la normativa reguladora de la subvención y las condiciones de la convocatoria. En estos casos procederá el reintegro proporcional si el coste efectivo final de la actividad resulta inferior al presupuestado.

Asimismo, la convocatoria podrá prever que el importe de la subvención que se otorgue sea una cuantía cierta y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, y quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada, y tendrá que ser reintegrada en tal caso el financiación público únicamente por el importe que superará el coste total de dicha actividad.

Artículo 10. Modificación de la resolución

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en su normativa reguladora, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19.4 de la LGS.

2. Las personas beneficiarias podrán solicitar al órgano concedente con carácter excepcional la modificación de la resolución de concesión cuando aparezcan circunstancias imprevistas que alteren o dificulten la ejecución de la actividad o proyecto subvencionable o cuando sean necesarias para el buen fin de la actuación. La solicitud podrá ser autorizada siempre que no se altere el objete o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros y se tendrá que presentar antes que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Artículo 11. Justificación

1. La persona beneficiaria está obligada a presentar la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.

2. Con carácter general la justificación para la persona beneficiaria adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gasto a los que se refiere el artículo 72 del RLGS.

La cuenta estará formada por la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, y por la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas. Esta última contendrá, necesariamente, las relaciones y los documentos que se mencionan en los apartados a), b) y e) del artículo 72.2.

Los gastos se justificarán con facturas y el resto de documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada. La acreditación del pago se realizará por medio del original o fotocopia compulsada del documento que lo acredite.

4. El plazo para la presentación de la justificación, con carácter general, será de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de concesión de la subvención y, en todo caso, siempre antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente. En las convocatorias podrán, no obstante, establecerse otros plazos de justificación.

6. Si vencido el plazo de justificación no se presenta la correspondiente cuenta justificativa o ésta es insuficiente, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37 de la LGS.

Artículo 12. Gastos subvencionables

1. Los gastos subvencionables se regirán por lo que dispone el artículo 31 de la LGS.

2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. Excepcionalmente, para los gastos de seguridad social correspondientes al último mes del ejercicio económico anual, se considerará el gasto realizado con el criterio de la meritación.

3. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos podrán ser subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación y ejecución de ésta.

4. Las convocatorias podrán establecer como gasto subvencionable costos indirectos por estar asociados al ejercicio de la actividad. La fracción que se impute no podrá ejercer el 25% de la cantidad subvencionada, y en este caso la fracción no requerirá una justificación adicional, y se substituirá por una declaración responsable de la persona beneficiaria.

Artículo 13. Pago y garantías

1. La convocatoria podrá recoger la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados.

2. Cuando la convocatoria admita la realización de pagos a cuenta o anticipados o cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos para la persona beneficiaria podrá contemplar, si es el caso, la exigencia de un régimen de garantías que se regirán por lo que establece el artículo 42 y siguientes del RLGS.

Artículo 14. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones

1. La convocatoria podrá admitir la percepción de otras subvenciones procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacionales o internacionales, siempre que el importe de estas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada o implique una disminución del importe del financiamiento propio exigido, si es el caso, para cubrir la actividad subvencionada.

2. A los efectos de control de los límites anteriormente expuestos, se exigirá a los participantes en el proyecto una declaración responsable de ayudas en que se indiquen todas las que tengan concedidas o solicitadas para el mismo proyecto.

Artículo 15. Reintegro y graduación de incumplimientos

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de la LGS.

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en la LGS y en el RLGS.

3. Cuando el cumplimento por la persona beneficiaria se aproxime de manera significativa al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el número o grado de incumplimiento de la actividad objete de subvención, respetando el principio de proporcionalidad.

Artículo 16. Infracciones i sanciones

1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la LGS.

2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará por medio de expediente administrativo en el cual, en todo caso, se dará audiencia a la persona interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado de acuerdo con lo que dispone la legislación del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades previstas en la LGS y en el RLGS.

Disposición final

Para todo lo no previsto en las presentes bases será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio y, supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sueca, a 29 de mayo de 2017.-La alcaldesa, Raquel Tamarit Iranzo.

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos: ____________________________________

DNI:___________________

En representación de la entidad: ____________________________

CIF:___________________

En relación con la subvención concedida por el Ayuntamiento de Sueca

DECLARO

Que en mi persona y en la entidad que represento no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Fecha y firma

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos: _____________________________________

DNI:___________________

En relación con la subvención concedida por el Ayuntamiento de Sueca

DECLARO

1. Que en mi persona no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

2. Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda del Ayuntamiento de Sueca.

Fecha y firma

2017/8352

Cultura
Cultura e idiomas
Fiestas Populares
Juventud
Educación
Actividades de ocio y tiempo libre
Transporte escolar
Música
Ocio y tiempo libre
Literatura
Ampas
Innovación
Artes
Actividad cultural
Seguridad Social
Igualdad
Alumnado
Actividades festivas
Deporte
Marketing y publicidad
Deporte
Consultoría y asesoramiento externo