Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre extracte de la resolució d'alcaldia núm. 942, de data 22 de maig de 2018, per la qual es convoca, en règim de concurrència competitiva, el XXI Concurs Nacional de Fotografia de Setmana Santa 2018, BDNS (Identif.): 400314. - Boletín Oficial de Valencia de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca sobre extracto de la Resolución de Alcaldía núm. 942, de fecha 22 de mayo de 2018, por la que se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, el XXI Concurso Nacional de Fotografía de Semana Santa 2018, BDNS (Identif.): 400314.

ANUNCI

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podrà consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

PRIMER. FINALITAT I OBJECTE

Convocar, en règim de concurrència competitiva, el XXI Concurs Nacional de Fotografia de Setmana Santa 2018, amb la finalitat de fomentar la creativitat artística dels ciutadans al voltant de la festivitat de la Setmana Santa.

SEGON. BASES REGULADORES

Les bases reguladores per a la concessió de les subvencions de l'Àrea de Foment Cultural es van aprovar en el Ple de 6 d'abril de 2017 i publicar en el BOP núm. 109 de data 8 de juny de 2017.

TERCER. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

1. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal, autors de les fotografies. Per a la participació de menors d'edat caldrà l'autorització expressa dels seus pares o tutors.

2. No podran participar en el concurs les persones que incórreguen en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

QUART. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

La imatge serà lliure fins a una taca màxima de 40 cm x 50 cm, i les fotografies hauran d'anar muntades amb suport rígid de 40 x 50 cm.

CINQUÉ. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris que se seguiran per a la valoració de les fotografies seran els següents:

La creativitat: fins a 5 punts.

La qualitat fotogràfica: fins a 5 punts.

El valor artístic, simbòlic i la contribució de la imatge a la promoció de la festivitat de la Setmana Santa: fins a 5 punts.

SISÉ. CRÈDIT PRESSUPOSTARI, IMPORTS I PAGAMENT DELS PREMIS

1. Els premis a atorgar a l'empar d'aquesta convocatòria s'imputaran al crèdit consignat en la partida pressupostària 3340.48100.

2. Els premis a atorgar per l'Ajuntament de Sueca són els següents:

PRIMERA SECCIÓ

'ASPECTES DE LA SETMANA SANTA A ESPANYA'

1r. Premi: 300 € i pergamí.

2n. Premi: 200 € i pergamí.

3r. Premi: 150 € i pergamí.

Un premi de 100 € a la millor fotografia realitzada a Sueca.

SEGONA SECCIÓ

'REPORTATGE DE SETMANA SANTA A ESPANYA'

1r Premi: 300 € i pergamí.

2n Premi: 200 € i pergamí.

Un Premi de 200 € al millor reportatge realitzat a Sueca.

A aquestes quantitats es practicaran les retencions que resulten aplicables segons la normativa vigent.

SETÉ. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de la província de València.

Sueca, 23 de maig de 2018.-L'alcaldessa, Raquel Tamarit Iranzo.

ANUNCIO

De conformidad con el que se prevé en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

PRIMERO. FINALIDAD Y OBJETO

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, el XXI Concurso Nacional de Fotografía de Semana Santa 2018, con la finalidad de fomentar la creatividad artística de los ciudadanos sobre la festividad de la Semana Santa.

SEGUNDO. BASES REGULADORAS

Las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones del Área de Fomento Cultural se aprobaron en el Pleno de 6 de abril de 2017 y se publicaron en el BOP núm. 109 de fecha 8 de junio de 2017.

TERCERO. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

1. Podrán participar todas las personas a que lo deseen a título personal, autores de las fotografías. Para la participación de menores de edad será necesaria la autorización expresa de sus padres o tutores.

2. No podrán participar en el concurso las personas que incurran en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiarios que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CUARTO. CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS

La imagen será libre hasta una mancha máxima de 40 cm x 50 cm, y las fotografías deberán ir montadas con apoyo rígido de 40 x 50 cm.

QUINTO. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios que se seguirán para la valoración de las fotografías serán los siguientes:

La creatividad: hasta 5 puntos.

La calidad fotográfica: hasta 5 puntos.

El valor artístico, simbólico y la contribución de la imagen a la promoción de la festividad de la Semana Santa: hasta 5 puntos.

SEXTO. CRÉDITO PRESUPUESTARIO, IMPORTES Y PAGO DE LOS PREMIOS

1. Los premios a otorgar al amparo de esta convocatoria se imputarán al crédito consignado en la partida presupuestaria 3340.48100.

2. Los premios a otorgar por el Ayuntamiento de Sueca son los siguientes:

PRIMERA SECCIÓN

'ASPECTOS DE LA SEMANA SANTA EN ESPAÑA'

1r. Premio: 300 € y pergamino.

2º. Premio: 200 € y pergamino.

3º. Premio: 150 € y pergamino.

Un premio de 100 € a la mejor fotografía realizada en Sueca.

SEGUNDA SECCIÓN

'REPORTAJE DE SEMANA SANTA EN ESPAÑA'

1r. Premio: 300 € y pergamino.

2º. Premio: 200 € y pergamino.

Un Premio de 200 € al mejor reportaje realizado en Sueca.

A estas cantidades se practicarán las retenciones que resultan aplicables según la normativa vigente.

SÉPTIMO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de la provincia de Valencia.

Sueca, 23 de mayo de 2018.-La alcaldesa, Raquel Tamarit Iranzo.

2018/8127

Artes
Cultura
Cultura e idiomas