Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sueca de 23 de maig de 2017, pel qual es convoquen las subvencions en l'àmbit comercial per al foment de l'ús del valencià BDNS (Identif.): 348141. - Boletín Oficial de Valencia de 05-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca sobre extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sueca de 23 de mayo de 2017, por el cual se convocan las subvenciones en el ámbito comercial para el fomento del uso del valenciano BDNS (Identif.): 348141.

ANUNCI

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podrà consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.Pap.minhap.Gov.es/bdnstrans/index).

PRIMER.- PERSONES BENEFICIÀRIES:

Podran optar a estes subvencions els comerços, les empreses, les indústries i els professionals de Sueca, sempre que estiguen donats d'alta en l'IAE i en la seguretat social.

SEGON.- OBJECTE:

La finalitat d'estes bases és regular la concessió de subvencions econòmiques per a l'activitat comercial en valencià del terme municipal de Sueca.

Les activitats o accions subvencionables seran les següents: retolació, material imprés, publicitat, documentació administrativa, pàgina web de nova creació,i l'edició de guies i catàlegs.

Les activitats subvencionades s'hauran d'haver realitzat durant l'any de la convocatòria.

Només podrà concedir-se una ajuda per persona beneficiària i any.

El text inclòs en les inscripcions serà exclusivament en valencià, i ha d'estar escrit correctament. En el cas de la retolació, no s'admeten llegendes en què les inscripcions siguen idèntiques en castellà, ni les que el nom comercial coincidisca amb l'adreça.

TERCER.- BASES REGULADORES:

Les bases reguladores estan publicades en el BOP de la província de València núm. 86 del dia 8 de maig de 2015.

QUART.- QUANTIA:

1. En cas que únicament es realitze una activitat subvencionable, la quantia de la subvenció podrà ser de fins a un 40% del cost de l'activitat realitzada i no podrà superar l'import de 300 € .

2. En cas que es realitzen 2 o més activitats subvencionables, la quantia de la subvenció podrà ser de fins a un 40% del cost total de les activitats realitzades i no podrà superar l'import de 500 € .

3. En el cas que el volum de sol·licituds implique que els fons disponibles són insuficients per a abonar el 40% del cost de la quantitat subvencionada, el percentatge es reduirà proporcionalment a la quantia que calga per poder atendre totes les subvencions sol·licitades en condicions d'igualtat, aplicant la fórmula següent:

x= y/z * a

x = subvenció a concedir

y = límit del crèdit

z = suma de les subvencions que correspondria concedir

a = subvenció individual que correspondria concedir

La convocatòria que s'aprova disposarà d'un crèdit pressupostari per un import màxim de 6.000 € amb càrrec a la partida 3343.48100 (RC núm. d'operació: 220170003551).

QUINT.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de València fins al dia 30 de juny de 2017.

SEXT.- ALTRES DADES

Les sol·licituds de subvenció es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l'article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb instància en model normalitzat que s'adjunta en estes Bases com a Annex I junt a la declaració responsable (Annex II).

Caldrà adjuntar a la instància la documentació següent:

- Fotocòpia compulsada del CIF o NIF de l'entitat

- Factura proforma o pressupost *

- Declaració responsable (Annex II)

* No es presentarà la factura original ni la documentació justificativa fins que s'òbriga al termini de justificació de la subvenció. En cas d'haver realitzat l'activitat i tindre ja la factura, es presentarà una fotocòpia compulsada de la factura.

Les persones beneficiàries hauran de justificar l'execució de l'activitat abans de fer-se efectiu l'ingrés de l'ajuda i haurà de presentar-se en el DIAC de l'Ajuntament en un termini màxim de 2 mesos des de la notificació de seua concessió a la persona o entitat interessada.

Per a això, caldrà que aporten:

- Factures de compra originals acreditatives de gastos de l'activitat subvencionada corresponents a l'any de concessió.

Sobre les factures s'estampillarà el segell municipal indicatiu del percentatge d'imputació del gasto a la justificació de la subvenció, i després seran tornats els documents originals a la persona beneficiària.

Els gastos justificats hauran d'haver-se realitzat l'any natural a què es referisca la convocatòria.

Les factures hauran de complir els requisits previstos en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE de 01.12.12), i no podran substituir-se per simples rebuts, albarans o altres documents semblants.

Haurà d'acreditar-se que els gastos a què es referisquen les factures han sigut pagats per mitjà d'una còpia del document de transferència corresponent. Excepcionalment, quan això no siga possible, podrà substituir-se per mitjà de l'estampillat sobre l'imprés de la pròpia factura o document corresponent d'un 'pagat' subscrit pel proveïdor, amb identificació de nom, NIF i segell del proveïdor.

- Difusió explícita i pública de la concessió de l'ajuda: A este efecte, les persones beneficiàries hauran de fer constar explícitament la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca en les activitats que es realitzen amb el finançament d'esta convocatòria.

Amb esta finalitat, en el cas de la retolació, caldrà que exposen en un lloc visible del seu establiment un cartell facilitat per l'Oficina de Promoció Lingüística (Annex V).

I en la resta d'accions subvencionables, haurà de figurar expressament la col·laboració amb l'escut oficial de l'Ajuntament tant en el material imprés (publicitat, documentació administrativa i material d'embalatge) com en la pàgina web.

- Declaració responsable en què es faça constar que la persona beneficiària està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (Annex III). La situació fiscal davant de la hisenda municipal la certificarà el SERVIT.

- Relació de totes les subvencions concedides en l'exercici per entitats públiques o privades, amb indicació de l'entitat concedent i l'import.

- Qualsevol altre justificant que es requerisca expressament en qualsevol moment del procediment.

- Declaració jurada en què faça constar que la factura o les factures han sigut pagades (Annex IV).

- Full de comunicació del compte bancari, degudament emplenat per la persona sol·licitant i firmat i segellat per l'entitat bancària, i que estarà disponible en la web de l'Ajuntament de Sueca www.sueca.es (Descarregar documentació- instàncies-Tresoreria).

- A fi de justificar que s'ha realitzat l'activitat objecte de subvenció, caldrà aportar:

* En el cas de RETOLACIÓ: una fotografia del rètol en valencià on haurà de figurar la data, que es podrà substituir per una inspecció realitzada per la instructora del procediment que alçarà la corresponent acta acreditativa del compliment d'este requisit.

* En el cas de PUBLICITAT, DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I MATERIAL D'EMBALATGE: un exemplar del material publicitari (fullet, cartell, catàleg, tríptic, etc.).

Sueca, a 25 de maig de 2017.-L'alcaldessa, Raquel Tamarit Iranzo.

ANUNCIO

De conformidad con lo que se prevé en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

PRIMERO.- BENEFICIARIOS:

Podrán optar a estas subvenciones los comercios, las empresas, las industrias y los profesionales de Sueca, siempre que estén dados de alta en el IAE y en la seguridad social.

SEGUNDO.- OBJETO:

La finalidad de estas bases es regular la concesión de subvenciones económicas para la actividad comercial en valenciano del término municipal de Sueca.

Las actividades o acciones subvencionables serán las siguientes: rotulación, material impreso,publicidad, documentación administrativa, página web de nueva creación y la edición de guías y catálogos.

Las actividades subvencionadas se deberán haber realizado durante el año de la convocatoria.

Solo podrá concederse una ayuda por persona beneficiaria y año.

El texto incluido en las inscripciones será exclusivamente en valenciano y tendrá que estar escrito correctamente. En caso de que únicamente se realice una actividad subvencionable, la cuantía de la subvención podrá ser de hasta un 40% del coste de la actividad realizada y no podrá superar el importe de 300 € .

2. En caso de que es realicen 2 o más actividades subvencionables, la cuantía de la subvención podrá ser de hasta un 40% del coste total de las actividades realizadas y no podrá superar el importe de 500 € .

3. En caso de que el volumen de solicitudes implique que el fondo disponible son insuficiente para abonar el 40% del coste de la cantidad subvencionada, el porcentaje se reducirá proporcionalmente a la cuantía que haya que por poder atender todas las subvenciones solicitadas en condiciones de igualdad, aplicando la siguiente fórmula:

x= y/z * a

x = subvención a conceder

y = límite del crédito

z = suma de las subvenciones que correspondería conceder

a = subvención individual que correspondería conceder

La convocatoria que se aprueba dispondrá de un crédito presupuestario por un importe máximo de 6.000 € con cargo a la partida 3343.48100 (RC nº: 220170007206).

TERCERO.- BASES REGULADORAS:

Las bases reguladoras están publicadas en el BOP de la provincia de Valencia nº 86 del día 8 de mayo de 2015.

CUARTO.- CUANTÍA:

1. En el caso que únicamente se realice una actividad subvencionable, la cuantía de la subvención podrá ser de hasta un 40% del coste de la actividad realizada y no podrá superar el importe de 300 € .

2. En caso que es realicen 2 o más actividades subvencionables, la cuantía de la subvención podrá ser de hasta un 40% del coste total de las actividades realizadas y no podrá superar el importe de 500 € .

3. En el caso que el volumen de solicitudes implique que los fondos disponibles son insuficientes para abonar el 40% del coste de la cantidad subvencionada, el porcentaje se reducirá proporcionalmente a la cuantía que sea necesaria para poder atender todas las subvenciones solicitadas en condiciones de igualdad, aplicando la fórmula siguiente:

x= y/z * a

x = subvención a conceder

y = límite del crédito

z = suma de las subvenciones que correspondería conceder

a = subvención individual que correspondería conceder

La convocatoria que se aprueba dispondrá de un crédito presupuestario por un importe máximo de 6.000 € con cargo a la partida 3343.48100 (RC nº de operación: 220170003551).

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOP de Valencia hasta al día 30 de junio de 2017.

SEXTO.- OTROS DATOS

Las solicitudes de subvención se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o por cualquier otro medio que esté previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con instancia en modelo normalizado que se adjunta en estas Bases como Anexo I junto a la declaración responsable (Anexo II).

Habrá que adjuntar a la instancia la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del CIF o NIF de la entidad

- Factura proforma o presupuesto *

- Declaración responsable (Anexo II)

*No se presentará la factura original ni la documentación justificativa hasta que se abra al plazo de justificación de la subvención. En caso de haber realizado la actividad y tener ya la factura, se presentará una fotocopia compulsada de la factura.

Las personas beneficiarias deberán justificar la ejecución de la actividad antes de hacerse efectivo el ingreso de la ayuda y deberá presentarse en el DIAC del Ayuntamiento en un plazo máximo de 2 meses desde la notificación de suya concesión a la persona o entidad interesada.

Para ello, será necesario que aporten:

- Facturas de compra originales acreditativas de gastos de la actividad subvencionada correspondientes al año de concesión.

Sobre las facturas se estampillará el sello municipal indicativo del porcentaje de imputación del gasto a la justificación de la subvención, y después serán devueltos los documentos originales a la persona beneficiaria.

Los gastos justificados deberán haberse realizado el año natural a que se refiera la convocatoria.

Las facturas deberán cumplir los requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 01.12.12), y no podrán sustituirse por simples recibos, albaranes u otros documentos semejantes.

Deberá acreditarse que los gastos a que se refieran las facturas han sido pagados mediante una copia del documento de transferencia correspondiente. Excepcionalmente, cuando eso no sea posible, podrá sustituirse mediante el estampillado sobre el impreso de la propia factura o documento correspondiente de un 'pagado' suscrito por el proveedor, con identificación de nombre, NIF y sello del proveedor.

- Difusión explícita y pública de la concesión de la ayuda: A este efecto, las personas beneficiarias deberán hacer constar explícitamente la colaboración del Ayuntamiento de Sueca en las actividades que es realicen con la financiación de esta convocatoria.

Con esta finalidad, en el caso de la rotulación, será necesario que expongan en un lugar visible de su establecimiento un cartel facilitado por la Oficina de Promoción Lingüística (Anexo V).

Y en el resto de acciones subvencionables, deberá figurar expresamente la colaboración con el escudo oficial del Ayuntamiento tanto en el material impreso (publicidad, documentación administrativa y material de embalaje) como en la página web.

- Declaración responsable en que se haga constar que la persona beneficiaria está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (Anexo III). La situación fiscal ante la hacienda municipal la certificará el SERVIT.

- Relación de todas las subvenciones concedidas en el ejercicio por entidades públicas o privadas, con indicación de la entidad concedente y el importe.

- Cualquier otro justificante que se requiera expresamente en cualquier momento del procedimiento.

- Declaración jurada donde se haga constar que la factura o las facturas han sido pagadas (Anexo IV).

- Hoja de comunicación de la cuenta bancaria, debidamente rellenado por la persona solicitante y firmado y sellado por la entidad bancaria, y que estará disponible en la web del Ayuntamiento de Sueca www.sueca.es (Descargar documentación- instancias-Tesorería).

- Con el fin de justificar que se ha realizado la actividad objeto de subvención, habrá que aportar:

* En el caso de ROTULACIÓN: una fotografía del rótulo en valenciano donde deberá figurar la fecha, que se podrá sustituir por una inspección realizada por la instructora del procedimiento que levantará la correspondiente acta acreditativa del cumplimiento de este requisito.

* En el caso de PUBLICIDAD, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y MATERIAL DE EMBALAJE: un ejemplar del material publicitario (folleto, cartel, catálogo, tríptico, etc.).

Sueca, a 25 de mayo de 2017.-La alcaldesa, Raquel Tamarit Iranzo.

2017/8187

Comercio
Comercio y marketing
Valenciano
Rótulos
Igualdad
Seguridad Social
Empresa
Actividades comerciales